ތަޢުޒިޔާ

"ގަލެހިރި" ސައިޓްގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ތާރީޚާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ޢަލީ ނަޞީރު ޒޫރިޔާގެ/މަޑަވެލި، 22 އޯގަސްޓް 2014މ. ގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަރުޙޫމްގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުމަށް އެދި މަތިވެރި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާ ޙާލު އެ މަރޫޙޫމްގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދެމުން މިސައިޓްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމުއެވެ.
            ---------------------