ޖުޒުއު ފެށޭ ޞަފުޙާ ހޯދަން ފަސޭހަ ގޮތެއްކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ޖުޒުއެއް (ފޮތެއް) ފެށޭ ޞަފުޙާ، ހިސާބުކޮށްގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ހަތްވަނަ ފޮތް ފެށޭ ޞަފުޙާ ހޯދަން ވެއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތަކީ:

7 އިން 1 ކަނޑާނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ، 6 އެވެ.
ދެން 6 އާ 2 އާ ގުނަކުރާނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ، 12 އެވެ.
ދެން މި ނަތީޖާގެ ކަނާތްފަރާތަށް 2 އިތުރުކުރާނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ، 122 އެވެ.
މިއީ 7 ވަނަ ފޮތް ފެށޭ ޞަފުޙާގެ ތަރުތީބު ނަންބަރެވެ.
7 ވަނަ ފޮތް ފެށޭނީ 122 ވަނަ ޞަފުޙާއިންނެވެ
Read More »