ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުމާއި ފޮޓޯތައް


މީގެކުރިން "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓުން ޢާއްމުކޮށް ފެންނަންހުރި ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތުގެ ބައެއް ލިޔުންތަކާއި އެއާއި ގުޅޭ ފޮޓޯތައް މިހާރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ އޭގެ ބައެއް ލިޔުންތައް "ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތު" މިނަމުގެ 3 ފޮތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމުންނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރު 2 ފޮތެއްގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން އެބަ ގެންދެވެއެވެ.  

މިފޮތްތައްވަނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އިން ފާސްކުރައްވައި އައިއެސްބީ ނަމްބަރު ދެއްވާފައެވެ.

މިހާރު ވެބްސައިޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަން ހުރި މިފޮތްތަކުގެ ފޮޓޯއަށް ފިތްތަވާލެއްވުމުން އެފޮތެއްގައި ހުރި ލިޔުންތަކުގެ ސުރުޚީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ މިލިޔުމާއި ފޮޓޯތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ބައްލަވައިގަތުމުންނެވެ.

                     ---------------------