ޚާއްޞަ އެހީއާއި ބޭސްފަރުވާގެ ފެށުންބޮޑެތިބަލިތައް، ދިވެހިދަވްލަތުގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ (ޖުޒާމްބައްޔާއި ގުޅިގެން) 1920މ. ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެންނެވެ. އޭރު ހުވަދުއަތޮޅުގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ޖުޒާމްބަލީގެ މީހުން ތިބިކަން އެނގެ އެވެ. ޖުޒާމްބަލީގެ މީހުން "ވަކި" ރަށެއްގައި އެކަހެރި ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ ވެސް އެދުވަސްވަރުގަ އެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް 1961މ. ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި (މީހުންނޫޅޭ ދުރު ހިސާބުތަކުގައި) ޖުޒާމްބަލީގެ މީހުން އެކަހެރިކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށްދިޔަ އެވެ. މެއި 7، 1935މ. (ޞަފަރު 3، 1354ހ.) ގައި ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެމައްސަލައާއިމެދު ވަނީ، ބަޙްޘްކޮށްފަ އެވެ.
Read More »