ވައިކަޓާ ބަލިވައިކަޓާ ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެންވެސް ތަންތަނެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އުޅޭ ބައްޔެކެވެ. ވައިކަޓާ ބައްޔަކީ ރާއްޖެބަލީވައި ނުވަތަ ރާއްޖެބަލީގައި އެވާހެން ގައިގާރިއްސައި ހަށިގަނޑުގެ ތަންތާނގައި ގޮށްލައި ހުޅުހުޅު ދުޅަވެ، މީހާ ހިކޭ، އަދި ރާއްޖެބަލި ޖެހޭ ބައެއް މީހުންނަށް އެވާހެން އެމީހެއްގެ ބުރިކަށިން ގުދު ނުކުންނަ ބައްޔެއްނޫނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުގެ ޙާލަތު އާދައިގެގޮތަކަށް ފެންނަ ވައިކަޓާ ބައްޔަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް "ވައިކަޓާ" ކިޔާ ޖަރާސީމެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.
Read More »

ކުކުޅުފުއްޓަށް ދިޔަ މަކަރުވެރި ބުޅާ

އައްޑަނަފުއްޓަކީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. އެރަށާއި ޖެހިގެން ދާދިގާތުގައި، ވެލީގެ ހަނިހަނި ރޮނގަކުން ގުޅިފައި ދެން އޮންނަނީ، ކުކުޅުފުއްޓެވެ. ކުރިން ކުކުޅުފުއްޓަށް ކިޔާ ނަމަކީ، ތިލަމާފުއްޓެވެ. ދެން ބުޅަލުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ. 

ކުކުޅު ނުވަތަ ކުކުޅުފިޔޮއް ކާ ބުޅަލަކީ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޫނު ދުޅަވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ބިޔަ ޖަނަވާރެކެވެ. އޭތީގެ ދެލޯ ކައިރި ދުޅަވެފައިހުންނާތީ، ދެލޯ ފެންނަނީ ވަޅުވަދެފައިވާތީއެވެ. ބުޅަލަކީ، އޭތީގެ ޒާތުގައި ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ހޭލާ އުޅުމަށްފަހު، ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ނިދާފައި އޮންނަ ޖަނަވާރެކެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ދަން ހުސްވުމުން ހޭލައިގެން އޭތި ދެން މަސައްކަތްކުރަނީ، އޭތީގެ ޝިކާރަ ހޯދުމަށެވެ.  އޭރު ކުކުޅުހާތައް ތިބެނީ، ނިދަން އަރައެވެ. ފީކުކުޅު ނުވަތަ ވިހައިގެން އުޅޭ ކުކުޅުތައް ތިބެނީ ހާލީގައެވެ. އޭތީގެ ދަރިންތައް ނުވަތަ ކުދި ފިޔޮއްތައް ތިބެނީ ކުކުޅުގެ ބަނޑުދަށުގައެވެ. ކުކުޅަކީ، ވަރަށްވެސް ނިދިބުރަ އަދި އަމިއްލަ ދިފާޢުގައިވެސް މާބޮޑުކަމެއް ކުރެވޭ ސޫތްޕެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކުކުޅުހާލަކީ. އުދުހޭ ސޫތްޕެކެވެ.

ވާރުލޫ މާލިއްޔާއިން ކުރި ވައްކަން

 ވާރުލޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ރިހި ރުފިޔާތަކެއް ވަގަށްނެގިތާ ދުވަސްތަކެއްގެ ފަހުން އެކަންކުރި ވަގުކަލޭގެ ފަޅާއަރައިފިއެވެ. މިކަން ފަޅާއެރީ އެވަގުކަލޭގެ ކޮންމެވެސް އަންހެނަކަށް ރިހި ރުފިޔާތަކެއް ދިންކަން ބަޔަކަށް އެނގިގެންނެވެ. ދެން އެބަޔަކު މިވަގުކަލޭގެ ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ރަށުގެ ނައިބުގެޔަށް ގެންގޮސް ނައިބު މޫސާ ތަކުރުފާނަށް މިވައްކަމުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެފޫއެވެ.

މިއަޑުއައްސަވައި ނައިބު ތަކުރުފާނު ބުނުއްވިއެވެ.

އަހުރެން މިއަދު މިއުޅެނީ ކުޑާއިކޮށް ބަލިވެޔޭ. ތިޔަމީހަކު މާދަމާ ގެންނާން އަދަގޮނޑި ޖަހާން ރަށްވެރިން(ރަށުގެވެރިމީހާ، ނުވަތަ ކަތީބު)ގާތަށް ގެންދަހަރޭ. މާދަމާ ދޭވާނި ހުސޭނު ތިޔަކަލޭގެ ބަލައިދާނެޔޭ.

އަނެއްދުވަހު ވަގުކަލޭގެ ބަލައި ދޭވާނި ހުސޭނު ގޮސް ވަގުކަލޭގެ ގެނެސް ނައިބު ތަކުރުފާނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ނައިބު ތަކުރުފާނު: (ވަގުކަލޭގެއަށް)

ކަލޭގެޔާއި ބެހޭގޮތުން މިދެކެވެނީ ކޮންވާހަކައެއްތަ؟ މާލިއްޔާއިން ރިހިރުފިޔާތަކެއް ގެއްލުނުކަން ދެނަހުރީމުތަ؟

ވަގުކަލޭގެ:

އެއީ ހުސްދޮގު. މާލިއްޔާއިން ރިހި ރުފިޔާތަކެއް ގެއްލުނު ކަމެއް ނުދެނެހުރިން. ބަޔަކުދައްކާތީ ވެސް އެފަދަ ވާހަކައެއް އެހި ހަނދާނެއްނެތް.

ވަގުކަލޭގެ މިހެން ބުނުމުން ނައިބު ތަކުރުފާނު ދޭވާނި ހުސޭނަށް އިޝާރާތެއް ކޮށްލެއްވުމުން ނައިބުގޭގެ ބިތުގައި އަޅުވާފައިއޮތް ދުއްރައެއް ނަގައިގެން ހުސޭނު ގޮސް ވަގަށްނެގި ރުފިޔާ ކޮބައިހޭ ކިޔައި ވަގުކަލޭގެ ފޫކޮޅުގައި ވަރުހުރެގެން ހަޔެއްކަ އެތިފަހަރު ޖެހިތަނާ އެކަލޭގެ ރޮއި ހޭރިގެންފައި ގޮވައިގަތެވެ.

ވަގުކަލޭގެ:

ނުތަޅަހަރޭ! ނުތަޅަހަރޭ! މާލިއްޔާއިން ނެގީ ކާއްޓާއި ދިޔާހަކުރާއޭ. އެތަކެތި ދައްކާފާނަމޭ. ކާށި ހުންނާނީ ތުނޑީކޮޅު ވަލުތެރޭގަޔޭ. ދިޔާހަކުރު ގުޅި ހުންނާނީ މަގޯތީ އައިމިނަގެ މައިފުނަގޭގެ ގިފިލިތެރޭގަޔޭ. މާލިއްޔާއިން ރިހި ރުފިޔާއެއް ނުނަގަމޭ. ނެގި ހަނދާނެއްނެތޭ.

ނައިބު ތަކުރުފާނު:

ތިޔަޖެހުނީ ބޮޑުތާނގަޔޭ. ނެގިކަމަށް ތިޔަބުނާ ދިޔާހަކުރަކީ ފިސާރި އެއްޗެކޭ. އެޔަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއްނޫނޭ. އަދި ކިޔެއްތަ! އެއީ މާލޭގެ ރަސްކަމުގެ ރަސްބަޔަށް ނެގެވި ރަހުންގެ ފަތްތޫރައިން ސިއްކަގެހެވި މިރަށުގެ ހުކުރު މާމިސްކިތުގެ ބޯގަޔަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްޗެކޭ. ދެން ތިޔަ ބުނަނީ ރިހިރުފިޔާ ނުނަގާ ވާހަކަޔޭ. ނެގި ހަނދާނެއް ނެތޭ. ފަހެ، ހަނދާން ނެތުމަކީ ވެދާނެކަމެކޭ. އެޔަކީ ނުވާނެ ކަމެއްނޫނޭ. އެކަމަކު ހަނދާން ކޮށްދިނުމަކީވެސް އެކަންކުރާން މަތިކޮށްފައި ތިބި ބަޔެއްގެމައްޗަށް އޮތްކަމެކޭ. ނެތްކަމެއްނޫނޭ.

ނައިބު ތަކުރުފާނު މިހެންބުނުއްވައި ދޭވާނި ހުސޭނަށް އިޝާރާތެއް ކޮށްލެއްވުމުން އޭނާގެ އަތުގައިއޮތް ދުއްރަ އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށް ވަގުކަލޭގެއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތުމުން ..............

ވަގުކަލޭގެ:

ތަކުރުފާނޫ ތަކުރުފާނޫ ހަނދާންވެއްޖޭ. ރިހި ރުފިޔާނެގީ މަގޭ ބޭނުމަކުނޫނޭ މާލިއްޔާ ހިންގާ ކަތީބުގޯތީ ދާއޫދު ބުނެގެންނޭ. އެ ރުފިޔާ ދިނީ އޭނާގެ އަތަށޭ. އޭގެތެރެއިން މަނެގީ ދެ ރުފިޔާއޭ. އެ ދެ ރުފިޔާދިނީ އައްޑޫ ތައްޚާނުގެ ޒައިނަބަށޭ.

މިހިސާބުން ނައިބު ތަކުރުފާނު ނައިބު ދާލައިން ތެދުވަންނަވައި ބުނުއްވިއެވެ. އަދުގެ ސަރިޔަތް މިހިސާބަށް މިނިމުނީއެވެ. އެއަށްފަހު ވަގުކަލޭގެއަށް ތަކުރުފާނު ބުނުއްވިއެވެ.

ދޭވާނި ހުސޭނާއި މިތިބަ މީހުންނާއި އެކީގައި ކަލޭގެ ގޮސް ކާއްޓާއި ދިޔާ ހަކުރާއި ހުރިތަނެއް ދައްކައި އެ ތަކެތި ގެންނާށެވެ. ކަލޭގެ ނެގި ރިހި ރުފިޔާގެ ކަންތައް ނިންމާނީ ވާރުވެރިޔާ(އަތޮޅުވެރިޔާ)ގެ އަމުރު ލިބިގެންނެވެ. އެއީ ރަށުގެ ރަށްވެރި ގޮވައްޗާއި(ރަށުގެވެރިޔާ ނުވަތަ ކަތީބާއި) ކޮންމެވެސް ގުޅުމެއް ހުރިކަމަކަށް ބެލެވޭތީ އެފަދަ ކަންކަން ނިންމާން އަންދުހު އާދައިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

            -----------------------

"ޢަބްދުﷲ ޙަސަން" ހުޅުދުމައިގެ