ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިލާ


ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ، ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)، ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ، އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދަރިންނަކީ:

1. އާދަމް ކަލޭގެފާނު(ކަޅުކަލޭގެފާނު، ނުވަތަ ބޮޑުބެއްޔާ)
2. ޤާސިމް(ކާސިންބެއްޔާ)
3. ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ)
4. ކުދެބެއްޔާ
5. ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ)
6. ދޮންދިޔެ
7. ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)
8. ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)
9. ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)
10. ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)

1. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނު(ކަޅުކަލޭގެފާނު، ނުވަތަ ބޮޑުބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ސުލައިމާނު، ޙުސައިން(ވައިހޭބެއްޔާ)، އަބޫބަކުރު(ބޮޑެ ބެއްޔަގެ އާބަކުރުބެއްޔާ)، ޙާޖީ ކުޑަ ތަކުރުފާނު، ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)، މަރިޔަމް، ޙައްވާ އެވެ. 


ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބޭ)ގެ ދަރިއަކީ ސަރުދާރު ޢަލިކަލޭގެފާނެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ވައިހޭބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ އާމިންދިޔެ، ދަލިކާ، މަރިޔަމް ނިއުލައިފް/ ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯ އޯޝަންމީޑް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާދިޔެ، ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ) މ. ސަންގުފަރީދުގެ، ޙަސަންކަލޯ ޝެރިފް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ އަބޫބަކުރު(ބޮޑެ ބެއްޔަގެ އާބަކުރުބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްފާނު މާކޯޅި/ ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު، ޙައްވާފާނު، ދޮންބީފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު ރެޑްއޯޝަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙާޖީ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ކަމެންދިޔެ ޔާޑްލީ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާ) ޕަޕޯހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ކުޑަދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ދަލިކާދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ދޮންބީފާނު ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، އާދަމްޢަލީ ހީނާމާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ޙަސަން ޢަބުދުﷲ ގުލްހަޒާރުގެ/ ހޯޑެއްދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާ) ޕަޕޯހައުސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތާ/ އައްޑުއަތޮޅުގައި، މުޙައްމަދު، މަރިޔަމްދިޔެ/ ޕަޕޯހައުސް، ސަންފާދިޔެ/ މަރަދޫ ފޭދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރެޑްސީ/ ތިނަދޫ، ކަމެންދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު، ޢާއިޝާދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ، އަދި ޙައްވާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ޢަލީ ރެޑްސީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޢަލީ(ޙަސަންފުތު) ރެޑްސީ/ ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ޢަލީ ކަރަންކާގެ/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ކަމެންދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު ޝީޝެލް/ ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ މިލެޓް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާދިޔެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ގަލްފު/ ކ. ގުރައިދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ޢާއިޝާދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާމިނާދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ވައިލެޓްވިލާ/ ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މިލެޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ވައިލެޓްވިލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާފާނު ފަތިސް/ ތިނަދޫ،  ޢަލީ ނަޞީރު، އަޙުމަދު ނަޞީރު ވައިލެޓްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ވައިލެޓްވިލާ/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާފާނު ފަތިސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަޢީމު ފަތިސް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހ.ފޭދޫގެ/މާލެ، ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު ޙަސަން ފަތިސް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު ފަތިސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ ދޮންކަމަނަ މިލެޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު މިލެޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ ދޮންކަމަނަ މިލެޓް/ ތިނަދޫ ގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު މިލެޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އަޙުމަދު ދީދީ، ފާޠިމަތު އަޙުމަދު/ މިލެޓް، ޙަސަން އަޙުމަދު/ މިލެޓް އެވެ.

2. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާދިޔެ، އަޙުމަދު (އަޙުމަދުބެއްޔާ)، ޚަދީޖާ (ކައިދައިތާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ގުލްހަޒާރުގެ/ ތިނަދޫ، ހުތާބެއްޔާ ޓްވައިލައިޓް/ ތިނަދޫ، ދައިތާ ތުއްރަވާސް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމްފުތު ދިރޭލާލުގެ/ މާމެންދޫ، ޙަސަންފުތު ސިނަމާލެ1 ، އަދި ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޙައްވާ ގުލްހަޒާރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ އަންޒަމާން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ގުލްހަޒާރުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ހުތާބެއްޔާ ޓްވައިލައިޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޚަދީޖާ(ކަތްދާދިޔެ) ޓްވައިލައިޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދައިތާ ތުއްރަވާސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މޫސާ ތަކުރުފާނު ތުއްރަވާސް/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދައިތާ ތުއްރަވާސް/ ތިނަދޫ ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތުއްރަވާސް/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު/ ލާޖްވަރުދީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝަތު މުނީރާ ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ އިބްރާހީމްފުތު ދިރޭލާލުގެ/ މާމެންދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަލިފުތު ދިރޭލާލުގެ/ މާމެންދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޙަސަންފުތު ސިނަމާލެ1 ގެ ދަރިއަކީ ޝަރީފާ ޙަސަން ސިނަމާލެ1 އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް އަޙުމަދު، މަރިޔަމް އަޙުމަދު، އާމިނަތު އަޙުމަދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން އަޙުމަދު ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ އަޙުމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ އާދަމް އަޙުމަދުގެ ދަރިންނަކީ ވަޙީދާ އާދަމް މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ/ މާލެ، ޒުލްފާ އާދަމް މ.ނެދުންގެ/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ އާމިނަތު އަޙުމަދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ވަޙީދު ލުޠުފީ/ ނޫވިލު/ ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ފަރީދާ ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދައިތާ)ގެ ޙުސައިން އަޙުމަދު ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ޙުސައިންދީދީ މިޔުޒިކްހޯމް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙުސައިންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

3. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާދިޔެ، ދޮންދިޔެ، ކުދެކުއްދެ، ދޮންމަރިޔަމް، ރެކިފުތު(ވަލު ރެކިބެއްޔާ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދިޔެގެ ދަރިއަކީ ރެކިދިޔެ އާސީނުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ދޮންދިޔެގެ ޙައްވާގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު، ރަޝީދާ، ޢަބުދުއްރަޝީދު ރިހިކުރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ، ކައިދާ، ފާތިންދިޔެ އާގަރާ/ ތިނަދޫ، އައިހާދިޔެ/ މާލެ، ކުދެ އައިސާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ޙައްވާގެ ދަރިއަކީ ޢަލިމަނިކެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކައިދާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދިޔެ، ޙަސަން، ޙުސައިންފުތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ފާތިންދިޔެ އާގަރާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޖަމީލާ އަޙުމަދު، ޙުސައިން އަޙުމަދު އާގަރާ/ ތިނަދޫ، އާދަމް އަޙުމަދު އެވެ.
ކުދެކުއްދެގެ  އައިހާދިޔެ/ މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަންމަނިކެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ، ކަތްދާދިޔެ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ މއ.ފެހެންފަރު/ މާލެ، ޙުސައިން ތަކުރުފާނު ހ. ފްރެސްހާރޓް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ރެކިދިޔެގެ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ލަޠީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ލަޠީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވަޙީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާދިލް ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާމިރު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާރިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޒިމު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާޞިފު ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޢާދިލާ ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ކަތްދާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ މަރިޔަމް ޝަރީފާ މއ.ފެހެންފަރު/ މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޢާރިފާ މއ.ފެހެންފަރު/މާލެ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ކުދެ ކުއްދެގެ ކުދެ އައިސާގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު ހ. ފްރެސްހާރޓްގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހ.ފްރެސްހާރޓް، ސަމާޙަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، މައިމޫނާ ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، ތަލްޙަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، ޞަފުޙަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، ކިނާނަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، ސިނާނަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް، މުޢާވިޔަތު ޙުސައިން ހ.ފްރެސްހާރޓް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ދޮންމަރިޔަމް(ދޮންމަރިޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ އެލީނާ/ ތިނަދޫ، ޒަކަރިއްޔާ ޖެމިނީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފާތިންދިޔެ(ބޮޑެފޮޑަހު ފާތިންދައިތާ) ގެ ރެކިފުތު(ވަލު ރެކިބެއްޔާ) ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ޙައްވާ، ދޮންކަލޯ، ޙުސައިންފުތު، އާމިނާދިޔެ މ. ގުޑްނެސް، އެވެ.

4. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ކުދެބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ކުދެބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ދޮންތަކުރުފާނު، އައިހާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ކުދެބެއްޔާގެ ދޮންތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ޕްލާންޓިންގވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ޕްލާންޓިންގވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ. 
(ނުނިމޭ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ކުދެބެއްޔާގެ އައިހާގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން(ވައިހޭގެވަޑު ހުސީނާ) ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ރޯސްހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

5. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ(ހުސީނެބެއްޔަގެ ދައިތާ) ވ.ނޫތަރި، ދޮންފުތު، ސަންފާ، އިބްރާހީމްފުތު ލޯންޑްރީ/ ތިނަދޫ، އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ފާޠިމާ(ހުސީނެބެއްޔަގެ ދައިތާ) ވ.ނޫތަރި ގެ ދަރިންނަކީ ސަރުދާރު ޢަލިކަލޭގެފާނު، މަރިޔަމް އަޙުމަދު(މަރިޔަމްފާނު) މ. ޢާޤިޞާ މަންޒިލް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ފާޠިމާ(ހުސީނެބެއްޔަގެ ދައިތާ) ގެ ސަރުދާރު ޢަލިކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ވާފިރު، ވަދީފާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ފާޠިމާ(ހުސީނެބެއްޔަގެ ދައިތާ) ގެ މަރިޔަމް އަޙުމަދު(މަރިޔަމްފާނު) މ. ޢާޤިޞާ މަންޒިލް ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާމަނިކެ ގ.ތަރިޖެހިގެ/ މާލެ، އާމިނާމަނިކެ މ.ނޫތަރި/ މާލެ، މުޙައްމަދު ރިފުޢަތު މޫސާ ވ. ތަރި، މުޞްޠަފާ މ. ނޫތަރި/ މާލެ، ޢާޤިޞާ ޢަލީ މއ. ޢާޤިޞާ މަންޒިލް/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ދޮންފުތުގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ސަންފާގެ އައިސާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ޙަސަން(މޫސާ ކަލޯ) ޕީކޮކް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ސީޝެލް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތޫރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ސަންފާގެ ދޮންފާންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޝާކިރު ހިރުދުގަސްދޮށުގެ/ ކޮލަމާފުށި، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކަރަންކާވިލާ/ ކޮލަމާފުށި، ރެކިބީފާނު ނީލުގެ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ ސަންފާގެ ކަލޯއާއި ހެސްފަޅިއަގެ ޙައްވާގެ ޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އިބްރާހީމްފުތު ލޯންޑްރީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އިބްރާހީމް(މަރިޔަމްފާނު ދިޔެ) ލޯންޑްރީ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް(ފާޠިމާދިޔެ) ފެހިފަރުދާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންތައްޚާނު ދެކުނުގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާ އުދަބާނި/ ތިނަދޫ، ސަންފާދިޔެ ނޫމުރަކަ/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ، ތުއްތު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދޮންތައްޚާނު ދެކުނުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ ދެކުނުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާ އުދަބާނި/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްޢަލީ އުދަބާނި/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޢަލީ ކަރަންފޫމާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ލާސާނީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ސަންފާދިޔެ ނޫމުރަކަ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް މާކަރީލައިޓް، ރަޝީދާ އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް އިބްރާހީމް، ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު، ޢަލީ ރަޝީދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ އާމިނާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ރަޝީދާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޙުސައިން(ހުސީނެބެއްޔާ) ގެ އަބޫބަކުރު އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

6. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ އޭނާގެ މަންމައާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައިތާގެ އާމިންދިޔެގެ އެކޮޑެ ކަލޯ(އެކޮޑެކަލޯބެއްޔާ) އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު(ބެއްޔާ)، ހެމެދިޔެ، ކަމަނާ، ސިއްތި، އައިސާދިޔެ، ސަންފާދިޔެ އަފުސާނާ/ ތިނަދޫ، އޮޅަދިޔެ، ދަލިކާ، ޒަކަރިއްޔާ، ކުދެކަލޯ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އަޙުމަދު(ބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ އިސްމާޢީލް، އައިސާދިޔެ، ޢަބުދުﷲ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އަޙުމަދު(ބެއްޔާ)ގެ އިސްމާޢީލްގެ ދަރިންނަކީ ޝަމީމާ އިސްމާޢީލް/ ހ.ސަންރައިޒްވިލާ، އާމިނަތު އިސްމާޢީލް(އާމިނާދިޔެ ރެޑްއޯޝަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އަޙުމަދު(ބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ އިބްރާހީމް ހިކިފިނިފެންމާގެ/ ތިނަދޫ، ތުއްތުކަލޯ ބާމިޔާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ރެއިންބޯ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އަޙުމަދު(ބެއްޔާ)ގެ ޢަބުދުﷲ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޢަބުދުﷲ ދީދީ(ޙަސަން ދީދީ) ނީލުގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، ތުއްތުދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ، މޫސާ ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައްސޭރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ހެމެދިޔެގެ ދަރިއަކުނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ކަމަނާގެދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ، ސަންފާ، މަރިޔަމް، އިބްރާހީމްފުތު، ދޮންކަލޯ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ކަމަނާގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ގަލްފު/ ކ.ގުރައިދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ކަމަނާގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އިބްރާހީމްދީދީ ޓޯޓަލް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްދީދީ ޓޯޓައިސް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ އުދަރެސް/ ދާންދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ކަމަނާގެ ދޮންކަލޯ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާމިނާދިޔެ ހަނީކޯމްބް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ސިއްތިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޝަކީބު ގެލަ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްދަސްތާގެ/ ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ސަންޑޭ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްވައްހާބު ދޯދިލް/ ތިނަދޫ، ދޮންފާޠިމާ/ މާލެ، މަރިޔަމްޒާހިރާ(މަރިޔަމްދިޔެ) ކޫވިލް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އައިސާދިޔެގެ އާދަމް(ކަލޯބެ)ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ އާދަމް ގްރާމީޒް/ ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އައިސާދިޔެގެ ކައިދާގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުބެ، ޢަބުދުﷲ/ ކ.ގުރައިދޫ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ/ މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ސަންފާދިޔެ އަފުސާނާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ އޮރެންޖް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާ) ބިޖިނިންގްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޤާސިމް، ދޮންކަމަނަ ސޯސަންމީޑް/ ވިލިގިލި، ޙަސަން، ދަލިކާ ޕީކޮކް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން(ޙުސޭންކަލޯ) އަފުސާނާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ އޮޅަދިޔެއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ އޭނާގެ މަންމައާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކުދެބެއްޔާގެ ދޮންތަކުރުފާނު އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ޕްލާންޓިންގވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ޕްލާންޓިންގވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ކައްބޮއްލޭ ހުތާބެއްޔާއެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ދޮންރެކިދިޔެ، އަޙުމަދުބޭ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު، ފާޠިމާ، ޙުސައިންފުތު، ޢަލީ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ދޮންމަނިކެ/ ހުޅުމީދޫ، އިބްރާހީމް މަނިކުފާނު، ޢަލިމަނިކުފާނު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ އަޙުމަދުބޭގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު އޮރެންޖް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު އޮރެންޖް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ މޫސާ ޙަސަން(މޫސާކަލޯ) ޕީކޮކް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ފާޠިމާ(ފާތިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިންދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙަސަން (އައްޑުއަތޮޅުގައި) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ޙުސައިންފުތުގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޔާޑްލީ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިން ދެވިނަގެ/ ތިނަދޫ، ސަކީނާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ޢަލީގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ޢަލީ/ އުދަބާނި/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޢަލީ ކަރަންފޫމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ލާސާނީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ދަލިކާގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙުސައިން ނޫވިލާގެ/ ފަރެސް، ޙަސަން ޙުސައިން ތަރިވިދާގެ/ ފަރެސް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ޒަކަރިއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ ރެޑްސީ/ ތިނަދޫ، ރެކިފުތު މ.ކާޕެންޓަރވިލާ، މުޙައްމަދު ސޭބުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންދިޔެގެ ކުދެކަލޯގެ ދަރިއަކީ އަމީނާ ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫ އެވެ.

7. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ) ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ކަތްދާފުޅު އާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ބޮޑުބެއްޔާ، ކުޑަ ތަކުރުފާނު، ދިޔެ(ދައިތާ) ސަންފާދިޔެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދޮންކަމަނާގެ ދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ލިލީރޯސް/ ތިނަދޫ، ނަސީމާ ޢަލީ ނަސީމީގެ/ ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ އޮމެގާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ބޮޑުބެއްޔާގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ނާޞިރު (ދޮންކަލޭގެފާނު) އެވެ. ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ނާޞިރާ ޗާންދު/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނާޞިރު ލަކްސްލިން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ލުކިންގގްލާސް/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ގްރީންގްރާސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢާރިފާ ގާސިމް، ޢާމިރާ ގާސިމް، މުޙައްމަދު ޢަގީލު، ޢާޠިފާ ގާސިމް، ޢާގިޞާ ގާސިމް، ޢާފިޔާ ގާސިމް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާދިޔެ ލުކިންގގްލާސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަކީލު، ޝަކީލާ ޙުސައިން، ސަޢާދާ ޙުސައިން، ޝާހިދާ ޙުސައިން، ޝަކީބާ ޙުސައިން، ޝަހުޒާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނު ގްރީންގްރާސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އަނީސާ، އާމިނަތު ޢަލީ، މަސްޢޫދު ޙަސަން، މުރާދުޙަސަން، މުޢާޒު ގާސިމް، ޢިމާދު ޢަލީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ހެޕީލައިޓް/ ތިނަދޫ، އައިހާފާނު ތާޒާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ތީސްރީ/ ތިނަދޫ، ދޮންފާޠިމާ ސޯމާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝާކިރު އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ތީސްރީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބާބުއްސަލާމް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ތީސްރީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މަރިޔަމްފާނު ހެޕީލައިޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރަންފަރު/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ މީނާޒް/ ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު ސޭބުގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ލަޠީފު މާވިނަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ އައިހާފާނު ތާޒާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޔޫސުފު(ޢަލިބޭ) އޯކިޑްވިލާ/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ރެލީހައުސް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ތާޒާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

8. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ (އައިސާދިޔެ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު، ދޮން މޫސާ(ދޮން މޫސަބޭ) ކަޅެއްޔާ(ކަޅެއްޔާބެއްޔާ) މަރިޔަމްފާނު އެވެ. މީގެތެރެއިން ދޮންބީފާނުގެ ބައްޕައަކީ ހަވަރުތިނަދޫ މޫސާ ކަލޭގެފާނު(މޫސާކަލަހާނު) އެވެ. އެހެން ދަރިންގެ ބައްޕައަކީ ދޮންފުތުބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ ދޮންބީފާނުގެ މަރިޔަމް މުޙައްމަދު(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އާދަމް ބީޗްރެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އާދަމް ޖަންބުގަސްދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހ.ނީސް/މާލެ، ޙައްވާ ޒާހިރާ ހ.ފައިންބީޗް/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ ދޮން މޫސާ(ދޮން މޫސަބޭ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދު މިއުނިކް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ ކަޅެއްޔާ(ކަޅެއްޔާބެއްޔާ) ގެ ދަރިއަކީ ޚަދީޖާ(ކަތްދައްތަ) މުސްކުރާނާގެ/ ސ.މަރަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ އޭނާގެ މަންމައާއި ދެބެންގެދެދަރި ހަވަރުތިނަދޫ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު)، އަޙުމަދު ވަޙީދު، ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ޢަލީ ރަޝީދު(ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) މުޞްޠަފާ މަންޞޫރު އެވެ. 


ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު) ގެ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް(އައިސާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ޒަރީނާ ޢަބުދުލްވައްހާބު ވ.ތަރި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ އަޙުމަދު ވަޙީދުގެ ފާޠިމަތު ވަޙީދާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޝަކީބާ، ޢާއިޝަތު ޝަކީބާ ގެލަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، ޞަފިއްޔާ ލުޠުފީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ މާކަރީވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު މ.ސޯންބްލޫ/ މާލެ، ޝަރީފާ ސަޢީދު ސަނީޑޭލް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޢަލީ ރަޝީދު(ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ ރުޤިއްޔާ ޢަލީ ރަޝީދު ކާރނޭޝަންވިލާ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރަޝީދު ގ.ޒީޓަލް/މާލެ، ޢަބުދުއްރަޝީދު ރިހިކުރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޞްޠަފާ މަންޞޫރުގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ މަންޞޫރު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހ.ތެވެލި/މާލެ، އަޙުމަދު ޝަފީޤު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

9. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާފާނު، އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙުސައިން، އިސްމާޢީލް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ)ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަޖީބާ އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އާސިޔަތު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ)ގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ދަރިންނަކީ ރަޝީދާ އިބްރާހީމް ޢަބުހަރީގެ/ ތިނަދޫ، ސަމީރާ އިބްރާހީމް މާރަގަ/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ޢާމިރު/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ)ގެ އިސްމާޢީލް ގާކުރަލި/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

10. ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)، ކަޅުފުތު، ރައްކަލެބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދިޔެ، ފާޠިމާ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)، އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް، ޙައްވާދިޔެ، ޙައްވާ އިބްރާހީމް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްދިޔެ އަލަމާގެ/ދާންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންދީދީ/ދާންދޫ، ޙައްވާދީދީ/ދާންދޫ، ޚަދީޖާދީދީ/ދާންދޫ، ޢާއިޝާދީދީ/ދާންދޫ، ޢަލިދީދީ/ދާންދޫ، ސަންފާދީދީ/ދާންދޫ، މުޙައްމަދުދީދީ/ދާންދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމާ ރޯޒްފޯމް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަވާނާ/ ތިނަދު، ސަކީނާ ޙުސައިން/ ނޫހިރި، ރަޝީދާ ޙުސައިން/ ހިރި، އަޙުމަދު ޝަރީފު/ ރޯޒްފޯމް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދަރިއަކީ ކަތްދާދިޔެ ރީގަލްގެ/ ވިލިގިލި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމްގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު ގްރީންވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ އާމިނާދިޔެ ޝެހެނާއީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔަމްފާނު) މުރަކަ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަލީ ޝެހެނާއި/ ތިނަދޫ، މަޙުމޫދު ޢަލީ ޝެހެނާއި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ)ގެ އިބްރާހީމް(ހުންގާނުގޭ ބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ އިބްރާހީމް ޕޮރިޖްހައުސް/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ) ގެ ކަޅުފުތުގެ އިބްރާހީމްފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން އިބްރާހީމް މަގުމަތީގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް މަހި/ ތިނަދޫ، ޢަލީ އިބްރާހީމް ހައިކަލީޒް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ފެހިވިނަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދައިތާ(ހުންގާނުގޭ ދައިތާ) ގެ ރައްކަލެބެއްޔާގެ ޙުސައިން(މާރެހާ ކަލޯ) ފޮރިންވިލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މަރިޔަމް ޙުސައިން، ތުއްތު، ވަޙީދު، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، ޙަސަން ރުޝްދީ، އާމިނަތު ޙުސައިން ސޯމާ/ ތިނަދޫ، ފާރޫޤު ޙުސައިން އެވެ.
                ---------------
ނޯޓް:

މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
24 ޖެނުއަރީ 2013