ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ މަދަރުސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދުގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވެލިންފޮޓޯބަލާމީހުންގެ ކަނާތުން ވާތަށް:
(ފުރަތަމަ ސަފު)
ޙަފީޡާ ސަޢީދު/ ޕާރކްލޭން، މަރިޔަމް ޝަރީފާ/ ކީރަންމާގެ، ރަޝީދާ އާދަމް/ ތަރާނާގެ، ނަޝީދާ އިބްރާހީމް/ ބްލޫހެވަން، އާމިނަތު ސީމާ/ މޮސްކޯގެ، ސީމާ ޤާސިމް/ ރަބަރުމާގެ، މަރިޔަމް ޙަސަން ވިލާޑީލައިޓް، މަރިޔަމް ޤާސިމް/ ބްލޫނިޔާގެ
(ދެވަނަ ސަފު)
ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް/ ޒިންދަގީ، ފާޠިމަތު ސަޢީދާ/ ކީރަންމާގެ، މަރިޔަމް ޙުސައިން/ ސަރިންދާގެ، ޞާފިޔާ ޤާސިމް/ ބްލޫނިޔާގެ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ/ ރަނައުރާގެ، ނާޒިމާ ޙަސަން/ ޢަބުހަރީގެ
                    ------------------