ލާ-މަރުކަޒީ ގޮތުން ވަރިކުރުން

ކުޑަދޮންތުގެ އަނބި ޙައްވާފުޅު (ޙައްވާ މޫސާ) ގާތުގައި މަނިކުބޭ ގޯތީ މަރިޔަނބު ބުނި އެއްޗަކުން ޙައްވާފުޅުގެ އެހުންނަ ރަސްމީ ރުޅިގަނޑު އޭގެ ޖަގަހައިން ކުއްލިއަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެ ބުއްރާސް ކުކުޅެއްހެން ނައިބުކަލޭގެ(ޤާޟީ)ގެ ގެއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.


(ކުކުޅުހައު ކުއްލިއަކަށް އަޑު ގޮއްވަމުން އުދުހިގެންދާ ދިއުމަށް "ބުއްރާސް" ކިޔައެވެ. އަދި މަޖާޒީ ބަހެއްގެ ގޮތަށް ރުޅިގަދަ އަންހެނުން ރުޅި އައިސްގެން ހަޅޭލަވައިގަންނަ ގަތުމަށްވެސް "ބުއްރާސް" ކިޔައެވެ.)

ނައިބުކަލޭގެ ގެ ހުންނަ މަގަށް ޙައްވާފުޅަށް ނުކުމެވުނު އިރު ގޭގެދޮރޯށި ހުޅުވާލައްވާފައި އެތެރެއަށް ވަންނަވަން ނައިބުކަލޭގެ އުޅުއްވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެމަގުގެ އުތުރު ފަރާތުން އަންހެނެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވިލައްވައިގެން އެދިމާލަށް ބައްލަވައިލެއްވި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް(އަޑުގައި ހުރި އެންމެ ބާރަށް) ހަޅޭލަވަމުން މާނޭވާ ލަމުން ދުވެފައި މިހިރަ އަންނަނީ އެއްކަލަ ޙައްވާފުޅެވެ. މިއަޑުފަށް ގަނޑަށް ތަންގަނޑު މީހުންވެސް މިވަނީ ކީއްތޯ ބަލަން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަނީއެވެ.

ޙައްވާފުޅު އެ އައިގޮތަށް އައިސް "ދޮންތު އަހަރެން ވަރިކޮށްފިކަން ދެނަހުރީމުހޭ" ނައިބުކަލޭގެ ގާތުގައި އެހުމުން ނައިބުކަލޭގެ ޙައިރާންވެ ހުންނަވާފައި ބުނުއްވިއެވެ. 
"ނުދެނެހުރީމެވެ. ވަރިކުރީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ." 

ޙައްވާފުޅު ބުންޏެވެ. 
"އާނ! ނޭނގޭނެއެވެ. އެނގޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އެކަން ކުރީ ސިއްރުންނެވެ. މަނިކުބޭ ގޯތީ މަރިޔަނބު މަގޭ ގާތުގައި ބުނީ ވަރިކުރީ އެއުޅޭ ޙަރީރާ ބުނެގެން އޭނާއާއި އިނުމަށްޓަކައި ލާ-މަރުކަޒީ ގޮތުންނެވެ. އެހެންވީމާ ލާ-މަރުކަޒީ ގޮތުން ކުރާ ވަރިއެއް ނޭނގޭނެއެވެ. 
ބަލަ! ނައިބުކަލޭގެ މެން މި ލާމަރުކަޒީއެއް ހެދި ފަހުން ހަމަޖެހިލައިގެން މިރަށުގައި ބަޔަކަށް އުޅެވޭނޭ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. ޖެހިޖެހީނުން މީހަކު ބިންމައްޗަށް ދަންމާލައިފާވެސް މިދަންމާލީ ލާމަރުކަޒީ ގޮތުންނޭ، މިކަމާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެޔޭ ބުނީމާ އެނިމުނީ އެވެ. ޙައިރާންވެއެވެ." 

ނައިބުކަލޭގެ އަކީ ޙައްވާފުޅުގެ ފިރި ކުޑަދޮންތުގެ ވެސް ރައްޓެއްސަކަށް ވުމާއެކު ޙައްވާފުޅުގެ އެހުންނަ ޒީލަގަދަ ރުޅިގަނޑު އޭނާއަށް ވެސް އެނގިލައްވައެވެ. އެހެންވުމާއެކު، މިދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ ކުނިބުނީގެ ކަންތައް ޙައްލުކޮށް ދެއްވުމަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު އުޅުއްވަން ޖެހިލައްވައެވެ. ޙައްވާފުޅާއި ކުޑަދޮންތުއާ ދެމަފިރީންގެ ދެމެދަށް ވަންނަ ކުނިބުނީގެ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ހުކުރު ހޯމަ އަންނަ ގޮތަށް ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު އެ ޙަރީރާއެއްގެ ރޯގާ ޙައްވާފުޅަށް ޖެހުމެވެ.

ޙައްވާފުޅު ދެއްކިވާހަކަ އައްސަވަން ހުންނަވާފައި އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އަތް ޖައްސަވާލައްވައި ނައިބުކަލޭގެ ބުނުއްވިއެވެ. 
"ލާ-މަރުކަޒީ ގޮތުން ވަރިކުރާ ގޮތެއް އަދި ކައިވެނިކުރާ ގޮތެއް ވެސް ލާ-މަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ނޯވެއެވެ. އެގާނޫނަކީ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ޤާނޫނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. އެހެންވީމާ އެނޫނުގެ ދަށުން އެކަން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލާމަރުކަޒީއާއި ގުޅުވައިގެން ތިޔަ ކަހަލަ އަޑުއަޑު އެހާ ގަދަވެގެން އުޅެނީ ލާމަރުކަޒީގައި އެހެން ކޮންމެވެސް ކަން ކަމެއް ހުރެގެން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އަޅާނުލާށެވެ. ތިޔަ ވަރިއެއްގެ ވާހަކަ ވާނީ، ދޮގަކަށެވެ. ގެޔަށް ދާށެވެ."

ނައިބުކަލޭގެ އެގޮތަށް ބުނުއްވުމުން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ ޙައްވާފުޅު ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ ޝައްކެއްގައި ހުރެގެންނެވެ. އެހެންވަނީ ވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ. އެހެނީ، އެބުނާ ޙަރީރާއަކީ ވެސް ހެދިހުރި ހަށިގަނޑާއި ވަނާތަކާއި ޝާއްބަކަން އާސްމާނަށް ގޮންޖަހާލެވޭ ވަރުގެ ރީތި އަންހެނަކަށް ވާތީ، ޙަރީރާގެ މޯހިރުގައި ކުޑަދޮންތުއަށް ޖެހެވުމަކީ ވެސް ނުވާނޭ ކަމެކޭ ބުނެވޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ!؟
               -----------------

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
29 ޖޫން 2021މ.