ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު 3 ވަނަ ފޮތް ފިހުރިސްތު

ހުށަހެޅުން

ހުވަދުއަތޮޅުގެ އެންމެވަރުގަދަ ޝަޚުޞިއްޔަތު 6

ހަވަރުތިނަދޫ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު 7

ޢާއްމު ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ތެރެއިން 8

ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން 8

ދީނީ އަދި ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން 10

ގައުމީ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން 12

ފުދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން 14

ނިންމާލުން 15

ފޮތްލިސްޓްގެ ލިޔުމާމެދު 18

ދެ ޞަފުޙާއަށް ނަޒަރެއް 18

ދިޔަމިގިލީ އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާއިން ޞަފުޙާއެއް: އިޞްލާޙުކޮށްފައި 21

ކުރެދިވަރުގައި ހުރި މަހާނަގަލާ މެދު އަރާ އޮޅުން 22

ކަރިއްޔަ ޙައްވާމަނިކުފާނާ މެދު އަރާ އޮޅުން 23

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްވަރެއް 26

ކޮލަމާފުށީ ޙުސައިން އަބޫބަކުރު، ކ.ގުރައިދޫ ވައިޓްމާގެ 31

ޢާއިޝަތު ޒުބޭދާ ކ. ގުރައިދޫ އަޅިވިލާގެ 32

ކިޔާނޭނަމެއް ނޭނގުނު ވާހަކައެއް 35

ފުވައްމުލަކު ދައިގަޑު ގަނޑުވަރު އަޙުމަދު މަނިކުފާނު 40

ފުރަތަމަކަމަކީ 43

ދެވަނަކަމަކީ 43

ތިންވަނަކަމަކީ 44

ހަތަރުވަނަކަމަކީ 44

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ތަޢުލީމީ ހަރުފަތްތަކުން 47

ފުރަތަމަ ބައި 47

ދެވަނަ ބައި 50

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހޯދުން 50

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހޯއްދެވިކަން އެނގޭ ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ފުރަތަމަ ދަރިވަރު 51

ތިންވަނަބައި 52

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވިކަން އެނގޭ ކޮލެރާ 55

ޙާޖީބަންޑާރައިންގެ ޚިދުމަތްތެރި ޢާއިލާ އިން އިބްރާހިމް ފާމްލަދޭރި ކިލެގެފާނު 61

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނާއިބު ތުއްތު 75

ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީންގެ ލިޔުއްވުމުން 77

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: ވާދޫ ގައްދަނޑު މަނިކުފާނު 82

ފުވައްމުލަކުގެ ޢިލްމީ އުދަރެހުން: ޢަލީ މުޞްޠަފާ 90

ބަންދަލްމުޚްތާރަށް ހަދައިލީމާ ދުވަންޏެއްކަމަކު އިދިފުށަށްދެމުން ހުއްޓުވައިލެވިދާނެ 97

ދިވެހި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ބަންދަލްމުޚްތާރު 100

ރައީސް ނާޞިރުގެ ބިސްތާނައިގައި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކައެއް 106

ދުންބައްތެއްލެން ގެނަހަގެން ދެއްކީ، ބައިސްކޯފެ ފިލްމާ 109

ވާދުއަށް އެރި ފުރޭތަ ސައިޒަށް ކަނޑައިލުން 119

ހުވަދޫ ފަތުޙުލް ޢިނާޔަތު އޮޑީގެ ތާރީޚީ ހުވަދޫދަތުރު 126

"ފަތުޙުލްޢިނާޔަތު" ވިލިގިލީ ބޭރުން މާލެއަށް ފުރުން 129

"ފަތުޙުލްޢިނާޔަތު" ވިލިގިލީ ބޭރުން މާލެއަށް ފުރުވާލުން 130

ނިންމާލުން: 135

                    ----------------------------