ގަލެހިރި – ވެބްސައިޓްހުވަދޫ ބަހުރުވައިގައި "ގަލެ"(ގައު) އަދި "ހިރި" މިއީ ދެ ބަހެކެވެ. ދެ އެއްޗެކެވެ. "ގަލެ" ކިޔަނީ ކުދި ގަލަށެވެ. "ހިރި" ކިޔަނީ ކުދި ގަލަށްވުރެ ބޮޑެތި ބިޔަ ބޯ ގައުތަކަށެވެ.


"ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ދެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތެވެ. ފުރަތަމަ ބޭނުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ޚިދުމަތެއް އަދާކުރުމެވެ. ދީނީ، ޞިއްޙީ، ތާރީޚީ، ސަގާފީ، އަދި އެހެނިހެން ވެސް  ބޭނުންތެރި ރޮނގުތަކުންނެވެ. އަނެއް ބޭނުމަކީ ބައެއް ފަރާތްޕުޅުތަކާއި ދަރިކޮޅުގެ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ތަކެއް އެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ބެއްލެވި އަދި  އެ ވަނަވަރު ތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ އެކަން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ވުމެވެ. 

މިހެންވުމުން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޕްރިންޓް މީޑިއާގައިވެސް "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓްގެ ފަރާތުން ބޭނުން ކުރާ ތަފާތު އެންމެހައި ވަސީލަތަކީ މަތީގައިވާ ގޮތަށް
 "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ބޭނުމާ ވެސް ގުޅޭ އެއްޗިއްސަށް ވާނެއެވެ.

މިސައިޓުގެ ނަން "ގަލެހިރި" ނިސްބަތް ވަނީ
 1962މ. ގައި ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުމާއި ހަމައަށް ތިނަދޫއަށް ލިބިފައިވާ ޢިމްރާނީ ކުރިއެރުމާއި ތަނަވަސް ކަމާއި ތަރައްޤީ ތިނަދޫގެ ފަސްގަނޑާއި ހަމައަށް ވާޞިލް ވުމުގެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ތިނަދޫގެ  އުތުރުފަރާތުގެ ނެރެއް ކަމަށްވާ މަޝްހޫރު "ގަލެހިރި" މަގަށެވެ. މިއީ މީގެ އަހަރު ތަކެއްގެ ކުރިއާއި ޖެހެންދެން  ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ ފަޅު ތެރެއިން ބޭރަށް(ކަނޑު ތެރެއަށް) ވަދެ ނުކުމެވޭ ގޮތަށް އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ފުން ނެރެވެ. މިނެރު ނުވަތަ މަގު ހަދާފައި ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކުދި ގަލާއި ބޮޑެތި ބިޔަ ބޯ ގައުތައް ހުރި ދިމާލަކުން ރަށުގެ ވިލު ތެރެއަށް ބޮޑު ދިޔައިގައި އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް އެ އެއްޗެތި ނަގައި ފުންކޮށްގެނެވެ. މިކަން ކުރީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

އައްޑޫ ހުވަދޫ ފުވައްމުލަކުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭ ނުވަތަ ދެކުނު ގަޑުބަޑުގެ ދުވަސްވަރު، ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ "ގަލެހިރި" މަގަކީ ނުވަތަ އެ ނެރަކީ  ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެތަނުގެ ތެރެއަށް އެކި ވަރުގެ ގައުތައް އަޅައި ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދު ފަހަރަށް ނުވަދެވޭ ވަރަށް ތިލަކުރި ނެރެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އެ ދުވަސްވަރުގެ އެއްކޮޅު ނޫން ފަރާތެއްގެ ބޮޑެތި އުޅަނދު ފަހަރަށް ދެކޮޅުވެރިކަމާ އެކު ތިނަދޫގެ ފަޅުތެރެއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހެދުމެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގެ "ގަލެހިރި"މަގު މެދުވެރިވެ ތިނަދޫއަށް ލިބުނު ޢިމްރާނީ ކުރި އެރުމާއި ތަނަވަސް ކަމާއި އަދި ތަރައްޤީ ފެނިފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކަށް އެ ކަންކަމުގެ ބައިކުޅަ ބައެއް ވިޔަސް މިހާރު ތަޞައްވަރު ކުރެވޭނީ އެ ދުވަސްވަރުގެ އެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި އަދި އެ ދުވަސްވަރުގެ (ފެންނަން ހުރި) ފޮޓޯތައް ބަލައިލުމުންނެވެ.

ކުރީގެ ދުވަސްވަރު ތިނަދޫގެ "ގަލެހިރި"މަގު ފިޔަވައި އެރަށުގެ އެހެން ނެރުތަކަކީ ބޮޑު ދިޔައިގައި ވެސް އެ ނެރުތަކުގެ ތިލަކަމާ ހުރެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދު ފަހަރު ވަދެ ނުކުމެވޭނޭ ނެރުތަކެއް ނޫނެވެ. މިހެން ވުމާއެކު 1980މ. ގެ އަހަރުތަކާއި ހަމައަށް ވެސް ބޭރު ދަތުރު ކުރާ އޮޑި ފަހަރާއި އަދި ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް ތިނަދޫ ފަޅު ތެރެއަށް ވަދެ ނުކުތުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ތިނަދޫގެ މަޝްހޫރު ނެރު "ގަލެހިރި" މަގެވެ. މި މަޟްމޫނުގެ މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ 1980 ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫގެ "ގަލެހިރި" މަގުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ބައެއް އުޅަނދު ފަހަރެވެ. އެ އުޅަނދުގެ ފަހަރުގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ތިނަދޫއާއި ތިނަދޫ މާފުއްޓާއި ދެރަށް ގުޅުވުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން ތިނަދޫ މާފުއްޓާއާއި ތިނަދޫގެ ބަޔެކެވެ. 

ތިރީގައި އެ ވަނީ ތިނަދޫ މާފުއްޓާއާއި ތިނަދޫ ގުޅާލުމަށް 1 ނޮވެމްބަރ 2000މ. ގައި އެ ދެ ރަށުގެ ދޭތެރެ ހިއްކަން ފެށި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. 


"ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް، އަދި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތައް ޙައްލު ކުރަނީ ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫ "މަދަރުސާދޮށުގެ"އިންނެވެ.
               --------------
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
01 ނޮވެމްބަރ 2009މ.