މުދާވެރިކަން – ގިލަންވެރިކަމަކަށްމި ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގައި އިންސާނާއަށް ކުރިމަތިވާ މުދާވެރިކަމަކީ މަތިވެރި ﷲ އެ އިންސާނާއާއި ކުރިމަތިކުރައްވާ ވަރަށްބޮޑު އިމްތިޙާނެކެވެ. އެ މުދާވެރިކަން އެ އިންސާނާ ހޯދާގޮތާއި އަދި އެ މުދާވެރިކަން އެ އިންސާނާ ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައެވެ. ފަހެ، މިދުނިޔޭގައި އެ އިންސާނާ ހޯދައި ލިބިގަންނަ މުދާވެރިކަމަކީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ގިލަންވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ދުނިޔެވަނީ ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ.
Read More »