ޑިމޮކްރަސީ ދޮންނަމެޝިން
މީގެ އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ލައްގަމުން ދިޔަ އެތަކެތީގެ ބޭރުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ނަން ލިޔެފައިވާ ސާމާނަކީ މޫސުމާއި ކަނޑުތަކުގެ އޮޔާއި ވަޔަށް ނުހަނު ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ލައްގާގޮތަށް ފުރެތިކާލުންގެ މިއްލަތަކުން ކަނޑުތެރެއަށް އަޅަމުން ގެންދާ ސާމާނުތަކެއް ކަމަށް ލަފާދާރު ބުއްދިވެރިންގެ ބަޔަކު ބުނެއުޅުނޫއެވެ. އޭރުއްސުރެ މިތަކެތި ގިނައިން ލައްގަނީ ހުޅަނގުމޫސުމްގެ ބާރު ވަޔާ ވިއްސާރައާ އެކުއެވެ. ލައްގާ ސާމާނުގެތެރޭ ވިހިން ފެށިގެން ތިރީހާ ދޭތެރޭ ޤަރުނުތަކުގެ އާދަމުގެދަރިންނަށް އެ ތަކެތި ފެނުމުން އެބައިމީހުން ޙައިރާންވެ ތަލިން ކުޅުހިކޭ ވަރުގެ އެއްޗެހި ހުރެއެވެ.

މިގޮތަށް ލައްގާ ޑިމޮކްރަސީގެ ސާމާނުގެ ތެރޭ އެތެރޭގައި ހޮއިނެތް ދިހަބާރަ ޓަނު ހުންނަ ވަރުގެ ބޮޑެތި ދަގަނޑާއި، ފޮނިރަހަ ގަދަކަމުން ކައިބޮއިހެދުމަށް ދަތިވާވަރުގެ ދޯބުރާލިހަކުރު ގުޅިތަކާއި، އިންސާނުންނަށް އޭގެ ފޮޓޯ ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޓީވީތަކާއި، ދޫނި ސޫފާސޫތްޕަށް ނޫނީ އޭގެ އަޑުނުއިވޭ ރޭޑިޔޯތަކާއި، ފެނަށް ގިރިގެން ނުދާނޭ ކުލަކުލައިގެ ކަރުދާހުގެ ގާނޫނުތަކާއި، އަސާސީ ޖުއްލާބުގެ ގުޅަބޭހާއި، ލާމަރުކަޒީ ވިހި އޮށުގެ ތަސްބީހަ ފައްޗާއި، ޙައްޤާނިއްޔާ ދުއްރަތަކާއި، ޕާޓީ ސިސްޓަމްގެ ރިހާކުރު ޖާޑިތަކާއި، އަޚުލާގަށް މާބަނޑުވެފައިވާ ކުލުނު ޖާޑިތަކާއި، އިންސާނީ ހަމަތަކުގެ ދެފުށް ފެންނަ ބޯކަރުދާސް ފޮށިގަނޑުތަކާއި މިކަހަލަ ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ހުރެއެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ އޭގެ ގޮތްބާވަތް ނޭނގި އެއަށް ދަހިވެތިވެ އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިނަމަ އެ ބަޔެއްގެ ތެރޭ ޢަދުލު އިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަން ނޯންނާނެ ތަކެއްޗެއްކަމާއި، ތަބާވާނެ ގާނޫނެއް ގަވައިދެއް ވެރިއެއް ނެތި ވައްކަންކުރުމާއި ފޭރުމާއި ލޫޓްވުމާއި މާރާމާރީއާ ލޭއޮހޮރުން ހިނގާނެކަމާއި، ގަދަފަދަ ޖައްބާރުން ނިކަމެތިންގެ މައްޗަށް ވެރިވެގެން ހިތަށް އެރިކަމެއް ހިތަށްއެރި ވަގުތަކު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކުރާނެކަމާއި، ޖެއްސުން ކުރުމާއި އަނެކުންގެ ޙައްގުތަކާއި އަބުރަށް އަރައިގަތުމާއި ޣީބަ ބުނުމާއި މަކަރު ހެދުމާއި ދޮގު ހެދުމާއި ފާޙިޝް ޢަމަލުކުރުމާއި ރިޝްވަތާއި ފަސާދައާއި ފިތުނަވެރިކަން ބިމުގެ ވެއްޔަށްވުރެ ގިނަވެދާނެ ކަމަށް އޭރުވެސް މިތަކެއްޗާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ވާނުވާދަންނަ ބުއްދިވެރިން ބުނެއުޅުނެވެ. އޭގެފަހުން އެކަންވީވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ބުއްދިވެރިން ބުނިގޮތަށް އަކުރެއް ފިއްޔެއް ސުކުނެއްގެ ވެސް ތަފާތެއްނެތި އެކަން ފެންނަމުންދެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ސާމާނު ލައްގަމުން ދިޔައިރު އެއެއްޗެއް އެއްވެސްމީހަކު ނަގައި ފޮރުވައި ހަދައިފިނަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން ބޮޑުވެގެންވާ އަދަބު ލިބޭނޭކަން އަންގާފައިވާ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި ޑިމޮކްރަސީ ދޮންނަމެޝިނެވެ. ލައްގަމުންދިޔަ ޑިމޮކްރަސީގެ އެހެން ބާވަތްބާވަތުގެ ސާމާނާއި އަޅައިބަލާއިރު ޑިމޮކްރަސީ ދޮންނަމެޝިން ލެއްގީ ވަރަށް މަދުންކަމަށްވުމާ އެކު، މިއެއްޗެތި ޚާއްޞަކުރީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން އެހާތަނަށް ތަޞައްރަފު ފުދި ބާލިޣުވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ.

ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން ތަޞައްރަފު ފުދި ބާލިޣުވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަނި ޑިމޮކްރަސީ ދޮންނަމެޝިން ޚާއްޞަކުރަން ޖެހުނީ އެވައްތަރުގެ މެޝިނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އޭސީ ކަރަންޓުން އޭގެ މަސައްކަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުރެވޭނޭ އެއްޗަކަށްވެފައި، އޭގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ ޑިމޮކްރަސީ ޑީސީ ބެޓްރީން ކަމަށް ވާތީއެވެ. މިވައްތަރުގެ ބެޓްރީއަކީ ހަމައެކަނި ނަޖިދު ޝައިޠޯން ފެކްޓަރީން އުފައްދާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެފެކްޓަރީން މިބެޓްރީ ދޫކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ދެފަރާތް ހާމަޔަށް ފެންނަ އުޞޫލުން ހަމައެކަނި ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން ތަޞައްރަފު ފުދި ބާލިޣުވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ ދޮންނަމެޝިނަކީ ޢާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ ދޮންނަމެޝިން ފަދަ އެއްޗެއްނޫނެވެ. މިވައްތަރުގެ މެޝިން ބޭނުންކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން ތަޞައްރަފު ފުދި ބާލިޣުވެފައިވާ ޕާޓީތަކާއި ގުޅޭ އާދަމުގެދަރިންގެ ތެރެއިން ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުނިމިލަ ހުރި އާދަމުގެދަރިން ދޮވެ ސާފު ޠޯހިރުކުރުމަށެވެ. މީގެތެރެއަށް އެމީހަކުލުމަށްފަހު، ދޮޅުގަޑިއިރު ވަންދެން މެޝިން ހިންގައި އޭގެތެރެއިން އެމީހަކު ނެރޭތާ 9 މަހާއި 9 ދުވަސް ވަންދެން އެމީހަކު ހުންނާނީ ޅަވަރެއްގެ ސިފަހުތުރު ކުއްތާއެއްގެ ސިފައިގައި ބުއްދި ބުރާންތިވެފައެވެ. އެހެންވާން ޖެހެނީ މެޝިނުގެ ތެރޭ ބުރުއެޅިލެއް އަވަސްކަމުން ކަމަށާއި ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސިފައަށް އެމީހަކު ރުޖޫޢަވެ ބުއްދި ފުރިހަމަވާނީ ގަދައަޅައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ބުނެވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން ތަޞައްރަފު ފުދި ބާލިޣުވެފައިވާ ޕާޓީތަކުން މިވައްތަރުގެ މެޝިން ބޭނުންކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ދެފަރާތް ހާމަޔަށް ހުރަހެއްނެތި ފެންނަ އުޞޫލުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީ ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުންނެވެ.
                -------------------

ލިޔުއްވީ: މީމު ނޫނު