ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ
ހުވަދުއަތޮޅުގައި ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ "ބޮޑެކައްތި ކަލަހާނު"ގެ ނަމުންނެވެ. "ބޮޑެކައްތި ކަލަހާނު"ގެ މާނައަކީ "ބޮޑު ކަތީބު ކަލޭގެފާނު" އެވެ. ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު) ކައިވެނިކުރައްވައި ޢާއިލާއުފެދުނު އަނބިކަނބަލަކީ ވާރުލޫ ދޮންބީފާނެވެ.

ވާރުލޫއަކީ ހުވަދުއަތޮޅު (ދެކުނުބައި)ގައި ކުރިން މީހުންއުޅުނު ރަށެކެވެ. ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޒަމާނުގައި ހުވަދުއަތޮޅުގައި މީހުންއުޅުނު 70އަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށް ހުރިކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެދުވަސްވަރަކީ ފަޅުރަށްރަށް ލިޔުއްވައިގެން އުޅުނު ބައެއްމީހުން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާއާއި ގާތް ބަޔަކުވެސް އެރަށްރަށަށް ގެންގޮސްގެން ވަޒަންވެރިވެ އުޅުނު ޒަމާނަކަށްވާތީ މީހުން އުޅުނުކަމަށް އެބުނާ 70 ރަށުގެތެރޭ އެފަދަ ރަށްރަށް ހުރުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެކެވެ. ނަމަވެސް 1836މ.ގައި ހުވަދުއަތޮޅުގައި މީހުންއުޅުނު 30 ރަށް އޮތްކަމަށްވެއެވެ. އޭގެކުރިން ހުވަދުއަތޮޅުގެ މަދުވެގެން 39 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެފައިވާކަން އެރަށްރަށުގައި ހުރި ތަރަހަތަކުންނާއި، ޤަބުރުސްތާން، އަދި ވަޅު، ވެއުފަދަ ތަންތަނުން ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިހާތަނަށް ފަޅުވެފައިވާ ރަށްރަށަކީ ކާޑެއްދޫ، ކާށިހުޅުދޫ، ކެރަމިންތާ، ދެޔަނިގިއްލާ، ހެވާހުޅޫދޫ، ކަޅުހިނގިއްލާ، ފޮނަހިގިއްލާ، ކަނަންދޫ، މާދޫ، މީހުންތިބޭހުއްޓާ، އާކިރާހުއްޓާ، ކެރެއްދޫ، މާނައިދޫ، މަގުއްދޫ، ގަން، ހުޅުވާރުލު، މާވާރުލު، ކޫއްޑޫ، ހަވޮއްޑާ، އަދި ދިޔަދޫއެވެ. ދިޔަދޫ ފަޅުވީ އެރަށުގެ މީސްކޮޅު މަދުވުމުން ރަށުގައި ދެންތިބި މީހުން މީހުންއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުންނެވެ. 

ވާރުލޫ (ހުޅުވާރުލޫ) ގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން ރަށުންފައިބައި ރަށުން މީހުން ހުސްވާންޖެހުނު ދެސަބަބެއް ހުވަދުއަތޮޅުގެ އެޒަމާނުގެ މީސްމީހުންގެ ފަރާތުން ނަޤުލުވަމުން އައިސްފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ އެޒަމާނުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން އަންހެނުން ރީތިކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށަކަށް ވާރުލޫވުމުން އެހެން ރަށްރަށުން މީހުންގޮސް ވާރުލޫ އަންހެނުންނާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވާރުލޫއިން އަންހެނުން މަދުވަމުންދާކަމާއި އެހާގިނައިން އަންހެނުން އެރަށް ދޫކޮށް ދާންޖެހެނީ އަންހެނުންނާއި އެއްވަރަށް އެރަށުގެ ފިރިހެނުން ރީތި ނުވުމުންކަމަށް އަތޮޅާބެހޭ އިހުގެ ވާހަކަތަކާއި ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އެދުވަސްވަރު ހަވަރުތިނަދޫގެ ތަނަވަސް ފޯރުންތެރިންވެސް ވާރުލޫ ބޭކަނބަލުންނާއި ކައިވެނިކުރައްވައިގެން ހަވަރުތިނަދޫއަށް ގެންދަވައި ޢާއިލާ އުފެދިފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ސަބަބަކީ ވާރުލޫގެ އިސް ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ބޮޑު ފިތުނަވެރި (ފަންޑިތަ ހާހޫރަ) ކަމަކާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ރަށްދޫކޮށް އެހެން ރަށްރަށަށް ހިޖުރަކުރުމެވެ. ގިނަމީހުން ދިޔައީ ގައްދޫއާއި ކަނޑުހުޅުދޫއަށެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ ދަރިން:

1. މުޙައްމަދު ކައްތިކަލަހާނު (މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނު)
2. ކަތީބު މޫސާބެ
3. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު
4. ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު)
5. ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު
6. ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު
7. އާމިނާފާނު
8. މަރިޔަމްފާނު
9. ޒުލައިޚާ (ދަލިކާފާނު) އެވެ.

1. މުޙައްމަދު ކައްތިކަލަހާނު (މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނު)

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ތަކުރުފާނު، މަރިޔަމްފާނު، ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)، ދޮންބީފާނު، އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު (މުދިމްބެއްޔާ)، ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)، ޢަލިތަކުރުފާނު، އެވެ. މީގެތެރެއިން ޙަސަން ތަކުރުފާނު، މަރިޔަމްފާނު، ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނުގެ މަންމައަކީ ހަވަރުތިނަދޫ ވަލުގޭ ދައިތާއެވެ. ދޮންބީފާނު، އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު، ޢަލިތަކުރުފާނު، ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މަންމައަކީ ރަތަފަންދޫ ދޮންދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާފާނު)އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ޙާޖީ ބަންޑާރައިންގެ ކިލެގެފާނުގެ ޢާއިޝާދީދީގެ ދޮންދީދީގެ އިބްރާހީމް ދީދީގެ ޚަދީޖާދީދީ (ދެއްވަދޫ ގަނޑުވަރުދީދީ)ގެ ފާޠިމާދީދީގެ އިބްރާހީމްދީދީގެ މުޙައްމަދުދީދީ (ވާދޫ ގައްދަޑުގޭ މުދިމް މުޙައްމަދު ދީދީ) އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ(އާމިނާދީދީ)އާއި، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ދީދީ(އަޙުމަދުދީދީ) އެވެ. މިދެދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާފާނު، ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)، ޢަލިތަކުރުފާނު (ކުޑަތަކުރުފާނު)، މުޙައްމަދުތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްފާނު ސީވިޔް/ތިނަދޫ، ތުއްތުބެ އަސަރީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ވަޖުދީ، އަޙަންމާބެ، ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހެޕީސައިޑް/ތިނަދޫ، ދޮންމަނިކެދިޔެ، ޙައްވަންދިޔެ، ޢަބުދުލްޙަމީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަންބެއްޔާ، މަރިޔަމްފާނު އާބާދުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ ޙަސަންބެއްޔާގެ ދަރިންނަކީ ދޮންތުއްތު، ކަތްދާމަނިކެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މަރިޔަމްފާނު އާބާދުގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން އިސްމާޢީލް އުނިމާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު އާގަރާ/ތިނަދޫ

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނު (ކުޑަތަކުރުފާނުގެ) ދަރިންނަކީ އާދަމް ތަކުރުފާނު ރިވެލްފިޝް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު(ދިޔެ)އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ގޮއިވެރި ކަލަހާނު، ގޮއިވެރި ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ތާޒާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްމަނިކެ، އާމިނާމަނިކެ، ޢަބުދުﷲ މަނިކުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދި ޙައްވާފާނާއި އެރަށު ބޮޑެފޮޑަހު މޫސާތަކުރުފާނާއި ދެމަފިރިންގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނެވެ. މިކައިވެނިން އެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބިލެއްވީ އާމިނާފާނު، ބެއްޔާ(ދޮންމިހަންދައިތަގެ ބެއްޔާ، ކެރަމިންތޭ ބެއްޔާ)، ދައިތާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ކަތީބު މުޙައްމަދުފުޅުބެ އެވެ. ކަތީބު މުޙައްމަދުފުޅުބެ އާއި އާމިނާފާނާއި ދެމަފިރިންގެ ދަރިންނަކީ ދޮންމަނިކެ، ދޮންޢަލިތަކުރުފާނު، ޙައްވާމަނިކެ، މަރިޔަމްފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންމަނިކެގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޞާބިރު، އާމިނަތު ޙުސައިން ސަވޭރާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙުސައިން އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ޖަނަވަރީގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ޚަދީޖާ ޙުސައިން ގޮންގަލި/ވިލިގިލި، ޖަމީލާ ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ދޮންޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ޕާމްޝޭޑް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ޕާމްކޯޑް/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ޙައްވާމަނިކެގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ތަކުރުފާނު(މުޙައްމަދު އަމީނު)، ޙުސައިން ޙިލްމީ މަނަފަރު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ އާދަމް ތަކުރުފާނު(މުޙައްމަދު އަމީނު)ގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ބެއްޔާ(ދޮންމިހަންދައިތަގެ ބެއްޔާ، ކެރަމިންތޭ ބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) ޙަސަންފުތު، ޙައްވާފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ބެއްޔާ(ދޮންމިހަންދައިތަގެ ބެއްޔާ، ކެރަމިންތޭ ބެއްޔާ)ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު، ޙައްވާފާނު ހުއިޒުންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ބެއްޔާ(ދޮންމިހަންދައިތަގެ ބެއްޔާ، ކެރަމިންތޭ ބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންފުތުގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަދިޔެ މޫވީލައިޓް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަސަން ނެދުންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ބެއްޔާ(ދޮންމިހަންދައިތަގެ ބެއްޔާ، ކެރަމިންތޭ ބެއްޔާ)ގެ ޙައްވާފާނުގެ . . . .

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ދައިތާގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު ހުއިޒުންގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ހައިކަލީޒް/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މީރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ދައިތާގެ ރެކިފުތު ހުއިޒުންގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަކީނާ، ޒާހިރާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޢަލީ ރަޝީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ދައިތާގެ މަރިޔަމްދިޔެ ހައިކަލީޒް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން އިބްރާހީމް މަގުމަތީގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު އިބްރާހީމް މަހި/ތިނަދޫ، ޢަލީ އިބްރާހީމް ހައިކަލީޒް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ފެހިވިނަ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ދައިތާގެ ދޮންކަމަނަ މީރާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް މީރާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިބްރާހީމް މާވާގެ/ތިނަދޫ، ރެކިފުތު ރޭއަލިވާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ އިބްރާހީމް ކަރަންކާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ހ.ލަގްޒަރީހޯމް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(މުދިމް)، އިސްމާޢީލްބެ، ބޮޑުބެ، ކޮއްކޯބެ، ދޮންބީފާނު ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، އައިޝާފާނު(އައިހާފާނު) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(މުދިމް)ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޞާބިރު، އާމިނަތު ޙުސައިން ސަވޭރާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙުސައިން އަތިރީގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ޖަނަވަރީގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޝިހާބު، ޚަދީޖާ ޙުސައިން ގޮންގަލި/ވިލިގިލި، ޖަމީލާ ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ އިސްމާޢީލްބެގެ ދަރިންނަކީ ހުތާބެ، ޢަލިބެ ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ، ކަމާލު މ.ސަބްރާތު/މާލެ، ފާޠިމާދިޔެ، ދޮންބީފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ އިސްމާޢީލްބެގެ ހުތާބެގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމާފާނު، އާމިނާފާނު، ދޮންތައްޚާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތިކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ އިސްމާޢީލްބެގެ ޢަލިބެ ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ރުޝްދީ ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަލީ، މަރިޔަމް ވަޙީދާ(ދޮންދީދީ) ޢާއިޝަތު ޢަލީ(ޢާއިޝާދީދީ)، މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ ބޮޑުބެގެ ހުތާބޭގެ ރެކިބީފާނު ފޮރިންވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މަރިޔަމް ޙުސައިން، ތުއްތު ޑޭޒީގެ/ތިނަދޫ، ވަޙީދު، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، ޙަސަން ރުޝްދީ، އާމިނަތު ޙުސައިން ސޯމާ/ތިނަދޫ، ފާރޫޤު ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ކަލޭގެފާނު(މުދިމްބެއްޔާ)ގެ ދޮންބީފާނު ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ފަހުމީދީދީ ސަވޭރާ/ތިނަދޫ، ތުއްތުދީދީ، މަރިޔަމްފާނު ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ދިހެރޭ ޙުސައިން ކަލޭގެފާނުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ޙަސަން ތަކުރުފާނު، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، މޫސާ ތަކުރުފާނު، ދަލިކާފާނު، ދޮން ޢާއިޝާފާނު، އޮޅަކުއްދާބެ، އާދަމް ތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު/ ގެލަ، އިބްރާހީމް ރުޝްދީ، އަދި ދޮންބީފާނު/ މާނެލް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު/ އޭޝިޔާ، އަދި މަރިޔަމްފާނު/ ފުސްތުޅާގެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމްގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލް ޙައްޔު/ އުޖާލާގެ، ޢަބުސުއްސައްތާރު/ އުޖާލާއާގެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަބީފާނު(ކުދެއިފާނު) އާއި ޢަލިތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ކުޑަބީފާނު(ކުދެއިފާނު) ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަލީ/ މެޓްރޯނިއުސް، ތުއްތު/ ދަނބުރުއްދޮށުގެ، ޢަލިފުތު، އަދި ރެކިބީފާނު/ އުދަބާނި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަލީ/ ޝެހެނާއީ، މަޙުމޫދު ޢަލީ/ ޝެހެނާއީ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ ދޮން ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރާޝިދު/ މުޝްތަރީގެ، މޫސާ ރާޝިދު/ ހިޔާދޭގެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ އޮޅަކުއްދާބޭގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު، ދޮންބީފާނު އެވެ. މީގެތެރެއިން ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް މަނިކެ، މުޙައްމަދު މަނިކު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ އާދަމް ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ އާދަމް ތަކުރުފާނުގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިއަކީ ޙައްވާފާނު/ ނިއުޒީލް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު)ގެ އާދަމް ތަކުރުފާނުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަޢީމު/ ފަތިސް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު/ ހ.ފޭދޫގެ، ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު/ ފަތިސް، މުޙައްމަދު ސަޢީދު/ ފަތިސް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ދޮނެކުއްދާބެ، އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު، އޮޅަފުތުބެ، ޙައްވާދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮނެކުއްދާބެގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު، ޙަސަންތަކުރުފާނު، އާދަމްތަކުރުފާނުއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮނެކުއްދާބެގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ނަޖީބު ލޭޑީމޫން/ސ.ހިތަދޫ، އަދި އިސްމާޢީލް ނަޖީބު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮނެކުއްދާބެގެ ޙަސަންތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ނަސްރީނާ ޙަސަން ކެރަމްލިން/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަސަން ކެރަމްލިން/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮނެކުއްދާބެގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޒުބައިރު ތާރޓީފޯރ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޒަރީރު، ނަސްމާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ އައިހާފާނު ޕިންކްރޯޒް/ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ނިއުޒީލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް(ކުދެއިފާނު) ސްޓާރލިންގ/ތިނަދޫ އާދަމްތަކުރުފާނު ސޫރަޖުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ އޮޅަފުތުބެގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު އުތުރުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ހެޕީލައިޓް/ތިނަދޫ، އައިހާފާނު ތާޒާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާފާނު، ޢަލިފުޅު އައްސޭރިވިލާ/ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު، އައިސާފާނު (އައިސާދިޔެ) އުތުރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކައްތި ކަލަހާނު (ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނު)ގެ މުޙައްމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކަތީބުގެ މޫސާ ކަލޭގެފާނުގެ ޙައްވާދިޔެގެ
 އައިސާފާނު (އައިސާދިޔެ) އުތުރުގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝަތު ނަފުޙަތު މުޙައްމަދު އެވެ. 

2. ކަތީބު މޫސާބެ

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ކަތީބު މޫސާބެ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

3. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިއަކީ ދައިތާ(ރާގޮޅާގޭ ދައިތަ) އެވެ. މީނާއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދި ކުއްދައިތާގެ ފުތް ހުތާބެއްޔާ އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)، ރެކިދިޔެ، ޙަސަން، ޔޫސުފު، ޙައްވާދިޔެ، ދޮންކަމަނަ، އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް (މަރިޔަމްދިޔެ)، ޙުސައިންފުތު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ(އޮޅަކަލޯގެ ޢަލީ މާފަރު/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުތު އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުތު ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޢަލީ(އޮޅަކަލޯގެ ޢަލީ މާފަރު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ވަޙީދާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޙުސައިންފުތު އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމް ޙުސައިން އޯކިޑްމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ފާޠިމާ(ފާތިންދިޔެ)ގެ ޙަސަންފުތު ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަސަން ލާލުމަޙައްލު/ތިނަދޫ، އަދި ލ.މާމެންދޫގެ ޢާއިލާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަލީ، ލަޠީފު ޢަލީ އެވެ. މިދަރިންގެޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ޙަސަންގެ ޢާއިލާ ނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ޔޫސުފުގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުތު ޕާޕަލް/ތިނަދޫ، ފާޠިމާދިޔެ (އައްޑުއަތޮޅުގައި) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް މޫސާ(މަރިޔަމްދިޔެ)، ޑޭލައިޓް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ޑައިމަންޑްވިލާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު މޫސާ(ފާޠިމާ) ތިބްރޯޒުގެ/ތިނަދޫ، ފަހީމާ މޫސާ ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމްފުތު (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، މުރުޝިދު ކަރިޝްމާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ އިބްރާހީމްގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، ފާޠިމާދިޔެ (އައްޑުއަތޮޅުގައި)، އަދި މަރިޔަމްދިޔެ ސްކޫނަރ/ތިނަދޫ އެވެ.


ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ދައިތާ، ކަލޯބެއްޔާ(ބެއްޔާ) ދޭދަރުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޯ އޭސިޔާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިބޭބެ)، ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިހާދިޔެ) އަލިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ދައިތާގެ ދަރިއަކީ ލަޠީފު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ކަލޯބެއްޔާ(ބެއްޔާ) ދޭދަރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ .......

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ދޮންކަލޯ އޭސިޔާ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު އޭސިޔާ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ފުސްތުޅާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޢަލީ(ޢަލިބޭބެ)ގެ ދަރިންނަކީ .......

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ)ގެ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިހާދިޔެ) އަލިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ސަލީމް، އަޙުމަދު ފަތުޙީ، މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު، ޢަޒުމަތު މުޙައްމަދު، މުޖްތަބާ މުޙައްމަދު، އާސިޔަތު މުޙައްމަދު، ޙާރިޘަތު މުޙައްމަދު، އާމިނަތު މުޙައްމަދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ  ރާގޮޅާގޭ ދައިތާގެ ޙުސައިންފުތުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޝަރީފާ ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން ސަންޑަލްވޫޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

4. ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު)

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، ޢަލިތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) އާއިއެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދައިތާ ލޯންޑްރީ/ތިނަދޫ، ޙަސަންބެއްޔާ ޔެލޯފިޝް/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙައްވާދައިތާ ލޯންޑްރީ/ތިނަދޫ ގެ، ދި ދިޔެ ލޯންޑްރީ/ތިނަދޫ ގެ، ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އިބްރާހީމް(މަރިޔަމްފާނު ދިޔެ) ލޯންޑްރީ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް(ފާޠިމާދިޔެ) ފެހިފަރުދާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙަސަންބެއްޔާ ޔެލޯފިޝް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙައްވާފާނު(ހައްވަހަންދިޔެ) ޔެލޯފިޝް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދޮންކަމަނަ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ އޯކަމް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) އާއި ކައިވެނިކުރައްވައި ޙައްވާދައިތާ ލޯންޑްރީ/ތިނަދޫ، ޙަސަންބެއްޔާ ޔެލޯފިޝް/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މަދޮށިމާގެ/ތިނަދޫ ލިބިލައްވައިފައިވަނިކޮށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ނިޔައުވުމުން ދެން މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮ ޢަލިތަކުރުފާނެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް ކަލޭގެފާނު، މޫސާ ތަކުރުފާނު އަދި ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ އާދަމް ކަލޭގެފާނާއި އަދި މޫސާ ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ އާދަމް(އާދަމްބެ)އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާފާނު، އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙުސައިން، އިސްމާޢީލް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާފާނުގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަޖީބާ އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އާސިޔަތު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ދަރިންނަކީ ރަޝީދާ އިބްރާހީމް ޢަބުހަރީގެ/ ތިނަދޫ، ސަމީރާ އިބްރާހީމް މާރަގަ/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ޢާމިރު/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިޝާފާނު (ބޮޑު އައިސާފާނު) (އައިސަހަންދައިތާ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ ގެ އިސްމާޢީލް ގާކުރަލި/ ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

5. ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނު

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް (އަސޭ އިބްރާހީމްބެ) ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ، ދޮންފުތު ޝިމްލާ/ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް (އަސޭ އިބްރާހީމްބެ) ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަޖީބު (އަސޭ ދޮންކަލޭގެފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް (އަސޭ އިބްރާހީމްބެ) ގެ މުޙައްމަދު ނަޖީބު (އަސޭ ދޮންކަލޭގެފާނު) އަސޭގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ނަޖީބާ އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އާސިޔަތު ނަޖީބު އަސޭގެ/ ތިނަދޫ، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ އިބްރާހީމް (އަސޭ އިބްރާހީމްބެ) ގެ މަރިޔަމްފާނު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޖަމީލު، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ، އަޙުމަދު ވާފިރު، މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ރަޝީދު އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ ނެދުންގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ، ޢުސްމާނު(ޢުސްމާނުބެ) އިވްނިންގ/ތިނަދޫ، ޔޫސުފު(ޔޫސުފުބެ) ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަމަނަ ނެދުންގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ މޫސާ އޯޝަންޕާކް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ތައުފީގު ނެދުންގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމްދިޔެ ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އާދަމް ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އާދަމް ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އާދަމް ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ، ޖަމީލާ އާދަމް ގޯލްޑަންކްއީން/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިސާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިން ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ޢުސްމާނު(ޢުސްމާނުބެ) އިވްނިންގ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު (ކަލޯބޭ) ރިވެލްފިޝް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޢަފީފާ(އައިސާފާން ދިޔެ) އިވްނިންގ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ރެކްސޯނާ/ތިނަދޫ ގެ ޔޫސުފު(ޔޫސުފުބެ) ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޔޫސުފު(އައިސާދިޔެ) ކެނދިފަށުވިގެ/ތިނަދޫ، ނޫރަންނަހާރު ފުލޫނިޔާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދޮންފުތު ޝިމްލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ދޮންފުތު ޝިމްލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

6. ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ދަރިންނަކީ:
ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ)
ޙަސަންތަކުރުފާނު،
ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) "ފެންނުދިނޭ" ކިޔާފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު ދުއްވި ބާރަށްދުވާ މަސްދޯންޏަކަށެވެ. "ފެންނުދިނޭ" މަސްދޯނިން ކަލޯބެ މަހަށް ދުރުވާތީ އެދޯނީގެނަން ކަލޯބެގެ ނަމުގެކުރިއަށް ކިޔަނީއެވެ.
މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)
ޢަލިތަކުރުފާނު ގްރީންހައުސް
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު (ބޭސް އައިސާދައިތާގެ ފިރި)
މަރިޔަމްފާނު
އާދަމްތަކުރުފާނު
އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު (ކުންނާރުގޭ ޢާއިލާ)

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢުމަރު(ޢުމަރުހުތާ) އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ، ސިއްތިދައިތަ، ޢަލީ(ދޮންފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ، ކަމަނަ ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، މޫސިޔާ ބްލެކްއެންޑްވައިޓް/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ، ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ، ކުދެކަލޯ(މާލިމީ ހުތެކުއްދާ/މާމެންދޫ)، ދޮންކަލޯ އަޅިވިލާގެ/މާމެންދޫ، ރެކިދިޔެ އީގަލް/ތިނަދޫ، ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) މީރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ) އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ/ މާލެ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ވަޙީދު ލުޠުފީ/ ނޫވިލު/ ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ފަރީދާ ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފު މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޝަރީފާ އިބްރާހީމް މ.ދިމިޝްގު/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންއައިސާ ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ޒުބައިދާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޖަމީލު މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މާރިޔާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ސިއްތިދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު، މޫސާ ތަކުރުފާނު(އުއްސަކުރު) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ސިއްތިދައިތަގެ ރެކިބީފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުފުޅު(މާކުން) އަދި ޢަބުދުއްރައޫފު(މާކުން) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ސިއްތިދައިތަގެ މޫސާ ތަކުރުފާނު(އުއްސަކުރު) ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު މޫސާދީދީ (މިރުހުގޭ މުޙައްމަދުދީދީ) ކިޔުޕިޑް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ދޮންފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ އަދި ޙުސައިން ޢަލީ (ބޮޑު ޙުސައިންބެ) އެދުރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ދޮންފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ ގެ އަޙުމަދު ޢަލީ (އަޙުމަދުފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު(ދޮން މުޙައްމަދު) ދިލާސާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން އަޙުމަދު (ޙުސައިންފުތު) އީގަލް/ތިނަދޫ، ޢަލީ އަޙުމަދު (ޢަލީ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ކަމަނަ ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫގެ ޢަލީ އިސްމާޢީލް(ޢަލިބެ) ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ތާޒާގެ/ތިނަދޫ، ރާމިޒާ ޢަލީ ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޚަލީލު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޤާދިރު ޔެލޯހައުސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ދަރިންނަކީ ޢުސްމާނުބެ، ދޮންކަލޯ، އަޙުމަދުބެ، ދޮންކަމަނަ، މުޙައްމަދުބެ، ކުދެކަލޯބެ، ކުޑަދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ޢުސްމާނުބެގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ޢުސްމާނު/ކޮލަމާފުށި، ދޮންތައްޚާނު/ކޮލަމާފުށި، ސަޢީދާ/ކ.ގުރައިދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ދޮންކަލޯގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދިޔެ ސީޝެލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތޫރި/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ އަޙުމަދުބެގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާފާނު/ ކޮލަމާފުށި، ޢަބުދުލްމުޙުސިނު/ ކޮލަމާފުށި، ޞާލިޙު/ ކޮލަމާފުށި، ޙިލްމީ/ ކޮލަމާފުށި، ޖަލީލު/ ޚަލީލު/ ކޮލަމާފުށި، ޙައްވާމަނިކެ/ ކޮލަމާފުށި، މަރިޔަމްމަނިކެ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ސަޢީދު/ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ކުދެކަލޯބެގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޝާކިރު/ ކޮލަމާފުށި އަދި ....................................

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ މޫސިޔާގެ ދޮންޢަލީގެ ކުޑަދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަސީމު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، އަޙުމަދު ނަސީމު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، ޙަސަން ތައްޚާނު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، ފަޠިމަތު ޢަލީ/ ގުލްޒާރުގެ، ޚަދީޖާ ޢަލީ/ އާފަތިސް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިންދިޔެ، ޚަދީޖާ(ކައިދާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ، އަބޫބަކުރު ޚަޠީބު ކަލޭގެފާނު، ދޮންކަލޭގެފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ އާމިންދިޔެގެ ފާތިޔެގެ ދަރިއަކީ ޝަމީމާ(ސަންފާ) މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ނަޞީރު، އަދި އަޙުމަދު ނަޞީރު ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ އަބޫބަކުރު ޚަޠީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ރިފުޢަތު މ.ނޫތަރި/މާލެ، މަރިޔަމްމަނިކެ ހިޔާދޭގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިން ޙިލްމީ މަނަފަރު/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޖަމީލު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ، އަޙުމަދު ވާފިރު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ، ރަޝީދު މ.ކިޔުޕިޑް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ކަތްދާމަނިކެ އާއި ޢަލިތަކުރުފާނެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ކަތްދާމަނިކެ އަދި ޢަލިތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ކަތްދާމަނިކެ ދަރިންނަކީ ޑރ. ޢަބުދުއްޞަމަދު ޢަބުދުﷲ/ ހ.ހުވަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ޢަބުދުއްސައްތާރު، ޢަބުދުއްރައްޒާޤު، ޢަބުދުލްޤާދިރު، ޢަޒީޒާ ޢަބުދުﷲ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތާ) ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަސީމު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، އަޙުމަދު ނަސީމު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، ޙަސަން ތައްޚާނު/ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް، ފާޠިމަތު ޢަލީ/ ގުލްޒާރުގެ، ޚަދީޖާ ޢަލީ/ އާފަތިސް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ(ކައިދާ) މާކަރީވިލާ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ މުގުރިގެ/ގައްދޫ، ދޮންއައިސާދައިތާ ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ، ކުދެކަލޯ މާވަޑި ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ، ޙަލީމާ ހިޔަލީގެ/ގައްދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ(ކައިދާ) މާކަރީވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު މިއުނިކް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު މާކަރީވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު މާކަރީވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫގެ ޙައްވާ މުގުރިގެ/ގައްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ މުޙައްމަދު މުގުރިގެ/ގައްދޫ، އާމިންދިޔެ ރަންކޮކާގެ/ގައްދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންއައިސާދައިތާ ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު، ޢަލީ ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ، ކަމަނާ ނިވިޔާގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެ ކަންޑާގެ/މާލެ، އަޙުމަދު، މުޙައްމަދުފުތު، ރެކިދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ކުދެކަލޯ މާވަޑި ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިންފުތު ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު މ.ހެޕީޑޯން/މާލެ، ޙަސަންފުތު، ޢަލިފުތު، ދިޔެ ކަންޑާގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ފާޠިމާ(ފާތުމާދިޔެ) ނަރުގިސްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ޙަލީމާ ހިޔަލީގެ/ގައްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ރަންކޮކާގެ/ގައްދޫ، ޢާއިޝާ ރަންކޮކާގެ/ގައްދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު، ކަމަނާ، ކަޅުދައިތަ، ޢަލީ(ދޮންކަލޯ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދުގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު(ފާތިޔެ) ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ މުޙައްމަދު ފެހިކޮކާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ ގެ ކަމަނާގެ ޙަސަންގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ ގެ ކަޅުދައިތަގެ ދަރިއަކީ މަރިޔަމްދިޔެ ރޭންބޯ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދިއްކަލޯ ނޫކޮކާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ(ދޮންކަލޯ) ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ މއ.މޫވީލައިޓް/މާލެ، ޙުސައިންފުތު ބިންހިމަގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ކުދެކަލޯ(މާލިމީ ހުތެކުއްދާ/މާމެންދޫ) ގެ ......................

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ދޮންކަލޯ އަޅިވިލާގެ/މާމެންދޫ ގެ ............................

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ރެކިދިޔެ އީގަލް/ތިނަދޫ ގެ އިސްމާޢީލް އީގަލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް ޗިޗަންޑާގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިސްމާޢީލް/ ދިޔަމިގިލީގައި، ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް ފޮނިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އީގަލްސް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ޖަމާލް ލާލްމަޙައްލު/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) މީރާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިހާ) ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ހޯޑެއްދޫ، އިބްރާހީމް (އިބިރާހީމްބެ ކަޓި) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) މީރާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިހާ) ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ހޯޑެއްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްކަރީމް އާދަމް (ރެއްކާބެ) ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ހޯޑެއްދޫ، ރެކިދިޔެ ކުރެދިމާގެ/ހޯޑެއްދޫ، އަޙުމަދުބެ  އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ފާޠިމާފާނު(ފާތިންދިޔެ) ގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާ) މީރާގެ/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމް (އިބިރާހީމްބެ، ކަޓި) ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އިބްރާހީމް މީރާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު އިބްރާހީމް މާވާގެ/ތިނަދޫ، ރެކިފުތު ރޭއަލިވާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ އިބްރާހީމް ކަރަންކާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ހ.ލަގްޒަރީހޯމް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ މަޑަވެލީ މޫސިޔާ(މޫސާ ޢަލީ)ގެ ދޮންރެކިދިޔެ ގެ ދިޔެ(ދައިތާ) އާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) ޕޭލް/ތިނަދޫ، ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތަ) މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ(ދޮންކަމަންދައިތަ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(ޙަސަން ތަކުރުފާނުބޭގެ ކަލޯ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ، ބެއްޔާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ސަޢުދިއްޔާ ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ، އާދަމް ސަޢީދު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙަކީމު ޝާކިރު ހެލެގެލި/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމު ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝާކިރާ ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޝާކިރު މޭގަ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޝާކިރު ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ސަޢުދިއްޔާ ވައިލެޓްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ . . . . .

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކާޕެންޓަރވިލާ/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް ސަޢީދު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ . . . .

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންބީފާނު(ދޮންފާންދިޔެ) ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ، އަދި އަޙުމަދު (ޢާއިލާ ފަރެހުގައި) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދައިތަ) ޕޭލް/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޔޫސުފު(ފާޠިމާ) ޕޭލް/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޚަދީޖާ ޙަސަން، އާމިނަތު ޙަސަން، ޢާއިޝަތު ޙަސަން ޕާޕަލް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢާރިފާ ޕޭލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަޖީބު ޕޭލް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ނާޝިދު ޕޭލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ ކުޑަދިޔެ(ކުއްދައިތަ) މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙަސަން ނަސީމު މިޑްއޯޝަން/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ ދޮންކަމަނަ(ދޮންކަމަންދައިތަ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދުފުތު) ކްރިމްސަން/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާ) ކޯރަލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަލީ(ކަތްދާދިޔެ) ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ(އާދަމްފުތު) ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޢަލީ ސެވެންއެންޑްބީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ޙަސަންތަކުރުފާނު ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު(ޙަސަން ތަކުރުފާނުބޭގެ ކަލޯ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ އިބްރާހީމް(މޫސާދީދީ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ(ދޮންދީދީ) ލައިޓްރޯސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާ) ފަތިސް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާދިޔެ(އައިސާދިޔެ) ޕީކޮކް/ތިނަދޫ، ދޮންފާންދިޔެ، ކަލޯ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) ގެ ޚަދީޖާ(ކައިދާ) ފަތިސް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާފާނު(އައިސާދިޔެ) ފަތިސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަޢީމު ފަތިސް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހ.ފޭދޫގެ/މާލެ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު ޙަސަން ފަތިސް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު ފަތިސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) ގެ އައިސާދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ޙަސަން(މޫސާ ކަލޯ) ޕީކޮކް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ސީޝެލް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތޫރި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) ގެ ދޮންފާންދިޔެގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ޝާކިރު ހިރުދުގަސްދޮށުގެ/ ކޮލަމާފުށި، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކަރަންކާވިލާ/ ކޮލަމާފުށި، ރެކިބީފާނު ނީލުގެ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ) ގެ ކަލޯބެ(ފެންނުދިނޭ ކަލޯބެ) ގެ ކަލޯއާއި ހެސްފަޅިއަގެ ޙައްވާގެ ޢާއިލާވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)ކައިވެނިކުރެއްވީ ދިއްކާސިމްބެގެ ރައްކައްދައިތާއާ އެވެ. މިދެމަފިރިންގެ ދަރިންނަކީ ޢަލިތަކުރުފާނު އޮމެގާ، ކުޑަބީފާނު ލުކިންގްލާސް، ދޮންތަކުރުފާނު، އަދި ދޮންބީފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނު އޮމެގާ ގެ ދަރިންނަކީ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ލިލީރޯސް/ތިނަދޫ، ނަސީމާ ޢަލީ ނަސީމީގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ އޮމެގާ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)ގެ ކުޑަބީފާނު ލުކިންގްލާސްއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ދޮންކަލޯ(ދޮންކަލޯބެ)ގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ލުކިންގގްލާސް/ ތިނަދޫ، އަދި ދޮންބީފާނު އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)ގެ ދޮންތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ތުއްތު މިއުނިކު/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު މާކަރީވިލާ/ ތިނަދޫ، އަދި މަރިޔަމްފާނު އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މޫސާތަކުރުފާނު (މާކަނާ މޫސާބެ)ގެ ދޮންބީފާނުގެ ޝާކިރުގެ ދަރިއަކީ އާމިނަތު ނަސީމާ ޑާކްބްލޫ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ޙައްވާފާނުގެ ދީދައިތާގެ ޙައްވާފާނުއާއި އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ، ދޮންބީފާނު، ދޮންތަކުރުފާނު، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު(ހައްވަހަންދައިތަގެ ކަލޯ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ޙަސަން ޙުސައިން ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، އަޙުމަދު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޙުސައިން ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސޯސަންގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނުގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން އޯކަމް/ ސ.ހިތަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ  ދޮންތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޒާހިރު އެސްޕީވިލާ/ ކޮލަމާފުށި، މުޙައްމަދު ޒާހިރު އެސްޕީވިލާ/ ކޮލަމާފުށި އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު (ހައްވަހަން ދައިތަގެ ކަލޯބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ގްރީންހައުސް، އަދި ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ގްރީން ހައުސް އެވެ. މިދެބެއިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ މަޑަވެލީ މޫސިޔާ (މޫސާ ޢަލީ)ގެ ކާސިމާ (ގާސިމް)ގެ ޢާއިޝާ (ބޭސް އައިސާ)އާ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ، ޙަސަން ކަލޭގެފާނު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަލޭގެފާނު ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ރެކިދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު/ކ.ގުރައިދޫ، ޙައްވާފާނު ރޯޒަރީ/ތިނަދޫ، ދޮންތައްޚާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާފާނު/ކޮލަމާފުށި، ޢާއިޝާދިޔެ، ޙުސައިންތައްޚާނު އަމީރުއްޒަހުރި/ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ އާދަމް މ.ބާރަނާއާގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދޮންކަމަނަ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދުދީދީ، މަރިޔަމްދީދީ ބީޗްވިލާ/ތިނަދޫ ޙަސަންދީދީ އެވަރފާސްޓް/ތިނަދޫ، ދޮންދީދީ، ފާޠިމާދީދީ، ޢަބުދުﷲ ދީދީ، ތުއްތުދީދީ  ހިތްފަސޭހަވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދު ސީބްރީޒް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙަސަން ކަލޭގެފާނު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ލަޠީފާ ޙަސަން ޒީޓަލް/މާލެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ
، ޒުބައިދާ ޙަސަން ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ، ސިޔާމާ ޙަސަން ޢަންބަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ، އާމިނަތު ފަރީދާ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، ޞަފިއްޔާ ލުޠުފީ މ.ސޯންބްލޫ/މާލެ، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ،  ޙުސައިން ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ،  އަޙުމަދު ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ ތިނަދޫ، މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ ހާޖަރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ މަރިޔަމްފާނުއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ މެރަދޫގޭ ކުރެދި ޢަލީގެ ޙަސަންބޭގެ މޫސާބެ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިއަކީ ދޮންކަމަނަ އެވެ. މި ދޮންކަމަނައާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ގޮއްޓެއި ކަލޯބެގެ ކާސިމްބެ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ދިޔެ (ދައްތާ) ސައިބޭރިޔާ/ ތިނަދޫ، ދޮންމަރިޔަމް އެލައިޓްހައުސް/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ގަދަކޯޅިމާގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމާދިޔެ ފިނިވާގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާދިޔެ އިރުމަތީގެ/ ތިނަދޫ، ޙައްވާދިޔެ ޕީކޮކް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ގާސިމް އެލައިޓްހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ. މިއެންމެހާ ބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ނަމަކަށް ބައެއް މީހުން އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު ކިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އޮޅުމެކެވެ. އެހެނީ ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމްތަކުރުފާނަކީ ހަވަރުތިނަދޫ ކުންނާރު ޢާއިލާގެ އިސް ފަރާތެވެ. މި އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާވަނީވެސް ލިޔެފައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނު، މާތޮޑާއިން ކައިވެނިކުރެއްވީ އެރަށު ކަނބުލޯއާއި އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ ދަރިންނަކީ ދިޔެ، އީސާ، މަރިޔާ، އާމިނަ، ދޮންހައްވަ،
 އަދި ކަޅަކަލޯބެއްޔާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދިޔެ ކައިވެނިކުރީ ސީދިގެ ބެއްޔާ އާއި އެވެ. ދަރިއަކީ ރެކިދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދިޔެ ގެ ރެކިދިޔެ ކައިވެނިކުރީ ތިރުގޭ ސަންފާދިޔެގެ އަހުމަދު އަލީ އާއި އެވެ. ދަރި އަކީ މަރިޔަމް ޒާހިރާ (ބަގީޗާގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އީސާ ކައިވެނި ކުރީ ފަރެހު ކުދެދިޔެ އާއި އެވެ. ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު މުނީރު (ކަފަމާގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އީސާގެ މުނީރު (ކަފަމާގެ / މާތޮޑާ) ކައިވެނިކުރީ އޮޅެދައިތާގެ އާދަނާގެ ސައީދާ އާދަމް (ކަފަމާގެ / މާތޮޑާ) އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު އަންވަރު (ކަފަމާގެ / މާތޮޑާ) އަދި މުޙައްމަދު ޢާދިލް (ކަފަމާގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ މަރިޔާ ކައިވެނި ކުރީ ތިރުގެ ސަންފާދިޔެގެ ކުދުކުއްދާބެއްޔާ އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ އިސްމާއީލު، ޙުސައިން ހުތާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ މަރިޔާގެ އިސްމާއީލުގެ އާއިލާ ނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ މަރިޔާގެ ހުސައިން ހުތާ ކައިވެނިކުރީ ތިރުގޭ ބޮނޑޮ ދޮންބެއްޔާގެ އާއިޝަތު މޫސާ (އަސްރުމާގެ / މާތޮޑާ) އާއި އެވެ. ދަރިއަކީ އަބުދުﷲ ހިލްމީ އެވެ. (މީނާ އުމުރުން 18 އަހަރުގައި ނިޔާވީއެވެ.)

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އާމިނަ ފަރެހު ބެއްޔާ (މީނާ އަކީ ފަރެހު ކަތީބު ޙަސަން އަލީ އާއި އެއްބަނޑު މީޙެއްކަމަށް ބުނޭ) އާއި ކައިވެނިކޮށް ލިބޭ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު އެވެ. މި މުޙައްމަދު ވާދޫ އަލިބެއްޔާގެ ކަމަނަގެ ފާތުމަ އާއި ކައިވެނިކޮށް ލިބޭ ދަރިއަކީ ސަމީރާ މުޙައްމަދު (ގުލްޒާރުގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އާމިނަ މާތޮޑާ ހުތާގެ ރެކިހުތާ އާއި ކައިވެނިކޮށް ލިބޭ ދަރިއަކީ ޔޫސުފް އެވެ. މި ޔޫސުފް މާތޮޑާ ހަސަން ކަތީބާގެ ރެކިދިޔެ އާއި ކައިވެނިކޮށް ލިބޭ ދަރިންނަކީ އަބުދުލް ހަމީދު (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) އާއި އަބުދުﷲ ޔޫސުފް (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އާމިނަގެ ޔޫސުފް ގެ އަބުދުލް ހަމީދު (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) ގެ އާއިލާ ނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ އާމިނަގެ ޔޫސުފް ގެ ޢަބުދުﷲ ޔޫސުފް (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) ކައިވެނި ކުރީ ސިއްތިއެ ގެ މަރިޔަމް ވަހީދާ (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) (މިއީ ތިނަދޫ މީހެއް) އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ނަސްރުﷲ (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ)، އާމިނަތު ޢަބުދުﷲ (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ)، ފާތުމަތު ޢަބުދުﷲ (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) އަދި ސައުދުﷲ ޢަބުދުﷲ (ބުޗާގެ / މާތޮޑާ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަ ކައިވެނި ކުރީ ފަރެހު ކަތީބު ހަސަން އަލީ އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ އަބުދުއް ރަހުމާން، އަހުމަދު ޒުހުރީ (އަހަންމަދުބެއްޔާ) (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް)، އިސްމާއީލު ހަސަން (އިސްމާއީލު ބެއްްޔާ) އަދި އާދަމް ހަސަން (އާދަމް ބެއްޔާ) އަދި ކުދެ ދިޔެ (ބްލޫސްކައި / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އަބުދުއްރަހުމާން (ކާޑަގެ ބެއްޔާ) ކައިވެނިކުރީ ފަރެހު މީހާބެއްޔާގެ ދޮން އައިސަ އާއި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ދަރިއަކީ އިބްރާހިމް އަބުދުއްރަޙްމާން އެވެ. އޭގެ ފަހުން އަބުދުއްރަޙުމާން ކައިވެނި ކުރީ ފާތިމަތު މުޙައްމަދު (ފަރެހު މީހާބެއްޔާގެ ދޮންދިޔެ ނުވަތަ ފަރެހު މީހާބެއްޔާގެ ދޮންދީދައިތާ) އާއި އެވެ. ދަރިއަކީ ޢަބުދުލް ކަރީމް ޢަބުދުއްރަޙުމާން (ކަރީމް ބެއްޔާ) (އަލިވާގެ / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އަބުދުއްރަޙުމާންގެ އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަޙުމާން ކައިވެނި ކުރީ ދެކުނުގޭ ދޮންމަނިކުގެ އާއިޝަތު މަނިކެ (ހަނދުވަރީގެ / ފަރެސް) އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ ޒަރީނާ އިބްރާހިމް، ޝަރީފާ އިބްރާހިމް (އަލި / ފަރެސް)، މަރިޔަމް އިބްރާހިމް (ދޮންމަނިކެ) (މޯނިންގ ޕެރިސް / ފަރެސް)، މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް (ނޫތަރި / ފަރެސް) އަދި އަހުމަދު އިބްރާހިމް (ގަސްކުރި / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އަބުދުއްރަޙުމާން ގެ ޢަބުދުލް ކަރީމް އަބުދުއްރަޙުމާން ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރަނީ މަރިޔަމް އާބިދާ އާއި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ދަރިއަކީ ފާތިމަތު މަދީހާ (އައްޑޫގެ / ފަރެސް) އެވެ. ޢަބުދުލް ކަރީމް އަބުދުއްރަޙުމާން ދެވަނަ އަށް ކައިވެނި ކުރަނީ ރާމިޒާ މޫސާ އާއި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ދަރިއަކީ އާމިނަތު ޖުނައިދާ (އަލިވާގެ / ފަރެސް) އެވެ. ޢަބުދުލް ކަރީމް ޢަބުދުއްރަޙުމާން ތިންވަނަ އަށް ކައިވެނި ކުރަނީ މަރިޔަމް މަނިކެެ އާއިއެވެ. މި ކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ އަބުދުލް ވާހިދު އަބުދުލް ކަރީމް (އަލިވާގެ / ފަރެސް)، ސަމާ އަބުދުލް ކަރީމް (އަލިވާގެ / ފަރެސް)، އައިޝަތު ހައިފާ އަބުދުލް ކަރީމް (އަލިވާގެ / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އަހުމަދު ޒުހުރީ (އަހަންމަދުބެއްޔާ) (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް) ކައިވެނިކުރީ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު (ފަރެހު މީހާބެއްޔާގެ ދޮންއައިސާގެ ދޮންކަމަނާ)  އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ ޝަމީމާ އަހުމަދު ޒުހުރީ (އުދަރެސް / ފަރެސް)، ޝަހީމާ އަހުމަދު ޒުހުރީ (މާރަނގަ / ސ. ފޭދޫ)، ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު ޒުހުރީ (ހަވާއީ / ފަރެސް)، އާގިލް އަޙުމަދު (ކޮކާ / ފަރެސް)، ފާތިމަތު އާގިލާ (މ. ނޫބަހާރު / މާލެ)، މުޙައްމަދު އާމިރު އަޙުމަދު (ފަރެސް އާމިރު) (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް)، ސާމިޔާ އަޙުމަދު (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް)، ޝެހެނާޒް އަޙުމަދު (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް)، އާމިނަތު އަޙުމަދު (ވިއަވަތި / ފަރެސް)، ލަމްރަތު އަޙުމަދު (ހުސްނުހީނާގެ / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އިސްމާއީލް ހަސަން (އިސްމާއިލް ބެއްޔާ) ކައިވެނިކުރީ ރައްކަލެބެއްޔާގެ ރެކިދިޔެ އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ރަޝީދާ (ދޫރެސް / ފަރެސް)، އަބުދުލް ކަރީމް އިސްމާއީލް (މާލޭ ދަފްތަރު)، އަބުދުލް މުހުސިން އިސްމާއީލް (ވ. ދެލްވައްތަ)، މުޙައްމަދު ސައީދު އިސްމާއީލް (މާލޭ ދަފްތަރު)، ޖައުފަރު ރަޝީދު (ހ. ސަލްސަބީލުގެ / މާލެ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮންހައްވަގެ އާދަމް ހަސަން (އާދަމްބެއްޔާ) ކައިވެނިކުރީ އާއިޝަތު އަބޫބަކުރު އާއި އެވެ. ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ރަޝީދާ (ދޮންބީފާނު) (ދިލްދާރުގެ / ފަރެސް)، ނަސީމާ އާދަމް (ދިލްކުސާގެ / ފަރެސް)، މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ދިލްކުސާގެ / ފަރެސް)، ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު (ދިލްދާރުގެ / ފަރެސް) އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮން ހައްވަގެ ކުދެ ދިޔެ (ބްލޫސްކައި / ފަރެސް) ކައިވެނިކުރީ ވާކަރު މުޙައްމަދު ގެ އާދަނު މުޙައްމަދު (ވާކަރު އާދަނާ) އާއި އެވެ. މި ކައިވެނިން ލިބުނު ދަރި އަކީ ވަހީދާ އާދަމް (ދޮންކަމަނަ) (ބްލޫސްކައި / ފަރެސް) އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ދޮން ހައްވަގެ ކުދެ ދިޔެ (ބްލޫސްކައި / ފަރެސް) ގެ ވަހީދާ އާދަމް (ދޮންކަމަނަ) (ބްލޫސްކައި / ފަރެސް) ކައިވެނިކުރީ ތިނަދޫ އަލިތަކުރުފާނުގެ ގާސިމް އަލީ (ކާސިންހުތާ) އާއި އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ފާތިމަތު ގާސިމް (ކޮކާ / ފަރެސް)، ނައީމް (ނިޔާވެފައި)، އަދި ހަރިއްޔާ ގާސިމް (ނޫވިލު / ފަރެސް) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ކަޅަކަލޯ ބެއްޔާގެ އާއިލާ ނެތެވެ.

ނޯޓެއް:
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު (ބޮޑުދޮންބެ)ގެ އާދަމްތަކުރުފާނު މާތޮޑާގައި އުޅުއްވިއިރު އޭނާއަކީ ރައިވެރިކަމަށް ވެސް މޮޅު އަދި އެހެން މީހުންނަށް އެކަން ދަސްކޮށްދެއްވި ބޭކަލަކަށްވާތީ އޭނާއަށްވުރެ ޢުމުރުގެގޮތުން ޅަ ބައެއް މީސްމީހުން އޭނާއަށް "ރާބެއްޔާ" އެދުވަސްވަރު ކިޔާފައިވެއެވެ.

މަތީގައިވާ އާދަމްތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތްތައް ހޯދައި އެފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު "ގަލެހެރި" ވެބްސައިޓްގައި ލިޔެފައިމިވަނީ 1 ޖުލައި 2020މ. ގައެވެ.


ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ކުންނާރުގޭ ދޮންކަމަނައާ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނުދައިތާ، އާމިންދައިތާ، ޢަލިތަކުރުފާނު، ޙައްވާދައިތާ، މަރިޔަމްދައިތާ އަދި އައިސާދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނުދައިތާއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބޭގެ ހަސަންބެ (ހަސަނާބެ) އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ކާޕެންޓަރވިލާ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ޓައިމްލެސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނުދައިތާގެ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ކާޕެންޓަރވިލާ/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލް ޙަކީމު ހެލެގެލި/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމު ކާޕެންޓަރވިލާ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޝާކިރާ ކާޕެންޓަރވިލާ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޝާކިރު މޭގަ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޝާކިރު ކާޕެންޓަރވިލާ/ ތިނަދޫ އެވެ. މިއެންމެބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނުދައިތާގެ މަރިޔަމްފާނު ޓައިމްލެސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޖަމީލާ ޙުސައިން ފެވަރލުބާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޓައިމްލެސް/ ތިނަދޫ އެވެ. މިދެބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ އާމިންދައިތާއާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ފޮޑަހުތެރޭ ކަލޯބޭގެ ކުދެބެއްޔާ އެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދުފުތު، ރެކިދައިތަ ކެނދިފަށުވިގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ގުލްޝަންގެ/ ތިނަދޫ، މޫސާކަލޯ ސެލްވީން ތިނަދޫ އެވެ. މިއެންމެބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ޢަލިތަކުރުފާނު (ކުންނާރުގޭބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ ކުއްދީދިބޭގެ ޢާއިޝާދީދީއާއި ކައިވެނިކުރައްވައިގެން ލިބިލެއްވި ފާޠިމާދީދީ އާއި އަދި ކަލޯބޭގެ މަރިޔަމްދިޔެ އާއި ކައިވެނިކުރައްވައިގެން ލިބިލެއްވި ސަލީމު އެވެ. މިދެބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދޮން ޙުސައިން ތަކުރުފާނު(ބޮޑު ދޮންބެ)ގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ޙައްވާދައިތާގެ ގާސިމްފުތު އޯޖަން/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން ތައްޚާނު އޯޖަން/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޒަމާނީގެ/ ތިނަދޫ އެވެ. މިދެބެއިންގެ ޢާއިލާވެސް އެބައޮތެވެ.

7. އާމިނާފާނު
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އާމިނާފާނަކީ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންގެޖީލު ހިނގަމުންއަންނަގޮތަށް ބަލާއިރު ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންގެތެރެއިން އެންމެހަގުދަރިކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އާމިނާފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޔޫސުފު ޕޭލް/ތިނަދޫ، ޢަލީ ސްނޯބޯލް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ އާމިނާފާނުގެ ޔޫސުފު ޕޭލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޔޫސުފު ބްރޯން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޔޫސުފު(ރެކިބެ) ޕޭލް/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޔޫސުފު ވެސްޓްބީޗް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޢަލީ ސްނޯބޯލް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންތައްޚާނު ސްނޯބޯލް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސްނޯވައިޓް/ތިނަދޫ އެވެ.

8. މަރިޔަމްފާނު
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، އާދަމްތަކުރުފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުތުބެ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާދިޔެ، މަރިޔަމްދިޔެ، ދައިތާ(ވަލުދައިތާ)، އަޙުމަދުފުތު  އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދޮންކަމަނަ ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން އިބްރާހީމް ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، މޫސާ އިބްރާހީމް އިރުމަތީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޓިބެޓް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމް ގާރޑަމް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އާދަމްތަކުރުފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު/ކ.ގުރައިދޫ، ޙައްވާފާނު ރޯޒަރީ/ތިނަދޫ، ދޮންތައްޚާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާފާނު/ކޮލަމާފުށި، ޢާއިޝާދިޔެ، ޙުސައިންތައްޚާނު އަމީރުއްޒަހުރި/ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ އާދަމް މ.ބާރަނާއާގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިންފުތުބެ ހުވަނދުމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)، އާދަމް ފަތުޙީ މާގަލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙުސައިން ޕާމްޝޭޑް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ޙުސައިން ބްރޫމް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޒުބޭދާ، ޙައްވާ ޙަރީރާ، މަރިޔަމް ޙަރީރާ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް ފަތުޙީ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު މާގަލާ/ތިނަދޫ، ރަޒީނާ ފަތުޙީ މާގަލާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު އާދަމް މާގިރި/ތިނަދޫ އެވެ.

 ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް ޙުސައިންގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ(އައިސާމަނިކެ) ޕާމްކޯޑް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ(އާމިނާމަނިކެ) ޕާމްޝޭޑް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ޙަސަން ސްޕޮޓްލައިޓް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނާޞިރު ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމް ޙުސައިން ބްރޫމް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަމީރާ އިބްރާހީމް، ވަސީމާ އިބްރާހީމް، އަޒުހީމު އިބްރާހީމް، ޝިޔާޒު އިބްރާހީމް، ނަސީމާ އިބްރާހީމް، އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް، ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް، އިސްޙާޤު އިބްރާހީމް، ޚަތުމާ އިބްރާހީމް، ނިޔާޒު އިބްރާހީމު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަބީބާ އަނީސް، ޙަފުޞާ އަނީސް، ޢަލީ ޒާހިރު، އަޙުމަދު ޒާހިރު، ޙަފީޡާ އަނީސް، ޙަމްދިއްޔާ އަނީސް، މުޙައްމަދު ޒާހިރު، އިސްމާޢީލް ޒާހިރު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޙައްވާދިޔެ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ  އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އާދަމް މ.މިނާގެ/މާލެ، މަރިޔަމް އާދަމް މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ފާޠިމަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޢާއިޝަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު ޢާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޝަމްސިއްޔާ އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ސަކީނާ ޙަސަން މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޝަރީފާ ޙަސަން މ.ފޯރޑް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަބީބާ މާބަނޑޭރިގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަސަން އަންޒަމާން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފާ އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޝްފާޤު އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަމީނާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، ރަޝީދާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، މުޙައްމަދު ޝާހިދު(މާލޭގައި)، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފެހިވިނަ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ރީފްސައިޑް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ފަރީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދައިތާ(ވަލުދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބެއްޔާ، ޢަލިބޭބެ އެވެ.

9. ޒުލައިޚާ (ދަލިކާފާނު)
ހަވަރުތިނަދޫ ބޮޑުކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ ޒުލައިޚާ(ދަލިކާފާނު)ގެ ބެއްޔާ(ބުޅިޖަހަނެ ބެއްޔާ) ގެ ދަރިންނަކީ  ................
                ----------------
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
20 މާރޗް 2013މ.