މިވެބްސައިޓްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދަނީ

މިވެބްސައިޓްގައިހުރި ލިޔުންތައް ހޯއްދެވުމަށް ސާރޗް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ބައެއްލިޔުންތައް ފެނިވަޑައިނުގަތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއީ މިސައިޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީއެވެ. އެކަމަކު ކުރިއްސުރެ މިސައިޓްގައި ހުރިޢާއިލީ ވަނަވަރުތަކާއި ބައެއް ލިޔުންތައް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.