ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިލާނޯޓް: މިޢާއިލާގައި ހިމެނޭ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާ/ވިލިގިލި ގެ ޢާއިލާ މިހާރުވަނީ އެޢާއިލާގެ އިތުރުބައިތައް ހޯދައި މިލިޔުމުގައި ހިމަނާފައެވެ. މިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 2 ބޭފުޅުންކަމަށްވާ ވިލިގިލީ ޝަބްނަމީގޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަނީސާއި، ވިލިގިލީ އޭޝް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ، ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)، ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާ ކައިވެނިކުރެއްވީ މަޑަވެލީ މޫސާ ޢަލީ (މަޑަވެލީ މޫސިޔާ) ޙައްވާދިޔެ އާއި އެވެ. މި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

1. ދޮންބެއްޔާ
2. ސަންފާދިޔެ
3. ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)
4. ދޮންފުތުބެއްޔާ
5. ދޮންދިޔެ
6. ކަލޯބެއްޔާ/ވިލިގިލި
7. މޫސާ (މޫސުބެއްޔާ)

1. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންބެއްޔާގެ އިސްމާޢީލްގެ ޢަލީ އިސްމާޢީލް ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ތާޒާގެ/ތިނަދޫ، ރާމިޒާ ޢަލީ ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޚަލީލު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޤާދިރު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، އެވެ.

2. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ(މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ، ޔޫސުފު(ކުދެބެއްޔާ ނުވަތަ ކުއްބެއްޔާ) ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ) ފަސްދާނުގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ(ޙައްވާދިޔެ) ހިކިފިނިފެންމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ(މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ކުދުކާންމަގެ ދައިތާ އާއިއެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ރެއްކާބެ(ކުދުކާންމަގެ)، ޙުސޭންބެ(ކުދުކާންމަގެ)، މުޙައްމަދު(ކުދުކާންމަގެ)،  ކުޑަދިޔެ(ކުދެދިޔެ)(ކުދުކާންމަގެ)،  މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތާ)(ކުދުކާންމަގެ)، އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ(މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ރެއްކާބެ(ކުދުކާންމަގެ) ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ، ޙައްވާ ޙަރީރާ، މަރިޔަމް ޙަރީރާ އެވެ. މި ތިންބެއިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ(މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ޙުސޭންބެ(ކުދުކާންމަގެ) ގެ މަރިޔަމް ޙުސައިން އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ވިލުފުށީ އާދަމް އެވެ. މިޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ(މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު(ކުދުކާންމަގެ) . . . . . . .
ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ (މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ކުޑަދިޔެ (ކުދެދިޔެ ކުދުކާންމަގެ) ގެ ސަކީނާ އިބްރާހީމްގެ ޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މޫސާ (މޫސިޔާ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތާ) (ކުދުކާންމަގެ)ގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން(ފާތުމާފާންދިޔެ) ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަބީބާ އަނީސް، ޙަފުޞާ އަނީސް، ޢަލީ ޒާހިރު، އަޙުމަދު ޒާހިރު، ޙަފީޡާ އަނީސް، ޙަމްދިއްޔާ އަނީސް، މުޙައްމަދު ޒާހިރު، އިސްމާޢީލް ޒާހިރު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ މޫސާ(ޙައްވާ) ނެދުންގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔާ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާތިޔެ) ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ، ސަންފާ މޫސާ(ސަންފާ) ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ(ޒަކަރިއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ މޫސާ(ޢަލީ) ކިނާރާ/ތިނަދޫ، އާދަމް މޫސާ(އާދަމް) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު މޫސާ(އަޙުމަދު) މުޙައްމަދު މޫސާ(މުޙައްމަދު) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ މޫސާ(ޙައްވާ)ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙަސަން(މަރިޔާ) ނެދުންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެމަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔާ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ހުތެބެއްޔާ އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، އާމިނަ ހިތްފަސޭހައާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯފުތު ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ނައިޓްކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާތިޔެ) ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޝަމީމާ އިސްމާޢީލް ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ސަންފާ މޫސާ(ސަންފާ) ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު(ކުދެ ޢަލިފުތު) ފްލޯސްނޯޒް/ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ(ޒަކަރިއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(ބެއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ދޫރެސް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ކަމަނަ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ މޫސާ(ޢަލީ) ކިނާރާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ، ތުއްތު ޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް މޫސާ(އާދަމް) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފާ އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޝްފާޤު އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ އަޙުމަދު މޫސާ(އަޙުމަދު)، މުޙައްމަދު މޫސާ(މުޙައްމަދު)ގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ހިކިފިނިފެންމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިބޭ/ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ، ޔޫސުފު(ރެއްކާބެ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ސީނިއަރުގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް، އަދި ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޙައްވާ ހިކިފިނިފެންމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙުސައިން(އާމިނާދިޔެ) މ.ގުލްބަހާރުގެ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޙުސައިން(އިބްރާހީމްފުތު) ހިކިފިނިފެންމާގެ/ތިނަދޫ،
އާދަމް ޙުސައިން(އާދަމްބެ) ނާރިނގުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ޢަލިބޭ ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ޢަލީ(އާދަމްފުތު) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޢަލީ މާފުށީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ޔޫސުފު(ރެއްކާބެ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ހުތެބެއްޔާ އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، އާމިނަ ހިތްފަސޭހައާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯފުތު ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ނައިޓްކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިން ސީނިއަރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޙުސައިން(ޙައްވާ) އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޖީބު(ކަލޯބެ) ސީނިއަރުގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން(އައިސާދިޔެ) ސޫރަޖުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙުސައިން(މަރިޔަމްދިޔެ) ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިއަކީ އާދަމްފުތު އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ(މަރިދައިތާ) ޓްވައިލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ) ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޔޫސުފު(ކުދެބެއްޔާ ނުވަތަ ކުއްބެއްޔާ) ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ، ކަތްދާ ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޔޫސުފު(ކުދެބެއްޔާ ނުވަތަ ކުއްބެއްޔާ) ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޔޫސުފު(ކުދެބެއްޔާ ނުވަތަ ކުއްބެއްޔާ) ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ ގެ ކަތްދާ ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަސަން ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވެހަފުލާ/ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ) ފަސްދާނުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިން(ޢަލީ) ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޙުސައިން(އާދަމް) ޝާރކް/ތިނަދޫ، ސިއްތި ގްރާމީޒް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ފަސްދާނުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

3. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ އައިހާދައިތާ، ރެކިފުތު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ، އާދަމްބެ، ޢަބުދުﷲ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ ދަރިންނަކީ ޢުސްމާނު(ޢުސްމާނުބޭ) އެލީނާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ، ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ތިނަދޫގެ/ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު (ޢައިހާދައިތަގެ ކަލޯ)، އަޙުމަދު(ބީރުބެ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ ޢުސްމާނު(ޢުސްމާނުބޭ) އެލީނާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޢުސްމާނު، ޚާލިދާ ޢުސްމާނު، ޢަބުދުﷲ ޢުސްމާނު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ ފާޠިމާ ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންކަލޯ މޮސްކޯގެ/ ތިނަދޫ، ތުއްތު އަލެގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޞަބީޙާ ލިލިއަންޕާކް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙަސަން ހާވިލާ/ތިނަދޫ، ނޫރައްނަހާރު ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙަސަން، ރަޝީދާ ޙަސަން ލީނާ/ތިނަދޫ ނަސީމާ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ، ޝަހީމާ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ، ޝަހީދާ ޙަސަން  ކާރބަން/ތިނަދޫ، އަސްމާ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ، ނާހިދާ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ ޢަބުދުﷲ ތިނަދޫގެ/ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސާރިޔާ ޢަބުދުﷲ ތިނަދޫގެ/ރަތަފަންދޫ، ޝަރީފާ ޢަބުދުﷲ ތިނަދޫގެ/ރަތަފަންދޫ، ޖަމީލު ޢަބުދުﷲ ތިނަދޫގެ/ރަތަފަންދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އައިހާދައިތާގެ މުޙައްމަދު (ޢައިހާދައިތަގެ ކަލޯ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޒުހައިރު، ޒުބައިދާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ ، ރެކިފުތު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޒާހިރު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ސްޓާލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ އާދަމްބެ ގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު ރިހިކުރި/ތިނަދޫ، މަރީނާ ރިހިކުރި/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ ޢަބުދުﷲ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ނަސީމު މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ އެވެ.

4. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް(އާދަމްބެ) ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ) މާކޯނި/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ޙަސަންބެ) ގުލްހަޒާރުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންބެއްޔާ ސިލްވަރކްއީން/ތިނަދޫ، ޙައްވާ(ޙައްވާދިޔެ) ފްރެންކްސް/ތިނަދޫ، ޤާސިމް(ކާސިންބެ) އަޙުމަދު(ކަލޯބެ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ އާދަމް(އާދަމްބެ) ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ އާދަމް(އާދަމްބެ) ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ލަޠީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ލަޠީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވަޙީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ އާދަމް(އާދަމްބެ) ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާދިލް ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާމިރު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާރިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޒިމު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޞިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާދިލާ ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ) މާކޯނި/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، ޢަބުދުއްޞަމަދު ޙުސައިން މާކޯނި/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބެންހާގެ/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙުސައިން އަލިދޯދި/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝާދު ޙުސައިން މާކޯނި/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން(ޙަސަންބެ) ގުލްހަޒާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ ގުލްހަޒާރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ދޮންބެއްޔާ ސިލްވަރކްއީން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާމިނަތު ޢަލީ (އާމިނާދިޔެ) ސިލްވަރކްއީން/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ޙައްވާ(ޙައްވާދިޔެ) ފްރެންކްސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އާދަމް(ފާތުމާ) ނޮޑެލް/ތިނަދޫ، ޢަލީ އާދަމް ފްރެންކްސް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް މާފުށީގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އާދަމް ސްޓާރ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންފުތުބެއްޔާގެ ޤާސިމް(ކާސިންބެ) އާއި، އަޙުމަދު(ކަލޯބެ)ގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

5. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ ބެއްޔާ(ކުއްދެހިބެއްޔާ) އެޅެހިށިގެ/ވިލިގިލި، ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫ، ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ، ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ(ކުއްދެހިބެއްޔާ) އެޅެހިށިގެ/ވިލިގިލި ގެ އާމިނާދިޔެ އެޅެހިށިގެ/ވިލިގިލި ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ކުޑަފުތު އެޅަހިށިގެ/ ވިލިގިލި، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޓޯކިޔޯވިލާ/ ރަތަފަންދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދާ އެޅަހިށިވިލާ/ ވިލިގިލި އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫ ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢުސްމާނުކަލޭގެ ދި އައިސާއާ އެވެ. މިދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ދަރިންގެ ތެރެއިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ 4 ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު ރަންދޯދި/ ތިނަދޫ، މަރިޔާ އަނޯނާގެ/ ވިލިގިލި، ޙައްވާދިޔެ ގަހާކޯޅި/ ރަތަފަންދޫ، ސިއްތި ނޫރަލީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫގެ ރެކިފުތާއާއި އައްޑޫ އޮޅަދީދީގެ ދޮންދީދީއަށް ލިބިލެއްވި ދަރިންގެ ތެރެއިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ 4 ދަރިންނަކީ، މަރިޔަމްދީދީ ފުލޫނިޔާގެ/ ތިނަދޫ، ކަތްދާދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ލުޠުފީ ރަންދޯދި/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާދީދީ ކުޅިދޮށުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫގެ ރެކިފުތާގެ މަރިޔަމްދީދީ ފުލޫނިޔާގެ/ ތިނަދޫ އާއި ޢަލީ މުޞްޠަފާގެ ދަރިންނަކީ، ޢަބުދުﷲ ރުޝްދީ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަލީ، މަރިޔަމް ވަޙީދާ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫގެ ރެކިފުތާގެ ކަތްދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ އާއި ޢަބުދުﷲ ގެ ދަރިންނަކީ  ޙަސަން ޢަބުދުﷲދީދީ(ޙަސަންދީދީ) ނީލުގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، ތުއްތުދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، މޫސާ ޢަބުދުﷲދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫގެ ރެކިފުތާގެ އަޙުމަދު ލުޠުފީ ރަންދޯދި/ ތިނަދޫއާއި ޚަދީޖާ ގާސިމް(ރެކިދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީ، ފާޠިމަތު ލުޠުފީ، އާމިނަތު ލުޠުފީ، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ، އިބްރާހީމް ލުޠުފީ، ޢާއިޝަތު ލުޠުފީ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާ ރަންދޯދި/ތިނަދޫގެ ރެކިފުތާގެ ފާޠިމާދީދީ ކުޅިދޮށުގެ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އައިސާދިޔެ ކުޅިދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ގަދަގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް އަނޯނާގެ/ ވިލިގިލިގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަސަން(އާމިނާދިޔެ) އަނޯނާގެ/ވިލިގިލި، ދޮންކަމަނަ(ޙަބީބާ ޙަސަން) އަލިވާގެ/ ވިލިގިލި، ފާޠިމަތު ޙަސަން(ފާތެއްލާ) އަނޯނާގެ/ ވިލިގިލި، ރެކިދިޔެ ކުޑަދަހަރާގެ/ ވިލިގިލި، މުޙައްމަދު ޙަސަން ހެޕީނައިޓް/ ވިލިގިލި އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ އާމިނަތު ޙަސަން(އާމިންދިޔެ) އަނޯނާގެ/ ވިލިގިލި ޏ. ފުވައްމުލަކު އިބްރާޙީމް ތަކުރުފާނާއި(ފުވައްމަލަކު ބެއްޔާ) އިދެގެން 7 ކުދިންލިބި އެކުދިންވަނީ ނިޔައުވެފައެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ ފާތުމަތު ޙަސަން(ފާތެއްލާ) އާއި ޙަސަންގެ ދަރިންނަކީ ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ދޮންވެލި/ ވިލިގިލި، ނާޞިރާ ޙަސަން ހަޒާރުމާގެ/ ވިލިގިލި އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ ޙަބީބާ ޙަސަން (ދޮންކަމަނަ) އަލިވާގެ/ ވިލިގިލި އާއި، ހއ. ހޯރަފުށީ މޫސާގެ މުޙައްމަދު އާދަމް(ރެކިޔާބެ) ކައިވެނިކުރައްވައި ލިބިލެއްވި ދަރިންނަކީ ޤަމަރިއްޔަތު މުޙައްމަދު ޕެރިސް/ ވިލިގިލި، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އެވަރލާސްޓް/ ވިލިގިލި، މުޙައްމަދު ރާޝިދު ގޮންގަލީއާބާދު/ ވިލިގިލި، ސަކީނާ މުޙައްމަދު ޖާވިޔާ/ ވިލިގިލި، ބުޝްރީ މުޙައްމަދު ވިޜަން/ ވިލިގިލި އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ ރެކިދިޔެ ކުޑަދަހަރާގެ/ ވިލިގިލި އާއި، މުޙައްމަދު އާދަމް (އާދަނުގެ މުޙައްމަދު) ކައިވެނިކުރައްވައި ލިބިލެއްވި ދަރިންނަކީ ސަޢާދާ މުޙައްމަދު، ޢަބްދުލްޤާދިރު، ޤާސިމް މުޙަޢްމަދު، ޙައްވާ މުޙައްމަދު، ފަރުޙާނާ މުޙަޢްމަދު އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހެޕީނައިޓް / ވިލިގިލި އާއި ޙަލީމާގެ އަޙްމަދު(އަހަންމާ)ގެ ދޮންދީދީ ހެޕީނައިޓް /ވިލިނގިލި، މިދެމަފިރިންގެ ދަރިންނަކީ ޝިހާނު މުޙައްމަދު، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، ނަބީލާ މުޙައްމަދު، ނަޞްރު މުޙައްމަދު، ހަމްޒާ މުޙައްމަދު، ފަޒުލީނާ މުޙައްމަދު، ނިޝާން މުޙައްމަދު އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ދޮންކައިދާ ގަހާކޯޅި/ ރަތަފަންދޫ އެވެ. މި ދޮންކައިދާއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ރަތަފަންދޫ ދޮނެބެއްޔާގެ އަބޫބަކުރު(އާކުރާ) އެވެ. މިދެމަފިރިންގެ ދަރިންނަކީ ޙަބީބާ އަބޫބަކުރު ގަހާކޯޅި/ ރަތަފަންދޫ، ޢަބުދުއްރައްޒާގު އަބޫބަކުރު ރަންގިރީގެ/ ރަތަފަންދޫ، ރާޝިދު އަބޫބަކުރު ރަންގިރީގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޢަބުދުއްރަޝީދު އަބޫބަކުރު ރަންގިރީގެ (ވަޑިގެ)/ ރަތަފަންދޫ، ޖަންނަތު އަބޫބަކުރު ރަންގިރީގެ (މުޝްތަރީގެ)/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ބެއްޔާގެ ސިއްތިއާއި ވިލިގިލީ ބޮޑުހާޖީގެ ޙަސަންބެއްޔާއާއި ދެމަފިރިންގެ ދަރިއަކީ ކައިދާފާނު ނޫރަލީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. (މީނާގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.)


ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޭވާނި އޮޅަބެއްޔަގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާދިޔެ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ، ޙުސައިންފުތު، ޙަސަން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޭވާނި އޮޅަބެއްޔަގެ ސަންފާދިޔެ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔާ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޤާސިމް ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޤާސިމް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޭވާނި އޮޅަބެއްޔަގެ ސަންފާދިޔެ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔާ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން، ޙައްވާ ފަރީދާ، އަޙުމަދު ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ޢަލީ ވަޙީދު ޙުސައިން، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ޢަފީފު ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޭވާނި އޮޅަބެއްޔަގެ ސަންފާދިޔެ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަމަނަ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު މުޢީނު، މަރިޔަމް ރުޤިއްޔާ، މުޙައްމަދު ނަސީމު، މަރިޔަމް ޒަރީނާ، މުޙައްމަދު ޢިމާދު، ފާޠިމަތު ޞަފިއްޔާ، ޢަލީ ޝަމީމު، މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، އާމިނަތު ރިޔާޟާ، ތަސްނީމާ ޒަކަރިއްޔާ، ޢާއިޝަތު ޒަކަރިއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ދައިތާ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޭވާނި އޮޅަބެއްޔަގެ ސަންފާދިޔެ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ ޤާސިމް ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ، މަރިޔަމް ސަކީނާ، މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންފުތު(ޙުސައިންބެ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ، ރެކިބޭ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ، ޙަސަންބެ ޢަޞުރުމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ފޫޓްލައިޓް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިންފުތު(ޙުސައިންބެ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން، ޙައްވާ ފަރީދާ، އަޙުމަދު ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ޢަލީ ވަޙީދު ޙުސައިން، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ޢަފީފު ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިބޭ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޢާރިފާ ޓައުންވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދީދީ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ، ކަތްދާދީދީ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ، ޙަސަންދީދީ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ، ފާޠިމާދީދީ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ، ޙުސައިންދީދީ ބްލެކްސްމިތު/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަންބެ ޢަޞުރުމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝަތު ޙަސަން ޢަޞުރުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ(ދޮންދައިތާ)ގެ ކަމަނަ އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަބުދުﷲ ފޫޓްލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

6. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާ/ވިލިގިލި

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް (ރެކިއަގެ ކައިދާގެ) މުކުރިބެއްޔާގެ (މަޑަވެލީ މޫސިޔާގެ ޙައްވާގެ) ކަލޯބެއްޔާ (ވިލިނގިލި ކުއްދައިތާގެ ދޮންކަމަނާ ގެ) ގެ ދަރިންނަކީ، ދޮންހުތާ، ދޮންކާލޯ، ކޮއްކޮ، މުހައްމާހުތާ، ޙައްވާ،  ރެކެދިޔެ، ކުދެދިޔެއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންހުތާ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންތުއްތު އަދި އާމިނާދިޔެއެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންތުއްތުގެ ދަރިންނަކީ، ހަސަން ޖަމީލު، ސަޢުދުﷲ ޖަމީލު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ އާމިނާދިޔެ ގެ (މާމެންދޫ އިބްރާހީމް ގެ)  ދަރީންނަކީ، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް (އައިސާފާނު)، ނިޢުމާ އިބްރާހީމް، ނަސީމް އިބްރާހީމް، ޒަރީރު އިބްރާހީމް، ޟަމީރު އިބްރާހީމް (ދޮންބެ) ޝަމްސިއްޔާ އިބްރާހީމްއެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންކާލޯ ގެ (މާމެންދޫ ޙުސައިންގެ) ދަރިންނަކީ، ޙަސަން ޙުސައިން (ޙަސަންބެ)،  ފާތުމަތު ޙުސައިން (ފާތުމާ)، ދޮންކަމަނާއެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންކާލޯ ގެ ޙަސަން ޙުސައިން ގެ  (ކައިދާފާނު ގެ)  ދަރިންނަކީ،  މޫސާތަކުރުފާނު، ޔާސިރު ޙަސަން، އޮޅަދޮންބެ، ދޮންބީ ފާނު، އާމިނަތު ޙަސަން، ޢާއިޝަތު ޙަސަން، ނަޢީމް ޙަސަން، ޝަރީފު ޙަސަންއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންކާލޯ ގެ ފާތުމަތު ޙުސައިން ގެ (އަލިކޮއްކޯގެ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ)  ދަރިންނަކީ، ޞަފިއްޔާ ރަޝީދު، ސަޢުދިއްޔާ ރަޝީދު، ޝަހީދާ ރަޝީދު، ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު، ޝަދީދާ ރަޝީދު، ޝަރުމީލާ ރަޝީދު، ޝަހުމީލާ ރަޝީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ދޮންކާލޯ ގެ ދޮންކަމަނާ ގެ (ޢަލީ ނަސީމު ނުވަތަ ވަލު އައްލާގެ) ދަރިންނަކީ، ޞަބީޙާ ޢަލީ، (2 ކުދިން މަރުވެފައި،)  މުޙަންމަދު ނަސީމް ޢަލީ، ނަސީމާ ޢަލީ، ނިޝްރީނު ޢަލީ، ޝިރުމީނު ޢަލީ، (ޝިގެއްލާގައި މަރުވީ)  ޖިހާދާ ޢަލީ، ޝަމީޒާ ޢަލީއެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ކޮއްކޮ ގެ ދަރިއެއް ނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ މުހައްމާހުތާ ގެ ދަރިންނަކީ ކައިދާދިޔެ، ފާތުމާއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ މުހައްމާހުތާ ގެ ކައިދާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް މުޙައްމަދުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ މުހައްމާހުތާ ގެ ފާތުމާ ގެ ދަރިންނަކީ، ސިއްތިޔެ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އިބްރާހީމްދިދީ، ރުސްތުމް މުޙައްމަދުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ (ކަޅެ މޫސާ ގެ) ދަރިންނަކީ، އާމިނާފާނު، ޙަސަން ޞާބިރު، ރަމްލާ މޫސާ (ދޮންބީފާނު)، ޝަރީފާ މޫސާ، ޒާހިރާ މޫސާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ ޙަސަންޞާބިރު ގެ (ނަފީސާ ގެ) ދަރީންނަކީ، ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު، އިބްރާހީމް ރަޝާދު، މަރިޔަމް ޝަކީބާ ޙަސަން، ޢަޒީމާ ޙަސަން، ޖާބިރު ޙަސަންއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ އާމިނާފާނު ގެ (ޢަލީގެ)  ދަރިންނަކީ، ނާޞިރު ޢަލީ، ނާޞިރާ ޢަލީ،  ޒާހިދާ ޢަލީ، ޔޫނުސް ޢަލީ، ނަޝީދު ޢަލީއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ ދޮންބީފާނު ނުވަތަ ރަމްލާ މޫސާގެ (ވިލިނގިލީ މާވާގެ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުގެ) ދަރީންނަކީ، ޒަހްރާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، އަޒީމް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަމީލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަހުލާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ ޝަރީފާ މޫސާ ގެ (ރެކިބެއްޔާގެ މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ގެ)  ދަރީންނަކީ، ޝަހީބު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަހީލާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަހުލާ އަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަނީޒު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަޒީލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ޙައްވާ ގެ ޒާހިރާ މޫސާ ގެ ދަރިއެއްނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ރެކެދިޔެ ގެ (ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ)  ދަރިންނަކީ، ފާތުމާ، އައިސާދިޔެ (ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ)، ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، އާމިނާ މަނިކެއެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ރެކެދިޔެ ގެ ފާތުމާގެ (މުލަކު ޢަލީގެ އިސްމާޢީލް ޢަލީގެ)  ދަރީންނަކީ، އަނީސް އިސްމާޢީލު، ފަހީމާ އިސްމާޢީލް، އަމީނާ އިސްމާޢީލް، ޝަރީފާ އިސްމާޢީލް، ޙަނީފު އިސްމާޢީލްއެވެ.  

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ރެކެދިޔެ ގެ އައިސާދިޔެ ނުވަތަ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ގެ (ޖަޢުފަރު ރަޝީދުގެ)  ދަރިންނަކީ،  ރަޝީދާ ޖައުފަރު، ޚޫރުޝީދާ ރަޝީދު، މުރުޝިދާ ރަޝީދު، ހާރޫނު ރަޝީދު، މަޝީދާ ރަޝީދު، ނަޞްރުﷲ ރަޝީދު، ޠާލޫތު ރަޝީދު، ހަމީޝާ ރަޝީދު، އާމިނަތު ރަޝީދާއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ރެކެދިޔެ ގެ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ގެ (މުނީރާގެ)  ދަރީންނަކީ، ޝަމްހީޒާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަމްވީލާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝަމްވީލު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، އިރްޝާދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، އަޙްމަދު ނިއުޝާދު، މުޙައްމަދު ނިއުޝާމް، ނިއުޝާލު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ނިއުޝާދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު، ޝިފާނާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ރެކެދިޔެ ގެ އާމިނާ މަނިކެގެ (ތުއްތު ދީދީ ގެ)  ދަރީންނަކީ، އަޙްމަދު ދީދީ، އަދި އާމިނާ މަނިކެ ގެ (މޫސާ ތަކުރުފާނު ގެ) ދަރީންނަކީ،  ޝީޒާ މޫސާ، ރިޔާސާ މޫސާ، ރަމީޒު މޫސާ، ޝަރުފީޒު މޫސާ، ޝާހިދު މޫސާ، ޝަރްފިއްޔާ މޫސާ، ޝާފިޒު މޫސާއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ އަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ކަލޯބެއްޔާގެ ކުދެދިޔެ ގެ ދަރިއެއް ނެތެވެ.

7. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ މޫސާ (މޫސުބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ މޫސާ (މޫސުބެއްޔާ) ގެ އިސްމާޢީލްގެ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް(މަރިޔަމްދިޔެ) މާދެލަ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު މާދެލަ/ތިނަދޫ، ޝިހާމާ ފުއާދު މާދެލަ/ތިނަދޫ، ޝިމާނާ ފުއާދު މާދެލަ/ތިނަދޫ އެވެ.
                                  ----------------
ނިންމާލުން:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                         
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
03 ފެބްރުއަރީ 2013