ފޮޓޯއިން މީހުން – އެކެއް


ފޮޓޯއިން މީހުން – އެކެއްގައި މިވަނީ 12 މާރިޗު 1980 ދުވަހުގެ ރޭ ގދ. ތިނަދޫގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން 3 ފޮޓޯއެކެވެ. މިފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ގދ. ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި ބަޔެކެވެ. މިޖަލްސާއޮތީ ތިނަދޫ ބޯޅަދަނޑުގެ ހުޅަނގުން ބޮޑުމަގާއި ކައިރިން ދަނޑުގެ ދެކުނުފަޅިއަށް ދިގަށްވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހޯލެއްގައެވެ. ފިރިހެނުން ތިއްބެވީ ހޯލުގެ އިރުމަތީ ފަޅީގައެވެ. އަންހެނުން، ހުޅަނގުފަޅީގައެވެ.  

މިހޯލް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރަށުގެ ތަނަވަސްްކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިވެދެއްވައި އޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުންވެސް އުޅުއްވިއެވެ.

މިމުނާސަބާގައި ނަގާފައިވާ ގދ. ތިނަދޫގެ ފަޅާއި ގަލެހިރި މަގާއި(ގަލެހިރި ނެރާއި) އަދި އެއްގަމުގެ އެކިކަހަލަ ކަަންތައް ފެންނަ 163 ފޮޓޯގެ ސީޑީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މިލިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 3 ފޮޓޯއިން މިހާރު އެނގޭ ބޭކަލުން އެނގިފައިވަނީ 29 އިންޗި ޓީވީ ފްލެޓް ސްކްރީނަކުން ޒޫމް+ކޮށް، ބަލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެބޭކަލުންނަށް ޙަގީގީ އުނިއިތުރެއް އަންނަނަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.

ދެނެގަނެވިފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން 28 ބޭކަލުންވަނީ، މިހާރު ނިޔައުވެފައެވެ. މިބޭކަލުންނަށާއި ދެނެގަނެވި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭކަލުންނާއި ދެނެނުގަނެވުނު ނަމަވެސް އެތާނގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭކަލުންނަށް، މަތިވެރި ﷲގެ ރަޙުމަތާއި މަޣުފިރާ ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

މިމަސައްކަތްކުރީ އަޅުގަނޑުގެ އަޚު ފަތިސް މުޙައްމަދު ނަޢީމާއި އަޅުގަނޑާއި ދެމީހުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން 2 މީހުންނަކީ މިރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތަކުގައި އުޅުނު މީހުންގެތެރެއިން ބަޔަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް އެދުވަސްވަރުގެ ތިނަދޫގެ މީހުންނާއި ބައްދަލުވެވި، ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިފައިވާ ބަޔެކެވެ.

މީހުން ފާހަގަކުރި ފުރަތަމަ ފޮޓޯ


މީހުން ފާހަގަކުރި ދެވަނަ ފޮޓޯ


މީހުން ފާހަގަކުރި ތިންވަނަ ފޮޓޯ

 

ފޮޓޯތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ބޭކަލުން:

 

1- މަރުޙޫމު ތުއްތު ޢަލީ ކިނާރާ/ ތިނަދޫ

2- މުޙައްމަދު ލަޠީފު ބިންމަތީގެ/ ތިނަދޫ

3- މަރުޙޫމު މޫސާ ތަކުރުފާނު މިލަންހައުސް/ ތިނަދޫ

4- މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު މޫސާދީދީ ކިޔްޕިޑް/ ތިނަދޫ

5- މަރުޙޫމު އާދަމްބެ ޝާރކް/ ތިނަދޫ

6- މަރުޙޫމު ޙަސަން ޢަލީ މާފުށީގެ/ ތިނަދޫ

7- މަރުޙޫމު އަޙުމަދު ކާމިލް/ މިޔްޒިކްހޯމް/ ތިނަދޫ

8- މަރުޙޫމު ބޯޓޭ އާދަމްބެ/ ތިނަދޫ  

9- މަރުޙޫމު ޢަބްދުﷲބެ އޯކަމް/ ތިނަދޫ

10- މަރުޙޫމު ތުއްތުބެ އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ

11- ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މިންވަރު/ ތިނަދޫ

12- މަރުޙޫމު ޙަސަންބެ ސީޕިޔާގެ/ ތިނަދޫ

13- މުޙައްމަދު ޢަލީ ކިނާރާ/ ތިނަދޫ

14- މަރުޙޫމު ޙަސަން އިސްމާޢީލް އުނިމާގެ/ ތިނަދޫ

15- ރެކިބޭ ގުރަހާގެ/ ތިނަދޫ

16- މަރުޙޫމު ޙަސަންބެ ޝެރިފް/ ތިނަދޫ

17- ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ނޫރާނީވިލާ/ ތިނަދޫ

18- މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ޕަޕޯހައުސް/ ތިނަދޫ

19- މަރުޙޫމު ޢަލިދީދީ ވައިޓްސޭންޑް/ ތިނަދޫ

20- މަރުޙޫމު ޙަސަން އިބްރާހީމް ގްރީންސްޓާރ/ ތިނަދޫ

21- މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަންބަރީގެ/ ތިނަދޫ

22- މަރުޙޫމު މުޙައްްމަދުބެ ކްރިމްސަން/ ތިނަދޫ

23- އަޙުމަދު ވަޙީދު ދުނބުރިމާގެ/ ތިނަދޫ

24- މަރުޙޫމު ޢަލީ މުފީދު(ދޮންތައްޚާނު) މެންގޯޓްރީ/ ތިނަދޫ

25- މަރުޙޫމު ޙަސަން މުޙައްމަދު(ޙަސަންބެ) ރޯޒަރީ/ ތިނަދޫ

26- މަރުޙޫމު ދޮންކަލޯބެ ރެޑްހާފް/ ތިނަދޫ

27- މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ޙުސައިން(ދޮންބެއްޔާ) އަލިދޯދި/ތިނަދޫ

28- މަރުޙޫމު ރެކިފުތު(ރެކިބޭ) ތްރީލައިންސް/ ތިނަދޫ

29- މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ޙަސަން ގުލްފާމުގެ/ ތިނަދޫ

30- ޢަލީ ޙަސަން ޖައްވު/ ތިނަދޫ

31- މުޙައްމަދު ރާޝިދު ގޯލްޑަންއެގް/ ތިނަދޫ

32- ޙަސަން ނަސީމު މިޑްއޯޝަން/ ތިނަދޫ

33- މުޙައްމަދު ޝަކީލު ލުކިންގްލާސް/ ތިނަދޫ

34- މަރުޙޫމު ޢަލީ ފާއިޒު ހަޒާރުމާގެ/ ތިނަދޫ

35- މަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެލްވައްތަ/ ތިނަދޫ

36- މަރުޙޫމު ޙަސަން ކަލޭގެފާނު ޢަންބަރީގެ/ ތިނަދޫ

37- މަރުޙޫމު ޙުސައިން ޢަފީފު ކޭވަކުގެ/ ތިނަދޫ 

38- މަރުޙޫމު މޫސާ ފަތުޙީ ލީނާ/ ތިނަދޫ

39- ޢަބްދުލްހާދީ އޯޝަންރީޑް/ ތިނަދޫ

40- މަރުޙޫމު އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީ ފީރޯޒުގެ/ ތިނަދޫ

 

ވަގުތު ލިބިއްޖެނަމަ, އެޖަލްސާ ހޯލްގެ ހުޅަނގު ފަޅީގައި ތިއްބެވި އަންހެނުން ދެނެގަނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުއްމީދު އެބަ އޮތެވެ. 

إن شاء الله

             ------------------

"ގަލެހިރި" އެޑްމިން

24 މާރިޗް 2024މ.