ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުމާއި ފޮޓޯތައް


މީގެކުރިން "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓުން ޢާއްމުކޮށް ފެންނަންހުރި ތާރީޚީ ދިރާސާއާއި ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތުގެ ބައެއް ލިޔުންތަކާއި އެއާއި ގުޅޭ ފޮޓޯތައް މިހާރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ އެލިޔުންތައް ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އިން ފާސްކުރައްވައި އައިއެސްބީ ނަމްބަރު ދެއްވާފައިވުމުން އެލިޔުންތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅި "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓްގެ ލައިބްރަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާތީއެވެ.

ވީމާ އޭގެ ލިޔުމާއި ފޮޓޯތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ބައްލަވައިގަތުމުންނެވެ.

                    ---------------------