ޝައްދާދު ބްނު ޢާދުގެ ސުވަރުގެމާތް ﷲ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވާހަކައަކީ، ޢާދުބާގައިގެ މީހުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމީހުންނަކީ، ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔެކެވެ. ތަނބުތަކުގެ މަތީގައި ބޮޑެތި ބިޔަ ޢިމާރާތްތައް ބިނާކޮށް އުޅުނު ބަޔެކެވެ. އެމީހުންގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެރިކަމާއި ޖައްބާރުކަމަށް އަރާހުރި އެއް ރަސްކަލަކީ، ޝައްދާދެވެ. ޝައްދާދަކީ، ޢާދުގެ ފުތް، އިރަމުގެ ފުތް، ޝައްދާދެވެ. އޭނާގެ ނަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ޝައްދާދު ބްނު ޢާދުގެ ނަމުންނެވެ. މި ޝައްދާދާއި، އޭނާގެ ގައުމަކީ، އިހުގެ ޢާދުބާގައިގެ މީހުން ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އެމީހުންނަކީ، ބިޔަ ހަށިތަކެއް ލިބިފައިވާ ބާރުގަދަ ބަޔެކެވެ. ޝައްދާދު ބިނާކުރި ސުވަރުގެއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގައިވެ އެވެ.

ޝައްދާދު ބްނު ޢާދު، އޭނާގެ އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ ވެރިންގެ ތެރެއިން ޖައްބާރު އެއްހާސް ވެރިންނަށް އެންގި އެވެ. "ސަރާސަރު ތަނަވަސް ބިމެއް ހޯދާށެވެ! އެއީ، ފެން ތިޔާގި، ވައިސާފު، ފަރުބަދަތަކާ ދުރުގައިވާ ބިމަކަށް ވާންޖެހޭނެ އެވެ. އެފަދަ ބިމެއް ހޯދަނީ، އެބިމުގައި ރަނުން ސަހަރެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކަ އެވެ."
Read More »

އެކުވެރިކަމަކީ، އިމިއުން ސިސްޓަމްގެ މަދަދުގާރު


އަނެކުންނާ ދެކޮޅުވެރިވެ އެކަހެރިވެގެން އުޅުމަކީ، އިމިއުން ސިސްޓަމް (Immune System) ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވައިލާ ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ، މިޒަމާނުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އޭން އެއް ދިރާސާ އަކީ، އެމެރިކާގެ އޮހާޔޯ ސަހަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ (The Ohio State University) އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެކެވެ. އެ ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި، އަނެކުންނާ ދެކޮޅުވެރިވުމާއި، އަނެކުންނަށް ނަފުރަތުކުރުމަކީ، ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިކޮށްލާ ކަމެކެވެ. ކިއެއްތޯ އެވެ. އެކަމަކީ ބަލިބައްޔަށް ޝިފާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އެ ދިރާސާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި، އަނެކުންނާ ގުޅިގެން އެންމެން އެކީގައި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ނުހަނު ލާބައާއި މަންފާ ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ، އެކުވެރިކަމަކީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ދިފާޢީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ މަދަދުގާރެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި، އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެކަހެރިވެގެން އުޅޭ މީހުންނަކީ، ޢުމުރު ކުރު ބަޔެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ މީހުންގެ ޢުމުރަށްވުރެ އެކަހެރި މީހުންގެ ޢުމުރު، 22 އިންސައްތަ ކުރެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އަނެކުންނާ ގުޅިގެން ޖަމާޢަތާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޢުމުރު ދިގުވާނެ އެވެ. އެހެނިހެން ދިރޭތަކެތީގެ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު މިކަން ހާމަވެގެންދެ އެވެ. ދިރޭތަކެތީގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ. އެއިން އެންމެ ސާދާ މިސާލަކީ، ހިނީގެ މުޖުތަމަޢެވެ. ނުވަތަ މާމުއިކުޅަނދުރުގެ މުޖުތަމަޢެވެ.

ޝައިޠާނާ ވަޢުޡު ބުނުންމީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޓީވީ ޗެނަލަކުން ވަނީ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ "ހެދުންކޮޅުތަކުގެ ފެޝަންޝޯތަކެއް" ދައްކާފަ އެވެ. އަދި އުންމަތުގެ ހުއްސަރިބައި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ބިކަ ޙާލާމެދު ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، ކިނބުލުގެ ކަރުނައިން ކަރުނަ އޮހޮރާފަ އެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ސަވާރީތައް އެކަނބަލުން ފަހަނަޅައި ގޮސްފައިވާތީ އެވެ. އެކަނބަލުންގެ ބަނދަރުތަކުން ކާވެނީގެ އުޅަނދުފަހަރު ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އެވެ. 

ވަޅުޖަހާފައިވާ ނޫސްވެރިއަކަށް ނިސްބަތްވާ ވާހަކައެއް ވެސް ވާރިދުކުރި އެވެ.
އޭނާ ފޮނުއަރުވައި، އެއިން ބަޓަރު ހެދި އެވެ.
ވިދުވަރުގެ ދަޅަ ދައްކައި، ގުގުރީގެ އަޑު އިއްވި އެވެ.
ދެން އޭނާ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، ރޭވި އެވެ.
"ފަހެ، އޭނާއަށް ލަޢުނަތް ލެއްވި އެވެ. އޭނާ ރޭވީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟"
ހުއްސަރިބައިކަމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން އޭނާ ބުންޏެވެ.
ޖިންސްލަޠީފުން، ފިރިހެނުންގެ ދުނިޔެއަށް ވަދެގަންނަންވީ އެވެ.
މޯބައިލް ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.
ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.
އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހަޅައި، އަމިއްލައަށް ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ހޯދަންވީ އެވެ.

ނަންގަނެވިދިޔަ ޓީވީ ޗެނަލުން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދޭ އަންހެން މާހިރަކު ފާޅުވި އެވެ.
ދެންފަހެ، އޭނާ މޫނު ކުނިކޮށް، އަވަސް އަރުވައިލި އެވެ.
ދެން އެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެވެ.
އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަންކަމާމެދު އަނގަތެޅި އެވެ.
އޭނާއަށް ނުވިސްނޭ ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރި އެވެ.
މައްސަލައިގެ ފަރުވާ ކަމަށް އޭނާ ދެކޭ "މަގުޗާޓު" ވިހުރުވައިލަމުން ބުންޏެވެ.
ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން މައްސުނިވުމަށް ޖާގަދޭށެވެ!
އެމީހުން ބާޒާރާއި، ކެފޭތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތަޢާރަފުވުމަށް މަގުދައްކާށެވެ!
ހުއްސަރިބައިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ.
ކާވެނިކުރުމަށް ދޮރުތައް ހުޅުވައިލެވޭނީ ވެސް އޭރުންނެވެ.