ފަރުމަނަންޓު ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ














އާ ރައީސަކު 2008މ. ގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު، ލަސްނުކޮށް އެޓޯލްސޭ ކިޔުނު ވުޒާރާ އުވައިލައްވައިފޫއެވެ. އޭގެފަހުން މިތަނެއްގައި ހުރި ބައެއް ބައެއް ތަކެއްޗާއި ސާމާނު ވެހާމާނު ވެސް ފީސަބީލިއްލާހި ކުރައްވައި ނަންގަނެވުނު ވުޒާރާ ހިންގި ޢިމާރާތް ވެސް ތަޅައިލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިކަންކަން އެމަގަށް ގެންދެވުމުގައި ބޮޑެތިބޮޑެތީންގެ ބޭނުންފުޅާ މެދު ގިނަގުނަ ރިވާޔަތްތައް ހުއްޓެއްކަމަކު އެއިންކަމަކަށް ބަލައިލެވެން ނެތީ އެއްކަލަ އުވައިލެއްވި ތަނުން ކުރަމުންދިޔަ އެންމެހައި ކަމަކާއި އެ ތަނުން ކުރާންހުރި ކަމެއް ވެސް ހޯމްއެފެއާޒޭ ކިޔުނު ވުޒާރާއާއި މަތިކުރައްވައި ނިމުނުއިރު އަސްތާ! ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ފަރުމަނަންޓު ސެކްރުޓަރީންގެ ދެ ޖިންސްގެ ބާވަތުން ދެ ބޭފުޅަކު ހޯމްއެފެއާޒޭ ކިޔުނުތަނަށް ހަމަ އެހިނދުމެ ކަމާލްވެ ގަރާރުވެއްޖެއެވެ.

މިއީކީ ސިވިލްސައުވީސް ކިޔުނު ތަނުގެ ފަންސަވީސް ވަނަ އަސާސީ ބާބުގެތެރެން ފަރުމަނަންޓުގެ ސައްބީސްވަނަ ފަޞްލު ހުއްދަނުކުރާ ކަމަކަށްވެ، ފަރުމަނަންޓުންގެ އެއް ބޭފުޅަކު ހޯމްއެފެއާޒޭ ކިޔުނު ތަނުން ބޭރުކޮށް ގެއަށް ފޮނުވައިލާން ލަސްނުކޮށް ނިންމަވައިފޫއެވެ.

ފަރުމަނަންޓު ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބަޔާންވެދިޔަ މަގުން ގެއަށް ފޮނުވައިލެއްވުމަށް ބޮޑެތީން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކީ އުފެއްދެވި ޖިންސުގެގޮތުން ދަރިމައިވުމުގެ އަނެއް ކޮޅުގެ ބޭފުޅާއެވެ. އާޚިރުގައި މި ބޭފުޅާއާއި މިލައިގަތް ކަމަކީ އެ ހިނދަށް ރާއްޖެއަށް ލައިގެންފައިވާ މޫސުމުގެވައި މި ބޭފުޅެއްގެ ނެތުން ނޫން ދެވަނަކަމެއް ނޫނޭ ހޯމްއެފެއާޒޭ ކިޔުނު ތަނުގައި މަސައްކަތު މީހަކަށްއުޅުނު މަގޭ ރައްޓެއްސަކު ގަންދީހުވައިކޮށް ބުންޏެވެ.

ހޯމްއެފެއާޒޭ ކިޔުނު ތަނުން ބޭރުކޮށް ގެއަށް ފޮނުވައިލެއްވުމަށް ބޮޑެތީން ބޭނުންފުޅުވި ބޭފުޅާ އެ ތަނުން ބޭރުކޮށްލެއްވުމަށް މޭކަޕެއް ދަހަނާއެއް ނެތި ބާވަތެއްގެ ގުޅަމަތި ހިފުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވޫއެވެ. މި ކަމެއް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ބޮޑެތީން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ބަލިވާލެއް ލަސްވުމުން ބޮޑެތީން ހެއްދެވިގޮތަކީ ގަދަވާން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅާއާއި އެއްކޮޅަށް ސިއްރުވެރި ގޮތަކަށް ފާޅުގައި ޖެހިވަޑައިގެން އަނެއް ބޭފުޅާގެ ކިހިލިފަތްދޮށުގައި ގިލިގިލިކޮއްޓައި އުކުޅަށްއަރުވައި އެންމެފަހުން މި ބޭފުޅާ ވަތަކުތޯ ޖައްސުވައިފިއެވެ. މި ހުނަރުތަކުގެ ލަފާދާރަކަށް އަޑިއަޑިން ހުންނެވިކަމަށް ބުނެވެނީ ވިލިގިލީގައި އަތޮޅުވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ކޮންމެވެސް ސަޢީދެއް ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

ބަޔާންވެ ދިޔަ ކަންކަމާއެކުމެ އުވައިލެއްވި އެޓޯލްސޭ ކިޔުނު ވުޒާރާއިން ހޮވައިލައި އުކައިލުމަށް މޫސުމުގެ ބޮޑެތިބޮޑެތީންގެ ބޭފުޅުން ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކު ވެސް ލަހެއްފަހެއް ނެތި އެ މީހަކާއި އެކަށޭނަ ފަދައެއްގެ އާނގައަކާއި ލޯވަޅަކުން އެ މީހަކު ދަމައި ބޭރުކޮށްފިއެވެ. ނަސީބަކުން އެއިން މީހެއްގެ ޢައުރަ ކަޝްފުވެ ތިބީންގެ ލޯތަކަށް ނުކުޅަދާނަވީ ކަމުގެ ޚަބަރެއް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. މި އެންމެހައި ކަމެއްގައި ވެސް އެއްކަލަ ވިލިގިލީގައި އަތޮޅުވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ސަޢީދެއްގެ ގާތްކަމާއި މިތުރުކަމެއް ބޮޑެތީންނަށް ވެދުންކޮށްފައި އޮތްކަމުގެ ގަދަވެގެންވާ އަޑެއް އެ ދުވަސްވަރު ބާޒާރުމަތީ އޮތެވެ. އެ ސަޢީދަކު ހުންނެވީ ސިވިލްސައުވީހޭ ކިޔުނު ތަނެއްގެ އަމީނުލްމަކުތަބާ އަކަށް ނޫނީ އަމީނުލްމަދުރަސާ އަކަށް ކަމަށް ބުނާތީ އަހަމެވެ.
                    -----------------
ލިޔުއްވީ: އިބްރާހީމް ޙުސައިން