ހަވަރުތިނަދޫ "ވައިހޭ" ޢާއިލާހަވަރުތިނަދޫ "ވައިހޭ" ޢާއިލާގެ އެންމެއިސް 4 ބެއިންނަކީ ވައިހޭ ދޮންބެ، ވައިހޭ ކާސިންބެ، ވައިހޭ ހުތާބެ، އަދި ވައިހޭ ކަޅުބެ އެވެ.

1- ވައިހޭ ދޮންބެ
2- ވައިހޭ ކާސިންބެ
3- ވައިހޭ ހުތާބެ
4- ވައިހޭ ކަޅުބެ


1- ވައިހޭ ދޮންބެ

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ދޮންބެގެ ދަރިންނަކީ ކާސިންބެ، ކަޅުދިޔެ، ކުޑަދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ދޮންބެގެ ކާސިންބެގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ޤާސިމް(އިބްރާހީމްފުތު) ސައިބޭރިޔާ/ތިނަދޫ، އަދި ރެކިދިޔެއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ދޮންބެގެ ކަޅުދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޔޫސުފު ބްރޯން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޔޫސުފު(ރެކިބެ) ޕޭލް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޔޫސުފު ވެސްޓްބީޗް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ދޮންބެގެ ކުޑަދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޙުސައިން އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޖީބު(ކަލޯބެ) ސީނިއަރުގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ސޫރަޖުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޢަލީ މާފުށީގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ، އަދި ޙަބީބު ޢަލީ އެވެ.

2- ވައިހޭ ކާސިންބެ

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކާސިންބެގެ އާމިންދައިތަގެ ފިރިއަކީ އެރަށު ކަންޓާ އިސްމާޢީލްބެ އެވެ. މިދެމަފިރިކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ޙަސަން ޢިސްމާޢީލް ސީކޯ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް/ އޮލިމް/ތިނަދޫ، އަދި ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް އެވެ.

3- ވައިހޭ ހުތާބެ

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ ދަރިންނަކީ ކާސިންބެ، އަދި އާމިންދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ ކާސިންބެ ކައިވެނިކުރެއްވީ އެރަށު އޮޅަބެއްޔާގެ ސަންފާދިޔެއާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ
މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔާ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޤާސިމް ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޤާސިމް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ ކާސިންބެގެ މަރިޔަމް ޤާސިމް(މަރިޔާ) އާބަހާރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން، ޙައްވާ ފަރީދާ، އަޙުމަދު ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ޢަލީ ވަޙީދު ޙުސައިން، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ޙުސައިން، މުޙައްމަދު ޢަފީފު ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ ކާސިންބެގެ ދޮންކަމަނަ ޖެމިނީހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު މުޢީނު، މަރިޔަމް ރުޤިއްޔާ، މުޙައްމަދު ނަސީމު، މަރިޔަމް ޒަރީނާ، މުޙައްމަދު ޢިމާދު، ފާޠިމަތު ޞަފިއްޔާ، ޢަލީ ޝަމީމު، މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، އާމިނަތު ރިޔާޟާ، ތަސްނީމާ ޒަކަރިއްޔާ، ޢާއިޝަތު ޒަކަރިއްޔާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ ކާސިންބެގެ ޙައްވާ ޤާސިމް ތްރީލައިންސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ، މަރިޔަމް ސަކީނާ، މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ހުތާބެގެ އާމިންދިޔެގެ ދޮންކަމަނަގެދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ސަޢުދިއްޔާ މުޙައްމަދު ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ، އަދި އާދަމް ސަޢީދު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

4- ވައިހޭ ކަޅުބެ

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެ ކައިވެނިކުރެއްވީ ކޮލަމާފުށީ ކުދުހުތަގެ ކަލޯގެ ރައްކައްދައިތާ އާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް، ފާތިންދިޔެ، ދިޔެ، ދޮންކަލޯ، ކަޅުދައިތަ، ކަޅުފުތުބެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ އިބްރާހީމްގެދަރިންނަކީ ޙަސަން އިބްރާހީމް ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، މޫސާ އިބްރާހީމް(ރެކިބެ) އިރުމަތީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޓިބެޓް/ތިނަދޫ، އަދި މަރިޔަމް އިބްރާހީމް ގާޑްނިންގ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ފާތިންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކައިދާ، އަދި އާމިންދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަލިފުތު(އާރަންގާ ޢަލިފުތު)، އިބްރާހީމް(ޓޫރަންގާ އިބްރާހީމް) ޙަސަންފުތު (ވޮޓެ ޙަސަންފުތު) ނިވިޔާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ދޮންކަލޯގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންބެ ހިލިހިލާގެ/ކޮލަމާފުށި، މަރިޔަމްދައިތަ ކަރަންކާގެ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ދޮންކަލޯގެ ޙުސައިންބެ ހިލިހިލާގެ/ކޮލަމާފުށި ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޙުސައިން ހިލިހިލާގެ/ކޮލަމާފުށި، ޒާހިރާ ވަލުގެ/ކޮލަމާފުށި، ޝަރީފު ތެވެލި/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ދޮންކަލޯގެ މަރިޔަމްދައިތަ ކަރަންކާގެ/ ކޮލަމާފުށި ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ވަސީމު، މުޙައްމަދު ވަސީމު، ވަސީމާ، ނާޞިރު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ކަޅުދައިތަގެދަރިންނަކީ އާދަމްފުތު(ފަޅޯފަނި އާދަމްފުތު)، ދަލިކެދައިތާ، ރެކިދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ވައިހޭ ކަޅުބެގެ ކަޅުފުތުބެގެ ދަރިންނަކީ ޙަލީމާ ޓިބެޓް/ތިނަދޫ، އާދަމްބެ/ވިލިގިލި، ދޮންބެއްޔާ/ކޮލަމާފުށި، މޫސާބެ/ ވިލިގިލި އަދި މަރިޔަމްދިޔެ އެވެ.
               -------------------
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
07 އެޕްރީލް 2013މ.