ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު


ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުންތައް މިހާރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ އެލިޔުންތައް ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އިން ފާސްކުރައްވައި އައިއެސްބީ ނަމްބަރު ދެއްވާފައިވުމުން އެލިޔުންތައް ފޮތްތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީއެވެ. މިހެންވެ އެލިޔުންތައް ދެން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް، އަދި ޕްރިންޓް މީޑިޔާގެ ފޮތްތަކުންނެވެ.

                    ---------------------