ގައުމީ އިނާމާއި އަޅުގަނޑު


ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ހާމަކުރުމާއި ދިވެހިތާރީޚާއި ގުޅުންހުރި އެކި ރޮނގުރޮނގުން އަޅުގަނޑުކުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ވަނީ، ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށެވެ. އެކަމުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭނޭ ފައިދާއާއި މަޢުލޫމާތަށެވެ.

ޢާއިލީ ވަނަވަރުތަކާއި ދިވެހިތާރީޚާއި އެހެނިހެން ރޮނގުރޮނގުން އަޅުގަނޑުކުރި މަސައްކަތްތައް ވާނީ "ގަލެހިރި" ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ކަހަލަ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ ވެބްސައިޓެކެވެ. ބޭނުމަކީ ކުރިންދެންނެވި ރޮނގުތަކުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއާއި މަޢުލޫމާތު މުޖުތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބެލުމެވެ. މިނޫން އެހެން ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. ކުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ވާނީ އެކަމަށްޓަކައި މީހަކުދީފާނެ އިނާމަކަށް ނުވަތަ މީހަކު ދީފާނެ އެއްޗެއްގެ ވިޔަސް ބޭނުމެއް އޮވެގެންނޫނެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަންހުރީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ކުރަމުން ގެންދާ އުނދަގޫ މަސައްކަތް، ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި ބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސް ވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިސް ވެރިންނަށް އެތައް ފަހަރަކު ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެން އެކަމަށް ތާރީފުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހިތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލާ އެހެން ބޭފުޅުންކޮޅަކާ އެކީ އަޅުގަނޑަށްދެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ އިންނެވި ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ ޙަފުލާއެއްގައި 2019 ވަނައަހަރު ހެލްތް މިނިސްޓަރެވެ. މިފިލާ ދެއްވުމަށްފަހު، ހަމަ އެއަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ގައުމީ އިނާމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ނަން ފޮނުއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއިން އެކަން ކުރެއްވިއެވެ. އެކަން ކުރެއްވީ އަޅުގަނޑުކުރި މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ގައުމީ ފެންވަރެއްގެ އެއްޗެއް ދެއްވުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެފަހުން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް މިދެދުވަހެއްގެ ތެރޭ ވާނީ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ރޮނގުތަކުގައި ވެސް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް ޢިމާދު ލަޠީފެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވާ "ގައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީގެ ޗަރުކޭސް" 2 ބައިގައި އެވާހަކަތައް ވެސް އެބަ ވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަން ފޮނުއްވީމާ އެވީގޮތެއް ވުމަށްފަހު، އަނެއްކާ ހަމަ މިއަހަރު 2020މ. ގައި ވެސް ގައުމީ އިނާމަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަން ފޮނުއްވުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ފެނިވަޑައިގެން އެތާނގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލާ ރާފިޢާ ޢަބުދުލްގާދިރު ފޯނުކުރައްވައި އެވާހަކަ އަޅުގަނޑުގާތު ވިދާޅުވީމާ، ގައުމީ ކަންކަމަށް، ގައުމީ ލާބައަށް، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިތާރީޚަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ސަމާލުކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކޮށް ޝުކުރު ދެންނެވީމެވެ.

އެކަމަކު އެއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ވާހަކަތައް ރާފިޢާގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވީމެވެ. އޭގެ އެންމެ މުހިއްމު ވާހަކައަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން، އެހެން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނާއި އަދި އަޅުގަނޑާއި މެދު ވެސް ކަން ކުރެއްވި ގޮތުގެ ސަބަބުން ދެން އިތުރަށް އެކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަން ނުފޮނުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ އެވެ.

މިހެންވުމުން ގައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި ދެމެދު، 2019 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ޒާތުގެ ދިވެހި - އެފްރިކާގެ ޗަރުކޭހެއްގެ ތެރޭ، އަނެއްކާ 2020 ވަނަ އަހަރު، ކަންބަޅިއެއް ހެން ގުރުބާން ވާކަށް އަޅުގަނޑު ނެތީމެވެ.

                ----------------------

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020މ.