ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅުން ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ޢާއިލާ


ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫގައި މިހާރުއޮތް އެންމެބޮޑުދަރިކޮޅަކީ އެރަށު ޢަލިކަލޭގެ ދަރިކޮޅެވެ. މިދަރިކޮޅަކީ އެރަށުގެ އާބާދީގެ %75 އަށްވުރެ ބޮޑުބައި ޙިއްޞާކުރާ ދަރިކޮޅެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ އާއި ޚަދީޖާ (ރެކިއަގެ ކައިދާ) އާއި ދެކަނބަލުންގެ ދަރިންނަކީ:

ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަ، ފޫޅޫމާ ޙައްވާފާނު، ކުއްދައިތާ، ދައިތާ، ދޮންބެއްޔާ(ކައްޅަންކިރު ދޮންބެއްޔާ)، ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)، މުކުރިބެއްޔާ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ:

1. ދަލިކާދިޔެ
2. އާމިނަ
3. ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)
4. ސަންފާދިޔެ
5. ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު

1. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ދަލިކާދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ދަލިކާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަ، ހިތްވަރު/ތިނަދޫ، ކުޑަދިޔެ އިތާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ދަލިކާދިޔެގެ އާމިނަ، ހިތްވަރު/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަންފުތުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހިތްވަރު/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބުލްބުލާގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދު ވެސްޓްޕޯލް/ތިނަދޫ، މުއުމިނާ ޙަސަން ކިނާރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ ދަލިކާދިޔެގެ ކުޑަދިޔެ އިތާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޒަކީ އިތާ/ތިނަދޫ، ޙާމިދު އިތާ/ތިނަދޫ، ތައުފީގު ސިނަމާލެ އެވެ.


2. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ދަރިންނަކީ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ރެކިފުތު(ރެކިއާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގ.ޒީޓަލް/މާލެ، އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޙައްވާދިޔެ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އާދަމް މ.މިނާގެ/މާލެ، މަރިޔަމް އާދަމް މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ފާޠިމަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޢާއިޝަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު ޢާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޝަމްސިއްޔާ އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ ގެ ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ސަކީނާ ޙަސަން މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޝަރީފާ ޙަސަން މ.ފޯރޑް/މާލެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ އަބޫބަކުރު(ބެއްޔާ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަބީބާ މާބަނޑޭރިގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ރެކިފުތު(ރެކިއާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ ޖައްވު/ތިނަދޫ، ޢަލީ ކަނޑުފެންނަގެ/ހޯޑެއްދޫ، ދޮންފުތު މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ، ޤާސިމްފުތު ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ރެކިފުތު(ރެކިއާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާ ޖައްވު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޢަލިދީދދީ ސްޕާރކްލިންގ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލިދީދީ ޖައްވު/ތިނަދޫ. ޢަބުދުﷲ ޢަލިދީ ގުލްޒާރުގެ/ތިނަދޫ، މޫސާ ޢަލިދީދީ ސްޕާރކްލިންގ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ރެކިފުތު(ރެކިއާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދޮންފުތު މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙުސައިންކަލޯ މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ރެކިފުތު(ރެކިއާ) ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމްފުތު ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮން އައިސާ، ޙައްވާދިޔެ ބުލްބުލާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ މައިނާފަރު/ތިނަދޫ، ޙަސަން ފުއާދު ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޤާސިމް ދޯދި  އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ) ގެ އާމިނަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގ.ޒީޓަލް/މާލެ ގެ ލަޠީފާ ޙަސަން ގ.ޒީޓަލް/މާލެ ގެ ދަރިއަކީ އަޙުމަދު ރަޝީދު ގ.ޒީޓަލް/މާލެ އެވެ. 

3. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ޙަސަންބެއްޔާ) ގްރާންސް/ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ(އާމިންދިޔެ) ރަދީފު/ތިނަދޫ، ބެއްޔާ ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ، ރެކިފުތު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދޮންކަމަނަ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު އިތާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދޮންކަމަނަ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތުކަލޯ ގޯލްޑްރިންގް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޢަލީ(ފާތިމާދިޔެ) ހިތްފަސޭހަވިލާ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދުކަލޯ މާކަރީލައިޓް/ ތިނަދޫ މާރިޔަތު ޙަސަން މާތިލަ/ތިނަދޫ، ރަމްލާ ޙަސަން ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ދޮންކަމަނަ ދީފްރަމްގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލިފުތު އިތާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޒަކީ އިތާ/ތިނަދޫ، ޝިރުމީނު ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ، ނިޒާރު ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ޙަސަން(ޙަސަންބެއްޔާ) ގްރާންސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޙަސަން(ޢަލިފުތު) ގްރާންސް/ތިނަދޫ، އާމިނަ ގްރާންސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ އާމިނާދިޔެ(އާމިންދިޔެ) ރަދީފު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ތާރޓީފޯރ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޢަޒީޒު(ޙަސަންކަލޯ) ރަދީފު/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ، މަރިޔަމްދިޔެ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ އާމިނާދިޔެ(އާމިންދިޔެ) ރަދީފު/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ތާރޓީފޯރ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ތާރޓީފޯރ/ތިނަދޫ،  ޙަސަން ޒަރީރު ސިންކޯނާ/ތިނަދޫ، ނަސްމާ ޢަލީ ފިޔާތޮށިގެ/ކ.ގުރައިދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ އާމިނާދިޔެ(އާމިންދިޔެ) ރަދީފު/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަން ޢަޒީޒު(ޙަސަންކަލޯ) ރަދީފު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާރިފާ ޙަސަން، މުޙައްމަދު ނަޢީމު، ޝަރީފާ ޙަސަން، އަޙުމަދު ޔާސިރު، ފާޠިމަތު ރިފްޤާ، ސިނާނު ޙަސަން، އިބްރާހީމް ޙަސަން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ)ގެ ބެއްޔާ ކުދިމާގެ/ ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމްފުތުގެ ޢާއިޝަތު މުނީރާ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ލަޠީފާ ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ލަޠީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޝަރީފު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ވަޙީދު ކުދިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

4. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެ

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މާކޯޅި/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުތު ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިންފުތު ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަކީލު، ޝަކީލާ ޙުސައިން، ސަޢާދާ ޙުސައިން، ޝާހިދާ ޙުސައިން، ޝަކީބާ ޙުސައިން، ޝަހުޒާ ޙުސައިން އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ދޮންކަމަނަ މާކޯޅި/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޚަލީލު، ޢަބުދުﷲ ލަޠީފު، ޞަފިއްޔާ ރަޝާދު މާކޯޅި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ މަރިޔަމްދިޔެ ބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ސަލީމު ބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢަލިފުތު(ކަލޯބޭގެ ޢަލިފުތު) ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ، ޙަސަން ފުއާދު، ޤާސިމް ފުއާދު، މުޙައްމަދު ފުއާދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) އަލަސްކާ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު މާހިރު ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) އަލަސްކާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޤާސިމް އޯކިޑްވިލާ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޤާސިމް މެރީގޯލްޑްއާގެ/ ސ.ފޭދު، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފްރެންޒީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު އަލަސްކާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ސަންފާދިޔެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) އަލަސްކާ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު މާހިރު ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ މާހިރު، އާމިނަތު މާހިރު، ސާދިޔާ މާހިރު، ޖީޒާ މާހިރު، ޝުމްރަތު މާހިރު، އަޙުމަދު ޝާފިޢު މާހިރު، ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު އެވެ. 


5. ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު)، އަޙުމަދު ވަޙީދު، ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ޢަލީ ރަޝީދު(ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) މުޞްޠަފާ މަންޞޫރު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާ މުޙައްމަދު(ޙައްވާފާނު) ގެ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް(އައިސާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ، ޒަރީނާ ޢަބުދުލްވައްހާބު ވ.ތަރި އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ވަޙީދުގެ ފާޠިމަތު ވަޙީދާގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޝަކީބާ، ޢާއިޝަތު ޝަކީބާ ގެލަ/ ތިނަދޫ، ނިޢުމާ މުޙައްމަދު އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، ޞަފިއްޔާ ލުޠުފީ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު(އައިސާފާނު) ގެ އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ މާކަރީވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު މ.ސޯންބްލޫ/ މާލެ، ޝަރީފާ ސަޢީދު ސަނީޑޭލް/ ތިނަދޫ އެވެ.
ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލީ ރަޝީދު(ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު) ގެ ދަރިންނަކީ ރުޤިއްޔާ ޢަލީ ރަޝީދު ކާރނޭޝަންވިލާ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ރަޝީދު ގ.ޒީޓަލް/މާލެ، ޢަބުދުއްރަޝީދު ރިހިކުރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ޢަލިކަލޭގެ ފުތް ޢަލީ(ކަޅުބެއްޔާ)ގެ ޙާޖީ މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނުގެ މުޞްޠަފާ މަންޞޫރުގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ މަންޞޫރު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝަރީފު ހ.ތެވެލި/މާލެ، އަޙުމަދު ޝަފީޤު ބީޗްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޝަހީދާ މަންޞޫރު އެވެ.
              -----------------

ނޯޓް:

މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                         
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
30 ޖެނުއަރީ 2013