ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޢާއިލާ


ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ: ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ،ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)،  ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަރިންނަކީ:

1. ފޫޅުމާ އާމިނާފާނު
2. ޙުސައިން ތަކުރުފާނު
3. ދީދައިތާ
4. އޮޅަކޮއިދައިތާ
5. ދަލިކާފާނު


1. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނު

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ ދަރިންނަކީ އައިސާފާނު(ދައިތާ)، ޙުސައިންފުތު، ޙަސަންފުތު، މަރިޔަމްދިޔެ، ޢުސްމާނު، ކުޑަބީފާނު(ކުދެއިފާނު) އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ އައިސާފާނު(ދައިތާ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ބޯޓޭ ކާސިންބޭ އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ރެކިފުތު، އާދަމްފުތު، ޙައްވާދިޔެ، އިބްރާހީމްފުތު، ރެކިދިޔެ، ފާޠިމާދިޔެ، ޙުސައިން އިބްރާހީމް(ދައިތަގެ ކަލޯ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ އައިސާފާނު(ދައިތާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޒާހިރު/ ވިލިގިލި، ޒާހިރާ/ ވިލިގިލި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ އައިސާފާނު(ދައިތާ)ގެ ފާޠިމާދިޔެ ބްލެކްނެކް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ނަސީމާ ފިޔާތޮށިގެ/ ކ.ގުރައިދޫ، މުޙައްމަދު ޝަމީމް ބްލެކްނެކް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ރަޝީދާ މުޖުމަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޝަމީމު އާފަތިސް/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ނަސީމު ފިޔާތޮށިގެ/ ކ.ގުރައިދޫ، އަދި އަޙުމަދު ސިޔާމް އެވެ. 

މަރިޔަމް ރަޝީދާ މުޖުމަރާގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ފަޒުނާ ރާޝިދު، ނިޔާޒު ރާޝިދު، ނަޒުމާ ރާޝިދު، މުޙައްމަދު ރިޔާޒު، ޝަޒުނާ ރާޝިދު، ޢަބުދުﷲ ޝިޔާޒު، ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ ރާޝިދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ ޙުސައިންފުތުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިން ގިއުޅިލާށިގެ/ ގައްދޫ، އާމިނާފާނު ޢަންބަރީގެ/ ގެމަނަފުށި، ވާފިރު މުޙައްމަދު ރޯޝަނީގެ/ ގެމަނަފުށި، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ރޯޝަނީގެ/ ގެމަނަފުށި، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފަޅޯމާގެ/ ގެމަނަފުށި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ ޙަސަންފުތުގެ ދަރިއަކީ މޫސާ ކަލޯ ތަރިވިދާގެ/ ދެއްވަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ މަރިޔަމްދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ (އައްޑުއަތޮޅުގައި) މުނީރު، އަންވަރު މާރަނގަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ ޢުސްމާނުގެ ޙަސަންފުތުގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަސަން ސޯސަންޕާކް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙަސަން ހެލެގެލި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ފޫޅުމާ އާމިނާފާނުގެ ކުޑަބީފާނު(ކުދެއިފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ނަޖީބުގެ ދަރިންނަކީ ޢާބިދާ ނަޖީބު (ޢާއިލާ އައްޑުއަތޮޅުގައި) އަޙުމަދު ނަޖީބު ލޭޑީމޫން/ ސ.ހިތަދޫ، އިސްމާޢީލް ނަޖީބު ލޭޑީމޫން/ ސ.ހިތަދޫ އެވެ.


2. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާފާނު، އައިސާފާނު، ތުއްތުބޭ، ސަންފާފާނު، ކަތްދާމަނިކެ، ކައިދާފާނު، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(1) މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، މަރިޔަމްފާނު، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(2) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ދޮންމަނިކެ، ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު، ޙައްވާމަނިކެ، މަރިޔަމްފާނު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޞާބިރު (އަޙުމަދު މަނިކު) އާމިނަތު ޙުސައިން، މަރިޔަމް ޙުސައިން، ފާޠިމަތު ޙުސައިން، އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ޚަދީޖާ ޙުސައިން، ޖަމީލާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ޙަސަން ޞާބިރު ކައިވެނިކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުން ޝާހުޒާދީ ބޭޤަމް އާއި އެވެ. މިދެމަފިރިންނަށް ލިބިލެއްވި ދަރިންނަކީ މުޖީބުއްނިސާ ބޭޤަމް، ފާރޫޤު އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު އަކްރަމް، ހާޖިރާ ބޭޤަމް އޮރެންޖްގާޑަން/ ގދ. ތިނަދޫ، ހާރޫން އަޙްމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ އާމިނަތު ޙުސައިން ސަވޭރާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ފަހުމީދީދީ ސަވޭރާ/ ތިނަދޫ، ސާރާ ފަހުމީ ޖާވާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ މަރިޔަމް ޙުސައިން އަތިރީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު މާގަލާ/ ތިނަދޫ، ރަޒީނާ ފަތުޙީ މާގަލާ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު އާދަމް މާގިރި/ ތިނަދޫ، ޝިރުމީނު ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ ތިނަދޫ، ނާޒުނީނު ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ހ.ހަޒްވިޔު/މާލެ، އާމިނަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ޚަދީޖާ ޙުސައިން ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޝީރީން ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނިޒާރު ލާޓް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ނިޝްރީން ގަޒީރާ/ ތިނަދޫ، ޢަދުނާނު ޙަލީމް އޭޝް/ ވިލިގިލި، މުއުމިނާ ޙަލީމް ގޮންގަލި/ ވިލިގިލި، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ގޮންގަލި/ ވިލިގިލި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ޖަމީލާ ޙުސައިންގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ޕާމްޝޭޑް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ޕާމްޝޭޑް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ރުޤިއްޔާ ޢަލީ ރަޝީދު ކާރނޭޝަންވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ އާމިނަތު ޙަބީބާ ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙިލްމީ މޫންލައިޓް/ ތިނަދޫ، ނަޒީރު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ހަޒާރު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޢަނީޤާ އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ފިރާޤު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، އިރާޝާ އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޝާހީން އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ރިޔާޒު އަޙުމަދު ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، ޒުލްފީން އަޙުމަދު އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ޙައްވާމަނިކެގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ތަކުރުފާނު(މުޙައްމަދު އަމީނު)، ޙުސައިން ޙިލްމީ މަނަފަރު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ އާދަމް ތަކުރުފާނު(މުޙައްމަދު އަމީނު)ގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އައިސާފާނު(ކުއްދައިތަ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޒާހިރު މިސްކިތްދޮށުގެ/ ދާންދޫ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ސްޓާލް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެލްވައްތަ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަމީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ތުއްތުބޭ، ސަންފާފާނު، ކަތްދާމަނިކެގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ އަޙުމަދު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އަޙުމަދު، މަރިޔަމް އަޙުމަދު މ.ގެލެކްސީ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޒާހިރާ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ކޭވަކުގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒާހިރާ ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޒާހިރު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ ޙައްވާ އަޙުމަދު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު މުނީރާ ގ.ޕާކީޒާ/މާލެ، ފާޠިމަތު މުނީރާ ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ ޢާއިޝަތު އަޙުމަދު ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު މުޙައްމަދު، ޙަސީނާ މުޙައްމަދު ދިލާސާގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް މުޙައްމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ މަރިޔަމް އަޙުމަދު މ.ގެލެކްސީ/މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ މ.ގެލެކްސީ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(1) ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް އަކިރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު ގ.އަގޫހާ/ މާލެ، ދޮންބީފާނު ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ޤާސިމް ރަޝާދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(2) ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމްފުތު ވޭސައިޑް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާ، އާމިނަ ގޯޔާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(2) ގެ ޤާސިމްފުތު ވޭސައިޑް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފެހިވިނަ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ރީފްސައިޑް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ފަރީދާ ވޭސައިޑް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ވޭސައިޑް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(2) ގެ ފާޠިމާގެ ދަރިއަކީ ޖައުހަރީ ނޮޑެލް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(2) ގެ އާމިނަ ގޯޔާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން މުޙައްމަދު ގޯޔާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

3. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބޭ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުއެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ، ދޮންބީފާނު، ދޮންތަކުރުފާނު، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު(ހައްވަހަންދައިތަގެ ކަލޯ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ޙަސަން ޙުސައިން ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، އަޙުމަދު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޙުސައިން ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން އޯކަމް/ ސ.ހިތަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުގެ ދޮންތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޒާހިރު އެސްޕީވިލާ/ ކޮލަމާފުށި، މުޙައްމަދު ޒާހިރު އެސްޕީވިލާ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު (ހައްވަހަން ދައިތަގެ ކަލޯބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ގްރީންހައުސް އަދި ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ގްރީން ހައުސް އެވެ. މިދެބެއިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.


4. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)، ކައިދާ، މަރިޔަމް، ޤާސިމްފުތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)ގެ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ރަޝީދާ ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ވަޙީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ދިހެރޭގެ/ ތިނަދޫ، މުޖުތަބާ ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކުޑަ އާދަމް(ކުދެ އާދަމްބެއްޔާ)ގެ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ގެ ޢާއިލާ އެބަ އޮތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ތަކުރުފާނު ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢަލިފުޅު(ދަންވަރު ޢަލިފުޅު) މއ. ޝޭޑީކެބިން/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޙަސަން އަދި މުޙައްމަދު ޙަސަން ހިތްފަސޭހައާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ރެކިދިޔެ ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ދޮންފުތު ޝިމްލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިސްމާޢީލް/ ދިޔަމިގިލީގައި، ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޖަމާލް ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޤާސިމް ސިއްކަގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޤާސިމް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ އާމިނަތު އިސްމާޢީލްގެ ޢާއިލާވަނީ ދިޔަމިގިލީގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޤާސިމް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް އިރުފޮހޭގެ/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، އާދަމް ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، މުޞްޠަފާ ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢާރިފު ޙުސައިން އީގަލްސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ދޮންކަމަނަ އީގަލްސް/ ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ ޖަމާލް ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޢަލީ ކަންޑާގެ/މާލެ، ޒުލައިޚާ ޢަލީ އުޖާލާއާގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ،  ނާއިލާ ޢަލީ ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ކައިދާގެ ޢަލިފުޅު(ދަންވަރު ޢަލިފުޅު) މއ. ޝޭޑީކެބިން/ މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ޖަމީލާ، މުޙައްމަދު ތައުފީޤު، ޝަރީފާ، ދޮންތުއްތު، ސަޢީދު، އިބްރާހީމް ތައުފީޤު، ޙަސަން ތައުފީޤު، ޢަބުދުއްރާފިޢު، ސަމްސީރާ، ނާހިދާ، މޫނިސާ، އިލްހާމާ، ކުޑަތުއްތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް ރިސޭޓްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ، މޫސާ އިބްރާހީމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް ރިސޭޓްވިލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް އަކިރި/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ރެޑްއޯޝަން/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޤާސިމް ހެޕީލައިފް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޤާސިމް ރިސޭޓްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ މަރިޔަމްގެ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާދިޔެ ޑޯލްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުހައިރު ބްރޫމް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒުހައިރު ލިލީއޮފްދަވެލީ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޒުހައިރު ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޒުހައިރު ދޯދިލް/ ތިނަދޫ، ސަޢީދާ ޒުހައިރު ތާނގީދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ ޒުހައިރު ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ މަރިޔަމްގެ މޫސާ އިބްރާހީމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ވަޙީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ޤާސިމްފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރާޝިދު މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ، މޫސާ ރާޝިދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ގާސިމް މުރަކަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ޤާސިމްފުތުގެ ޢަލީ ރާޝިދު މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފާއިޒާ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރިޒާ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ އޮޅަކޮއިދައިތާގެ ޤާސިމްފުތުގެ މޫސާ ރާޝިދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދާ ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ތަހުމީނާ ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

5. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނު 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ދީދީ، ޢާއިޝާ ދީދީ، އިބްރާހީމް ދީދީ، މަރިޔަމް ދީދީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތުދީދީ، އިބްރާހީމް ދީދީ، ދޮންދީދީ، އާމިނާ ދީދީ، ޢާއިޝާ ދީދީ، ޙުސައިން ދީދީ، މޫސާ ދީދީ، ދޮންތުއްތު ދީދީ ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޒާހިރު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތުއްތުދީދީގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު، ހާޖަރާ ތުއްތުދީދީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ތުއްތުދީދީ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތުއްތުދީދީގެ ހާޖަރާ ތުއްތުދީދީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްމަޖީދު ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދީދީ  ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދުދީދީ، ޙަސަންދީދީ އެވަރފާސްޓް/ ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ، ފާޠިމާދީދީ، ޢަބުދުﷲ ދީދީ، ތުއްތުދީދީ ހިތްފަސޭހަވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދީދީ، ފާތުމާދީދީ، މަރިޔަމްދީދީ، އަޙްމަދު ޙިލްމީ(އަޙްމަދު ދީދީ) ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ،  ޙަސަން ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙިލްމީ(މުޙައްމަދު ދީދީ) ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ރެކިދީދީ، ފާތުމާދީދީ، މަރިޔަމްދީދީގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އަޙްމަދު ޙިލްމީ(އަޙްމަދު ދީދީ) ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އަޙުމަދު ދީދީ މ.ގާވިޔާ/މާލެ، ޙަސަން އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ޙަސަން ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ހ.ހަޒްވިޔު/މާލެ، އާމިނަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ މުޙައްމަދު ޙިލްމީ(މުޙައްމަދު ދީދީ) ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ޢާއިޝާ ދީދީގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމްދީދީ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ޙުސައިން ދީދީ (އޮޅަދީދީ)ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙުސައިން ޕްލެނެޓް/ ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙިލްމީ މޫންލައިޓް/ ތިނަދޫ ޢާއިޝަތު ފަރީދާ ގޯލްޑަން ހައުސް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ފަރީދާ، ފަރީދާ ޙުސައިން ދީދީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޒާހިރުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެލްވައްތަ/ ތިނަދޫ،  އާމިނަތު ޙަމީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޒާހިރާ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ކޭވަކުގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒާހިރާ ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޒާހިރު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތުދީދީ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީ، ޙުސައިން އިބްރާހީމްދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމްދީދީ ޖައްވު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާ ދީދީގެ ތުއްތުދީދީ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަބީބާ މާބަނޑޭރިގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީގެ ދަރިއަކީ އާމިނަތު އަޙުމަދުދީދީ (ދީދައިތަ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ޙުސައިން އިބްރާހީމްދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިންދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ މަރިޔަމް އިބްރާހީމްދީދީ ޖައްވު/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަލީ ޙަސަން ޖައްވު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ އިބްރާހީމް ދީދީގެ ޙުސައިންދީދީގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުދީދީ، ޙަސަންދީދީ، ރުސްތުމް ރަންތަރި/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރަންތަރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ މަރިޔަމް ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އާމިނާދީދީގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަނީފު ގ.މަތިވަރު/ މާލެ އެވެ.
               -------------------

ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                             
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
25 ޖެނުއަރީ 2013