ހަވަރުތިނަދޫ "ވައިލެޓް" އަވަށުގެ ގޭގޭގެ ނަމާއި އެގޭގޭގެ ވެރިން1962މ. ގައި ހަވަރުތިނަދޫން މީހުން ބޭލިއިރު އެރަށުގެ 4 އަވަށުގެތެރެއިން "ވައިލެޓް" އަވަށުގެ ގޭގޭގެ ނަންތަކާއި އެގޭގޭގެ ވެރިންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ އެދުވަސްވަރުގެ ރަޖިސްޓަރީއިންނެވެ.