ހުވަދުއަތޮޅު ހަވަރުތިނަދޫ މިޞްބާޙުލްހުދާ

ފޮޓޯބަލާމީހުންގެ ކަނާތުންވާތަށް:

(ފުރަތަމަސަފު)
 1،2،3،4 މިކުދިން އަދި ނޭނގޭ 5. މޫސާ ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ 6. ޙުސައިން ޢަފީފު ކޭވަކުގެ/ތިނަދޫ 7. ޢަބުދުﷲ އަޙުމަދު ވިލިގިލި 8. އަދި ނޭނގޭ 9. މުޙައްމަދު ޙިލްމީ މޫންލައިޓް/ތިނަދޫ 10. ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު އާދަމް އަތިރީގެ/ތިނަދޫ

(ދެވަނަސަފު)
1. އަދި ނޭނގޭ 2. ނަސީމާ ޙަސަން ކާރބަން/ތިނަދޫ 3. ޢަޒީޒާ މުޙައްމަދު ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ 4. ޝިރުމީން ފަތުޙީ އަތިރީގެ/ތިނަދޫ 5. ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ 6. ޚަދީޖާ ޙިލްމީ ޖަނަވަރީގެ/ތިނަދޫ 7. އަދި ނޭނގޭ 8. ފާޠިމަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ތިނަދޫ 9. ޒާހިދާ މުޙައްމަދު ގުލްފާމުގެ/ތިނަދޫ 10. އަދި ނޭނގޭ

(ތިންވަނަސަފު)
1. އަޙުމަދު ޙަބީބު ފާމްޝޭޑް 2. އާދަމް ޝަރީފު މަލިންގެ ސަނީޑޭލް 3. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު މާގަލާ/ތިނަދޫ

1971މ. ވަނަ އަހަރު "މިޞްބާޙުލްހުދާ" އަހަރީ އިނާމުދިނުމާއި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

                --------------------
"ގަލެހިރި"