ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ދައިތާގެ ޢާއިލާހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ، ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ، ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)،  ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދަރިންނަކީ:

1. ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ)
2. ތަކުރުފާނު
3. އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ)
4. ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)
5. ކަމަނާ(ކަމެންދައިތަ)
6. ކުދެކަޅެބެއްޔާ
7. ޢަލިކަލޭ
8. އާމިންދިޔެ
9. ދޮން ޙަސަންބެއްޔާ
10. ކުރެ މޫސަބޭ
11. ބޮޑެކަލޯބެއްޔާ
12. ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާ

1. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްތަކުރުފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު، ޢާއިޝާފާނު، ޤާސިމް ތަކުރުފާނު، ކުދެބެއްޔާ، އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު، ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ޚާލިދުގެ ދަރިންނަކީ ޒުހުރީ ސީޕްރިއާ، ޢާއިޝަތު ބެރުގެ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ރެކިދައިތަ ގ.ވެގާ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު ގެލަ/ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު މާނެލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ރެކިބީފާނު ގެލަ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ވަޙީދާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޝަކީބާ، ޢާއިޝަތު ޝަކީބާ/ ގެލަ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދޮންބީފާނު މާނެލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަޒީޒާ ރަޙުމަތު ޞިދުޤީ އޯކަމް/ތިނަދޫ، ޢަޒީޒާ ނިޢުމަތު ޞިދުޤީ މާކޯނ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ ގ.ގޮފި/މާލެ، މުޙައްމަދު ރިފުޢަތު ޞިދުޤީ ގ.ސިންދު/މާލެ، ޤުދުރަތުﷲ ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ، ޢަޒީޒާ ފަރަޙަތު ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ، ޠަލްޢަތު ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމްދީދީ މުޝްތަރީގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފާއިޒާ ހަލަވެލި/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރިޟާ މުޝްތަރީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ މުޝްތަރީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު މުޝްތަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ކުދެބެއްޔާގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޔޫސުފު ޞިދުޤީ، ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތާ)، ޢަބުދުލްޙަމީދު، މުޙައްމަދު ޢުބައިދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޔޫސުފު ޞިދުޤީ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢިނާޔަތު ޞިދުޤީ ގ.ތުއްރަވާސް/މާލެ، ޢަޒީޒާ ރަޙުމަތު ޞިދުޤީ އޯކަމް/ތިނަދޫ، ޢަޒީޒާ ނިޢުމަތު ޞިދުޤީ މާކޯނ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ ގ.ގޮފި/މާލެ، މުޙައްމަދު ރިފުޢަތު ޞިދުޤީ ގ.ސިންދު/މާލެ، ޤުދުރަތުﷲ ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ، ޢަޒީޒާ ފަރަޙަތު ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ، ޠަލްޢަތު ޞިދުޤީ މާނެލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާފާނު ޖަވާހިރުމާގެ އުތުރުބައި/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ޖަވާހިރުމާގެ ދެކުނުބައި/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޢަބުދުލްޙަމީދު ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުލްމަޖީދު ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ މުޙައްމަދު ޢުބައިދު ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދިޔެ، ޙުސައިން ތަކުރުފާނު، އާމިނާދިޔެ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ)، މޫސާ ތަކުރުފާނު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ މަރިޔަމްދިޔެގެ ފިރިހެންދަރިއެއް ސިލޯނުގައި ހުރިކަމަށް ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ތިނަދޫ މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާއިޝަތު ޙުސައިން އަތަމާގެ/ކަޑުހުޅުދޫ، އާމިނަތު ޙުސައިން އޯޖަން/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ދުނބުރިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ ދެކުނުބައި/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ އާމިނާދިޔެ ......
ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ) ގެ ހުތާބެއްޔާ ކައިވެނިކުރެއްވީ ޢަލިކަލޭގެ ދި ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާ އާއި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ) ގެ ހުތާބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ މއ. ޝޭޑީކެބިން/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ) ގެ ހުތާބެއްޔާގެ ޙަސަން ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ) ގެ ހުތާބެއްޔާގެ ރެކިދިޔެ ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ދޮންފުތު ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަލޯ(ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޔޫސުފު(ކަޅިއްޔާބެއްޔާ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ހަސަނެބެއްޔާ) ގެ ހުތާބެއްޔާގެ ޙައްވާދިޔެ މއ. ޝޭޑީކެބިން/މާލެ، މިޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

2. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ތަކުރުފާނު

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ތަކުރުފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމް މުޙައްމަދު(ދީދައްތާ)ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ވަޙީދު ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

3. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންޢަލީ ޖެމިނީ ހައުސް/ތިނަދޫ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތަ) އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދުބޭ ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ، ކުދެކަމަނަ، ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ދޮންބޭބޭ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ދޮންޢަލީ ޖެމިނީ ހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ އެލީނާ/ ތިނަދޫ، ޒަކަރިއްޔާ ޖެމިނީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތަ) އަތިރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ/ ޓޯކިޔޯވިލާ، މޫސާ ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ފަތުޙީ ޕާމްކޯޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތަ) އަތިރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ/ ޓޯކިޔޯވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ އާދަމް، ޢަބުދުއްސައްތާރު އާދަމް ލިލިއަންޕާރކް/ތިނަދޫ، ނާއިލާ އާދަމް ސަންގަމް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޕާރކްލޭން/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޝާކިރު ދުންތަރި/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް ޓޯކިޔޯވިލާ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު އާދަމް ޓޯކިޔޯވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އާދަމް ޓޯކިޔޯވިލާ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އާދަމް ޓޯކިޔޯވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތަ) އަތިރީގެ/ތިނަދޫ ގެ މޫސާ ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޝިރުމީނު ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، ނާޒުނީނު ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، މެހެނާޒު ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، ޝެހެނާޒު ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، ޝާޒުލީނު ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ، އިސްޙާޤު ފަތުޙީ ލީނާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތަ) އަތިރީގެ/ތިނަދޫ ގެ އަޙުމަދު ފަތުޙީ ޕާމްކޯޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޝީރީން ފޮނިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނިޒާރު ލާޓް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ނިޝްރީނު ގަޒީރާ/ތިނަދޫ، ނަޒީރު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ހަޒާރު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޢަނީޤާ އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ފިރާޤު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، އިރާޝާ އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޝާހީން އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ރިޔާޒު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޒުލްފީން އަޙުމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ދޮންކަމަނަ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ، ކައިދާފާނު ވާދީގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔާ)، ޢާއިޝާ(އައިސާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ދޮންކަމަނަ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އަބޫބަކުރު ދެތަނޑިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު ޢަބުހަރީގެ ދެކުނުބައި/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު މޮޑަންހައުސް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އަބޫބަކުރު ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ދޮންކަމަނަ ވައިޓްޗޯކް/ތިނަދޫ ގެ ކައިދާފާނު ވާދީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޞަފިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ވާދީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޙައްވާ ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ގ.ނައިޓްޑްރީމް، އާމިންދިޔެ ކޮތަރުގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ(ދިޔެ) ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ، މޫސާ ނަސީމު ހެޕީގްރައުންޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ އަޙުމަދުބޭ ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން އަޙުމަދު ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވަޙީދު ސީހޯސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު އަތަމާވިލާ/ނަޑެއްލާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ކުދެކަމަނަގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިންދައިތާ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، އާދަމްފުތު ފްރެންކް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، ބެއްޔާ ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ، ސިއްތި ޕެރިސް/ތިނަދޫ އެވެ.
  
ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ އާމިންދައިތާގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު (ޢާއިލާ ފަރެހުގައި)، ދޮންފާންދިޔެ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ އާދަމްފުތު ފްރެންކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އާދަމް ނޮޑެލް/ތިނަދޫ، ޢަލީ އާދަމް/ފްރެންކް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް މާފުށީގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އާދަމް ސްޓާރ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޙަސަން(މަރިޔަމްދިޔެ) މިލަންހައުސް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙަސަން ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، ޝިހާބު ޕްރިޖްހައުސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙަސަން(ފާތުމާ) އޮލިމް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ ބެއްޔާ ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތުޢަލީ(އައިސާ) ކޯރަލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަލީ(ކަތްދާދިޔެ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢަލީ ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ ސިއްތި ޕެރިސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ބިލާލު ޕެރިސް/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ޕެރިސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޙަސަން(ދޮންބޭބޭ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަސަން(ދޮންބޭބޭގެ ކަލޯ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ) ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރެޑްފިޝްއާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޙަސަން(ދޮންބޭބޭ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަން(ދޮންބޭބޭގެ ކަލޯ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޙަސަން(ދޮންބޭބޭ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ) ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަޒީޒު ވޭވްބްރޭކް/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ، ރަޝީދު ރެޑްފިޝްއާގެ/ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިނަ(ކޮތަރުގޭ ރައްކައްދައިތާ) ގެ ޙަސަން(ދޮންބޭބޭ) ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ ރެޑްފިޝް/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރެޑްފިޝްއާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

4. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ) 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންދިޔެ އައިލަކްސް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޙަސަން އަލިވާގެ/ރަތަފަންދޫ، ޙައްވާ އާފަލުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ ދޮންދިޔެ އައިލަކްސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޒުބައިދާ ޙުސައިން އައިލަކްސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ އާދަމް ޙަސަން އަލިވާގެ/ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަޢީދު އާދަމް، މިޞްރު އާދަމް، ޢާރިފާ އާދަމް، ފަރުހާދު އާދަމް، އިރުޝާދު އާދަމް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ އާފަލުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން އިބްރާހީމް(ގޮބުގޭ ކަލޯ) ސްވީޓްޑްރީމް/ތިނަދޫ، އާދަމް އިބްރާހީމް(ގޮބުގޭ އާދަމް) ސީޑީޕް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ އާފަލުގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިން އިބްރާހީމް(ގޮބުގޭ ކަލޯ) ސްވީޓްޑްރީމް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޞަފިއްޔާ ޙުސައިން އާފަލުގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު ސްވީޓްޑްރީމް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޙަސަން(ގަރާ ހަސަންބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ އާފަލުގެ/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް އިބްރާހީމް(ގޮބުގޭ އާދަމް) ސީޑީޕް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް އާދަމް(ކާސިންފުތު) ވައިމަތީގެ/ގައްދޫ، ޢާއިޝަތު އާދަމް(އައިސާދިޔެ) ސީޑީޕް/ތިނަދޫ، ޒުހައިރާ އާދަމް ހިލިހިލާގެ/ގައްދޫ އެވެ.

5. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކަމަނާ(ކަމެންދައިތަ) 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކަމަނާ(ކަމެންދައިތަ) ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު ކޮތަރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

6. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަޅެބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަޅެބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާފާނު(ފާތުހާނު) ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާފާނު، އާމިނާފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ބަރާސީލު ޙަސަންބެއްޔާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަޅެބެއްޔާގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތުހާނު) ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމްފުތު ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯ ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެކަޅެބެއްޔާގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތުހާނު) ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމްފުތު ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ވަޙީދު ކުރަމަތީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

7. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޙައްވާފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްފާނު، ޤާސިމްތަކުރުފާނު، ރެކިބީފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ، އާދަމް ތަކުރުފާނު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޙައްވާފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިއަކީ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޙައްވާފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމްތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަނީފު ގ.މަތިވަރު/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޙައްވާފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ ގެ ރެކިބީފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާފާނުދިޔެ( އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، ސަޢީދާ ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، ޙަފީޡާ ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު، ޢަލިތަކުރުފާނު، ޢާއިޝާ(އައިސާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ އައިސާފާނު، ފާތުމާފާނު، އާމިނާފާނު އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ޢަލީ(ޢުސްމާނު) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާ)ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް(މުޅަދޫ މަރިޔަމްދިޔެ) ފީލިންގްވިލާ/ތިނަދޫ، އަދި ފާޠިމާ (އައްޑުއަތޮޅުގައި) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔަމްފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ އާއިޝަތު ޙުސައިން އަތަމާގެ/ކަޑުހުޅުދޫ، އާމިނަތު ޙުސައިން އޯޖަން/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ދުނބުރިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ ދެކުނުބައި/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙުސައިން ޢަބުހަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްފާނު ލިވަރޕޫލް/ތިނަދޫ، ސަންފާދިޔެ ނެދުންގެ/ތިނަދޫ، އާދަމްފުތު ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ނައިންހައުސް/ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމްފާނު ލިވަރޕޫލް/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު(ޢުސްމާނުބޭގެ ކަލޯ، ކަލޯބެއްޔާ) ޙައްވާފާނު ގެލަ/ތިނަދޫ، އާދަމްފުތު ލިވަރޕޫލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ސަންފާދިޔެ ނެދުންގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ ދިއްލަގީ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔަމްދިޔެ) ސޯސަންޕާކް/ތިނަދޫ، ޢަލީ މޫސާ(ޢަލިފުތު) ފަސްދާނުގެ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް މޫސާ(ކާސިންފުތު) ނެދުންގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު މޫސާ(އާމިނާދިޔެ)، ޙަސަން މޫސާ(ޙަސަންފުތު) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާދަމް(އާދަމްފުތު) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ޙަސަން ފަރުދާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް މުނީރާ ނައިންހައުސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙަސަން ނޫރާނީވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދައިތާ) ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާދިޔެ ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދިޔެ ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ، ރެކިފުތު ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު(އޮޅަދިޔެ) ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ދަގަނޑެބެއްޔާ) ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ،  ޤާސިމް ތަކުރުފާނު މިލަންހައުސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު(އޮޅަދިޔެ) ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު(ދަގަނޑެބެއްޔާ) ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު ޝަރީފާމަންޒިލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު ސްވީޓްޑްރީމް/ތިނަދޫ، އޮޅަތައްޚާނު ރަށްދެބައިގެ/ ސ.ފޭދޫ، ދޮން ތައްޚާނު ރަށްދެބައިގެ/ ސ.ފޭދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ޢަލިކަލޭ ގެ މަރިޔަމްފާނު(އޮޅަދިޔެ) ގޯލްޑްސްމިތު/ތިނަދޫ ގެ  ޤާސިމް ތަކުރުފާނު މިލަންހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ތަކުރުފާނު މިލަންހައުސް/ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ގަދަކޯޅިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

8. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިންދިޔެ 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ގޮއްޓެއިބެއްޔާ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، އަދި އެކޮޑެކަލޯބެ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ގޮއްޓެއިބެއްޔާ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމްފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޤާސިމް ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ ......

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ އާމިންދިޔެގެ އެކޮޑެކަލޯބެ ކައިވެނިކުރެއްވީ  ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެ އާއި އެވެ. މިޢާއިލާވަނީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތާގެ ޢާއިލާގައި ލިޔެފައެވެ.

9. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދޮން ޙަސަންބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދޮން ޙަސަންބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ޢަޙުމަދު(އަޙުމަދުބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔާ)، އަދި ޢަލީ(ޢަލިބެއްޔާ) ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދޮން ޙަސަންބެއްޔާގެ ޢަޙުމަދު(އަޙުމަދުބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް އަޙުމަދު، މަރިޔަމް އަޙުމަދު، އާމިނަތު އަޙުމަދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން އަޙުމަދު ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ އަޙުމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ އާދަމް އަޙުމަދުގެ ދަރިންނަކީ ވަޙީދާ އާދަމް މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ/ މާލެ، ޒުލްފާ އާދަމް މ.ނެދުންގެ/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ އާމިނަތު އަޙުމަދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ވަޙީދު ލުޠުފީ/ ނޫވިލު/ ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ފަރީދާ ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ ޙުސައިން އަޙުމަދު ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ޙުސައިންދީދީ މިޔުޒިކްހޯމް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދޮން ޙަސަންބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާމަނިކެ، މުޙައްމަދު މަނިކު، މަރިޔަމްމަނިކެ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ދޮން ޙަސަންބެއްޔާގެ ޢަލީ(ޢަލިބެއްޔާ) ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމް ޢަލީ ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޚާލިދާ ޤާސިމް އޮޅުތެރޭގެ/ތިނަދޫ، މަރީނާ ޤާސިމް ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ، ޒުހައިރާ ޤާސިމް ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ،  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފެހިވިލާގެ/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ޤާސިމް މޯނިންގްސަން/ތިނަދޫ އެވެ.

10. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުރެ މޫސަބޭ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުރެ މޫސަބޭ ......

11. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާ 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުބެއްޔާ) ޖަންބުގަސްދޮށުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންދިޔެ ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ، ކުދުކުއްދައިތާ މއ.ތިނަދޫގެ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުބެއްޔާ) ޖަންބުގަސްދޮށުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އާދަމް ބީޗްރެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އާދަމް ޖަންބުގަސްދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހ.ނީސް/މާލެ، ޙައްވާ ޒާހިރާ ހ.ފައިންބީޗް/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ(މޫސިޔާ) ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ، ދޮން ޙަސަންބެ ޗިޗަންޑާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ ގެ މޫސާ(މޫސިޔާ) ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ރެއިންބޯ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުލްކަރީމް ދިރިހަނޑޫގެ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ދޮން ޙަސަންބެ ޗިޗަންޑާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ޙަސަން(ކާސިމްބެ) ޗިޗަންޑާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަސަން(މަރިޔަމްދިޔެ) ޗިޗަންޑާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ބޮޑެކަލޯބެއްޔާގެ ކުދުކުއްދައިތާ މއ.ތިނަދޫގެ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޖަމާލު މއ.ތިނަދޫގެ/މާލެ، ދޮންރެކިދިޔެ(ދޮންރެކިދައިތަ) ޑޭޒީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

12. ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާ 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ބޮޑުދައިތާ ބޮންތިރަތްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު(ބޯދާ ޢަލިފުތުބޭ) އަންސެންޓް/ތިނަދޫ، ސުލައިމާނުބެ ޒިންދަގީ/ތިނަދޫ، ދައިތާ ސީސަންގެ/ތިނަދޫ، ކުއްދައިތާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ބޮޑުދައިތާގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާ) ބޮންތިރަތްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ........


ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ޢަލިފުތު(ބޯދާ ޢަލިފުތުބޭ) އަންސެންޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދަލިކާދިޔެ އަންސެންޓް/ތިނަދޫ، އަބޫބަކުރު ވަރުކަދުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ސުލައިމާނުބެ ޒިންދަގީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ރެކިބީފާނު ޒިންދަގީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ދައިތާގެ ކުދެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ދައިތާ ސީސަންގެ/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު އިބްރާހީމް، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް(ފާތުމާދިޔެ) ސީސަންގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމް(މަރިޔާ) ޑާރކްބްލޫ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ރަޝާދު(ކާސިމާ) ޒެނިތު/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ސުޢާދާ(ޙައްވާ) ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.
            
ނޯޓް: 
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                --------------------
                         
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
28 ޖެނުއަރީ 2013