ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކުން


ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކުމަކީ، ޖިންސީގޮތުން ހަށި ވިއްކުމާއި އެއްގޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކުން މާނަ ކުރެވިދާނެ އެންމެކުރު ގޮތަކީ، ފައިސާއާއި ތަކެއްޗާއި ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކަށް ތިމާގެ ނަފުސު ވިއްކައިލުމެވެ. ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކުމުގެ މުބާރާތަކީ ސީދާ ލަޢުނަތްލެއްވި ބޮޑު އިބްލީސް އިންތިޒާމްކޮށް އޭނާގެ އިންސާނީ އަޢުވާނުން ލައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަކަށް ވުމުން މިކަމުގައި ހިނގަމުން ދާނެ ކަންތަކަށް އޮތީ ހަމައެކަނި އީމާންތެރި ވިސްނުމަކުން ވިސްނައިލުމެވެ. 

ލަޢުނަތް ލެއްވި އިބްލީސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ހަށިވިއްކުމުގެ މުބާރާތް ހިންގައި ދިނުމުގައި އިބްލީހަށް އެހީތެރިވާ އޭނާގެ އިންސާނީ އަޢުވާނުންނަކީ މިބައިމީހުން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިބައިމީހުންނަށް ދެއްވި އަގުހުރި ނިޢުމަތެއް ކަމަށްވާ ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށްވުރެ ޝައިޠާނާގެ މަދަދާއި އެހީތެރިކަމާއި ދުނިޔެވީ އެދުންތަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. 

މިބައިމީހުންނަކީ މިބައިމީހުން ދުނިޔެއަށް އައި ނައި ގޮތަކާއި ދުނިޔެއިން އެނބުރި ދިޔުން އޮތީ ކޮންތާކަށް ކަމާއި އެތާނގައި އޮތީ ކޮންކަމެއް ކިހިނެއް ކަމެއް ކުޑަކޮށްވެސް އެނގެން ބޭނުން ނުވާ ބަޔެކެވެ. ނޫންނަމަ ތިމާމެންގެ ފާސިދު އަދި ބާޠިލް ނުބައި ކުރެއްވި ގޮތްގޮތް ދޫކޮށްލައި ހެޔޮކަމުގެ މަގަށް އެނބުރިގަތުމަށް އުޅުނީހެވެ. 

ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފޯރީގައި އިބްލީސް ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލައިލާނަމެވެ.

 

1- ސިޔާސީ ގުޅަމަތި ހިފުން

މިހާތަނަށް ދިވެހީން ދަންނަ ގުޅަމަތި ހިފުމަކީ ހިފުމުގެ ހެވިކަން ދައްކައިދޭ ފިރިހެނުންގެ ކުޅިވަރަކަށް ވިޔަސް ބޮޑު އިބްލީސް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިހާރު ހިނގަމުންދާ "ސިޔާސީ ހަށިވިއްކުމުގެ މުބާރާތް" ގެ ސިޔާސީ ގުޅަމަތި ހިފުމުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ. މީގެތެރޭ އެކަކު އަނެކަކާއި ޒުވާބުކޮށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައި ގަޔަށް އަތްލާ ހިސާބަށްވެސް މިބައެއްގެ ރުޅިވެރިކަން އެބަ ދެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންގެ ރުޅިވެރިކަން ގަދަވެގެން ގޮސް "ކަލެއަށްވުރެ މަ ހުތުރީ ކޮންތަނެއް ކޮންގޮތަކަށްތޯ" ގޮވައި، މިބައިމީހުންގެ ލަޠީފީ ބައެއް ގުނަވަންތަކަށް އިޝާރާތް ކުރާ ހިސާބަށްވެސް މިބަޔެއްގެ ކެތްތެރިކަމާއި ބުއްދި އެބައިމީހުން ދޫކޮށް އެބަ ދެއެވެ.

 

2- ސިޔާސީ ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުން

މިހާތަނަށް ދިވެހީން ދެކިފައިވާ ބަނޑުމުސާރަށް ބެއްދުމަކީ ކުޅިވަރެކެވެ. އޮޅުލުމުގެ ވައްތަރެކެވެ. ބޯ ނުޖައްސައި މެދުހަށީގައި ބައްދައިގެން ހިފާ ހިފުމެކެވެ.  ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުންދާ ސިޔާސީ ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުމަކީ ބެއްދުމުގެ ކުޅިވަރަކަށް ނުވެއެވެ. މިހާރުފެންނަ ސިޔާސީ ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުމުގައި ދެޖިންސުގެ ބަޔަކުވެސް އޭގައި ބައިވެރިވެ އެކަކު އަނެކަކާއި ޒުވާބުކޮށް "ކަލެއަށްވުރެ މަ ވަކި ދެރަނުވާނެއޭ، މަގޭ ފަރާތުގައި މަގޭ ބާރުގެ ދަށުގައި މިތައްގަނޑު ވޯޓު އޮންނާނެއޭ" ގޮވައި ޙިމާރުގެ އަޑުން ހަޅޭއްލަވައި ގަޔަށް އަތްލައި އެކަކު އަނެކާގެ ގައިގައި ޖެހިޖެހީނުން ދެތިން ތަނެއް ދުޅަކޮށްލާ ހިސާބަށްވެސް އެބަ ދެޔެވެ.

 

3- ސިޔާސީ ވަތަކުތޯ ޖެހުން

ވަތަކުތޯ ޖެހުމަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ކުޅިވަރެކެވެ. މިއީ ޢަދާވަތްތެރި ކަމާއި ޙަސަދައިގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ހިފުމެއް ނޫނެވެ. މީގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަތަކުތޯ ޖެހުމަކީ ގަދަބައްޔަށް ހިފުމުގައި އުކުޅަށް އަރުވައި ބަނޑު ވަތަށް ޖެހުމެވެ. ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ޒުވާބަކުން ތިމާއަށް ވުރެ، އަނެކަކު ދެރަކޮށްލުމަށް "ވަތަކުތޯ ޖެހުން" މިބަސް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެއީ މަޖާޒީ ބަހެކެވެ. ނަމަވެސް ލަޢުނަތް ލެއްވި ބޮޑު އިބްލީސް އިންތިޒާމްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން ގެންދާ  ސިޔާސީ ވަތަކުތޯ ޖެހުމުގައި މިފެންނަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަކު އަނެކެއްގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ކަތިލައި އެފަރާތްތަކުގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ އެކި ތަންތާނގައި އެކި ރާގުގައި އަޑުގެނެތް ތަނަށް ގޮވައި ހަޅޭއް ފަޅޭއްޖަހައި އުޅޭ ތަނެވެ.

މިބައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަތިހަށި ނަގައި އުޅޭ އެންމެ އަޑުގަދަ ބަޔަކީ ޙަގީގަތުގައި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވޯޓު ނޫން އެހެން އިތުރު ވޯޓެއް ވެސް ލިބޭ ބަޔެއްނޫނެވެ. އަދި މިހެންމެ މިވޯޓަކީ ވެސް އެމީހަކު މިހާރު ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެ ވޯޓެއްތޯ ނޫންތޯ މިކަމުގެ ޔަގީން ކަށަވަރު ކަމެއްވެސް އެމީހަކަށް އޮތް ވޯޓެއްނޫނެވެ. އެހެނީ މާދަމާވެސް އެހެން ފަރާތަކުން ދިއްކޮށްލާ ލާރިކޮޅަކަށް އެއްޗަކަށް އެފަރާތަކަށް ދިޔުމަކީ މިފަދަ މީސްމީހުންގެ ކަށީގައި ހިފާފައިވާ ޒާތެއްގެ ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. މިފަދަ ގިނަ މީހުންގެ އަނބިންނަކީވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިމީހާ އުޅޭ ހަޑި ގޮތެއްފޮތެއް ނެތް ވިޔާނުދާ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާއި ދެރަވެ ގާތް އަވައްޓެރިންގެ ގާތުގައިވެސް އެވާހަކަ ދައްކާ ބަޔެކެވެ. އަދި މިއިން މީހެއްގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަ އެދަރިއަކީވެސް ބަފާ، ނޫނީ އަމާ، މިހާރުހުރި ދިމާލެއް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ދެކިގެން އެހެން ދިމާލެއް ޚިޔާރުކުރާ ދަރިއެކެވެ.

ލަޢުނަތްލެއްވި އިބްލީސް އިންތިޒާމްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުންދާ "ސިޔާސީ ހަށިވިއްކުމުގެ މުބާރާތް" ގެ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުން މިފެންނަ ގިނަ ކަންކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ފެނިގެންވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ހަލާކާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށް އަމިއްލަ ރުހުމުގައި ވަދެ އޭގެ ތެރެއިން ނުކުންނަށް ބޭނުންނުވާ ބަޔެއް މީހުން އެފަދަ ކަންކަން ޚިޔާރު ކުޅައުމަކީ ހިތާމަހުރި ދެރަކަމެކެވެ.

ނޯޓް: މިއީ 30 ޖޫން 2013މ. ގައި "ގަލެހިރި" ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

           -------------------------------