ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ މަދަރުސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދުގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވެލިން - 2
ފޮޓޯބަލާމީހުންގެ ކަނާތުން ވާތަށް:
(ފުރަތަމަ ސަފު)
ޙަފީޡާ ސަޢީދު/ ޕާކްލޭން، މަރިޔަމް ޤާސިމް/ ބްލޫނިޔާގެ، ރަޝީދާ އާދަމް/ ތަރާނާގެ، ނަޝީދާ މުޙައްމަދު/ ބްލޫހެވަން، ސީމާ ޤާސިމް/ ރަބަރުމާގެ، އާމިނަތު ސީމާ/ މޮސްކޯގެ، މަރިޔަމް ޙަސަން/ ވިލާޑީލައިޓް، މަރިޔަމް ޝަރީފާ/ ކީރަންމާގެ
(ދެވަނަސަފު)
ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް/ ޒިންދަގީ، ފާޠިމަތު ސަޢީދާ/ ކީރަންމާގެ، މަރިޔަމް ޙުސައިން/ ސަރިންދާގެ، ޞާފިޔާ ޤާސިމް/ ބްލޫނިޔާގެ/ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ/ ރަނައުރާގެ، ނާޒިމާ ޙަސަން/ ޢަބުހަރީގެ
              ------------------