ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު 1 ވަނަ ފޮތް ފިހުރިސްތު 

ހުށަހެޅުން 5

ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ތަރާގަނޑު – އެއްވަނަ ބައި 7

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތް 7

ތިނަދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުން 8

ތިނަދޫ އާސާރީ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ތަރާގަނޑު ފެނުން 11

ހަވަރުތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް – 1950ގެ ކުރީގެ 16

މަތީގައި ދެންނެވިދިޔަ ކަންކަމަށާއި އެހެން ބައެއް ކަންކަމަށް އިތުރަށް ބަލައިލުން: 21

ނިންމާލުން 28

ކަނބާ ޚަދީޖާ އާއި ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް 29

ތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ބެރީގައި ހުރި ލިޔުން 30

ހަވަރުތިނަދޫ ހުކުރުމިސްކިތް - 1950 34

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ އާސާރީ ހުޓިކޮޑޭ މިސްކިތުގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ވީޑިއޯ 36

ނިންމާލުން 39

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ ގިނަދުވަސްވީ ތަކެތި 40

އިތުރުމަޢުލޫމާތު 41

ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތާއި ގުޅޭ 43

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކަރުދާހުގެ ލިޔުން 47

ޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީންގެ ޖަމާޢަތް 47

މަލިމްމޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނުގެ ޖަމާޢާތް 48

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްޖުދަތުރުގެތެރެއިން އަލްޤުދުސް އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު 51

ދިޔަމިގިލީ ރަދުންގެ ޒިޔާރަތުން މެސެޖެއް 55

ދިޔަމިގިލީ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުންގެ ބިސްތާނަ ނުވަތަ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މެސެޖް 56

ދިޔަމިގިލީ މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން ރަދުންގެ ބިސްތާނަ ނުވަތަ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މެސެޖް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ތެރެއިން: 58

މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް ފޮތުގެ 335 ޞ. 60

މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުން (މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތް ފޮތުގެ 327ޞ.) 61

ސުލްޠާން މުޢިއްޒުއްދީންގެ ޒައިތޫނި ފަތްކޯޅި 64

ފުރަތަމަ ބައި 64

1 ވަނަ ނަންބަރު 67

1 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް 67

2 ވަނަ ނަންބަރު 68

2 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް 68

3 ވަނަ ނަންބަރު 69

4 ވަނަ ނަންބަރު 69

3 ވަނަ، އަދި 4 ވަނަ ނަމްބަރަށް ބަލައިލުމެއް 69

ނޯޓެއް 70

ދެވަނަ ބައި 71

ހ. ށ. އަދި ނ. އަށް ބަލައިލުމެއް 74

ތިންވަނަބައި 75

އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު 75

އިބްރާހީމް ރަންނަބަނޑޭރި މަނިކުފާނު 75

އިބްރާހީމް ސިރާޖުއްދީން 76

ޒިޔާރަތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގެ ދިރާސާ  79

ފުރަތަމަ ބައި 79

ކަން ހިނގުން އެކަށީގެންވާ މަގު އެނގޭތޯ ބެލުން 81

ދެވަނަބައި 83

ނިންމާލުން 86

ހަވަރާއި ފުރެތިކާލުންގެ ހަނގުރާމަ 87

ތިނަދޫގެ ނަމުގެކުރިއަށް ގެނެވުނު 6 ވަރު 94

މާލޭގެ 6 ވަރަށް ތަކެތި ގެންދިޔުން ހުއްޓައިލުން 98

            ------------------------------