ކަތުރުފަނި އެޅުން
ދުނިޔޭގެކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލައި އެއިން ޢިބްރަތެއް ލިބިގަތުމަކީ ބުއްދިވެރިންގެމައްޗަށް އޮތް ކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ ބައެއްގެތެރޭ އުޅޭ ބަޔަކަށެވެ.

ތިމާމެންގެ ވެށީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަދި ހިނގަމުންދާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަކީ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްވެތިބޭ ބަޔަކަށާއި އެ ބަޔަކުލައްވައި އެކަމެއް ކުރުވަން ތިބި ބައެއްގެ މައްޗަށް ވެސް ލާޒިމުކަމެކެވެ.

މާއްދީ އެއްޗެތީގައި އޭގެޒާތުގައި ކަތުރުފަނި އެޅުމާއި އޭގެޒާތުގައިނޫން ގޮތަކަށް ކަތުރުފަނި އެޅުވުމަކީވެސް ވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކަތުރުފަނި އަޅަނީ ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓޭ ފޮތްފޮތާއި ކަރުދާހުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކި އެއްޗިއްސާއި ކަންކަމަށް ނިސްބަތްކޮށްވެސް އެއެއްޗެއްގައި ނޫނީ އެކަމެއްގައި ކަތުރުފަނި އެޅުމޭ ބުނެ އުޅެއެވެ. އެއީ މިސާލުބަހެކެވެ. އެބަސް މާނަކުރެވިދާނެ އެއްގޮތަކީ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ އެކި ތަންތާނގައި ފަނިއަޅައި އެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ކައި ހުސްކޮށްލުމެވެ. ހަލާކުވުމެވެ. އޭގެބޭނުން ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭގޮތް ވުމެވެ. އެންމެފަހުން އެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެކަމެއްނެތިގެން ދިޔުމެވެ.

އެއްޗެއްގައި ކަތުރުފަނި އަޅައިފާނެ ގޮތްގޮތް ހުރެއެވެ. އެއްގޮތަކީ އެއެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޒާތުގައި ކަތުރުފަނި އެޅުމެވެ. އަނެއްގޮތަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ފޮރުވިފައިވާ ބޭނުމެއްގައި އެފަރާތަކުން ކަތުރުފަނި އެޅުވުމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުވުމެވެ. ކޮންމެސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެންވިޔަސް މިކަން މިހެންވުމެވެ. މިއީ ވެދާނެކަމެކެވެ. ވަމުންދާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި ފެންނަމުން އެބަދޭވެސްމެއެވެ. ނަމަވެސް ތިމާމެންގެންގުޅެ ބަލަހައްޓަމުންދާ އެއްޗަކީ ފަރުވާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުންދާ އެއްޗެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ކަތުރުފަންޏެއްގެ ސަބަބުން އެއްޗެއް ކައި ހުސްކޮށް އޭގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތްވުމަކީ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ. އެފަދަ ޖާގައެއް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

މިހެންވުމުން އެބައެއްގެ ވެށީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަދި ހިނގަމުންދާ ކޮބައިތޯ އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަކީ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްވެތިބޭ ބަޔަކަށާއި އެ ބަޔަކުލައްވައި އެކަމެއް ކުރުވަންތިބި ބައެއްގެ މައްޗަށްވެސް ލާޒިމުކަމެކެވެ. ތިމާމެންގެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތިމާމެން ކުރާކަމެއްގައި ކަތުރުފަނި އެޅިޔަ ނުދީވޭތޯ ބެލުމަކީ ބުއްދިވެރިންގެމައްޗަށް އޮތް ކަމެކެވެ. އެފަދަމީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
                                 ---------------------

ލިޔުއްވާފައިވަނީ: އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނަޞީރު ޒޫރިޔާގެ/މަޑަވެލި