ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު - 3

 

ހުށަހެޅުން

ހުވަދުއަތޮޅުގެ އެންމެވަރުގަދަ ޝަޚުޞިއްޔަތު  

ހަވަރުތިނަދޫ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު    

ޢާއްމު ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ތެރެއިން   

ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން  

ދީނީ އަދި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން

ގައުމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން 

ފުދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން 

ނިންމާލުން    

ފޮތްލިސްޓްގެ ލިޔުމާމެދު  

ދެ ޞަފުޙާއަށް ނަޒަރެއް  

ދިޔަމިގިލީ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާއިން ޞަފުޙާއެއް: އިޞްލާޙުކޮށްފައި

ކުރެދިވަރުގައި ހުރި މަހާނަގަލާ މެދު އަރާ އޮޅުން    

ކަރިއްޔަ ޙައްވާމަނިކުފާނާ މެދު އަރާ އޮޅުން  

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްވަރެއް

ކޮލަމާފުށީ ޙުސައިން އަބޫބަކުރު، ކ.ގުރައިދޫ ވައިޓްމާގެ 

ޢާއިޝަތު ޒުބޭދާ ކ. ގުރައިދޫ އަޅިވިލާގެ   

ކިޔާނޭނަމެއް ނޭނގުނު ވާހަކައެއް  

ފުވައްމުލަކު ދައިގަޑު ގަނޑުވަރު އަޙުމަދު މަނިކުފާނު  

ފުރަތަމަކަމަކީ   

ދެވަނަކަމަކީ   

ތިންވަނަކަމަކީ  

ހަތަރުވަނަކަމަކީ 

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ތަޢުލީމީ ހަރުފަތްތަކުން 

ފުރަތަމަ ބައި   

ދެވަނަ ބައި   

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހޯދުން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހޯއްދެވިކަން އެނގޭ ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ފުރަތަމަ ދަރިވަރު    

ތިންވަނަބައި   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވިކަން އެނގޭ ކޮލެރާ 

ޙާޖީބަންޑާރައިންގެ ޚިދުމަތްތެރި ޢާއިލާ އިން އިބްރާހިމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނާއިބު ތުއްތު  

ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީންގެ ލިޔުއްވުމުން

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: ވާދޫ ގައްދަނޑު މަނިކުފާނު   

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: ޢަލީ މުޞްޠަފާ    

ބަންދަލްމުޚްތާރަށް ހަދައިލީމާ ދުވަންޏެއްކަމަކު އިދިފުށަށްދެމުން ހުއްޓުވައިލެވިދާނެ   

ދިވެހި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ބަންދަލްމުޚްތާރު    

ރައީސް ނާޞިރުގެ ބިސްތާނައިގައި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކައެއް    

ދުންބައްތެއްލެން ގެނަހަގެން ދެއްކީ، ބައިސްކޯފެ ފިލްމާ 

ދުންބައްތެލިން ގެނެސްގެން ދެއްކި، ބައިސްކޯފް ފިލްމް 

ވާދުއަށް އެރި ފުރޭތަ ސައިޒަށް ކަނޑައިލުން 

ފޯކްލޯރއާއި އޭގެ ގުޅުން  

ހުވަދޫ ފަތުޙުލް ޢިނާޔަތު އޮޑީގެ ތާރީޚީ ހުވަދޫދަތުރު  

"ފަތުޙުލް ޢިނާޔަތު" ވިލިގިލީ ބޭރުން މާލެއަށް ފުރުވާލުން 

ނިންމާލުން:

-----------------