ދެ ވެރިޔެއްގެ ދެ އިނާމު - ނިކަމެތި ފަޤީރު އަންހެނަކަށްމިލިޔުން ގުޅިފައިވަނީ 1950މ. ގެ ހަވަރުތިނަދޫގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ދުވަސްވަރާއި، އަދި 1962މ. ގައި ހަވަރުތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ދުވަހާއެވެ.

އިނާމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ބަދަލެވެ. ކަމެއްކުރީމާ ދޭ ހަދިޔާއެވެ. ހަދިޔާއަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްކަމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ހިލޭ ދޭ ތަކެއްޗެވެ. މިއީ ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި މި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދޭ ގޮތެވެ. ހަދިޔާއަކަށް ދޭ އެއްޗަކީ ފައިސާކަމަށް ނުވަތަ އަގުގެ ގޮތުން އެހާ ބޮޑު އެއްޗަކަށްވުން ކޮންމެހެން މުހިއްމެއްނޫނެވެ. މުހިއްމީ އެ ޙާލަތަކާއި އެ ކަމަކާއި އެ އެއްޗެއް ދިން އަދި އެ އެއްޗެއް ލިބިގަތް ފަރާތެއްގެ ނިސްބަތެއްގައި އެ ކަމެއް އޮތްގޮތެވެ. ބައެއް އިނާމަކީ އެ އިނާމެއް ލިބެނީ ކިހިނެއް ކޮން ކަމެއް ކޮން ގޮތަކަށް ކުރުމުންކަން ކުރިން އެނގޭ އިނާމެވެ. ބައެއް އިނާމަކީ އޭގެ ކުރިން މީހަކު ނުދެނެހުއްޓައި ވެސް އެ މީހަކަށްލިބިދާ އެއްޗެކެވެ. ލިބޭ ގޮތެއްގައެވެ.

ދެ ވެރިޔެއްގެ ދެ ވައްތަރެއްގެ ދެ އިނާމެއް ދެ ފަހަރަކަށް ނިކަމެތި ފަޤީރު އަންހެނަކަށް ލިބިފައިވުމަކީ ނާދިރުކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީހެއްގެ (ދިރިއުޅުމުގެ) ނިކަމެތިކަމާއި ފަޤީރުކަމަކީ އެ މީހެއްގެމައްޗަށް އެ ހިނދަށް ހުންނެވި ވެރިޔެއްގެ އިނާމެއް ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނޫންމެއެވެ.
Read More »