ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢާއިލާ
ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ،ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)، ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ:

1. ރެކިފުތު
2. ޢަލިފުތު
3. ރެކިދިޔެ

1. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިފުތު

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިފުތުގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ކުޑަ ޢަލިފުތު(ކުދެޢަލިފުތު) ފްލޯސްނޯޒް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިފުތުގެ އިބްރާހީމްފުތު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ފަތުޙީ މާތިލަ/ތިނަދޫ، ވަދީފާ އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަފީޤު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ނަސީމާ އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ނަޝީދާ އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަސީމު ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ނާޒިމް އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، ޝަމްޢޫނު އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ، އަސްޢަދު އިބްރާހީމް ބްލޫހެވަން/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިފުތުގެ ކުޑަ ޢަލިފުތު(ކުދެޢަލިފުތު) ފްލޯސްނޯޒް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޖަމީލާ ޗެކްސްލޭވިޔާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު މިންވަރު/ތިނަދޫ، ޞިއްދީޤު ޢަލީ މާފިޔަ/ތިނަދޫ، ޒިމްނާ ޢަލީ ފުލޯސްނޯޒް/ތިނަދޫ އެވެ.

2. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢަލިފުތު

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢަލިފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢަލިފުތުގެ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަސަން އަންޒަމާން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފާ އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޝްފާޤު އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢަލިފުތުގެ ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަމީނާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، ރަޝީދާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، މުޙައްމަދު ޝާހިދު(މާލޭގައި)، އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ޢަލިފުތުގެ ޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފެހިވިނަ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ރީފްސައިޑް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ފަރީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

3. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްފުތު ޝިމްލާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ކިނާރާ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމްފުތު އެވެ. 

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްފުތު ޝިމްލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޒުބައިދާ ޝިމްލާ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު މުފީދު، އިބްރާހީމް ޢަފީފު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ ކިނާރާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޢަލީ (އައްޑޫގައި)، މުޙައްމަދު ޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ، ތުއްތުޢަލީ ކިނާރާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ އިބްރާހީމްފުތުގެ ދަރިންނަކީ ސަޢީދާ (އައްޑޫގައި)، ފަރީދާ (އައްޑޫގައި) އެވެ.
                 ----------------
ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                         
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
28 ޖެނުއަރީ 2013