އެކިދުވަސްވަރު ދިވެހީން ބޭނުންކުރި ބައެއް ހެދުންތައް
އެކިދުވަސްވަރު ދިވެހީން ބޭނުންކުރީ އެކި ހެދުންތަކެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ހެދުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.                  ---------------------

"ގަލެހިރި"

29 އޯގަސްޓް 2017މ.