މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޢާއިލާމަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ) އަކީ، މަޑަވެއްޔަށް އުފަން އެރަށުގެ ބޭކަލެކެވެ.  ނަމަވެސް އޭނާ ދިރިއުޅުއްވައި ޢާއިލާ އުފެދުނީ ހަވަރުތިނަދޫގަ އެވެ.  މަޑަވެލީ މޫސިޔާ ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ މެރަދޫގޭ އާމިނަ(އާމިނަތު) އާއި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ޢާއިލާފިޔަވައި، ދެން މިހާރު ތިނަދޫގައި އެނގެންއޮތް އެންމެބޮޑު ޢާއިލާއަކީ މަޑަވެލީ މޫސާ ޢަލީ (މަޑަވެލީ މޫސިޔާ)ގެ ޢާއިލާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިޢާއިލާ ލިޔެފައިމިވަނީ، މިހާރުގެޖީލަށް މިޢާއިލާ ދެނެގަތުމަށް ދަތިނުވާނެ މިންވަރަށެވެ.
 

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ ކާބަފައިންނާއި އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޢުލޫމާތްތަކެއް އެކުލެވޭ ލިޔުންތަކެއް، މަޑަވެލީ ޒޫރިޔާގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޞީރު ލިޔުއްވައިފައިވެއެވެ. މިލިޔުންތައް "ހަވަރު" އޮންލައިނާއި މިސައިޓުންވެސް ވިދާޅުވެވިދާނެއެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ) އާއި ހަވަރުތިނަދޫ މެރަދޫގޭ އާމިނަ (އާމިނަތު) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:
1. ޤާސިމް މޫސާ (ކާސިމާ)
2. ސަންފާ މޫސާ (ސަންފާދިޔެ)
3. ޚަދީޖާ މޫސާ (ކައިދާދިޔެ)
4. މާވަޑިކަލޯ
5. ދޮންރެކިދިޔެ
6. ޙައްވާ މޫސާ (ޙައްވާދިޔެ)
7. މަރިޔަމް މޫސާ (މަރިޔަމްދިޔެ)

1. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް މޫސާ (ކާސިމާ)

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް މޫސާ (ކާސިމާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ (އައިސާދިޔެ) މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިބެއްޔާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ، އޮޅަބެއްޔާ ޖަނަވަރީގެ/ގއ.ވިލިގިލި، ޔޫސުފު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ، މޫސާ(ބޮޑުމޫސާކަލޭގެފާނު) ނަރުގިސްވިލާ/ގއ.ވިލިގިލި، ދޮންފުތު(ދޮންފުތުބެ) މިޔުޒިކްހޯމް/ތިނަދޫ،  ކުޑަފުތު އެޅަހިށިގެ/ގއ.ވިލިގިލި، ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) މަސްރޫމުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމްގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ، ޙަސަން ކަލޭގެފާނު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޭގެފާނު ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމްގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު/ކ.ގުރައިދޫ، ޙައްވާފާނު ރޯޒަރީ/ތިނަދޫ، ދޮންތައްޚާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާފާނު/ކޮލަމާފުށި، ޢާއިޝާދިޔެ، ޙުސައިންތައްޚާނު އަމީރުއްޒަހުރި/ތިނަދޫ، އާމިނަތު އާދަމް (އާމިނާފާނު) ކެރަމްލިން/ ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ އާދަމް މ.ބާރަނާއާގެ/މާލެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދޮންކަމަނަ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދީދީ ބީޗްވިލާ/ތިނަދޫ ޙަސަންދީދީ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ، ފާޠިމާދީދީ، ޢަބުދުﷲ ދީދީ، ތުއްތުދީދީ  ހިތްފަސޭހަވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ޙަސަން ކަލޭގެފާނު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ލަޠީފާ ޙަސަން ޒީޓަލް/މާލެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ
، ޒުބައިދާ ޙަސަން ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ، ސިޔާމާ ޙަސަން ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ، އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، ޞަފިއްޔާ ލުޠުފީ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ،  ޙުސައިން ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ،  އަޙުމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ،  މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޢަލީ(ޢަލިބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ދޮން އައިސާ، ޙައްވާދިޔެ ބުލްބުލާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ މައިނާފަރު/ތިނަދޫ، ޙަސަން ފުއާދު ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޤާސިމް ދޯދި  އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް (ކާސިމާ)ގެ އޮޅަބެއްޔާގެ ކުޑަފުތު (ކުދެހުތުބެއްޔާ)ގެ ހާޖަރާ ޖަނަވަރީގެ/ގއ.ވިލިގިލި ގެ ޢާއިލާވަނީ ގއ.ވިލިގިލީގަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމްގެ ޔޫސުފު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ، ރެކިދިޔެ، އާމިންދިޔެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޔޫސުފުގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ، ޢަލީ ޒާހިރު މިސްކިތްދޮށުގެ/ދާންދޫ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ސްޓާލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެލްވައްތަ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަމީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ބޮޑުމޫސާކަލޭގެފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތުބެ ނަރުގިސްވިލާ/ވިލިގިލި، މަރިޔަމް މޫސާ އިހުރާމުގެ/ވިލިގިލި، ފާޠިމަތު މޫސާ ޕެރިސްރޯސްމާގެ/ވިލިގިލި، ޢާއިޝަތު  މޫސާ ހިތްފަސޭހަގެ/ވިލިގިލި އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ދޮންފުތު(ދޮންފުތުބެ)ގެ ދަރިންނަކީ، ހުތައްޚާނު(ޢާއިލާ މަރަދޫގައި)، ކުޑަކަލޯ/ގއ.ވިލިގިލި، ބޮޑުރެކިފުތު ޝެރިފް/ތިނަދޫ، ދޮންޢަލިތަކުރުފާނު މިޔުޒިކްހޯމް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ކުޑަފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް(ކާސިންބޭ) /ޢާއިލާ ވިލިގިލީގައި، އަދި ޙަސަން(އޮޅަހަސަން) އެޅަހިށިގެ/ގއ.ވިލިގިލި އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ ދަރިންނަކީ، ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތު) މަސްރޫމުގެ/ތިނަދޫ،  ރެކިދިޔެ މާދެލަ/ތިނަދޫ، ރެއްކާބެ ރަދީފު/ތިނަދޫ، އާމިންދިޔެ މޫވީލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތު) މަސްރޫމުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ، ޝަރީފު، ފަރީދާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ ރެކިދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ މާދެލަ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާ މާދެލަ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު މާދެލަ/ތިނަދޫ، ޝިހާމާ ފުއާދު މާދެލަ/ތިނަދޫ، ޝިމާނާ ފުއާދު މާދެލަ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ ރެއްކާބެ ރަދީފު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ، އާމިނާދިޔެ ރަދީފު/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ އާމިންދިޔެ މޫވީލައިޓް/ތިނަދޫގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝާފާނު(ކުޑަދިޔެ) މޫވީލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ. 

2. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާ މޫސާ (ސަންފާދިޔެ)

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް(ކާސިމާ) މާރާދަގެ/ތިނަދޫ، އޮޅަދިޔެ މާރާދަގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ) ޗާނދަނީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ އަދި އިބްރާހީމެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމްގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ(ފާތިންދައިތާ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ ވައިމަތީގެ/ދެއްވަދޫ، ކުޑަދިޔެ މާދޫނި/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ، މަރިޔަމް ޤާސިމް ފުއްޓަރުގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޤާސިމް ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޤާސިމް މާރާދަގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޙައްވާދިޔެ ވައިމަތީގެ/ދެއްވަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ މޫސާ(ޢަލިބެ) ވައިމަތީގެ/ދެއްވަދޫ، ޤާސިމް މޫސާ(ކާސިންފުތު) ރަބަރުމާގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާޠިމާދިޔެ) ގ.އަލިސާ/މާލެ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ(ޢާއިޝާދިޔެ) މ.މާފުށީގެ/މާލެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޙައްވާދިޔެ ވައިމަތީގެ/ދެއްވަދޫ ގެ ޢަލީ މޫސާ(ޢަލިބެ)ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ލައިޓްރޯސް/ދެއްވަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވައިމަތީގެ/ދެއްވަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހެޕީޑޯން/ދެއްވަދޫ، ފާޠިމަތު ވަޙީދާ ނަސްރީނުވިލާ/ދެއްވަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ޤާސިމް މޫސާ(ކާސިންފުތު) ރަބަރުމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ ޤާސިމް ހ.ކާމްސީ/މާލެ، ފަހީމާ ޤާސިމް(ރެކިބީފާނު) ސްޕާކްލިންގ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް ރަބަރުމާގެ/ތިނަދޫ، ސީމާ ޤާސިމް ރަބަރުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.


މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާޠިމާދިޔެ) ގ.އަލިސާ/މާލެ ގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(ޢާއިޝާދިޔެ) މ.މާފުށީގެ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ނިޢުމަތު ޝަފީޤު، އަޙުމަދު ޝަފީޤު، މަރިޔަމް ޝަފީޤު، އާމިނަތު ޝަފީޤު، ޢަބުދުﷲ ޝިފާޢު، ޙަސަން ޝަފީޤު، ރިޒުމީނާ ޝަފީޤު، އަދި ނާނީ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ)ގެ ކުޑަދިޔެ މާދޫނި/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ މާދޫނި/ތިނަދޫ، ވަޙީދާ މާޅަސްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒާހިރާ މާޅަސްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ މާރާދަގެ/ތިނަދޫ، ރީތިކުއްދާބެ ބްލޫބާރޑް/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު(ޢާއިލާ ދަރަވަންދޫގައި)، އާމިންދިޔެ ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ، ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ، ފާތިންދައިތަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދައިތަ ލަކީސްޓްރިކް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާފާނު) މަސްރޫމުގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙުސައިން(ޢަލިބެ) މާރާދަގެ/ތިނަދޫ، ތުއްތު(ތުއްތުބެ)/ ނަޑެއްލާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ރީތިކުއްދާބެގެ ދަރިއަކީ ޤާސިމް ބްލޫބާރޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ޢަލިފުތުގެ ދޮންބީފާނުގެ ޢާއިލާވަނީ ދަރަވަންދޫގަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ އާމިންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ފާތިންދިޔެ ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ،  ދޮންކަމަނަ ސައިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ އާމިންދިޔެގެ ފާތިންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތުއާއި ޢާއިޝަތު ގާސިމް (އައިސާދިޔެ) އާއި ލަޠީފާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ އާމިންދިޔެގެ ފާތިންދިޔެގެ ރެކިފުތުގެ
 ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޝަރީފު، އާމިނަތު ވަޙީދާ ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ނާހިދު ރަތްވިލާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ އާމިންދިޔެގެ ފާތިންދިޔެގެ ޢާއިޝަތު ގާސިމް (އައިސާދިޔެ) އާއި ލަޠީފާ ގެ ޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ އާމިންދިޔެގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(މުޙައްމާ) ޗެކްސްލޭވިޔާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ސައިމާގެ/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ކަފަމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ލަބުލާބުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ، ޢާއިޝާ (އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިއަކީ ޙުސައިން ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިއަކީ ކުޑަދިޔެ ލަބުލާބުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ، ފާޠިމާ، ރަޝީދު، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ރަޝީދާ ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ވަޙީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ އޮޅަދިޔެގެ ސުލައިމާނު(ސުލައިމާނުބެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ،ދަރިންނަކީ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ދިހެރޭގެ/ ތިނަދޫ، މުޖުތަބާ ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ އޯޖަން/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(ރެކިދައިތަ) ޗާނދަނީގެ/ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ، އަދި ޙުސައިން މަޖުދީ، ވެށި/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ)ގެ ދޮންކަމަނަ އޯޖަން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަންތައްޚާނު އޯޖަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ)ގެ އާމިނަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(ރެކިދައިތަ) ޗާނދަނީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ މޫސާ(ޢަބުދުﷲ ކަޠީބު ކަލޭގެފާނު)، ޙައްވާ މޫސާ(ޙައްވާމަނިކެ)، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާޠިމާމަނިކެ)، ޢަބުދުލްމުޣުނީ މޫސާ(ތުއްތުބެ)، މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ސަޢީދު ކަތީބު)، އާމިނަތު ނަފީސާ މޫސާ ގ.މަލިންގެ/މާލެ، ޢަބުދުލްމުޙުސިން މޫސާ ގަހާކޯޅި/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ) ޗާނދަނީގެ/ތިނަދޫ ގެ އާމިނާދިޔެގެ މަރިޔަމް މަނިކެ އާއި ޝިހާބުގެ ޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގަ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އޮޅަފުތުބެ)ގެ ޙުސައިން މަޖުދީ، ވެށި/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު މަޖުދީ، މަރިޔަމް މަޖުދީ، ޢާއިޝަތު މަޖުދީ، ޙަމުދީ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ރާޝިދު ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ރާޝިދު ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫގެ ޢަބުދުﷲ ރާޝިދު ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ރާޝިދު ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫގެ މަރިޔަމްދިޔެ ސީބްރީޒް/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދު ސީބްރީޒް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޓޫއެންޑްވަން/ ތިނަދޫ އެވެ. 

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ސަންފާގެ ދޮންކަމަނަ ގޯލްޑަންއެގް/ތިނަދޫގެ ޙައްވާދިޔެ ނިއުލައިފް/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ، އަޙުމަދު ކާމިލު (ދޮންމަނިކު) މިޔުޒިކްހޯމް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙުސައިން(އަޙުމަދުމަނިކު) މއ.އަސްނަފް/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙުސައިން(މުޙައްމަދުމަނިކު) ޗުވިންގަމް/ތިނަދޫ، ޒަހުރިއްޔާ ޙުސައިން އުނިމާގެ/ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ ޙުސައިން ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު ނިއުލައިފް/ތިނަދޫ އެވެ.

3. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ މޫސާ (ކައިދާދިޔެ)

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާބެ ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، ކުދެކުއްދާބެ ދޯދިލް/ތިނަދޫ، ދިޔެ އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ، ސަންފާ ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ، ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) ރަންކޮކާގެ/ތިނަދޫ، ކަޅުދިޔެ ކަލްމުނާގެ/ތިނަދޫ، އައިހާ ކޫވިލް/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ހައިހޯޕް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ މޫސާބެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޖަމީލު ކަލޭގެފާނު(ދޮންކަލޭގެފާނު) ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނަޖީބު(އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު) ނެލްޝަން/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ މޫސާބެގެ މުޙައްމަދު ޖަމީލު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޖަމީލާ ހިންދޫސް/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޖަމީލް މ.ލައިޓްވިޔް/މާލެ، މަރިޔަމް ޖަމީލާ ފަތިސް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ފާރޫޤް ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ސަޢީދާ ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޖަމީލު ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދުﷲ ޖަމީލު ގުލްދަސްތާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ މޫސާބެގެ އަޙުމަދު ނަޖީބު(އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު) ނެލްޝަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ނަޖީބު، މުޞްޠަފާ ނަޖީބު، މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ނަޖީބާ، އާސިޔަތު ނަޖީބު، ފާޠިމަތު ނަޖީބު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ކުދެކުއްދާބެގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޝަކީބު ގެލަ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްދަސްތާގެ/ ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ ސަންޑޭ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްވައްހާބު ދޯދިލް/ ތިނަދޫ، ދޮންފާޠިމާ/ މާލެ، މަރިޔަމްޒާހިރާ(މަރިޔަމްދިޔެ) ކޫވިލް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުފުތު އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ކެނދިފަށުވިގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ(ފާތިންދައިތާ) ސައިބޭރިޔާ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ދިޔެގެ މުޙައްމަދުފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙައްޔު މުޙައްމަދު އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު އުޖާލާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު މުޙައްމަދު(އަޙުމަދުބެ) ކެނދިފަށުވިގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް މުޙައްމަދު(އާދަމްބެ) އޭސިޔާ/ތިނަދޫ، ތުއްތު(ތުއްތުބެ)، މަރިޔަމް ފަހީމާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ޤާސިމް(އިބްރާހީމްފުތު) ސައިބޭރިޔާ/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ސަންފާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އާމިންދިޔެ) އެދުރުގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު(އިބްރާހީމްފުތު)، މަރިޔަމް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު، ޤާސިމް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ނަޞީރު(ޢަބުދުބެ) ރަންކޮކާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޞީރު ސާމީ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ކަޅުދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ބްލޫކިޔާގެ/ހަވަރުތިނަދޫ، ރެކިފުތު އަލަމާވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ކަލްމުނާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ކަޅުދިޔެގެ ޢަލީ) ސިލްވަރކްއީން/ތިނަދޫ، ޙައްވާ، ދޮންކަލޯ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ ކަޅުދިޔެގެ އާދަމް ބްލޫކިޔާގެ/ހަވަރުތިނަދޫ އާއި ހަވަރުތިނަދޫ ކުޑަފުތުބޭގެ ފާޠިމާދިޔެ ގ. ހޮރިޒަން/ މާލެ (ކުދުހުތުބެއްޔާގެ ދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އާދަމް، މަރީނާ އާދަމް، ޢަބުދުﷲ އާދަމް، އަޙުމަދު އާދަމް، ޢަބުދުއްރައްޒާގު އެވެ.  

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ އައިހާގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ބޭނގުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންތައްޚާނު ކޫވިލް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާދިޔެ)ގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަފުތު ޓައިމްލެސް/ތިނަދޫ، ދޮންރަހާ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތަ) ހައިހޯޕް/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު، ސަންފާ އެވެ.

4. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯ

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު ގުލްފާމުގެ/މާތޮޑާ، މާވަޑިބެ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ކަނޭބެ ހަޒާރުމާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ކޭވަކުގެ/ތިނަދޫ، އޮޅަފުތުބެ ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްފާނާއި، މޫސާ ތަކުރުފާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ރެކިބީފާނުގެ މަރިޔަމްފާނާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ މާތޮޑާ ކަތީބު ކަލޭގެފާނެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދު ބްލޫހެވަން/ މާތޮޑާ، އިބްރާހީމް ވަޙީދު ގުލްފާމްގެ/ މާތޮޑާ، އާމިނަތު ވަޙީދާ ރަންގިރި/ މާތޮޑާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ރެކިބީފާނުގެ މޫސާތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާގެ ދޮންކަމަނަ އާ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ރެކިބީފާނުގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ކަމެންދިޔެގެ އާމިނާދިޔެ އާއެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު/ މިލެޓް، ޙަސަން އަޙުމަދު/ މިލެޓް އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މާވަޑިބެ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންރަހާ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުތު އަލަނާސިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ފިނިވާގެ/ފިޔޯރީ، އަޙުމަދުފުތު، ދޮންކަމަނަ، ރެކިފުތު، ޙުސައިން އެވެ.


މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މާވަޑިބެގެ ދޮންރަހާ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާމިނާފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މާވަޑިބެގެ ޙަސަންފުތު އަލަނާސިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އާދަމްތަކުރުފާނު އަލަނާސިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މާވަޑިބެ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމްފާނު ފިނިވާގެ/ފިޔޯރީ ގެ ދަރިއަކީ ޢަލީ މުޙައްމަދު ފިނިވާގެ/ފިޔޯރީ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މާވަޑިބެގެ އަޙުމަދުފުތުގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު މުނީރު އެވެ. 

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ކަނޭބެގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިސާފާނު) ކާމިނީގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީފާއިޒު ހަޒާރުމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ތަކުރުފާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ ދޮންބީފާނުގެ ސަންފާމަނިކެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަފީފު(ޙަކީމް) ކޭވަކުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންމަނިކު ސައިޑްބީޗް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު(އާމިނާދިޔެ) ޕެރިސްގާރޑްން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ތްރީސްޓާރ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ސީޝޯރ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ އޮޅަފުތުބެ ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ކަލޭގެފާނު ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު ގާލިކް/ތިނަދޫ، ޤާސިމްތަކުރުފާނު ގ.މަތިވަރު/މާލެ، މަރިޔަމްފާނު، އާދަމްތަކުރުފާނު،  އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ އޮޅަފުތުބެގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޓޫއެންޑްވަން/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ އޮޅަފުތުބެގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާފާނުދިޔެ) އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، ސަޢީދާ ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ، ޙަފީޡާ ޢަލީ ގާލިކް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ އޮޅަފުތުބެގެ ޤާސިމްތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަނީފު ގ.މަތިވަރު/މާލެ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ އޮޅަފުތުބެގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިއަކީ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ތަކުރުފާނު، ދޮންތަކުރުފާނު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މާވަޑިކަލޯގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ޤާސިމް ޙަސަން ސްޕޮޓްލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

5. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެ

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ އަޙުމަދު ޚަޠީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ  މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) ޕޭލް/ތިނަދޫ، ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތަ) މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ(ދޮންކަމަންދައިތަ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(ޙަސަން ތަކުރުފާނުބޭގެ ކަލޯ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ، ބެއްޔާ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު)ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ސަޢުދިއްޔާ ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ، އާދަމް ސަޢީދު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު)ގެ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙަކީމު ޝާކިރު ހެލެގެލި/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމު ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝާކިރާ ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޝާކިރު މޭގަ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޝާކިރު ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު)ގެ ސަޢުދިއްޔާ ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ، ފާޠިމަތު ޢަފީފާ، ޢާރިފާ ޙުސައިން އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު)ގެ އާދަމް ސަޢީދު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ،

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، އަދި އަޙުމަދު (ޢާއިލާ ފަރެހުގައި) އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ)ގެ ފާޠިމަތު ޔޫސުފު(ފާޠިމާ) ޕޭލް/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ޙަސަން، އާމިނަތު ޙަސަން، ޢާއިޝަތު ޙަސަން ޕާޕަލް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢާރިފާ ޕޭލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަޖީބު ޕޭލް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނާޝިދު ޕޭލް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތަ)ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ނަސީމު މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ދޮންކަމަނަ(ދޮންކަމަންދައިތަ)ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކްރިމްސަން/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާ) ކޯރަލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަލީ(ކަތްދާދިޔެ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ(އާދަމްފުތު) ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢަލީ ޓިވެގާލައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(ޙަސަން ތަކުރުފާނުބޭގެ ކަލޯ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ، މޫސާ އިބްރާހީމް(މޫސާދީދީ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ(ދޮންދީދީ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ އެވެ.

6. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޙައްވާ މޫސާ (ޙައްވާދިޔެ) 

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޙައްވާ(ޙައްވާދިޔެ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާ އެވެ. މިހެންވުމުން މިހާރު ލިޔެފައިވާ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ފުތް މުކުރިބެއްޔާގެ ޢާއިލާއަކީ މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ޙައްވާ(ޙައްވާދިޔެ)ގެ ޢާއިލާ އެވެ.

7. މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް މޫސާ (މަރިޔަމްދިޔެ)

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ، ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިއަކީ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު)، އަޙުމަދު ވަޙީދު، ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ޢަލީ ރަޝީދު(ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) މުޞްޠަފާ މަންޞޫރު އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު) ގެ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް(އައިސާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ، ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ޒަރީނާ ޢަބުދުލްވައްހާބު ވ.ތަރި އެވެ. 

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ވަޙީދުގެ ފާޠިމަތު ވަޙީދާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޝަކީބާ، ޢާއިޝަތު ޝަކީބާ ގެލަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، ޞަފިއްޔާ ލުޠުފީ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ މާކަރީވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު މ.ސޯންބްލޫ/ މާލެ، ޝަރީފާ ސަޢީދު ސަނީޑޭލް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލީ ރަޝީދު (ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ ރުޤިއްޔާ ޢަލީ ރަޝީދު ކާރނޭޝަންވިލާ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރަޝީދު ގ.ޒީޓަލް/މާލެ، ޢަބުދުއްރަޝީދު ރިހިކުރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ މުޞްޠަފާ މަންޞޫރުގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ މަންޞޫރު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހ.ތެވެލި/މާލެ، އަޙުމަދު ޝަފީޤު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ. 
                     
ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ، 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔެވޭތޯއެވެ. މިހެންވުމުން އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                                     -----------------
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
06 ފެބްރުއަރީ 2013