ހުރާގޭ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު ގެނައި ސިލްސިލާ ރަސްކަން

ސިލްސިލާވަމުން ދިޔަ ހުރަވީ ރަސްކަމުގެ ބާނީއަކީ ދޮންބަންޑާރައިން ކަމަށް ބުނުމަކީ ތާރީޚު އޮޅުވާލުމެކެވެ. ކަންހިނގި މަގު ނޭންގުމެކެވެ. މިއީ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެކެވެ.

އެހެނީ، ކަމެއްގެ ނޫނީ އެއްޗެއްގެ ބާނީއަކީ އެކަމެއް ނޫނީ އެއެއްޗެއް އުފެއްދި ފަރާތެވެ. އުފެއްދި މީހާއެވެ. މިހެންވީމާ ސިލްސިލާވަމުން ދިޔަ ހުރަވީ ރަސްކަމުގެ ބާނީއަކީ ހުރާގޭ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ. މިއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހޮޅިން ފައްސާލުމަށްފަހު، ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދޮންބަންޑާރައިން އަދާކުރެއްވީ ދިޔަމިގިލީ ރަސްކަން ބެލެހެއްޓެވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އޭގެފަހުން ހިނގީ އެރަދުންގެ ރަސްކަމެކެވެ. މިކަންކުރެއްވީ ދިވެހިރައްޔިތުން އެދިގެންނެވެ. ކޮންމެހެން އެކަމުގެ އެއްވެސް ބޭނުންފުޅެއް އެރަދުންގެ އޮވެގެންނޫނެވެ.

އެއަށްފަހު އެރަދުން ފުރައުއްތަވީމާ ރަސްކަން ޙަވާލުކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކީ މުޙައްމަދު ޣިޔާސުއްދީން ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވީ އެއިރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެރަދުންނެވެ. މިކަން ނިންމެވުމަށްފަހު އެރަދުން ފުރައުއްތަވުމުން އެރަދުންކުރެއްވި ރަސްކަން އެހިސާބުން ނިމުނީއެވެ. އެއީ ވިރާސީ ނޫނީ ސިލްސިލާވަމުން ދިޔަ ރަސްކަމެއް ނޫނެވެ.

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމަކީ ސިލްސިލާ ރަސްކަމެއްގެ ބޮޅެއްނަމަ އެބޮޅު ގުޅާލެވޭނީ ދިޔަމިގިލީ ސިލްސިލާ ރަސްކަމާއެވެ. ހުރާގޭ ރަސްކަމާ ނޫނެވެ. މީގެ ދަލީލަކަށް ބޭނުންވާނަމަ އެރަދުން ރަސްކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރަސްކަން ބެލެހެއްޓެވި ދުވަސްވަރުގެ ކަންކަން ކުރެއްވިގޮތް ފުދޭނެއެވެ.

ހުރާގޭ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނަށް ހުރަވީ ސިލްސިލާ ރަސްކަމެއް ގެނެވުނީ ދޮންބަންޑާރައިންގެ ފަހަށް މުޙައްމަދު ޣިޔާސުއްދީން ރަދުން ރަސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން 6 ނަވާއި 9 އޮޑީގައި ރާއްޖެ އަތުލައިގަތުމަށް އައި ޢަލީރާޖާގެ ލަޝްކަރު ބަލިކުރައްވައި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވީމައެވެ. ޙަގީގަތަކީ މިއެވެ. ޢަލީރާޖާ އެފަދަ ބޮޑު ލަޝްކަރެއް ފޮނުވުން އެކަށީގެންވަނީވެސް ދޮންބަންޑާރައިން ފުރައުއްތަވީމާ ދެން ތިމަންނާގެ ލަޝްކަރާ މުގާބަލާކުރެވޭ ވަރުގެ ހުނަރުވެރިޔަކު ނުހުންނާނެކަމަށް ޔަގީންކޮށެވެ.

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ފަހަށް ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ އެރަދުންގެ ބޭފުޅުންގެތެރެއިން (20 އަހަރުފުޅު ހަމަނުވާ) ބޭފުޅެއްނަމަ ނަމަ ހޮޅީން އައިސް ފަސޭހަކަމާއެކު މާލެ އަތުލައި ދޮންބަންޑާރައިންގެ ބޭފުޅުންވެސް ކަންނަންނޫރަށް ގެންދާނެއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންނާއެކީ އެބޮނީ މޮނިއުމެންޓްގެ ވެރިޔާ ހުރާގޭ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުވެސް ގެންގޮސް ޖިސްމާނީ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެކަންވެސް އެނގެނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ.

ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވަމެވެ. ސިލްސިލާވަމުން ދިޔަ ހުރަވީ ރަސްކަމުގެ ބާނީއަކީ ދޮންބަންޑާރައިން ކަމަށް ބުނުމަކީ ތާރީޚު އޮޅުވާލުމެކެވެ. ކަންހިނގި މަގު ނޭންގުމެކެވެ. މިއީ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެކެވެ. އެހެނީ، ސިލްސިލާވަމުން ދިޔަ ހުރަވީ ރަސްކަމުގެ ބާނީއަކީ ހުރާގޭ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނެވެ. މިއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

          ----------------------

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ

22 ނޮވެންބަރު 2020މ.