ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިލާ

                
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިލާވަނީ އެރަށު ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު(ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު) ޢާއިލާއާއި ގުޅިފައެވެ. ޢުމަރުހުތާ ކައިވެނިކުރެއްވި ބޭކަނބަލެއްކަމަށް އެނގިފައިވަނީ ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ ދޮން ޙުސައިންތަކުރުފާނު ބޮޑު ދޮންބޭގެ ފާޠިމަތު (ފާތިންދިޔެ ނުވަތަ ފާތިޔެ) އާ އެވެ. ޢުމަރުހުތާގެ ދަރިންނަކީ:

1- ޢާއިޝާ  ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)
2- ސިއްތި (ސިއްތިދައިތާ)
3- ޢަލީ (ދޮންފުތު/އީގަލް)
4- ކަމަނަ (ޔެލޯހައުސް)
5- މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)
6- ޢަލީ (ޢަލިފުތާ/ޖަވާހިރުއާގެ)
7- ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)
8- ދިއްކަލޯ/ނޫކޮކާގެ
9- ކުދެކަލޯ (މާލިމީ ހުތެކުއްދާ ގަންޖާމުގެ/ގއ.މާމެންދޫ)
10- ދޮންކަލޯ އަޅިވިލާގެ/މާމެންދޫ)
11- ރެކިދިޔެ/އީގަލް
12- ޛުލައިޚާ (ދަލިކާ/މީރާގެ)


 -1 ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ  (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)ގެ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ވަޙީދު ލުޠުފީ/ ނޫވިލު/ ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ފަރީދާ ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)ގެ އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)ގެ ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފު މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޝަރީފާ އިބްރާހީމް މ.ދިމިޝްގު/މާލެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)ގެ ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢާއިޝާ (ދޮންއައިސާ/ޖޭނެސްޓް)ގެ މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ޒުބައިދާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޖަމީލު މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މާރިޔާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ އެވެ.

2- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ސިއްތި (ސިއްތިދައިތާ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ސިއްތި (ސިއްތިދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނުއާއި މޫސާ ތަކުރުފާނެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ސިއްތި (ސިއްތިދައިތާ)ގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުފުޅު(މާކުން)އާއި ޢަބުދުއްރައޫފު(މާކުން) އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ސިއްތި (ސިއްތިދައިތާ)ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު މޫސާދީދީ ކިޔުޕިޑް/ތިނަދޫ އާއި ޢާއިޝަތު ވަޙީދާއާއި މަރިޔަމް ސަޢީދާ އެވެ.

3- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ދޮންފުތު/އީގަލް)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ދޮންފުތު/އީގަލް)ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު)އީގަލް އާއި ޙުސައިން ޢަލީ(ބޮޑު ޙުސައިންބެއްޔާ) އެދުރުގެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ ދޮންފުތު/އީގަލްގެ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު)އީގަލްގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު(ދޮންމުޙައްމަދު) ދިލާސާގެއާއި ޙުސައިން އަޙުމަދު އީގަލްއާއި އަލީ އަޙުމަދެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ ދޮންފުތު/އީގަލްގެ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު)އީގަލްގެ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު(ދޮންމުޙައްމަދު) ދިލާސާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު މުޙައްމަދުއާއި ޙަސީނާ މުޙައްމަދު/ ސިނަމާލެއާއި މަރިޔަމް މުޙައްމަދު ދިލާސާގެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ ދޮންފުތު/އީގަލްގެ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު)އީގަލްގެ ޙުސައިން އަޙުމަދުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިން/އީގަލް، އާދަމް ޙުސައިން/އީގަލް، މުޞްޠަފާ ޙުސައިން/އީގަލް، ޢާރިފު ޙުސައިން/އީގަލް އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ ދޮންފުތު/އީގަލްގެ ޙުސައިން ޢަލީ(ބޮޑު ޙުސައިންބެއްޔާ) އެދުރުގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޙުސައިން އެދުރުގެއާއި ޚަދީޖާ ޙުސައިން ދުންތަރި އެވެ.

4- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ކަމަނަ (ޔެލޯހައުސް)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ކަމަނަ(ޔެލޯހައުސް)އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންބެއްޔާގެ އިސްމާޢީލްއެވެ. މިކައިވެނިން ޢަލީ އިސްމާޢީލް(ޢަލިބެއްޔާ/ޔެލޯހައުސް) ލިބިލެއްވި އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ކަމަނަ(ޔެލޯހައުސް)ގެ ޢަލީ އިސްމާޢީލް(ޢަލިބެއްޔާ/ޔެލޯހައުސް)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ)ތާޒާގެ/ތިނަދޫ، ރާމިޒާ ޢަލީ ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޚަލީލު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޤާދިރު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، އެވެ.

5- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ ދަރިންނަކީ ޢުސްމާނު/ބޯލިކޯ، ދޮންކަލޯ/ބޯލިކޯ، ދޮންކަމަނަ/ބޯލިކޯ، މުޙައްމަދު/ބޯލިކޯ، ކުދެކަލޯ/ބޯލިކޯ، އައިހާ/ބޯލިކޯ، އާމިނަތު ޢަލީ(ކުދެދިޔެ/ބޯލިކޯ) އަޙުމަދުފުތު/ބޯލިކޯ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ ޢުސްމާނު/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ ގާސިމް ޢުސްމާނު/ކޮލަމާފުށި، ދޮންތައްކާނު/ކޮލަމާފުށި، ސަޢީދު ޢުސްމާނު އެވެ. 
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ ދޮންކަލޯ/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދިޔެ ސީޝެލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ ދޮންކަމަނަ/ބޯލިކޯގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޙުސައިން ހީނާމާގެ/ކޮލަމާފުށި އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ މުޙައްމަދު/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްމަޖީދު، މަންޞޫރު، ރުގިއްޔާ، ޖަމީލާ، ރަޝާދު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ ކުދެކަލޯ/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ ޝާކިރު، ދޮންފާންދިޔެ، އާމިނަތު، ރަޝީދާ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ އައިހާ/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ތަކުރުފާނު، ނާޞިރު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ އާމިނަތު ޢަލީ(ކުދެދިޔެ/ބޯލިކޯ)ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަސީމު، އަޙުމަދު ނަސީމު، ޙަސަން ނަސީމު، ފާޠިމަތު ޢަލީ ގުލްޒާރުގެ، ޚަދީޖާ ޢަލީ އާފަތިސް އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ އަޙުމަދުފުތު/ބޯލިކޯގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްމުޙުސިނު، އާމިނާފާނު، މަރިޔަމްފާނު، ޙައްވާފާނު، ޞާލިޙު، ޙިލްމީ، ޚަލީލު، ޖަމީލު އެވެ.

6- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ/ޖަވާހިރުއާގެ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ/ޖަވާހިރުއާގެ) ދަރިންނަކީ ދޮންކަލޭގެފާނު ބްލެކްއެންޑްވައިޓް، އަބޫބަކުރު ކަތީބު ކަލޭގެފާނު ޖަވާހިރުއާގެ، ޚަދީޖާ (ކައިދާ/ވައިލެޓްވިލާ)، އާމިނަތު (އާމިންދިޔެ) އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ ދޮންކަލޭގެފާނު ބްލެކްއެންޑްވައިޓް އާއި ހަވަރުތިނަދޫ ދިހެރޭ ޙުސައިން ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ކަލޭގެފާނު(ކަލޯބެ)ގެ ދޮންމަނިކެއާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ ކަތްދާމަނިކެ އާއި ޢަލިތަކުރުފާނެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ ދޮންކަލޭގެފާނު ބްލެކްއެންޑްވައިޓްގެ ކަތްދާމަނިކެ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ އަޅިވިލާގޭ ޢަބުދު ކަޠީބު ކަލޭގެފާނެވެ. މިދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ ޑރ. ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަބުދުﷲ/ ހ.ހުވަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ޢަބުދުއްސައްތާރު، ޢަބުދުއްރައްޒާޤު، ޢަބުދުލްޤާދިރު، ޢަޒީޒާ ޢަބުދު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ ދޮންކަލޭގެފާނު ބްލެކްއެންޑްވައިޓްގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ މޫސާ (މޫސިޔާ/ބްލެކްއެންޑްވައިޓް)ގެ ދޮންޢަލީގެ އާމިނަތު ޢަލީ(ކުދެދިޔެ/ބޯލިކޯ)އާ އެވެ. މިކައިވެނިން މުޙައްމަދު ނަސީމު، އަޙުމަދު ނަސީމު، ޙަސަން ނަސީމު، ފާޠިމަތު ޢަލީ ގުލްޒާރުގެ، ޚަދީޖާ ޢަލީ އާފަތިސް ލިބިލެއްވިއެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ އަބޫބަކުރު ކަތީބު ކަލޭގެފާނު ޖަވާހިރުއާގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ރިފުޢަތު/މ.ނޫތަރި، މަރިޔަމްމަނިކެ/ހިޔާދޭގެ، މުޙައްމަދު ޖަމީލު، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ، އަޙުމަދު ވާފިރު، މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ރަޝީދު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ނަޞީރު، އަޙުމަދު ނަޞީރު ވައިލެޓްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޢަލީ (ޢަލިފުތާ)ގެ އާމިނަތު(އާމިންދިޔެ)ގެ ފާތިޔެގެ ދަރިއަކީ ޝަމީމާ/މާލެ އެވެ.

7- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ ދަރިންނަކީ ކައިދާ/މާކަރީވިލާ، ޙައްވާ މުގުރިގެ/ގައްދޫ، ދޮންއައިސާދައިތާ/ނަރުގިސްވިލާ، މާވަޑިކުދެކަލޯ/ލިލީއޮފްދަވެލީ، ޙަލީމާ ހިޔަލީގެ/ގައްދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ ކައިދާ/މާކަރީވިލާގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު/މިއުނިކް، އަޙުމަދު ވަޙީދު/މާކަރީވިލާ، މަރިޔަމްފާނު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ ޙައްވާ މުގުރިގެ/ގައްދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ މުޙައްމަދު މުގުރިގެ/ގައްދޫ، އާމިންދިޔެ ރަންކޮކާގެ/ގައްދޫ އެވެ. 
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ ދޮންއައިސާދައިތާ/ނަރުގިސްވިލާގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު/ޑިއަރެސްޓް، ޢަލީ/ނަރުގިސްވިލާ، ކަމަނާ/ނިވިޔާގެ، މަރިޔަމްދިޔެ/ކަންޑާގެ، އަޙުމަދު، މުޙައްމަދުފުތު، ރެކިދިޔެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ މާވަޑި ކުދެކަލޯ/ލިލީއޮފްދަވެލީގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންފުތު/ލިލީއޮފްދަވެލީ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު މ.ހެޕީޑޯން، ދިޔެ/ކަންޑާގެ، ޙަސަންފުތު، ޢަލިފުތު އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ފާޠިމާ (ފާތިންދިޔެ/ނަރުގިސްވިލާ)ގެ ޙަލީމާ ހިޔަލީގެ/ގައްދޫގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ރަންކޮކާގެ/ ގައްދޫ، ޢާއިޝާ ރަންކޮކާގެ/ގައްދޫ އެވެ.

8- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދިއްކަލޯ/ނޫކޮކާގެ
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދިއްކަލޯ/ނޫކޮކާގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ، ކަމަނާ ގުލްބަކާގެ/ ތިނަދޫ، ކަޅުދައިތަ ރޭންބޯ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ(ދޮންކަލޯ) ބިންހިމަގެ/ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދިއްކަލޯ/ނޫކޮކާގެ މުޙައްމަދު ނޫކޮކާގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު(ފާތިޔެ) ނޫކޮކާގެ، ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާ) ފެހިކޮކާގެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދިއްކަލޯ/ނޫކޮކާގެ ޢަލީ(ދޮންކަލޯ) ބިންހިމަގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންފުތު ބިންހިމަގެ/ ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ މއ.މޫވީލައިޓް އެވެ.

9- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ކުދެކަލޯ (މާލިމީ ހުތެކުއްދާ ގަންޖާމުގެ/ގއ.މާމެންދޫ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ކުދެކަލޯ (މާލިމީ ހުތެކުއްދާ/މާމެންދޫ) މިޢާއިލާވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު މާމެންދޫގައެވެ.

10- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދޮންކަލޯ އަޅިވިލާގެ/މާމެންދޫ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ދޮންކަލޯ އަޅިވިލާގެ/މާމެންދޫމިޢާއިލާވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު މާމެންދޫގައެވެ. 

11- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލް
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ހޫޅަބެއްޔަގެ ޙަސަން އެވެ. މިކައިވެނިން އިސްމާޢީލް ލިބިލެއްވި އެވެ. މި އިސްމާޢީލްއާއި ދަންވަރު ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދޮންކަމަނައާއި ކައިވެނިކުރައްވައިގެން ލިބިލެއްވި ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިސްމާޢީލް/ ދިޔަމިގިލީގައި، ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޖަމާލް ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އިސްމާޢީލްގެ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޤާސިމް ސިއްކަގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދު ޤާސިމް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އިސްމާޢީލްގެ އާމިނަތު އިސްމާޢީލްގެ ޢާއިލާވަނީ ދިޔަމިގިލީގައެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އިސްމާޢީލްގެ ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޤާސިމް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް އިރުފޮހޭގެ/ މާލެ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އިސްމާޢީލްގެ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، އާދަމް ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، މުޞްޠަފާ ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢާރިފު ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ރެކިދިޔެ/އީގަލްގެ އިސްމާޢީލްގެ ޢަލީ ޖަމާލް ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޢަލީ ކަންޑާގެ/މާލެ، ޒުލައިޚާ ޢަލީ އުޖާލާއާގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ، ޢަބުދު ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ،  ނާއިލާ ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ އެވެ.

12- ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޛުލައިޚާ (ދަލިކާ/މީރާގެ)
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޛުލައިޚާ(ދަލިކާ)މީރާގެ ދަރިންނަކީ އައިހާ ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ހޯޑެއްދޫ، އިބްރާހީމް (ކަޓި އިބިރިހިންބެއްޔާ) އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޛުލައިޚާ (ދަލިކާ)މީރާގެ އައިހާ ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ހޯޑެއްދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްކަރީމް އާދަމް(ރެކިބޭ) ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ރެކިދިޔެ ކުރެދިމާގެ/ ހޯޑެއްދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރުހުތާގެ ޛުލައިޚާ (ދަލިކާ/މީރާގެ) އިބްރާހީމް (ކަޓި އިބިރިހިންބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް/ މީރާގެ، އާމިނަތު އިބްރާހީމް/މާވާގެ، ރެކިފުތު/ރޭއަލިވާގެ، ޢަލީ އިބްރާހީމް/ކަރަންކާގެ، ދޮންބީފާނު ހ.ލަގްޒަރީހޯމް އެވެ.
                   ---------------------
ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.    
ޢަބުދު ޙިލްމީ
29 ޖެނުއަރީ 2017މ.