ހުވަދުއަތޮޅު މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޢާއިލާ

ހުވަދުއަތޮޅު މާމެންދޫ ޢަލިކަތީބު ނުވަތަ މަޝްހޫރު "ކޭވަނެބެއްޔާ" އާއި "އޮޅަފުތު ބެއްޔާ" އާއި ދެބެއިންނަކީ އެދުވަސްވަރުގެ ޢިލްމީ ބޭކަލުންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ޢިލްމު އުނގަންނައިދެއްވި ބޭކަލުންކަމަށް ބުނެވެއެވެ. "ކޭވަނެބެއްޔާ" ދިރިއުޅުއްވައި ޢާއިލާ އުފެދިފައިވަނީ މާމެންދޫގައެވެ. "އޮޅަފުތުބެއްޔާ" ދިރިއުޅުއްވައި ޢާއިލާ އުފެދިފައިވަނީ ހަވަރުތިނަދޫގައެވެ.

މާމެންދޫ ކޭވަނެބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ:
އާދަމް(ކަތީބުބެ)، ޙުސައިން ކަތީބު، ޙަސަން ކަތީބު، ޢާއިޝާ(އައިސާ)، މަރިޔަމް، ކަޅެދިޔެ، މޫސާ(މޫސާފުތު)، ޛުލައިޚާ(ދަލިކާ)، ޚަދީޖާ ކައިދާ)، އާމިނަތު(އާމިންދިޔެ)، ދިޔެ(މާމެންދޫ ދިޔެ) އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ދަރިން :
1. ބެއްޔާ (ހަވަރުތިނަދޫ ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)
2. މޫސާ (ހަވަރުތިނަދޫ ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)
3. ކަލޯބެ (ހަވަރުތިނަދޫ ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ)
4. ޙަސަން (ހަވަރުތިނަދޫ ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ)
5. ކުޑަބެ (ހަވަރުތިނަދޫ ފޮޑަހުތެރޭ ކުދެބެއްޔާ)އެވެ. 


1. މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ) ގެ ދަރިއަކީ "ދިޔެ" އެވެ. މީނާގެދަރިންނަކީ ކުޑަފުތު، ކަޅުފުތު، ކަޅުދިޔެ، އަދި ދޮންކަމަނަ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)ގެ "ދިޔެ"ގެ ކުޑަފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ކުޑަފުތު އެޅަހިށިގެ/ ވިލިގިލި، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޓޯކިޔޯވިލާ/ ރަތަފަންދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދާ އެޅަހިށިވިލާ/ ވިލިގިލި އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)ގެ "ދިޔެ"ގެ ކަޅުފުތުގެ ދަރިއަކީ ބަދޫރާ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)ގެ "ދިޔެ"ގެ ކަޅުދިޔެގެ ދަރިއަކީ ޤާސިމްފުތު ވޭސައިޑް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ބެއްޔާ (ފޮޑަހުތެރޭ ބެއްޔާ)ގެ "ދިޔެ"ގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްބެ އޮރެންޖްގާރޑްން/ ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯބެ ރެޑްހާފް/ ތިނަދޫ، ޙަސަންބެ ކަލްމުނާގެ/ ތިނަދޫ ޔޫސުފުބެ ނައިންހައުސް/ ތިނަދޫ، ރެކިބޭ/ ގައްދޫ، އަދި މުޙައްމަދުބެ/ ފަރެސް އެވެ.
 
2. މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ކަމެންދައިތަ، ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)، ކުޑަ އާމިންދިޔެ (ކުދެ އާމިންދައިތާ) މަރިޔަމްދައިތަ، ޙައްވާދިޔެ (ދޮން ރެކިޔެ) އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ކަމެންދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ އޯޖަން/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު (ރެކިދައިތަ) ހިރިހަމައިދިގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ، އަދި ޙުސައިން މަޖުދީ، ވެށި/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލިބެއްޔާ ލޯޖެހިގެ/ ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދުފުތު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ ޢަލިބެއްޔާ ލޯޖެހިގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު، އާމިނާފާނު، ޒާހިރާ ޢަލީ، ފަރީދާ ޢަލީ، ލަޠީފު ޢަލީ، ލަޠީފާ ޢަލީ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ މުޙައްމަދުފުތު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙަކީމް، ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ކުޑަ އާމިންދިޔެ (ކުދެ އާމިންދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ އައިހާފާނު ޕިންކްރޯޒް/ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ނިއުޒީލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް(ކުދެއިފާނު) ސްޓާރލިންގ/ތިނަދޫ އާދަމްތަކުރުފާނު ސޫރަޖުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ މަރިޔަމްދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ނާޞިރު(ދޮންކަލޭގެފާނު) ލަކްސްލިންގ/ތިނަދޫ، ޢަލިބ ގާލިކް/ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ޙައްވާދިޔެ (ދޮން ރެކިޔެ)ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

3. މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ)

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދުބެ ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމްބެ ސަންގަމް/ ތިނަދޫ، ޙަސަންބެ (ޙަސަނާބެ) ހެލެގެލި/ ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯބެ ޕެރިސްގާޑްން/ ތިނަދޫ، ސަންފާދައިތާ ފީރޯޒްގެ/ ތިނަދޫ، ފާތިންދައިތާ ކިޔުޕިޑް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާދައިތާ ވެސްޓްލައިޓް/ ތިނަދޫ ކުދެބެއްޔާ ގުލްޝަންގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ އަޙުމަދުބެ ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ބީޗްހެވަން/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ އަޙުމަދު ހަސްތީގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އަޙުމަދު، މަރިޔަމް އަޙުމަދު އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ އިބްރާހީމްބެ ސަންގަމް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް މަޑުފެހިގެ/ ތިނަދޫ، އާދަމް އިބްރާހީމް ގޯލްޑަންކްއީން/ ތިނަދޫ، ޢަލީ އިބްރާހީމް، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް/ ކޮލަމާފުށި، ޤާސިމް އިބްރާހީމް ސަންގަމް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމް ނެލްޝަން/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ރޯމަރު/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ޙަސަންބެ (ޙަސަނާބެ) ހެލެގެލި/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ހެލެގެލި/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ޓައިމްލެސް/ ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ދޮންކަލޯބެ ޕެރިސްގާޑްން/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު، ޢަލިބެ ޕެރިސްގާރޑްން/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ސައިޑްބީޗް/ ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ސަންފާދައިތާ ފީރޯޒްގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދީދީ ސީނިއަރުގެ/ ތިނަދޫ، ތުއްތުދީދީ ޑޯލްވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާދީދީ ކްރިމްސަން/ ތިނަދޫ، އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ފީރޯޒުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ފާތިންދައިތާ ކިޔުޕިޑް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާދިޔެ އަލިދޯދި/ ތިނަދޫ، ޙަސަން ރުޝްދީ ކިޔުޕިޑް/ ތިނަދޫ، ޤާސިމްފުތު، މަރިޔަމްދިޔެ އަލިހަނދުވަރުގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދުބެ، ޙައްވާ މުޙައްމަދު ދީދީ އޯޝަންމީޑް/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ޙައްވާދައިތާ ވެސްޓްލައިޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޙަބީބު، ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް (ކަތްދާމަނިކެ) އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކަލޯބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބެ) ގެ ކުދެބެއްޔާ ގުލްޝަންގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުފުތު، ރެކިދައިތަ ކެނދިފަށުވިގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ގުލްޝަންގެ/ ތިނަދޫ، މޫސާކަލޯ ސެލްވީން ތިނަދޫ އެވެ. 

4. މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ)

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ކައިވެނިކުރީ ކޫއްޑޫ ޙަސަން ކަތީބާއި އެރަށު ކައިދާ ކަނބުލޭގެ ދި އާމިނާ ކަނބުލޭގެ އާއި އެރަށު ޢަލިކަތީބު ކައިވެނިކުރައްވައިގެން ލިބިލެއްވި ދި މަރިޔަމްދިޔެ އާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާ (ފާތުމާދިޔެ) ޢަލިބޭ، ޙައްވާ (ޙައްވާދައިތާ) ކުއްދައިތާ، ކަޅުފުތުބެ، ކުދުފުތުބެ، ދޮންފުތުބެ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ފާޠިމާ (ފާތުމާދިޔެ)ގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް (އައިސާފާނު) މަދަރުސާދޮށުގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ޢަލީ (ޢަލިބެއްޔާ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ދޮންމަނިކެ ވައިމަތީގެ/ މާމެންދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ޙައްވާ (ޙައްވާދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދިޔެ ހ. ދުނބުރިމާގެ، އަޙުމަދުބެ އާގަރާ/ ތިނަދޫ، ފާތިންދިޔެ މީނާނީޒް/ ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ. ހ. މާބަނޑޭރިއާގެ، ކައިދާދިޔެ މ. ސަންގުފަރީދުގެ، ދޮންކަމަނަ ޝެރިފް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އަނީސް ކޯންފްލެކް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާދިޔެ (އައިހާދިޔެ) ތިނަދޫގެ/ ހޯޑެއްދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ކުއްދައިތާގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ޙައްވާ، ދޮންކަލޯ، ޙުސައިންފުތު، އާމިނާދިޔެ މ. ގުޑްނެސް، އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ކަޅުފުތުބޭގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ މއ. މޫވީލައިޓް، ޙުސައިންފުތު ބިންހިމަގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ކުޑަފުތު (ކުދުފުތުބޭ)ގެ ދަރިންނަކީ އައިސާދިޔެ، ޤާސިމް (ކާސިމްބޭ) އޯޖަން/ ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ އަލަސްކާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ޙަސަން (ފޮޑަހުތެރޭ ޙަސަންބެއްޔާ) ގެ ދޮންފުތުބޭގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ (ދޮންކަލޯބެ) މިޑްއޯޝަން/ ތިނަދޫ، އައިހާދައިތަ ކާރބަން/ ތިނަދޫ، އާދަމްބޭ، ރެކިފުތު މިސްކިތްދޮށުގެ/ ދާންދޫ އެވެ.

5. މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކުޑަބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކުދެބެއްޔާ)

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކުޑަބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކުދެބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ރަންގަލް/ ތިނަދޫ، ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކުޑަބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކުދެބެއްޔާ) ގެ ޙުސައިން ރަންގަލް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން (ދޮންބެއްޔާ)، ޢަލީ ޙުސައިން ރަންގަލް/ ތިނަދޫ، މޫސާ ނަޖީބު މޭގަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ ކުޑަބެ (ފޮޑަހުތެރޭ ކުދެބެއްޔާ) ގެ ކަމަނާ ބިޖިނިންގވިލާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ (އައިސާ) ރޯސްހައުސް/ ތިނަދޫ، ރެކިދައިތަ އުތުރުގެ/ ތިނަދޫ، ޤާސިމްފުތު ބިޖިނިންގވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ.
            --------------------

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
22 ޖެނުއަރީ 2013