އެދުވަސްވަރުގެ ބޭސްވެރިކަން


ގދ.އަތޮޅު ހެލްތްސެންޓަރުގައި ރަސްމީގޮތުން ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫއަށް އަޅުގަނޑު ދިޔައީ 1982މ. ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ޝިގެއްލާ ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އޭގެކުރިން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީ ގއ.އަތޮޅު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ވިލިގިލީގައެވެ. ގއ.އަތޮޅުވެރިޔަކަށް އޭރު ހުންނެވީ މ.ރެޑްކޯސްޓް އަލްފާޟިލް ހުސައިން މޫސާ އެވެ. ގދ.އަތޮޅަށް ދިޔައިރު، އަތޮޅުވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ގ.ކެތީރޯޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރީފެވެ.

އަޅުގަނޑު ދިޔައިރު ގދ. ހެލްތްސެންޓަރގައި ތިއްބެވީ، ތިނަދޫ ސީބްރީޒް މުޙަންމަދު ޝަހީދާއި، އެރަށުގެ ގޯލްޑްސްމިތް އަޙުމަދު ސަޢީދެވެ. މަސައްކަތަށް ވަރަށްޤާބިލް އެ ދެ ބޭފުޅުންނާއެކު އެތާނގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ހެލްތްސެންޓަރގައި އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތު މީހަކަށްހުރީ، ތިނަދޫ މުޙަންމަދު ނަސީމު (ދޮންމަރިޔަން ދައިތަގެ ކަލޯ) އެވެ. ހެލްތްސެންޓަރ ހިންގަމުންދިޔައީ، އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ދުވަސްވަރުގައި އަތޮޅުކޮމިޓީގެ އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައެވެ.
Read More »