ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ކުއްދައިތާގެ ޢާއިލާ
ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު،ކުއްދައިތާ، ދައިތާ،ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)،  ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ދަރިންނަކީ:

1. މުޙައްމަދު
2. ޙުސައިން
3. ޢާއިޝާދިޔެ
4. ޢަލިބެއްޔާ
5. ކަޅުފުތު(ބެރެ ކަޅެބެއްޔާ)
6. އިބްރާހީމް
7. ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)


1. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދު

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަފުތު، ޙުސައިން، ދޮންޢަލީ، ޙަސަން، އަދި އިސްމާޢީލް އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ، ކަތްދާދިޔެ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ މއ.ފެހެންފަރު/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެ ރެކިދިޔެގެ ޢަލީ އާދަމް ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު، އާމިނަތު ލަޠީފާ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު، އިބްރާހީމް ލަޠީފު، ޙުސައިން ޝަރީފު، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު، ޙަސަން ވަޙީދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެ ރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން އާދަމް ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާދިލް ޙުސައިން، ޢާމިރު ޙުސައިން، ޢާރިފު ޙުސައިން، ޢާޠިފު ޙުސައިން، ޢާޒިމު ޙުސައިން، ޢާޞިފު ޙުސައިން، ޢާދިލާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެ ކަތްދާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު އެވެ. މީނާގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ކުޑަފުތުގެ މަރިޔަމް ޝަރީފާ މއ.ފެހެންފަރު/ މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޢާރިފާ މއ.ފެހެންފަރު/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ޙުސައިންގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު، ޙަސަން ފެއަރީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ޙުސައިންގެ ޙަސަން ފެއަރީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޝަޒިއްޔާ ޙަސަން ފެއަރީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ދޮންޢަލީ(ދޮންޢަލިބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ދިޔެ އައިރިސް/ ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު، މުޙައްމަދުފުތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ދޮންޢަލީ(ދޮންޢަލިބެއްޔާ)ގެ ދިޔެ އައިރިސް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙަސަން އައިރިސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ ޙަސަންގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ރަޝީދާ ސީބްރީޒް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒާހިރު އެތެންސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ރޯޒަރީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ މުޙައްމަދުގެ އިސްމާޢީލް(އިސްމާޢީލްބެއްޔާ)ގެ ދަރިއަކީ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް (މާލޭގައި) އެވެ.


2. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިން

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ދަރިންނަކީ ޔޫސުފު(ޔޫފުބެއްޔާ)، ކުޑަދިޔެ، ޤާސިމް، އިބްރާހީމް، ޢާއިޝާދިޔެ، ޢަލީ، އަދި މޫސާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޔޫސުފު(ޔޫފުބެއްޔާ)ގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވެހަފުލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ކުޑަދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އައިސާފާނު ގްރީންރޭ/ ސ.ހިތަދޫ، ރެކިބީފާނު ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ކުޑަދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އައިސާފާނު ގްރީންރޭ/ ސ.ހިތަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ރަޝީދު ގްރީންރޭ/ ސ.ހިތަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަފީފު ގްރީންރޭ/ ސ.ހިތަދޫ، މަރިޔަމް ރަޝީދާ ގްރީންރޭ/ ސ.ހިތަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ކުޑަދިޔެގެ ރެކިބީފާނު ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ވަޙީދާ ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ނާހިދު ރަތްވިލާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ އަޙުމަދު(އަޙުމަދުބެ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޙުސައިން ދެވިނަގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަސީމު، ސަކީނާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްފުތު(އާދަމްބެ) އަޅިފަށުވިގެ/ގައްދޫ، ޤާސިމްފުތު އަލަސްކާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ އިބްރާހީމްގެ އާދަމްފުތު(އާދަމްބެ) އަޅިފަށުވިގެ/ގައްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޒުހައިރު އާދަމް އަޅިފަށުވިގެ/ގައްދޫ، އާމިނަތު އާދަމް އަޅިފަށުވިގެ/ގައްދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ އިބްރާހީމްގެ ޤާސިމްފުތު އަލަސްކާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޤާސިމް އޯކިޑްވިލާ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޤާސިމް މެރީގޯލްޑްއާގެ/ ސ.ފޭދު، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފްރެންޒީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު އަލަސްކާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަސީމާ(މަރިޔާ) ޑާރކްބްލޫ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް(ފާތުމާދިޔެ) ސީސަންގެ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ރަޝާދު ޒެނިތު/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ސުޢާދާ(ޙައްވާ) ފޫޅުމާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.


ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ މަރިޔަމް ނަސީމާ(މަރިޔާ) ޑާރކްބްލޫ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ނަސީމާ ޑާރކްބްލޫ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޢަލީ ޑާރކްބްލޫ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް(ފާތުމާދިޔެ) ސީސަންގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ރަޝާދު މ.ކަނޑުމޫނުފުށި/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދު ސީސަންގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ވަޙީދާ މަދަރުސާދޮށުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ސީސަންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޤާސިމް ރަޝާދު ޒެނިތު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ފާއިޒު،  ސާރިޔާ،  ޙަފީޡާ،  އަޙުމަދު ފާއިޒު،  ޝިފުޒާ،  ޢަބުދުﷲ ފާއިޒު،  ޙުސައިން، ޝާމަލީ،  ޝާލިނީ،  ޝިފާޒާ  އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޙައްވާ ސުޢާދާ(ޙައްވާ) ފޫޅުމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޝަރީފު ކޯޒީރައުންޑް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޒާހިރު ހ.ފެއަރީ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޙުސައިންގެ ޢަލީ، އަދި މޫސާގެ ޢާއިލާ މިހާރުނެތެވެ.


3. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ، ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ދޮން މޫސާ(ދޮންމޫސަބޭ) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން(ދޮންބެއްޔާ) ހުވަދޫގެ/ސ.ހިތަދޫ، ޢަލީ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ، މޫސާ ނަޖީބު މޭގަ/ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން(ދޮންބެއްޔާ) ހުވަދޫގެ/ސ.ހިތަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ލަޠީފާ، ޙުސައިން ޙިލްމީ، ޢަލީ ރަޝީދު، ޖަމީލާ، ސަޢީދާ، ޒާހިރާ، ޢަފީފު، ޢާފިޔާ .......

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަފީފު، މަރިޔަމް ޙަބީބާ، ޙަސަން ޙަބީބު، މުޙައްމަދު ސަޢީދު، އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ފާޠިމަތު ޢާޒިމާ، އަޙުމަދު ނަދީމު، ލޫޠު ޢަލީ، ހޫދު ޢަލީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ޙުސައިން ރަންގަލް/ތިނަދޫ ގެ މޫސާ ނަޖީބު މޭގަ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަޖީބާ، ފާޠިމަތު ނަޖީބާ، ޢާދިލު ނަޖީބު، ޝިމްލާ ނަޖީބު، އަޙޫޟަދު އަޖުވަދު ނަޖީބު، އާމިނަތު ނަޖީބު، އިބްރާހީމް ނަޖީބު، ޒާހިދާ ނަޖީބު، ޝިމްނާ ނަޖީބު، ޝިއުނާ ނަޖީބު، އިސްމާޢީލް ނަޖީބު، ޝަފަޤަތު ނަޖީބު، ޝަފާޒު ނަޖީބު، ޢަލީ ޝިފާޒު ނަޖީބު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އައިސާ ރޯސްހައުސް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ އުތުރުގެ/ތިނަދޫ، ޤާސިމްފުތު ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ގެ އައިސާ ރޯސްހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު ރޯސްހައުސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ އުތުރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ފާޠިމަތު ޢަލީ އުތުރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމްފުތު ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފަހީމާ ޤާސިމް ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ބިޖިނިންގވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢާއިޝާދިޔެގެ ދޮން މޫސާ(ދޮންމޫސަބޭ)ގެ ކުދެރެކިދިޔެގެ ތިނަދޫ ނޫމަރާގޭ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމްދީދީގެ މަރިޔަމް ޙިލްމީ، ފަރީޝާ ޢަބުދުﷲ އަދި އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.


4. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާ

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން(ދޮންކަޅާބެއްޔާ) ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް، ޤާސިމް ތަކުރުފާނު މަދަރުސާދޮށުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ މޫސާ(ޙައްވާ) ނެދުންގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔާ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާތިޔެ) ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ، ސަންފާ މޫސާ(ސަންފާ) ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ(ޒަކަރިއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ މޫސާ(ޢަލީ) ކިނާރާ/ތިނަދޫ، އާދަމް މޫސާ(އާދަމް) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު މޫސާ(އަޙުމަދު) މުޙައްމަދު މޫސާ(މުޙައްމަދު) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ މޫސާ(ޙައްވާ)ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙަސަން(މަރިޔާ) ނެދުންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔާ) އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ހުތެބެއްޔާ އެލައިޓްހައުސް/ތިނަދޫ، އާމިނަ ހިތްފަސޭހައާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯފުތު ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވިލާޑީލައިޓް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ނައިޓްކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާތިޔެ) ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ ގެ ދަރިއަކީ ޝަމީމާ އިސްމާޢީލް ހ.ސަންރައިޒްވިލާ/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ސަންފާ މޫސާ(ސަންފާ) ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު(ކުދެ ޢަލިފުތު) ފްލޯސްނޯޒް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ(ޒަކަރިއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(ބެއްޔާ) މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ދޫރެސް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ކަމަނަ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ ޢަލީ މޫސާ(ޢަލީ) ކިނާރާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ، ތުއްތު ޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ އާދަމް މޫސާ(އާދަމް) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފާ އާދަމްް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޝްފާޤު އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ މޫސާ(ދިގެ މޫސަބެއްޔާ)ގެ އަޙުމަދު މޫސާ(އަޙުމަދު)، މުޙައްމަދު މޫސާ(މުޙައްމަދު)ގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ ޙުސައިން(ދޮންކަޅާބެއްޔާ) ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިން(ޢަލީ) ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޙުސައިން(އާދަމް) ޝާރކް/ތިނަދޫ، ސިއްތި ގްރާމީޒް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ފަސްދާނުގެ/ތިނަދޫ އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ އިސްމާޢީލްގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޢަލިބެއްޔާގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް(އައިސާފާނު) މަދަރުސާދޮށުގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ތިނަދޫ، އަދި ޒަރީނާ ޢަބުދުލްވައްހާބު ވ.ތަރި/މާލެ އެވެ. 


5. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ކަޅުފުތު(ބެރެ ކަޅެބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ކަޅުފުތު(ބެރެ ކަޅެބެއްޔާ)ގެ ބެއްޔާގެ ރެއްކާގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބާބުއްސަލާމް/ތިނަދޫ އެވެ.


6. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމް

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ޙުސައިން އިބްރާހީމް(ދޮންދައިތަގެ ކަލޯ)، ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)، ދޮންކަލޯ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ދޮންކަމަނަގެ ޙަސަންފުތު އަލިތަރި/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަލިތަރި/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙުސައިން އިބްރާހީމް(ދޮންދައިތަގެ ކަލޯ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒުހައިރު ބްރޫމް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒުހައިރު ލިލީއޮފްދަވެލީ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޒުހައިރު ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޒުހައިރު ދޯދިލް/ ތިނަދޫ، ސަޢީދާ ޒުހައިރު ތާނގީދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ ޒުހައިރު ބިއުޓީކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު(ރެކިބޭ) ގާޑަމް/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޙަސަން(ޙުސައިން) ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ފައުޒީ(އިބްރާހީމް)، ޙައްވާ ޙަސަން(ޙައްވާދިޔެ) ކިޔުޕިޑް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙަސަން(ފާތުމާ) ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ ރެކިފުތު(ރެކިބޭ)ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަސީމާ(ދޮންފާންދިޔެ) ގުމްރީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދެތަނޑިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ގާޑަމް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިން ޙަސަން(ޙުސައިން) ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޙުސައިން(އަޙުމަދުމަނިކު) މއ.އަސްނަފް/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙުސައިން(މުޙައްމަދުމަނިކު) ޗުވިންގަމް/ތިނަދޫ، ޒަހުރިއްޔާ ޙުސައިން އުނިމާގެ/ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ ޙުސައިން ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ އިބްރާހީމް ފައުޒީ(އިބްރާހީމް)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާދީދީ، އާމިނާދީދީ އެވެ. މިޢާއިލާތައްވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާ ޙަސަން(ޙައްވާދިޔެ) ކިޔުޕިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރުޝްދީ ގްރާސްމީޑް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަބީބު ޕެރިސް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ސްކައިނެޓް/ތިނަދޫ، ރަޝީދާ ޙަސަން ކިޔުޕިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ޙަސަން އިބްރާހީމް(ޙަސަންބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމަތު ޙަސަން(ފާތުމާ) ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ވަޙީދާ ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ވަޙީދާ ގްރީންލީފް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ދޮންކަލޯގެ ޢާއިލާވަނީ ކ.ގުރައިދޫ އަދި މާލޭގައެވެ.


7. ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)، ރެކިދިޔެ، ޙަސަން، ޔޫސުފު، ޙައްވާދިޔެ، އިބްރާހީމް، ދޮންކަމަނަ، އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)، ޙުސައިންފުތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ(އޮޅަކަލޯގެ ޢަލީ މާފަރު/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުތު އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުތު ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޢަލީ(އޮޅަކަލޯގެ ޢަލީ މާފަރު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ވަޙީދާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޙުސައިންފުތު އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިން އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޙަސަންފުތު ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަސަން ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ، އަދި ލ.މާމެންދޫގެ ޢާއިލާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަލީ، ލަޠީފު ޢަލީ އެވެ. މިދަރިންގެޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ޔޫސުފުގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުތު ޕާޕަލް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާދިޔެ (އައްޑުއަތޮޅުގައި) އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔަމްދިޔެ)، ޑޭލައިޓް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާޠިމާ) ތިބްރޯޒުގެ/ތިނަދޫ، ފަހީމާ މޫސާ ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ ދައިތާ، ކަލޯބެއްޔާ(ބެއްޔާ) ދޭދަރުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯ އޭސިޔާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިބޭބެ)، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިހާދިޔެ) އަލިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ދައިތާގެ ދަރިއަކީ ލަޠީފު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ކަލޯބެއްޔާ(ޢަބުދުﷲ ބެ) ދޭދަރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު، މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ، ޝަހީމާ ޢަބުދުﷲ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ދޮންކަލޯ އޭސިޔާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު އޭސިޔާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ފުސްތުޅާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ޢަލީ(ޢަލިބޭބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ....... 

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ މަރިޔަމްގެ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިހާދިޔެ) އަލިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ސަލީމް، އަޙުމަދު ފަތުޙީ، މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު، ޢަޒުމަތު މުޙައްމަދު، މުޖްތަބާ މުޙައްމަދު، އާސިޔަތު މުޙައްމަދު، ޙާރިޘަތު މުޙައްމަދު، އާމިނަތު މުޙައްމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، މުރުޝިދު ކަރިޝްމާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، ފާޠިމާދިޔެ (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، އަދި މަރިޔަމްދިޔެ ސްކޫނަރ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ހުތާބެއްޔާ(ހުތެބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިންފުތުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ އެވެ.
                 -----------------

ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                         
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
26 ޖެނުއަރީ 2013