ކުޑަކުދިންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް - 1993 ގދ. ތިނަދޫ - 1ކުޑަކުދިންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް – 1993 ފާހަގަކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓޭޖްގައި އެމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންކޮޅެއް ގެނެސްދިން އައިޓަމެއްގެ ވީޑިއޯ

              ------------------
"ގަލެހިރި"