އެޓޯލްސްގެ ބެންޗު ޓީމްބެންޗަކީ ބައެއްކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކުގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ނުވަތަ ޓީމެއް ކުޅޭނަމަ، އެޓީމެއްގައި ހިމެނޭ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންނާއި އެޓީމެއްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާމީހުން ދަނޑުން ބޭރުގައި ނުވަތަ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އިމުގެ ބޭރުގައި އިށީނދެގެން ތިބޭ ގޮނޑި، ދިގުގޮނޑި ފަދަ އެއްޗެހިކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

ބޮޑުއޮޑީގެ އެކި ދިމާލުން އެކި ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އެތައް ގުނަޔަކަށް ބޮޑުވެ އޭގެ ހިސާބުބަލާ މެޝިންތަކަށް ނުކުޅަދާނަވެގެން ގޮސް ރައްޔިތު މީހާގެ އަނގަޔާއި އަތާއި ދެމެދަށް އެކަމުގެ ދަތިތައް ވަދެގެންއުޅޭ ވާހަކަ އިވެމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ އެއްއަޑަކީ އެޓޯލްސްގެ ބެންޗްޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މަހު މުސާރައާއި ޖޯޒީއާއި ފަރސްޓް އެއިޑާއި މެޗު ޕްރެކްޓިހާއި ކުޅުން އޮންނަ ގަޑީގެ ފެންފުޅިއާއި ޖޫހާއި ބިސްކޯދާއި މިކަންކަމަށް ފައިސާގެ ޚަރަދުތަކެއް ހިނގަމުންދާތީ ރައްޔިތުމީހާގެ އަނގަޔާއި އަތާއި ދެމެދަށް މިތަކެތި ވަދަގެންއުޅޭ އަޑެވެ. އެޓޯލްސްގެ ބެންޗުގައި ތިބޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ގިނަ މެޗަށް ދަނޑަށް އަރުވައި ކުޅުވާ ބަޔެއް ނޫންކަމަށް ވެސް އަޑުތައް އިވެމުން ދިޔައެވެ. މެޗަށް ނާރުވަނީ އެކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނެސް ނެތީމާކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. 

ބުނެވެނީ އެޓޯލްސްގެ ބެންޗުޓީމުން ފެންނަމުން ދިޔަ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ކުޅެއުޅުނީ ރާއްޖޭގައި ބޯޅަދަނޑުތައް ހަދައި އެތަންތާނގައި އިންސާނުން ކުޅެއުޅެމުގެ މާކުރިން ކަމަށެވެ. މިހެންމެ، ކުޅެއުޅުނު ބަޔަކު ކުޅެއުޅުނީ ވެސް ދަނޑުބިންތަކާއި ރާޅުޖަހާ ފަށުން ގޮނޑުދޮށުގައެވެ. އެހެންވީމާ އެޓޯލްސްގެ ބެންޗުޓީމު ދަނޑަށް އެރުވިއެއް ކަމަކު މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކީ ހިފަހައްޓާލެވެން ވެސް ނޯންނާނެތާއެވެ. މިހެން މިކަންއޮތްއިރު އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ބެންޗުގައި ބަޔަކު ބައިތިއްބައިގެން އެބައިމީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތަކެއް ޚަރަދުކުރުން ވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށްހެއްޔެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަމީހުން ރުހޭކަމަކަށް ވާނެހެއްޔެވެ. ނުވާނެއެވެ.

އެޓޯލްސްގެ ބެންޗްޓީމަށް އެންމެބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ބަޔަކަށް ފައިސާތަކެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަޔަކު ހަމަ ގެންގުޅެނީ ކަމަށެވެ. އެބަޔަކީ ކަމަށް ޤާބިލް އަދި ކަމަކަށްވާ ކަމެއް ކުރެވޭނޭ ބަޔެއްނޫން ނަމަވެސް ކަމެއްނެތް ނަމެއްގައި ގިނަ ފައިސާތަކެއް އިސްރާފުކުރަނީ ކަމަށެވެ. ވެރިކަމުގެ ފަރާތަށް ބޯގިނަކޮށް ވެރިކަމުގެ ބާރުގަދަކޮށް ވެރިކަމުގެ ބޮޑުންނަށް ސަނާކިޔައި އަދަބު ތަޢުޡީމުގައި ބަޔަކު ގެންގުޅެނީ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތަކެއް ހޭދަކޮށް ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެހާ ގިނަ ފައިސާތަކެއް ވެރިން ހިތުހުރި ކަމަކަށް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނޭ ކަމަށެވެ.


އެޓޯލްސްގެ ބެންޗުޓީމުގައި ތިބި ފޯވާޑުންނާއި މިޑްފީލްޑަރުންނާއި ޑިފެންޑަރުންނާއި ކީޕަރުންނާއި ކައްޕީންގެ ތެރެއިން އޭރު އެންމެ ގިނަ ދިމާލުން އަޑު އިވުނު ނަންތަކަކީ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންނާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ވަކީލުންނާއި ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިންނާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެހީތެރިންނާއި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންގެ ނަމެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ އިސްރާފު ބޮޑު ފަރާތްތައް ކަމަށް އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ.

އޮނަތިރީހުގެ ފަހަތަށް އޮންނަ ތިރީހުގެ އަހަރުތައް ނިމުމުން ދެން ގުނަން ފެށުނު އަހަރުތަކާ އެކީ ބޮޑުއޮޑީގެ ހަފޮޅުން އެތެރޭގެ ބާރުގަދަ ހިސާބުގައި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާ ބައެއް ފަރާތްޕުޅުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުކުރެވޭ ދިމަދިމާލަކީ ކޮބައިތޯ ބެއްލެވިއެވެ. އޭރު އެޓޮލްސްގެ އިސްރާފު ބެންޗުޓީމު ވަނީ އެކުޅުންތެރިއެއްގެ އައިޑީގައި އޮތް އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބެންޗަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. އަދި ކޮންމެ ފޮޔެއްގެ ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވައި ޢާއްމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ކުޅެންޖެހޭ މެޗުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ނުކުޅެ ބެންޗުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އިށީނދެގެން ނުތިބެވޭ ގޮތަށެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކުރާ ބެންޗުޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ނާރުވައި ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ ޤައުމަށްޓަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައެވެ. ކަމެއްނެތް ނަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑެތި ބޮޑެތި މުސާރަދީފައި ބަޔަކު ބައިތިއްބުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވުމުންނެވެ. މިހެންވުމުން އެކަމަށްޓަކައި ވިސްނަންޖެހޭ ބަޔަކު އެކަމަށް ވިސްނުމަކީ ވެސް ނެތްކަމެއް ނޫނެވެ. އޮތް ކަމެކެވެ. ވިސްނަންޖެހޭ ބަޔަކު އެކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ވެސް މެއެވެ. ކޮޅުނެތްކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުވާތީއެވެ. ފުރަތަމަބެލީ ބެންޗުޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ބެހޭ ޑިސިޕްލިންގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ކުޅުމުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި އޮތްތޯއެވެ. އަތޮޅު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޮޑުމީހާއާއި ފޯނުން ގުޅައިގެންނެވެ. ބޮޑުމީހާ އެކަން ބެއްލެވިއެވެ. ބެއްލެވި ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ބޮޑުމީހާ އޭނާ ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެއްވިކަމަށް ވަނީ ކުޅުންތެރިއަކާ ބެހޭ އެފަދަ ކަމެއް ހުށަހެޅި މިހާތަނަށް ނުނިމި ނެތް ކަމަށެވެ.

މިހާވަރަކުން އަދި ނުނިމުނެވެ. ދެން ބޮޑުމީހާއަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޢާއްމު ފެކްސް މެޝިނާއި ވަކިން ބޮޑުމީހާގެ މޭޒުމަތީ އޭނާއަށް ޚާއްޞަ ފެކްސް މެޝިނެއްގެ ކައިރީ އިންނަވައިގެން އޭގެތެރެއިން ނުކުތް އަމުރު މަޢުރޫފުގެ ހޫނުކަން އަލިފާނަށްވުރެ ގަދަ ބޮޑުއޮޑީގެ އިސްފަޑީގެ ބޮޑުވެރިޔަކު ސޮއިކުރެއްވި ލިޔުމަކަށް އަވަސް މަގަކުން ޖަވާބެއް ދެއްވާށެވެ. އޭގައިވަނީ އާދަކޮށް ފުލްޓީމަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް އެލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރާ ބެންޗު ކުޅުންތެރިންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަމަވެސް، ނުނިމިވާ ނަމަވެސް، އަދި އެކުޅުންތެރިންނާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއްވާ ނަމަވެސް، ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް އެންގުމަށެވެ.

މޫސަބޭ ކުޅެއުޅުނު އަތޮޅު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޮޑުމީހަކަށް އޭރު ހުންނެވީ ތަންކޮޅެއް ލަފާދާރު ބޭކަލެކެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށާއި މޫސަބެއަށް ވެސް ކުލުނު ހުރި ވަރަށްހެޔޮ މީހެއްކަމަށް މޫސަބޭ ދެކެއެވެ. 

އެއްދުވަހަކު ބޮޑުމީހާގެ ޖަގަހައަށް ވަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެ މޫސަބޭ އެޖަގަހައަށް ވަނުމުން ވަރަށް ދެރަވެލައްވާފައި އެއްކަލަ ލިޔުން ދައްކަވަމުން ބޮޑުމީހާ ބުނުއްވީ މިލިޔުމަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހިއްޖެއެވެ. ކަން އޮތްގޮތަށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތް ޖަވާބަކީ ކުރިންވެސް ބޮޑުމީހާ ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޖަވާބެވެ. ހުރިހާ ވާހަކައަކާއި ހުރިހާ ކަމަކާއި އެއްކޮށް ކަނޑައި ގުނަ ގެއްލީމާ ވެސް ނުކުންނަ ޖަވާބެވެ. "ކުޅުންތެރިންގެ ކަމެއް ނެތޭ" މިހެންނެވެ.

ދިޔަތާކަށް އަތޮޅު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޮޑުމީހާގެ ޖަވާބު ހިނގައްޖެއެވެ. އެއްކަލަ އިސްރާފު ބޮޑު އެޓޯލްސްގެ ބެންޗް ޓީމް ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ފުލްމެޗަށް އެބަ ކުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑުއޮޑީގެ އިސްފަޑީގެ ބައެއް ދިމަ ދިމާލުން އެމީހުން ކުޅުމަކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މާބޮޑުކަމެއް ނެތި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔަކަށް މުސާރައެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މަޤާމްތަކެއް ހަދަހަދައިގެން ބަޔަކު ލައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ އިންސާނުންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ކުރަން ހެޔޮވެގެންވާ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެއީ ތެދެކެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެންވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ދެންއައީ ހަރުދަނާ އީމާންތެރި ކަމަށް ކަމޭހީކުރާ އުޞޫލެވެ. މިއުޞޫލުން ނޫން އެއްވެސް ގޮތަކުން އެކަން ހަމަޖެހެން ނެތީމައެވެ. ބެންޗުޓީމަށް ރައްޔިތުމީހާމެންގެ އިސްރާފު ފައިސާ ކޮންމެހެން ހޭދަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ޑިސިޕްލިނަކުން ކޮރަޕްޝަނަކުން އީމާނަކުން އިޙުސާނަކުން އެކަން ހުއްޓުވޭނޭ އެއްވެސް މަގެއް ނުފެނުމުން އެންމެފަހުން ހެދިގޮތަކީ ބެންޗުޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުގައި ކުޅޭ މަޤާމްތައް އުވާލީއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ބެންޗު ވެސް ރޫޅާލީއެވެ. ފޯވާޑުންނާއި މިޑްފީލްޑަރުންނާއި ޑިފެންޑަރުންނާއި ކީޕަރުންނާއި ކައްޕީން ނެތި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެވޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެތާއެވެ. އެބައި ނިންމާލީ ޤައުމަށްޓަކައެވެ.  އެނަމުގައެވެ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައެވެ. އެނަމުގައެވެ. ރައްޔިތު މީހާމެންނަށް ހެވަކަށެވެ. އެނަމުގައެވެ. ހެޔޮ ވިސްނުމުގައެވެ. އެނަމުގައެވެ. އެބައިމީހުންގެ ފައިސާއިން އިސްރާފު ނުކުރަންވެގެންނެވެ. މިހުރިހާކަމެއް ކުރީ ހަމަ ނަމެއްގައެވެ.

ރަނގަޅު ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭކާރުގޮތުގައި އެފައިސާ އިސްރާފުގެ މަގުން ހޭދަ ނުކުރުމަށެވެ. މިހެނީ ކަމެއްނެތް ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔަކަށް މުސާރަ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި އެކި ތަންތަނާއި މަޤާމްތަކެއް ހަދަހަދައިގެން ބަޔަކު ލައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ކޮށްގެން ނުވާނޭ ކަމެކެވެ. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އެހެންވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގިނަމީހުން މަރުޙަބާ ކިޔާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އެމީހުން އެދޭނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އިންޞާފެއް ވެސް ނޫނެވެ.
            ------------------------
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
15 އޮކްޓޫބަރ 2009މ.