ސޯޅަ އަނގައިން އެކާވީސް ވައްތަރުގެ ވާހަކަ


ބަކުރުބެ ރަށަށް އައިތާ މިވީ ދޮޅުމަހެއް ހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ އޭނާގެ ގާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދެއްކި ވާހަކައަކީ ބަކުރުބޭގެ އެ ހުންނަ ކަހަލަ ހަރުދަނާ ގޮތެއް އޭނާގެ ކޮއްކޮ އާދަނުގެ ކިބައިގައި ނެތް ވާހަކައެވެ. ދުވާލަކު ޕާޓީއަކަށް އޭނާ ސޮއިކުރާ ވާހަކައެވެ. ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އެ ރަށުގައި ޖަލްސާއެއް އެއްވުމެއް ރެލީއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ވިޔަސް އެ ތާކަށް އާދަނު ގޮސް އުޅޭ ވާހަކައެވެ. އަދި ވަރަށް ފަހަކުން އެއް ދުވަހެއްގައި އޭނާ ސޮއިކުރި ދެ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ޖެއްސި މައްސަލައިގެ ވާހަކައެވެ. އެ ދެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް ބުނަނީ އެ ދުވަހު އާދަނު އެންމެ ފަހުން ސޮއިކުރީ އެ ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ. ދެ ޕާޓީގެ ދެ ފޯމުގައި ވެސް އޮތީ އެއް ތާރީޚެކެވެ. ސޮއިކުރީ އާދަނެވެ. އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިމާވޭތޯ ނުވޭތޯ އެ ކަމެއް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.  

މިހެން ވުމުން އެންމެ ފަހުން ސޮއިކުރީ ކޮން ޕާޓީއަކަށްތޯ މިސުވާލު އާދަނާއި ކުރިމަތި ވުމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތުން އެ ފޯމުތައް ބެލުމުން ފޯމުން އެ ކަން ނޭނގޭ ނަމަ އެ ކަމާއި އޭނާ ކުރާނޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފޯމު ތަކުގައި "ފުރަތަމަ އަށް މި "ފޯމު" ދެވަނަ އަށް މި "ފޯމު" ލިޔެފައި ނެތުމަކީ، ފޯމު ހެދި ފަރާތުން ނޫނީ އޭނާގެ ގާތަށް ފޯމު ގެނައި ފަރާތުން ހަދާފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ގޯހެކެވެ.

އާދަނާއި ބެހޭ ގޮތުން މިކަހަލަ އެތައް އަޑުތަކެއް އުޅޭތީވެ އޭނާގެ ބޭބެ ބަކުރުބެ އޭނާ އާއި މި ވާހަކަ ދައްކައިލީމާ އާދަނު ބުންޏެވެ. 

"ބޭބެ އެވެ. ވާހަކައަކީ އެ ބަޔަކު ދެއްކި ގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެ ވާހަކައެއް ނޫން ހެއްޔެވެ. ރޭޑިޔޯ ފޮއްޓާއި ޓީވީ ފޮށިން ވެސް އެ ދައްކަނީ އެ ބަޔަކު ދައްކާނެ ވާހަކަ އެކެވެ. އެ ބަޔަކު ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށެވެ. އެއް ދުވަހެއްގެ އެއް ވަގުތެއްގައި އެއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އޭގެ ދެ ގޮލައަކުން އެއް ގޮތަކަށް އިންސާނުންގެ ބަޔަކަށް ނުއިވޭނެއެވެ. މީހެއްގެ ވާހަކައެއް ދައްކާ ނަމަ އެކަތިން ބުނާނީ އެ މީހާވަރުގެ ގޯސް ވިޔާނުދާ މީހަކު މި އުޑު ދަށުގައި ނުވާ ވާހަކައެވެ. ހަމަ އެ މީހާގެ ވާހަކަ އަނެއް އެތިން ދައްކާނީ އެ މީހާ ވަރުގެ ރަނގަޅު ދެވަނަ މީހަކު ހައްދަވައިގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ބޭބެއެވެ. ތެދެކެވެ. އަހަރެން ޕާޓީތަކަށް ސޮއި ކުރަމެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޕާޓީތަކުގެ ފޯމު ހިފައިގެން އަހަރެންގެ ގާތަށް އަންނަނީ އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ އެ މީހުންނަށް ކަމޭ ހިތުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާއެއް އަތުލާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. މީހަކު އެފަދަ ކަމަކު އެދިގެން އައި ނަމަ އެ ވަގުތަކަށް ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރި ކަމެއް ވެދޭން ޖެހޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އަހަރެން ޕާޓީއަކަށް ސޮއި ކުރާއިރު އޭގެ ކުރިން ސޮއިކުރި ޕާޓީއަށް އެއްޗެހި ނުގޮވަމެވެ. ކުދި ނުކިޔަމެވެ. ހީލަތްތެރި މަކަރުވެރި އަނގަތަކެއް ނުތަޅަމެވެ. އެ މީހުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނޭ ބަޔެއް ކަމަށާއި އެ ތާނގައި އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ނުބުނަމެވެ.
އަދި އެ މީހުންނާއި ގުޅިގެން މި ރަށާއި މި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނުވާނެޔޭ އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އެ ވަރުގެ އުރަތްޕެއް ނެތޭ ވެސް ނުބުނަމެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ އަތުން ހާހުން ލައްކައިން ފައިސާ އަތުލާފައެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ބަލިނުވާ ދަރިއަކު އަނގައިން ބަލިކޮށްގެން ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ޖެހުނު ކަމަށް ހަދައިގެން އެ ކަމަށް ހިނގާނީ މިވެނި ވަރެކޭ، ގޭގެ ފުރާޅުން ވާރޭ ވެހެނީއޭ، އެ ކަމަށް މިތައް ގަނޑު ޓިނު ބޭނުން ވާނެއޭ ވެސް ބުނެފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި ސޯޅަ އަނގައިން އެކާވީސް ވައްތަރުގެ ވާހަކަ ވެސް އަހަރެން ދައްކާފައި ނޯންނާނެއެވެ."

މިހިސާބުން ބަކުރުބެ އޭނާގެ ގާތުގައި ތިބި އެހެން މީހުންނަށް ބަލައިލަމުން ބުންޏެވެ.

"ކޮބާ! އަޑު އިވުނު ހެއްޔެވެ. އަހަރެމެންގެ އާދަނަކީ މިއީވާ މީހެކެވެ. ގޯހެއް މަކަރެއް ނަހަދާނެއެވެ. އޮޅުވައިލައިގެން އެހެން މީހުން ވާ ވައްދާކަށް ވެސް ނުއުޅޭނެއެވެ. މިކަހަލަ ރަނގަޅު މީހުންނަކީ މިޒަމާނުގައި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ބަޔެކެވެ. އާދަނާއެވެ. އާދަނަށް ސާބަހެވެ. ތިޔަ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާށެވެ. ބޭބޭގެ ނަޞޭޙަތަކީ ވެސް އާދަނު ތިޔަ ބުނާހެން އެތިބަ އުޅޭ މީހުންހެން ސޯޅަ އަނގައިން އެކާވީސް ވައްތަރުގެ ވާހަކަ ނުދައްކައި މަރުވަން ދެން ހުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ. އެހެން އުޅޭ މީހުންނަކީ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް އަގެއްނެތް ލަޓޯފަޓޯ މީހުންނެވެ. މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރިންނެވެ."

                   -----------------

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ހުޅުދުމައިގެ

16 ޑިސެމްބަރ 2018މ.