ޓޫޓޫ ސަލާމަތްވީ ތިޖޫރީ ތެރޭ އޮތުމުންގދ. ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން ވަޒަންވެރި ވުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރި ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި 08 ފެބްރުއަރީ 2013މ. ގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށް މުޅި ޢިމާރާތް އެކީ އަނދައިގެން ދިޔައިރު ވެސް އެ ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގައިވާ ޓޫޓޫ ނުއަނދައި ސަލާމަތްވި އެވެ. އެހެންވީ ޓޫޓޫ އޮތީ އެ ޢިމާރާތުގައިވާ ތިޖޫރީއެއްގެ ތެރޭ ކަމަށްވާތީ އެވެ.

ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް އަލިފާނުން އަނދައިގެން ދިޔައިރު ޓޫޓޫ ވެސް އަނދައި ހުލިވީކަމަށް ހީކޮށް ތިއްބާ ޓޫޓޫ ސަލާމަތްވީ ކަން އެނގުނީ އޭގެ ދެ އަހަރާއި އެތައް ދުވަހެއްގެ ފަހުންނެވެ.


މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޫޓޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަޑް) މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނުވަތަ ޓޫޓޫ ޒާހިރު ނޫނެވެ. އެ މަނިކުފާނު ނޫނަސް ޓޫޓޫ ކިޔާ އެހެން މީހަކު ނޫނީ އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ވެދާނެ ނޫންތޯ އެވެ. އެހެނީ މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރާ ޓޫޓޫއަކީ ގދ. އަތޮޅުއޮފީހުގެ ވީއެޗްއެފް ކޯލްސައިން ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާ ޓޫޓޫ (8QQ22) ނިސްބަތް ކުރެވޭ ގދ. އަތޮޅުއޮފީހުގެ ވީއެޗްއެފް ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް އެވެ. 


އަލިފާނުން އެކީ އަނދާފައިވާ ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ގާކުނޑިތަކާއި އެ ތާނގައިވާ އެހެނިހެން އެއްޗެތި އެ ތަނުން ބޭރުކޮށް އެ ބިން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރު 06 އޯގަސްޓް 2014މ. ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ތަނުން ބޭރު އަނދައި ދަބަރު ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑު ފޮށިގަނޑެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ހައިމާކުގެ ދަތްގަނޑު އެޅިގެން އެ ފޮށިގަނޑެއް ކަހަލަ އެތި އިރައިގެންދިޔަ އިރު އޭގެތެރޭ ހުރި ބައެއް އެއްޗެތީގެ ތެރޭ އެއްކަލަ ކުރިން ދެންނެވި ޓޫޓޫ ނުއަނދައި ސަލާމަތުން އޮއްވައި ފެނުނު ނަމަވެސް އަލިފާނުގެ ހޫނުކަން އެއަށް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ބޭރު އަނދައި ދަބަރު ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑު ފޮށިގަނޑެއް ކަހަލަ މި އެއްޗަކީ ޙަގީގަތުގައި ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި އަލިފާންރޯކޮށް އަންދާލިއިރު އެ ތާނގެތެރޭ އޭރު ހުރި މުހިއްމު ބައެއް ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތިޖޫރީއެކެވެ.

ގދ. އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު މަގުން އަޅުގަނޑު ދިޔައިރު ކަމާއި ބެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ތާނގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ ޓޫޓޫއާއި ބައެއް ތަކެތި ފެނިގެންނެވެ. ފެނުނު ބައެއް ތަކެތީގެ ތެރޭ ޓޫޓޫ ފިޔަވައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޗެކް ފޮތްތަކުގެ ބައިތަކާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ބައެއް ފޮތްތަކާއި އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މުވާޞަލާތީ ސެޓްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތަކާއި އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅުގޭގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑި ތަކާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބަޖެޓްއޮފިސަރ ބޭނުންކުރާ އެކްސްޓަރނަލް ހާރޑް ޑިސްކަކާއި މިކަހަލަ އެއްޗެހިތަކެއް ހުރުމުން ބައެއް އެއްޗެތީގެ ފޮޓޯ އަޅުގަނޑު ނެގީމެވެ.

             
            **********************                
ގއ. އަދި ގދ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުއޮފީސް ތަކާއި އެ ދުވަސްވަރު އެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޟަފުންނާއި އެ ދެ އަތޮޅުގެ މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭ މަޝްހޫރު ވެފައިވާ "ޓޫޓޫ" އަކީ ގދ. އަތޮޅުއޮފީހުގެ ވީ.އެޗް.އެފް އަދި ސީބީ(ވޯކީޓޯކީ) ގެ ކޯލްސައިންއެވެ.
             ----------------------
ޢަބުދު ޙިލްމީ
13 އޯގަސްޓް 2014މ.