ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ޢާއިލާ


ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ބައްޕައަކީ އިބްރާހީމް މުޘުހިރުއްދީންގެ މުޙައްމަދު މަނިކުފާނުގެ މޫސާ މަނިކުފާނުގެ ކޮނޑޭ ޢަލިމަނިކުފާނުގެ މޫސާދީދީގެ އަޙުމަދުދީދީއެވެ. ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މަންމައަކީ މުޙައްމަދު ޣިޔާސުއްދީންގެ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ ޚަދީޖާދީދީއެވެ. މިޚަދީޖާދީދީގެ މަންމައަކީ މުޙައްމަދު ޣިޔާސުއްދީންގެ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީއެވެ. މަތީގައިވާ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ބައްޕައަކީ ކޮނޑޭ ޢަލިމަނިކުފާނެވެ. މިހެންމެ މަތީގައިވާ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ބައްޕައަކީވެސް ކޮނޑޭ ޢަލިމަނިކުފާނެވެ.


ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީ ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދި ޛުލައިޚާ ނުވަތަ ދަލިކާފާނާއެވެ. މިދެކަނބަލުންގެ ދަރިންގެތެރެއިން ޢާއިލާއުފެދިފައިވާ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުދީދީ (ގޮއިވެރި މުޙައްމަދުދީދީ) ޢާއިޝާދީދީ، އިބްރާހީމްދީދީ، އަދި މަރިޔަމްދީދީ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތުދީދީ، އިބްރާހީމްދީދީ، ދޮންދީދީ، އާމިނާދީދީ، ޢާއިޝާދީދީ، ޙުސައިން ދީދީ، މޫސާދީދީ، ދޮންތުއްތުދީދީ އަދި ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޒާހިރު އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ތުއްތުދީދީގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު،  ހާޖަރާ ތުއްތުދީދީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ތުއްތުދީދީ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ތުއްތުދީދީގެ ހާޖަރާ ތުއްތުދީދީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްމަޖީދު ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ލުޠުފީ ހާޖަރާގ/ ތިނަދ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދީދީ ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ ޙަސަންދީދީ އެވަރފާސްޓް/ ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ، ފާޠިމާދީދީ، ޢަބުދުﷲ ދީދީ، ތުއްތުދީދީ  ހިތްފަސޭހަވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ މަރިޔަމްދީދީ ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ މަންޞޫރު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހ.ތެވެލި/ މާލެ، އަޙުމަދު ޝަފީގު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދީދީ، ފާތުމާދީދީ، މަރިޔަމްދީދީ، އަޙްމަދުދީދީ (އަޙުމަދު ޙިލްމ) ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ،  ޙަސަންދީދީ (ޙަސަން ޙިލްމީ) ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދުދީދީ ީ(މުޙައްމަދު ޙިލްމީ) ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ރެކިދީދީ، ފާތުމާދީދީ، މަރިޔަމްދީދީގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އަޙްމަދު ޙިލްމީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އަޙުމަދު ދީދީ މ.ގާވިޔާ/މާލެ، ޙަސަން އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ދީދީ ސްޓާރލިންގ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީގެ ޙަސަން ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ހ.ހަޒްވިޔު/މާލެ، އާމިނަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ދޮންދީދީގެ މުޙައްމަދު ޙިލްމީ(މުޙައްމަދު ދީދީ) ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙިލްމ،ީ ޢަލީ ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ޢާއިޝާ ދީދީގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމްދީދީ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ޢާއިޝާ ދީދީގެ މަރިޔަމްދީދީ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފާއިޒާ ހަލަވެލި/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރިޒާ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ  ދޮންދީދީ މުޝްތަރީގެ/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ޝަރީފު މުޝްތަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ޙުސައިންދީދީ (އޮޅަދީދީ)ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙުސައިން ޕްލެނެޓް/ ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙިލްމީ މޫންލައިޓް/ ތިނަދޫ ޢާއިޝަތު ފަރީދާ ގޯލްޑަން ހައުސް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ފަރީދާ، ފަރީދާ ޙުސައިންދީދީ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީގެ ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޒާހިރުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ދެލްވައްތަ/ ތިނަދޫ،  އާމިނަތު ޙަމީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޒާހިރާ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ ކޭވަކުގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޒާހިރާ ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޒާހިރު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޙަމީދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތުދީދީ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީ، ޙުސައިން އިބްރާހީމްދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމްދީދީ ޖައްވު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ޢާއިޝާ ދީދީގެ ތުއްތުދީދީ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަބީބާ މާބަނޑޭރިގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދަލިކާފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ އަޙުމަދު އިބްރާހީމްދީދީގެ ދަރިއަކީ އާމިނަތު އަޙުމަދުދީދީ (ދީދައިތަ) އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ޙުސައިން އިބްރާހީމްދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިންދީދީ ސިލްވަރކްއީން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ ޢާއިޝާދީދީގެ މަރިޔަމް އިބްރާހީމްދީދީ ޖައްވު/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަލީ ޙަސަން ޖައްވު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ ޙުސައިންދީދީގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަންދީދީ، އަޙުމަދުދީދީ، ރުސްތުމް ރަންތަރި/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރަންތަރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ދެއްވަދޫ އިސްމާޢީލްދީދީގެ މަރިޔަމް ދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އާމިނާދީދީގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަނީފު ގ.މަތިވަރު/ މާލެ އެވެ.
                   ----------------------

ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
25 ޖެނުއަރީ 2013