ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު - 1

 ހުށަހެޅުން

ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ތަރާގަނޑު – އެއްވަނަ ބައި  

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތް  

ތިނަދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން  

ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ތަރާގަނޑު ފެނުން  

ހަވަރުތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް – 1950ގެ ކުރީގެ

މަތީގައި ދެންނެވިދިޔަ ކަންކަމަށާއި އެހެން ބައެއް ކަންކަމަށް އިތުރަށް ބަލައިލުން:  

ނިންމާލުން    

ކަނބާ ޚަދީޖާ އާއި ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް 

ތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ބެރީގައި ހުރި ލިޔުން

ހަވަރުތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް - 1950

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ އާސާރީ ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތުގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ވީޑިއޯ     

ނިންމާލުން    

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ގިނަދުވަސްވީ ތަކެތި   

އިތުރުމަޢުލޫމާތު  

ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތާއި ގުޅޭ

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކަރުދާހުގެ ލިޔުން

ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީންގެ ޖަމާޢަތް  

މަލިމްމޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނުގެ ޖަމާޢާތް

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޖުދަތުރުގެތެރެއިން އަލްޤުދުސް އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު

ދިޔަމިގިލީ ރަދުންގެ ޒިޔާރަތުން މެސެޖެއް   

ދިޔަމިގިލީ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުންގެ ބިސްތާނަ ނުވަތަ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މެސެޖް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ތެރެއިން:

މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް ފޮތުގެ 335

މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުން (މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް ފޮތުގެ 327ޞ.)   

ސުލްޠާން މުޢިއްޒުއްދީންގެ ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅި 

ފުރަތަމަ ބައި   

1 ވަނަ ނަންބަރު

1 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް   

2 ވަނަ ނަންބަރު

2 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް   

3 ވަނަ ނަންބަރު

4 ވަނަ ނަންބަރު

3 ވަނަ، އަދި 4 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް

ނޯޓެއް 

ދެވަނަ ބައި   

ހ. ށ. އަދި ނ. އަށް ބަލައިލުމެއް 

ތިންވަނަބައި   

އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު    

އިބްރާހީމް ރަންނަބަނޑޭރި މަނިކުފާނު

އިބްރާހީމް ސިރާޖުއްދީން  

ޒިޔާރަތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގެ ދިރާސާ

ފުރަތަމަ ބައި   

ކަން ހިނގުން އެކަށީގެންވާ މަގު އެނގޭތޯ ބެލުން    

ދެވަނަބައި

ނިންމާލުން    

ހަވަރާއި ފުރެތިކާލުންގެ ހަނގުރާމަ  

ތިނަދޫގެ ނަމުގެކުރިއަށް ގެނެވުނު 6 ވަރު   

މާލޭގެ 6 ވަރަށް ތަކެތި ގެންދިޔުން ހުއްޓައިލުން

ނޯޓެއް

-----------------------