ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު - ދިވެހިދައުލަތުގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓެވި ވެރިއެއް
ދައުލަތް މާނަކުރެވެނީ އެ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ވެރިކަމުގެބާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އެ ތަނެއްގެ އެންމެހައި އަފުރާދުން ވެސް ޝާމިލްވާގޮތަށް ކަމަށް ވާއިރު، އެ ދައުލަތެއްގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއި އިޙުތިރާމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެ ދައުލަތެއްގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމެވެ. މިއީ ކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. މިއީ އެ ދައުލަތެއްގެ ވެރިން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެމީހާ ވެސް އެމީހެއްގެ ނިސްބަތުގައި އެ މީހެއްގެ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު މިދުނިޔެއާއި ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ބައި ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު 18 އޯގަސްޓް 2015މ.ގަ އެވެ. އޭގެފަހުން އެ މަނިކުފާނުގެ ޖަނާޒާއާއި ތައުބީންގެ ޖަލްސާ ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބާއްވައި އެކި ސިފައިގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ޒިކުރާ ވެސް އައުކުރަމުން ގެންދެ އެވެ. މީގެތެރެއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ނެރުއްވި "ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ"އަކީވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ. އުސްތާޛުލް މަރުޙޫމް ޢަބުދުﷲ ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތްތައް ދެކިވަޑައިގެން އެކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ކަންކަމަށް ބައްލަވާލައްވައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުންތައް ވެސް މިފޮތުގައިވެ އެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން މި ފޮތް ނެރުއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ތެރޭ އެއްދުވަހަކު އުސްތާޛުލް މަރުޙޫމް ޢަބުދުﷲ ޙަމީދުގެ ކޮއްކޮއެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ރަމްލާ ޢަބުދުލްޣަނީ އަޅުގަނޑާއި ފޯނުން ގުޅުއްވި އެވެ. ވިދާޅުވީ "މަރުޙޫމް ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ އައުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ނެރުއްވާ ފޮތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު ލިޔެދިނުމަށެވެ. މަރުޙޫމް ޙަމީދު މެދުވެރިވެވަޑައިގެންނާއި އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުން ވެސް އޮވެގެން ދިވެހިދައުލަތުން ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެނގޭ، އަދި އޭގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ވާޞިލްކޮށްދިނުމުގެ ދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އޮތުމާއެކު އެވެ." ނަމަވެސް މިކަންކުރުމަށް ދެއްވެންއޮތީ ވަގުތުގެ ގޮތުން ވަރަށްކުރު (ދެ ދުވަހުގެ) މުއްދަތެއްކަން ވިދާޅުވެ އެ ދެއްވި މުއްދަތުގައި އެކަން އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭގޮތެއް ނުވި އެވެ. މިކަން ނުކުރެވުނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް އޭރު ނެތުމުންނެވެ. އަދި އެ ވަސީލަތްނެތުމުން ވީގޮތަކީ މަރުޙޫމް ޙަމީދުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ނެރުއްވި "ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ"ގައި އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ނެތުމެވެ. މިއީ އޭގެ ޒާތުގައި އިޢާދަކުރެވެން ނެތް ދެރަ ހިތާމަވެރިކަމެކެވެ. 

އެ ކަންކަމުގެ ވަގުތު ފާއިތުވުމުން އިޢާދަނުކުރެވޭ ކަންކަން މިދުނިޔޭގައި ހުރެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބައެއް ކަންކަމެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންވުމުން ޙަމީދުގެ ޒިކުރާއަކީ ވެސް އިޢާދަ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ޢުމުރާއި ވަގުތުގައި ތަން އޮވެގެން ކުރަން އުޅެފިނަމަ ކުރެވިދާނޭ ކަމެކެވެ.

އެއް ބޭފުޅެއްގެ ޙަޔާތާއި ބެހޭގޮތުން އެއް ބޭފުޅެއްގެ ޒިކުރާ އައުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ނެރުއްވި ފޮތް "ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ"ގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅާއި ކުރެއްވި ޚިދުމަތާއި ބެހޭ ގިނަ ކަންކަމެއް އެބަވެ އެވެ. މިހެންވުމުން އެ ފޮތުގެ ފަހުން އެ ފޮތުގައިނެތް ކަމަކަށް ބަލާލައި އެ މަނިކުފާނާ މެދު މީހަކު އެއްޗެއް ލިޔާނަމަ އެ މީހަކު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ އެ މަނިކުފާނާމެދު ދެން ލިޔާނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އެވެ. އެ ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ޚިދުމަތްތަކުން ދެން އިތުރަށް ފާހަގަކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ.  

މި ކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ވިސްނުމަށް އައީ އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑަށް ފެނި ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލެވޭތޯ ބެލުމެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓެވި ވެރިއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ އުޅުމެވެ.


ދައުލަތް މާނަކުރެވެނީ އެ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ވެރިކަމުގެބާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އެ ތަނެއްގެ އެންމެހައި އަފުރާދުން ވެސް ޝާމިލްވާ ގޮތަށެވެ. އަދި އެ ދައުލަތެއްގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއި އިޙުތިރާމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓުން މާނަކުރެވެނީ އެ ދައުލަތެއްގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ. މިހެންމެ މިރިވެތި ނަމޫނާ ދެއްކެވުމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ވެރިކަމުގެބާރުތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުންކަމަށްވާ އިރު، އުސްތާޛުލް މަރުޙޫމް ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު ވަނީ މިނަމޫނާ ދައްކަވާފަ އެވެ. އެ މަނިކުފާނުވަނީ ދިވެހިދައުލަތުގެ ޤަދަރު ހިފަހައްޓަވާފަ އެވެ.

ޤަދަރަކީ ދައުލަތަކަށް ނިސްބަތް ކުރިއަސް ނޫނީ މީހަކަށް ނިސްބަތް ކުރިއަސް އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އެކައްޗެކެވެ. އެއީ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއި އިޙުތިރާމެވެ. އަދި އެ ކަންކަމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމެވެ. ދިވެހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން މީހަކު "މީހަކަށް" ހަދައިފިނަމަ، އެއީ "މީހެއް"ކަމަށް އެ ދައުލަތުގެ މަތިންފެށިގެން ތިރިއަށް ވެސް ބަލައިގަތުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެ މީހަކު "މީހެއްގެ" ގޮތުގައި ބެހެއްޓެވި ހިސާބުގެ ޝަރަފެއްވާނަމަ އެ ޝަރަފަކާއި، ޢިއްޒަތެއްވާނަމަ އެ ޢިއްޒަތަކާއި، އިޙުތިރާމެއްވާނަމަ އެ އިޙުތިރާމެއް އެ މީހަކަށް އަދާކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ޙަގީގަތުގައި އެ ކުރެވޭ ކަމެއް ރައްދުވަނީ އެ މީހަކަށް ނޫނެވެ. އެ ކުރެވޭކަމެއް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހި ދައުލަތެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްތިގުލާލާއި އެ ދައުލަތުގެ ކަރާމަތެވެ. އެ ދައުލަތުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަމެވެ. އެ ދައުލަތުގެ އާރާއި ބާރެވެ.

ދެންނެވިދިޔަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިސާލެއް:

މަރުޙޫމް ޢަބުދުﷲ ޙަމީދަކީ ރާއްޖެތެރެއާއި ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަގާމްގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް މި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ރައީސްގެ އެންމެ އަރިހުގައި ހުންނަވަނީ ރާއްޖެތެރެއާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބުދުﷲ ޙަމީދެއް ނޫނެވެ. އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ނުވަތަ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަވަން އެވަގުތަކު ހުންނެވި ވެރިއެކެވެ. ބައެއްފަހަރު އެ ރަށެއްގައި އެ ވަގުތަކު ހުންނެވި އިސް ކަތީބެވެ. އެ ރަށެއްގެ ތަންތަނަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމާއި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ފަރިއްކޮޅާއި ސައިފޮދުގައި ވެސް މިކަން އޮންނަނީ ހަމަ މިހެންނެވެ. މީގެއިތުރަށް އެ އަތޮޅެއްގެ ނޫނީ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު އަޙުވާލާއި ރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރަށުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާ ކަންކަމާއި މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަންކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ހޯއްދަވާނީ ވެސް ކުރިން ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިންނެވެ. ރާއްޖެތެރެއާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު އަރިހުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މީގެތެރޭ ރާއްޖެތެރޭގެ ވުޒާރާގެ ދައުރެއްއޮންނަ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެތެރެއާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޢަބުދުﷲ ޙަމީދުގެ އަރިހުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަ އެވެ.

ދެންނެވިދިޔަ މިސާލުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ:

ދެންނެވި ދިޔަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދަނީ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ނުވަތަ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަވަން އެވަގުތަކު ހުންނެވި ވެރިޔާއާއި އެ ރަށެއްގައި އެ ވަގުތަކު ހުންނެވި އިސް ކަތީބަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަމުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެއްވާ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއި ކުރައްވާ އިޙުތިރާމެވެ. ދިވެހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން މީހަކު "މީހަކަށް" ހަދައިފިނަމަ، އެއީ "މީހެއް"ކަމަށް އެ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިންފެށިގެން ތިރިއަށް ވެސް ބަލައިގަތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމެވެ. މި ހުރިހާކަމެއް ޙަގީގަތުގައި އެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވަކި މިވެނި މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. އެ ކަންކަމުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤަދަރެވެ. އޭގެ ހެޔޮ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްތިގުލާލާއި އެ ދައުލަތުގެ ކަރާމަތް ހިފެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ. އެ ދައުލަތުގެ ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަން ނެގެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ. އެ ދައުލަތުގެ އާރާއި ބާރު އުފުލިގެން ދިޔުމެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ގުޅުވައިދޭ ވާސިޠާތަކުގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދިޔުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ސަރުކާރާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ޔަގީންކަން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔުމެވެ.

ދެންނެވިދިޔަ ފަދަ މިސާލެއްގެ ހެޔޮނޫން ނަތީޖާ:

ނޯޓް: ތިރީގައި އެ ވަނީ "ގަލެހިރި" ސައިޓްގައި އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ "ޙަޔާތުގެ ކޮޅުދާލި- 23،22" މި މަޟްމޫނުތަކުން މި ލިޔުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނަގާފައިވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު މި ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އޭގެ އަޞްލު ލިޔުމުގައިވާ ގޮތަށް އުނިއިތުރެއް ނެތި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހުވަދުއަތޮޅުގެ ދެ ބައިގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި 30ޑިސެމްބަރ 2008މ. ގައި ގދ. އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަތޮޅުއޮފީހަށް މެސެޖް ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ ފޯނުން އަޅުގަނޑާއި ގުޅުއްވައި  ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ގދ. އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ސީދާ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިހުގައި (ކުރިއްސުރެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ރަސްމީ އާދަކާދައާއި އެއްގޮތަށް) ހުންނަންވާނީ (އަތޮޅުއޮފީހާއި އެ ވަގުތު ޙަވާލުވެ ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުން) އަޅުގަނޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ، ކާޑެއްދުއަށެވެ. ކާޑެއްދޫން ގައްދުއަށެވެ. ގައްދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގެ ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތަކަށް ފަހު، ދެން އެ މަނިކުފާނު  ވަޑައިގަންނަވާނީ ތިނަދުއަށެވެ. ރައީސްގެ  މި ދަތުރުފުޅުގައި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ މުޙަންމަދު އަސްލަމާއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރ ޙަސަން ލަޠީފާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އަސްޢަދާއި، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  މެންބަރުންނާއި، ރައީސްއޮފީހުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

04 މާރޗް 2009މ. ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކެއް އުފައްދަވައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ ގޮތުން މެދުދެކުނު(ތ.ލ) ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ހިންގެވުމާއި އަޙުމަދު މުޖުތަބާ އާއި ޙަވާލުކުރައްވައި އެ އޮފީހަށް އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމާ ހަމައަށް، ގދ. އަތޮޅުއޮފީހަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންކަމުގެ ލަފާދެއްވައި އެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމާއި، އަދި ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ ނުބައި ވިސްނުންފުޅެއް ނެތި ގދ. އަތޮޅުއޮފީހަށް އެ މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި ކަންކަމަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަކީ،  އަޅުގަނޑު (އެ ދުވަސްވަރު ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުން)  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ދެކެމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން އެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަމެއް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޟަފުން ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އެ ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެންދެވުނެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ އާއި،  ސަރުކާރުގެ އެކި ދަރަޖަތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އެނގޭ އަދި އެ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކު އަތޮޅުއޮފީހުގައި ތިބުމާ އެކު،  ރައީސްގެ އެ ދަތުރުފުޅާ ބެހޭ އިންތިޒާމްތަކާއި ކަންކަމަށް ވެސް ރީތި ނަމާއި ތަޢުރީފު، ލިބިގެންދިޔަ އެވެ.

04 މާރޗް 2009މ. ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކާޑެއްދޫއަށް ވަޑައިގަތް އިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ އިސްތިގުބާލުގައި ތިއްބެވި އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި، އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ސަލާމްކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކާޑެއްދޫން ގައްދުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ފިނިފެންމާ" ލޯންޗަށް އަރައިވަޑައިގަތެވެ. އެ ލޯންޗުން ގައްދޫއަށް ދަތުރުކުރެއްވީ ރައީސްގެ އިތުރަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ވަޑައިގަތް މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނެވެ. ދެން އަޅުގަނޑެވެ. ރައީސްގެ ޝަރަފުގައި ގައްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ފަރާތްތައް ދަތުރުކުރެއްވީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ ލޯންޗް 'ކަފެނާ" އާއި އަދި އެހެން ލޯންޗެއްގަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ، އިޝާރާތް ކުރެއްވުމުން ލޯންޗްގައި އަޅުގަނޑު އިށީނދެ އިނީ ރައީސްގެ ކަނާތްޕުޅުފަރާތުން ހުރި ދިގު ޝީޓްގައި ރައީސް އާއި ދުރެއްގައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ގައްދޫއަށް ދެވުމާ ހަމައަށް ވެސް އަތޮޅާއި ނުވަތަ ގައްދުއާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ގާތުން ނުއައްސަވަ އެވެ. އަދި އެ ނޫން ވަކި ވާހަކަފުޅެއް ވެސް އަޅުގަނޑާއި ނުދައްކަވަ އެވެ. މި ކަންކަން މިހެން ހުރި ނަމަވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ދަތުރުކުރި ދުވަހު އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ އަޅުގަނޑާ ގަބޫލުފުޅު ނޫން ގޮތެއްގައި ކަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައްދުއަށް ފައިބައިވަޑައިގެން އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޢިމާރާތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ހިންގަވައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ ކަނާތްޕުޅު ފަރާތުގައި (އަރިހުގައި) އަޅުގަނޑު ހުރެގެން ދިޔުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ ވިދާޅުވުމުން ރައީސްގެ އަރިހުގައި ހުރެގެން ތަންކޮޅަކަށް ދެވުނުތަނާ، އަނެއްކާ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ އަޅުގަނޑާ ކައިރިއަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައި "ޙިލްމީ ކުޑަކޮށް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާށޭ" ވިދާޅުވުމުން އަޅުގަނޑު ފަހަތަށް ޖެހިލީމާ ރައީސް އަރިހުގައި ދެން ހުންނެވީ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ އެވެ. މިވީ ގޮތެއްކަމަށް އެނގުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅަށްކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ގދ. ގެ މީހުން އުޅޭ ރަށަކަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމުން ވެސް، އެވަގުތު ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަން ހުރި މީހާ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ހުރުމަށް ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޭނުންނުވީ އެވެ.

އެ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން ގައްދޫގެ ކުރިޔަށްތިއްބެވި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ވެސް އެވަގުތު ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަން ހުރި މީހާ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ހުރުމަށް ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޭނުންނުވުމުން އެ މީހާ ހުންނަންޖެހުނީ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން ހިނގަމުން ދިޔަ ތާނގެ (ކްލާސް ރޫމުގެ) ބޭރުން ގޯތިތެރޭގަ އެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފަހުން ގދ. ގައްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އެ ވަގުތު ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަން ހުރި މީހާ ރައީސްގެ އަރިހުގައި އިށީނދެ އިނުމަށް ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޭނުންނުވީމާ، އެ މީހާ އިންނަންޖެހުނީ ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ ގޮނޑިބަރީގައެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވެސް އެވަގުތު ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަން ހުރި މީހާ ރައީސްގެ އަރިހުގައި އިށީނދެ އިނުމަށް ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޭނުންނުވީމާ އެ މީހާ އިންނަންޖެހުނީ ދެވަނަ ގޮނޑިބަރީގަ އެވެ.

މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަމަކީ ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި އެކަހެރިކޮށްލުމުގެ ނުބައި ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން އެ ހިނދަށް އެ ކަންކަމެއް ކުރެވެން އޮތް ބަޔަކު ކުރިޔަސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ދެއްތޯއެވެ. މިހެނީ، އެ ކަންކަމެއްގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ ވެއްޓިގެން ދަނީ ސީދާ ދިވެހިދައުލަތުގެ އަގެވެ. އުނިވެގެން ދަނީ ސީދާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަރާމަތެވެ. މިއީ އެހެންވާން ނުޖެހޭ ކަންކަމަށް ވިޔަސް، މި ކަންކަން އެ ވަނީ އެހެންވެފަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ، އަޅުގަނޑާއި ރައްޓެހިފުޅު ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. 30 ޑިސެމްބަރ 2008މ. ގައި އެ މަނިކުފާނު ގދ. އަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ނޫނީ، (18 މާރޗް 2014މ. ގައި މި ލިޔުން ލިޔުމާ ހަމައަށް ވެސް) އެ މަނިކުފާނާއި އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުވެ ސަލާމްކުރެވިފައި ނުވެ އެވެ. އަދި މި ދެންނެވި ދަތުރުފުޅުގައި ނޫނީ މިހާތަނަށް އެ މަނިކުފާނު ތިނަދޫ އަށް ކުރެއްވި އެއްވެސް ދަތުރުފުޅެއްގައި އަޅުގަނޑަށް އެ މަނިކުފާނު ފެނިފައި ވެސް ނުވެ އެވެ. އެއީ، ރައީސް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ތިނަދޫގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޭނުންނުވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ނުދެކެނީ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން އޮންނަންޖެހޭ އިޙުތިރާމާއި ޤަދަރު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އެ މަނިކުފާނަށް އޮންނާނެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، 04 މާރޗް 2009މ. ގައި ގދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭ ކޮންމެވެސް ބަޔެއްގެ ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި ޙަސަދަވެރިކަމުގައި އެ މީހަކު ނިކަމެތިކޮށް ދެރަކޮށްލުމަށް އެ ކުރެވުނު އެންމެހައި ކަމަކުން ނިކަމެތިކޮށް ދެރަކޮށްލެވުނީ އެ މީހާކަމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ހީވާނަމަ އެއީ، ކުށް ހީއެކެވެ. ޙަސަދަވެރި ކަމަކީ ކަނުކަމެކޭ ބުނަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ކަނު މީހަކަށް ކުރެވޭކަމެއް އެ މީހަކަށް ނުފެންނާނެ އެވެ.

ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ އެވެ. ކޮންމެވެސް ބަޔެއްގެ ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި ޙަސަދަވެރިކަމާއި އަމިއްލައެދުމުގެ ތެރެއިން އެ ކުރެވުނު އެންމެހައި ކަމަކުން ޙަގީގަތުގައި ނިކަމެތިކޮށް ދެރަކޮށްލެވުނީ ސީދާ ދިވެހި ދައުލަތެވެ. އެހެނީ، ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް އެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އެވެ. ކޮން ކަމެއްތޯ އެވެ. ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް އެ ރަމްޒުކޮށްދެނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ކަރާމަތެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާރާއި ބާރެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔެކެވެ. ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ އަކީ، ވަކި ފަރުދެކެވެ. އޭނާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ކަރާމަތާއި އެ ދައުލަތުގެ އާރާއި ބާރުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތެކެވެ. މިވާހަކަ ދަންނަވައިލީ އެއިން ޢިބްރަތެއް ލިބޭނަމަ އެ ކަމަށްޓަކައެވެ. މާޒީ އަކީ، މުސްތަގުބަލުގެ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ކަމަށް ބުނެވޭތީ އެވެ.
                                       ----------------

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
01 ފެބްރުއަރީ 2016މ.