މަލިކާ ޝައިމާ ބާނޫ

 

ތަކުރުފާނުބެޔަށް ތަޞްވީރެއް ދައްކާފައި މިއީ ކާކުތޯ އާދަނު ނަންގަތެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

ކޮންތާކުން ހޯދި ތަޞްވީރެއްހެއްޔެވެ.

އާދަނު:

ގޫގުލްބެ ކޮށާރުންނެވެ. އެކަމަކު މިފެންނަނީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނިފައިވާ ވަރަށްރީތި އަންހެނެއްގެ މޫނުގެ ބަޔެކެވެ. ފެނުނީ އަޅުގަނޑު ބޯޓް ދަތުރުކުރަން އުޅުނު ދުވަސްކޮޅު މިޞްރުގެ ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރީގައިވާ އަގުބޮޑު މުދާ ވިއްކާ ދުއްކާނަކުންނެވެ. އެދުވަހު މިއަންހެނެއްގެ ބޮލުގައި އެފެންނަ ތާޖެއް ނެތެވެ. އޭރު އަޅުގަނޑާއި އެކީގައި އެބޯޓުގައި އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ޢަބްދުއްސަލާމުވެސް ހުއްޓެވެ.

އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮން ގައުމެއްގެ ކީއްކުރާ ބަޔެއްތޯ އެއަންހެނަކު ބުނެގެން އޭނާގެ ގާތުގައި ހުރި އެހެން އަންހެނަކު ޢަރަބި ބަހުން އެއްސެވެ. ޢަބްދުއްސަލާމަށް އެބަސް އެނގޭތީ ޖަވާބުދިނީ އޭނާއެވެ. އެދުވަހު އެދުއްކާނުން އަޅުގަނޑުމެން ގަތް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ އަގު ބޭނުންނޫން ކަމަށް ހީލާފައި ސޭޓުމީހާ ބުނީމާ އެކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ޙައިރާންވިއެވެ. ހީވަނީ މިގޮތަށް ކަންހިނގީ އެއަންހެން މީހާގެ އިޝާރާތަކަށްހެންނެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

އެއީ ކޮން މަހެއްގެ ކޮން ދުވަހެއްކަން ހަނދާންވޭހެއްޔެވެ.

އާދަނު:

ލަފާކުރެވެނީ ފަހު އާޚިރުގެ ފަނަރަ ނޫނީ ސޯޅަ ހާ ތަނެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

އަސްތާ! އެހެންނަމަ ތިޔައީ އޭރުގެ އަމީރާ ޝައިމާ ބާނޫ އެވެ. މިހާރު މަލިކާ ޝައިމާ ބާނޫ އެވެ. ރިވެތިކަމާއި ފުރިހަމަކަމުގެ ލާމަސީލު، ލާޖަވާބު ޙޫރެއްފަދަ ބޭފުޅެކެވެ. ޝައިމާއަކީ މަލިކާ ޙުސްނު ބާނޫގެ ޢަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އަރަބި މުއްސަނދި އައްސޭރި ޝަހަރެއްގެ ސާފު ދޮންވެލީ ރަންބިސް އަޅާ މުރުޚީގެ އެތައް ޖަޒީރާއަކާއި ޖަވާހިރުގެ ޖަރީ ކުރިބޯށިން ވިދާ ބަނބުޅާ ގަނޑުވަރާއި ސަންގުމަރުމަރު ބާލޫޚާނާގެ މަހާރާނީއެވެ.

މިޞްރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު ސުލްޠާނު ޖައިލަމް ފުރައުއްތަވެ ފަސްދާނުލީ ނީލަކޯރާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައިވާ މިސްކިތެއްގެ ގަބުރުސްތާނުގައެވެ. އޭގެފަހުން ކޮންމެ ފަހު އާޚިރު މަހެއްގައި ބައްޕާފުޅުގެ މަގުބަރާއަށް ޝައިމާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައެވެ. އާދަނަށް ޝައިމާ ފެނުނީ އެގޮތަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައި ކަމަށްވުން ވަރަށްގާތެވެ.

އާދަނު:

އެހެންތޯއެވެ. ޢަޖާއިބުން ޢަޖާއިބެވެ. އަޅުގަނޑަށް ދެން މިކަމަނާގެ ފައިންޕުޅު ފެންނާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ.

އާދަނު:

ބޭނުމަކީ ދީނަށްޓަކައޭ، ގައުމަށްޓަކައޭ، ބުނުމަކީ މިޒާތުގެ ކަމެއްގައި މީހަކު ކުރުން ހެޔޮވާނޭ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ އެކަމަނާގެ ހެޔޮފުޅުކަމާއި ޖާހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ބުރު ޞޫރައިގެ ރިވެތި ނަލަކަމާއެކު އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގިހުރެ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަމަނާ ހަމަލޮލުން ދެކިލުމެވެ. އެހެން އެއްވެސް މުހުތާދެއް ނެތެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

އާދަނުގެ ނަޞީބުގައި ތިޔަކަން ވާންއޮތްނަމަ ވާނެތާއެވެ. އެކަމަކަށް މާބޮޑު ތަދުބީރެއް ނެތެވެ. އޮތީ ހަމަ ތަގުދީރެވެ. އެކަމަކު ދެގޮތެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއްގޮތަކީ، އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ މަގްބަރާއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި ފައިންޕުޅު ފެނޭތޯ ބެލުމެވެ. އަނެއްގޮތަކީ އެކަމަނާއަކީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، އިންޑިޔާގެ އާގްރާގައިވާ ތާޖުމަޙަލްއަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެތަނުން ފައިންޕުޅު ފެނޭތޯ ބެލުމެވެ.

ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަނާ ތަނަކަށް ވަޑައިގަތަސް އެއީ އެކަމަނާ ކަން ނުވަތަ ރަނިކަމަނާއެއް ކަން ފާހަގަކުރެވޭނީ ވަރަށްބޮޑަށް އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ހުރިއްޔާއެވެ. އެހެން މިބުނީ ދިވެހި ރަސްރަސްކަލުން ރަނިކަނބަލުން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ނުވަތަ ހިއްޗަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކީމަކޮޅެއް، ހަތްކޮޅެއް، ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިއްޔެއް، ފިނިފެން ވިއްސުމަށް ޣުލާބުދާނެއް، އަދި ސިލޭހަ ހިފި ހަނގު ބޭކަލުން ވިޔަސް ބޭނުންފުޅެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. އަރިހުގައި ގެންދަވާނީ ހަމައެކަނި ޚާއްޞަ ތިން ކަނީޒުންނެވެ.

މިކަނީޒުންނަކީ އެންދެރި ރާޖާއަށް މަލިކާ މަހާޗަންދަރު ޕަރީ މުޖުރާ ކުރެއްވި ގޮތަށް މުޖުރާކުރަން ވެސް ފުރިހަމަޔަށް ދަންނާނޭ ބަޔެކެވެ. މިމުޖުރާ ކުރާނީ މަލިކާ ޝައިމާގެ ޚާއްޞަ ދަޢުވަތަކަށް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ތާޖުމަޙަލްއަށް ގެންދަވާ މަޝްހޫރު ކޮންމެވެސް ދެ ފަންނާނަކު އެކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމައެވެ. މަލިކާ ޝައިމާގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް އެދަޢުވަތު ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ބުނާތީ އިވެނީ އިންޑިޔާގެ ޕަވަންދީޕު ރާޖަން އާއި އަރުނިތާ ކަންޖީލާލު އަށެވެ.

އާދަނު:

ވާހް! ވާހް! ހާދަހާވާ ކަންކަމެއް އެބަހުއްޓޭ ދެއްތޯއެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

އާއެކެވެ. އެހެންނުވާނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. އެއީ ގާރޫނު ފަދަ މުއްސަނދި މަލިކާ ޙުސްނު ބާނޫގެ ޢާއިލީ ބޭފުޅެއް ނޫންހެއްޔެވެ. އެހެންވީމާ މަލިކާ ޝައިމާ ބާނޫގެ މުއްސަނދިކަމާއި ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އެވަނީ ތިރިންނަމަ އަތްފޯރާ ފަށުގައެވެ. މަތިންނަމަ އާސްމާނުގައެވެ.

އާދަނު:

ކަންހުރީ ތިޔަ ބީދައިންނަމަ މަލިކާ ޝައިމާ ބާނޫގެ ފައިންޕުޅު ފެނި އެކަމަނާގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ކުރީގެ މޮޅު، ކަޅުކުލައިގެ ރެލީ ބައިސިކަލެއް ދެއްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅޭ ދަންނަވާނަމޭ ހިތަށް އަރައެވެ. އަޅުގަނޑު މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އެޔެވެ. އެހެން ހުރިހާކަމެއް، އަދި އެއްޗެއް ވިޔަސް އެބަހުއްޓެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ކޮޓަރީގެ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ހެޔޮވަރެއްގެ ޑިންގީއެއް ވެސް އެބަ އޮތެވެ.

ތަކުރުފާނުބެ:

ތަކުރުފާނުބެއަށް ހީވަނީ ތަޞްވީރެއް ދައްކާފައި އާދަނު ހުރިހާ ހާސަރެއް ދެމީ ދެވަނަ ކަމަކުނޫނެވެ. ތިޔަ ބައިސިކަލުގެ ބޭނުމުގައި ހެންނެވެ.

އާނ! އެހެންޏާ، އާދަނު ތިޔަ ބުނިގޮތުން އާދަނަށް މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އެއީވިއްޔާއެވެ.

                      ---------------------------

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، ހުޅުދުމައިގެ

27 ފެބްރުއަރީ 2023މ.