ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު 2 ވަނަ ފޮތް  ފިހުރިސްތު 

ހުށަހެޅުން 5

ހަވަރުތިނަދޫގައި ހުރި ލާޓް ދަގަނޑު 6

ސުވާދީބާއި ސުވާދީބުގައި އުފެއްދި ސަރުކާރު 10

ފުރަތަމަ ބައި 10

ދެވަނަބައި 13

ތިންވަނަބައި 17

މީދޫ ކަޅިހާރު ދަރިކޮޅުން 27

ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅުން 27

ނިންމާލުން 28

ހަވަރުތިނަދޫން މީހުންބޭލުމުގެތެރެއިން 30

ފުރަތަމަބައި 30

ދެވަނަބައި 33

ތިންވަނަބައި 36

ހަތަރުވަނަބައި 40

ފަސްވަނަބައި 43

ހަވަނަބައި 47

"ސިލްވަރކްރެސްޓް" ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ނިޔައުވިމީހުންނާއި ޒަޚަމްވިމީހުން 51

މާލޭގެ ފުރަތަމަ މަދަރުސާއާއި ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު 55

ދިވެހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހިންގަވަން ފެއްޓެވި ފުރަތަމަ މަދަރުސާ  55

ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު 56

ލިޔުމަށް ތަންހޯދުން 56

ދިވެހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ހިންގަވަން ފެއްޓެވި ފުރަތަމަ މަދަރުސާއާއި، ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނާއި އޮތް ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ބަލައިލުން 58

ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު 61

ހަވަރުތިނަދޫގެ ފުރަތަމަ މަދަރުސާ  64

މަޝްހޫރު ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަން 66

މުޙައްމަދު ޣިޔާސުއްދީނާއި ދިވެހިރަސްކަން ޙަވާލުކުރުން 73

ނިންމާލުން 79

ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނުގެ އަގުހުރި ޢިލްމީ ޚިދުމަތުން ޞަފުޙާއެއް 81

ނިއްވާނުލެވުނު ދީނީ އަދި ގައުމީ ޚިދުމަތުގެ ހުޅުކޮޅު 85

ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކެއް 86

ފުރަތަމަ ބައި 88

ދެވަނަ ބައި 88

ދެއްވަދޫ ގަނޑުވަރު ދޮންދަލޭކަ ކަނބުލޭގެފާނު 92

1. ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގެ 75ވަނަ ޞަފުޙާ 100

2. ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގެ 79ވަނަ ޞަފުޙާ 101

3. ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގެ 146ވަނަ ޞަފުޙާ 102

4. ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގެ 148ވަނަ ޞަފުޙާ 102

5. ދިވެހިތާރީޚު ފޮތުގެ 156ވަނަ ޞަފުޙާ 103

6. މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ފޮތުގެ 389ވަނަ ޞަފުޙާ 103

                 -----------------------------