ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ޢާއިލާހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދަރިންނަކީ ދޮންދިޔެ، ދޮން މަރިޔަމް، ރައްކަލާ ކަލޭގެ، ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ، ދޮން ޢަލިކަލޭގެ އެވެ.
1- ދޮންދިޔެ
2- ދޮން މަރިޔަމް
3- ރައްކަލާ ކަލޭގެ
4- ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ
5- ދޮން ޢަލިކަލޭގެ


1- ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެ
ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ކަތްދާފުޅާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ ޢަލިކަލޭގެ ދި ފޫޅުމާ ކަޅުދައިތަގެ ފުތް ދޮންކަލޯބެއެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ، ބޮޑުބެއްޔާ، ކުޑަ ތަކުރުފާނު، ދިޔެ(ދައިތާ) ސަންފާދިޔެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދޮންކަމަނާގެ ދިޔެގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ލިލީރޯސް/ ތިނަދޫ، ނަސީމާ ޢަލީ ނަސީމީގެ/ ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ އޮމެގާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ބޮޑުބެއްޔާގެ ދަރިއަކީ ޢަބުދުﷲ ނާޞިރު (ދޮންކަލޭގެފާނު) އެވެ. ދޮންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ނާޞިރާ ޗާންދު/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނާޞިރު ލަކްސްލިން/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ލުކިންގގްލާސް/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ޤާސިމް ތަކުރުފާނު ހައިހޯޕް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢާރިފާ ގާސިމް، ޢާމިރާ ގާސިމް، މުޙައްމަދު ޢަގީލު، ޢާޠިފާ ގާސިމް، ޢާގިޞާ ގާސިމް، ޢާފިޔާ ގާސިމް އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ އާމިނާދިޔެ ލުކިންގގްލާސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަކީލު، ޝަކީލާ ޙުސައިން، ސަޢާދާ ޙުސައިން، ޝާހިދާ ޙުސައިން، ޝަކީބާ ޙުސައިން، ޝަހުޒާ ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ
 ކުޑަ ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނު ގްރީންގްރާސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު އަނީސާ، އާމިނަތު ޢަލީ، މަސްޢޫދު ޙަސަން، މުރާދުޙަސަން، މުޢާޒު ގާސިމް، ޢިމާދު ޢަލީ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފާނު ހެޕީލައިޓް/ ތިނަދޫ، އައިހާފާނު ތާޒާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ތީސްރީ/ ތިނަދޫ، ދޮންފާޠިމާ ސޯމާ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޝާކިރު އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ ޙައްވާ އަލްބޭނިޔާ/ ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ތީސްރީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބާބުއްސަލާމް/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ރަޝީދު ތީސްރީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ މަރިޔަމްފާނު ހެޕީލައިޓް/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރަންފަރު/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ މީނާޒް/ ތިނަދޫ، ރެކިބީފާނު ސޭބުގެ/ ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ލަޠީފު މާވިނަ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮންދިޔެގެ ދިޔެ(ދައިތާ)ގެ އައިހާފާނު ތާޒާގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ތާޒާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޔޫސުފު(ޢަލިބޭ) އޯކިޑްވިލާ/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ ރެލީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

2- ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮން މަރިޔަމް

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ދި ދޮން މަރިޔަމްގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

3- ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ދަރިންނަކީ ޙަލީމާފުޅު، މަރިޔަމްފުޅު، ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)، މުޙައްމަދުފުޅު، މޫސާފުޅު، ޢިސްމާޢީލްފުޅު، ޢާއިޝާފުޅު، ފާޠިމާފުޅު، އާމިނާފުޅު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޙަލީމާފުޅުގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މަރިޔަމްފުޅުގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ) ކައިވެނިކުރެއްވީ ވާރުލޫ ސަންފާފާނު އައި އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ރެކިފުތު(ރެކިއާ)، މޫސާފުތުބެ، ޙުސައިންފުތު، ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)، ޙަސަންފުޅު(ހަސަންބެ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތު(ރެކިއާ)ގެ ޢާއިލާވަނީ ފަރެހުގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ މޫސާފުތުބެގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދިޔެ، ޙައްވާފުޅު، ދޮންޢަލިފުޅު، ޙުސައިން ފުޅު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ މޫސާފުތުބެގެ އާމިނާދިޔެގެ ފާޠިމާގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ މޫސާފުތުބެގެ އާމިނާދިޔެގެ ޙައްވާފުޅުގެ އާދަމްފުތުގެ ޢާއިލާވަނީ ކ.ގުރައިދޫގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ މޫސާފުތުބެގެ ދޮންޢަލިފުޅުގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ލިމޯތިޔާ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު ލިމޯރިޔާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ މޫސާފުތުބެގެ ޙުސައިންފުޅު ފެވަރލުބާ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ. (ނުނިމޭ)

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިންފުތުގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ/ހުޅުމީދޫގައި، މުޙައްމަދު ޙުސައިން(ވާކަރު މުޙައްމަދުބެ) މާބަނޑޭރިގެ/ތިނަދޫ، ޙުސްނާ ޙުސައިން ހ.މާބަނޑޭރިއާގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިންފުތުގެ ޙައްވާދިޔެގެ ދޮންމަނިކެ، އިބްރާހީމް މަނިކުފާނު، ޢަލިމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާވަނީ ހުޅުމީދޫގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙުސައިންފުތުގެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން(ވާކަރު މުޙައްމަދުބެ) މާބަނޑޭރިގެ/ތިނަދޫ، ޙުސްނާ ޙުސައިން ހ.މާބަނޑޭރިއާގެ/މާލެ  މިދެބެއިންގެޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ، އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ ޢަލީ ޤާސިމް(ރެއްކާބެ) ޖޭނެސްޓް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ، މަރިޔަމް ޝަރީފާ މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ/ މާލެ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ، ވަޙީދު ލުޠުފީ/ ނޫވިލު/ ތިނަދޫ ފާޠިމަތު ފަރީދާ ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޖޭނެސްޓް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ އާދަމް ޤާސިމް(އާދަމްބެ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ ފާޠިމަތު ޤާސިމް(ދިޔެ) މ.ދިމިޝްގު/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފު މ.ދިމިޝްގު/މާލެ، ޝަރީފާ އިބްރާހީމް މ.ދިމިޝްގު/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ ޙަސަން ޤާސިމް(ޙަސަންކަލޯ) ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޙަސަން ގ.ރައިހާނުގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޤާސިމްފުޅު(ކާސިންފުޅު، ނުވަތަ މެދުކުއްދާބެ)ގެ މޫސާ ޤާސިމް(މޫސާކަލޯ) މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ޒުބައިދާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޖަމީލު މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ، މާރިޔާ މޫސާ މ.ބީޗްކޯނަރ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންފުޅު(ހަސަންބެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙަމީދު/ގެމަނަފުށީގައި، ކަލޯ، އަދި ދިޔެ ލިލީރޯސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންފުޅު(ހަސަންބެ)ގެ ޢަބުދުލްޙަމީދުގެ ޢާއިލާވަނީ ގެމަނަފުށީގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންފުޅު(ހަސަންބެ)ގެ ކަލޯގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ޢަލިފުޅު(ބޮޑު ކުދެބެއްޔާ)ގެ ޙަސަންފުޅު(ހަސަންބެ)ގެ ދިޔެ ލިލީރޯސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ލިލީރޯސް/ތިނަދޫ، ނަސީމާ ޢަލީ ނަސީމީގެ/ތިނަދޫ، އާދަމް ޢަލީ އޮމެގާ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މުޙައްމަދުފުޅު، އަދި އިސްމާޢީލްފުޅު ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅު އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވޮއްޑޭ ދޮންބެ އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ކުޑަތަކުރުފާނު، އިސްމާޢީލް ތަކުރުފާނު(އިސްމާޢީލް ޙާޖީ)، އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނު، ދޮންބީފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ ކުޑަތަކުރުފާނުގެ އާމިނާދީދީގެ ދަރިއަކީ މުޙައްމަދު ޙަނީފު ގ.މަތިވަރު/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިސްމާޢީލް ތަކުރުފާނު(އިސްމާޢީލް ޙާޖީ)ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ތަކުރުފާނު ވެސްޓްލައިޓް/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙަބީބު، ޚަދީޖާ މޫސާ(ކަތްދާމަނިކެ) އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު ތެވެލި/ތިނަދޫ، އާދަމްތަކުރުފާނު ފެހިވިދުވަރުގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު، ރެކިބީފާނު މ.ނޫތަރި/މާލެ، އާމިނާފާނު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ދޮންބީފާނު ތެވެލި/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ކައިދާފާނު ތެވެލި/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާފާނު/މަޑަވެލި އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ އާދަމްތަކުރުފާނު ފެހިވިދުވަރުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު ތަކުރުފާނު ލަކީސްޓްރިކް/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާފާނު ފެހިވިދުވަރުގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ (އ) ދަރިއެއްގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ރެކިބީފާނު މ.ނޫތަރި/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ ރިފުޢަތު(މޫސާ ތަކުރުފާނު) މ.ނޫތަރި/މާލެ، މަރިޔަމްމަނިކެ ހިޔާދޭގެ/ތިނަދޫ އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ރެކިބީފާނު މ.ނޫތަރި/މާލެ ގެ މޫސާ ރިފުޢަތު(މޫސާ ތަކުރުފާނު) މ.ނޫތަރި/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާމަނިކެ ގ.ތަރިޖެހިގެ/ މާލެ، އާމިނާމަނިކެ މ.ނޫތަރި/ މާލެ، މުޙައްމަދު ރިފުޢަތު މޫސާ ވ. ތަރި، މުޞްޠަފާ މ. ނޫތަރި/ މާލެ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ އިބްރާހީމް ތަކުރުފާނުގެ ރެކިބީފާނު މ.ނޫތަރި/މާލެ ގެ މަރިޔަމްމަނިކެ ހިޔާދޭގެ/ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދާ ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ، ތަހުމީނާ ރަޝީދު ހިޔާދޭގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ ދޮންބީފާނުގެ ކައިދާފާނުގެ ދަރިއަކީ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު ގުމްރީގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ އާމިނާފުޅުގެ ޙަސަން ތަކުރުފާނު ގެ މަރިޔަމްދީދީގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަންދީދީ ފޭރުމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙުސައިންދީދީ، އަޙުމަދު ޙުސައިންދީދީ ރަނައުރާގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ދި ޢާއިޝާފުޅު ވަޒަންވެރިވީ ވިލިގިލީގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ ދި ފާޠިމާފުޅު އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ވާދޫ ގައްދަޑުމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުންނެވެ. މިކައިވެނީގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން މަނިކުފާނާއި ޢުސްމާނު މަނިކުފާނެވެ.

ދެއްވަދޫ ގަނޑުވަރު ފާޠިމާ ދީދީ އާއި ވާދޫ ގައްދަޑުގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު ކައިވެނިކުރައްވައިގެން އުޅުއްވީ ވާދޫގައެވެ. މިދެމަފިރިކަނބަލުންނަށް އިބްރާހީމް ދީދީ އަދި ކަތްދައިދީ (ޚަދީޖާ ދީދީ) ލިބިވަޑައިގަތެވެ. މިބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަތްފަހުން ޙުސައިން މަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އޮންނަވަނިކޮށް އޭނާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ދެން ފާޠިމާ ދީދީ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ޙުސައިން މަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ގައްދަޑުގޭ ޢުސްމާނު މަނިކުފާނެވެ. މިހާރު ފެންނަންއޮތް ވާދޫ ގައްދަޑުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ދެއްވަދޫ ގަނޑުވަރު  ފާޠިމާ ދީދީ އާއި ގައްދަޑުގޭ ދެ ބޭފުޅުންގެ  ދަރިފަސްކޮޅެވެ. މިޢާއިލާވަނީ އިސްދޫ ދަރިކޮޅުން މުޡުހިރުއްދީން ރަސްގެފާނުގެ ޢާއިލާ (5) ގައި ލިޔެފައެވެ. "ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން" ވެބްސައިޓާއި "ހަވަރު އޮންލައިން" ވެބްސައިޓުންވެސް މިޢާއިލާ އެނގެން އޮންނާނެއެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ ދަރިންނަކީ އަޙުމަދު(ފޫޅުމާގޭ އަޙުމަދުބެ) ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް(ކާސިމާ) ބޮންތިރަތްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ، ކަޅުފުތު ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ވިލާތުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ އަޙުމަދު(ފޫޅުމާގޭ އަޙުމަދުބެ) ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ އަޙުމަދު(ޢަލިބެ) ފޫޅުމާގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު އަޙުމަދު (އާމިންދިޔެ) ނޫރާނީގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ އަޙުމަދު ދިރާލާލުގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ރަޝާދު އެވެ. މުޙައްމަދު ރަޝާދު ފިޔަވައި އެހެންދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ ޤާސިމް(ކާސިމާ) ބޮންތިރަތްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޤާސިމް(ޙުސައިންފުތު) ބޮންތިރަތްކެޔޮގެ/ތިނަދޫ، ޔޫސުފު ޤާސިމް(ޔޫސުފުފުތު) ސްކޫނަރ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޤާސިމް(މުޙައްމަދުފުތު) ޕާޓްރާގެ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޤާސިމް(އަޙުމަދު) އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ ކަޅުފުތު ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާދިޔެ ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ، ޙަސަންފުޅު ޗިލީހައުސް/ތިނަދޫ، ކުއްދައިތަ ގިރިޓީގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްފުޅު މުނިޔާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންޢަލިފުޅު ކަފަމާގެ/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުޅު ދޮންފަޅޯގެ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲކަލޯ ނޫރާނީގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ މަރިޔަމް ވިލާތުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަމަނަ(ދޮންކަމަނަ ދައިތަ) ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމްތަކުރުފާނު ވިލާތުގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ތަކުރުފާނު ވިލާތުގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މީގެތެރެއިން ޙަސަން ތަކުރުފާނުގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ރައްކަލާކަލޭގެ މޫސާފުޅުގެ މަރިޔަމް ވިލާތުގެ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ(ރެކިދައިތަ) ގެ ދަރިއަކީ ފަހުމީ އަސަރީގެ/ތިނަދޫ އެވެ. ފަހުމީގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

4- ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދަރިންނަކީ ދޮންރެކިދިޔެ، ދޮންފުތުބެ، ދިޔެ، ހެމަދައިތަ، ދައިތާ، މޫސާބެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެ އާއި ކައިވެނިކުރެއްވީ ހަވަރުތިނަދޫ އަޙުމަދު ކަތީބު ކަލޭގެފާނުގެ މަރިޔަމްފާނުގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އެވެ. މިކައިވެނީގެދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)، ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ، އާދަމްތަކުރުފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ދައިތާ(ވަލުދައިތާ)، އަޙުމަދުބެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދޮންކަމަނަ ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން އިބްރާހީމް ގްރީންސްޓާރ/ތިނަދޫ، މޫސާ އިބްރާހީމް އިރުމަތީގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް(މުޙައްމަދުބެ) ޓިބެޓް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް އިބްރާހީމް ގާޑަމް/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެތެރެއިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް(މުޙައްމަދުބެ) ޓިބެޓް/ތިނަދޫ ފިޔަވައި އެހެންދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު ޢަލީ(އައިސާދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޙަސަން އަންޒަމާން/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ލަޠީފާ ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ ޒާހިރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، ޢާޠިފާ އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ، އަޝްފާޤު އާދަމް ޓޮންގާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ހިލިހިލާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އަމީނާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، ރަޝީދާ މުޙައްމަދު(މާލޭގައި)، މުޙައްމަދު ޝާހިދު(މާލޭގައި)، އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ޓޮންގާ/ތިނަދޫ ގެޙައްވާ ޢަލީ(ޙައްވާދިޔެ) ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޤާސިމް ފެހިވިނަ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ރީފްސައިޑް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ފަރީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ވޭސައިޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޙައްވާދިޔެ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ  އާދަމް(އާދަމްބެ) މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު އާދަމް މ.މިނާގެ/މާލެ، މަރިޔަމް އާދަމް މ.ގުޑްނެސް/މާލެ، ފާޠިމަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޢާއިޝަތު އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދު ޢާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ، ޝަމްސިއްޔާ އާދަމް ގުލްޝަންގެ/ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ގުލްޝަންގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ ގެ ދަރިންނަކީ ސަކީނާ ޙަސަން މ.ލަކްސްގާރޑްން/މާލެ، ޝަރީފާ ޙަސަން މ.ފޯރޑް/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ފާޠިމާ(ފާޠިމާދިޔެ)ގެ ޙައްވާދިޔެގެ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ ފަނޑުނުވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު ޙަބީބާ މާބަނޑޭރިގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޒުބައިދާ ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޒުބައިރު ފަނޑުނުވާގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)، އާދަމް ފަތުޙީ، މަރިޔަމް ޙުސައިން، ޢާއިޝަތު ޙުސައިން، އިބްރާހީމް ޙުސައިން، ފާޠިމަތު ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ސަންފާ(ސަންފާދިޔެ)ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ ޙަރީރާ، މަރިޔަމް ޙަރީރާ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާވަނީ މާލޭގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ އާދަމް ފަތުޙީ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު މާގަލާ/ތިނަދޫ، ރަޒީނާ ފަތުޙީ މާގަލާ/ތިނަދޫ، ޢަބުދުލްޢަޒީޒު އާދަމް މާގިރި/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމް ޙުސައިންގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ(އައިސާމަނިކެ) ޕާމްކޯޑް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ(އާމިނާމަނިކެ) ޕާމްޝޭޑް/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ޙަބީބު ޕާމްޝޭޑް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނާފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ޙަސަން ސްޕޮޓްލައިޓް/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ނާޞިރު ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމް ޙުސައިން ބްރޫމް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ސަމީރާ އިބްރާހީމް، ވަސީމާ އިބްރާހީމް، އަޒުހީމު އިބްރާހީމް، ޝިޔާޒު އިބްރާހީމް، ނަސީމާ އިބްރާހީމް، އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް، ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް، އިސްޙާޤު އިބްރާހީމް، ޚަތުމާ އިބްރާހީމް، ނިޔާޒު އިބްރާހީމު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތުބެ) ލަކްސްލިން/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން ކޯންފްލެކް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަބީބާ އަނީސް، ޙަފުޞާ އަނީސް، ޢަލީ ޒާހިރު، އަޙުމަދު ޒާހިރު، ޙަފީޡާ އަނީސް، ޙަމްދިއްޔާ އަނީސް، މުޙައްމަދު ޒާހިރު، އިސްމާޢީލް ޒާހިރު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ އާދަމްތަކުރުފާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު، ޙަސަން ތަކުރުފާނު/ކ.ގުރައިދޫ، ޙައްވާފާނު ރޯޒަރީ/ތިނަދޫ، ދޮންތައްޚާނު މެންގޯޓްރީ/ތިނަދޫ، ފާޠިމާފާނު/ކޮލަމާފުށި، ޢާއިޝާދިޔެ، ޙުސައިންތައްޚާނު އަމީރުއްޒަހުރި/ތިނަދޫ، ޞަފިއްޔާ އާދަމް މ.ބާރަނާއާގެ/މާލެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންރެކިދިޔެގެ ދައިތާ(ވަލުދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބެއްޔާ، ޢަލިބޭބެ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންފުތުބެގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ޕެރިސްގާރޑްން/ތިނަދޫ، ޙައްވާ(ޙައްވާދައިތާ) އޭޝިޔާ/ތިނަދޫ، ޤާސިމް ރަޝާދު(ޤާސިމްފުތު)އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންފުތުބެގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދައިތާ) ޕެރިސްގާރޑްން/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ(ޢަލިބެ) ޕެރިސްގާރޑްން/ތިނަދޫ، ފާޠިމާ ސައިޑްބީޗް/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންފުތުބެގެ ޙައްވާ(ޙައްވާދައިތާ) އޭޝިޔާ/ތިނަދޫ ގެޢާއިޝާފާނު(ދޮންކަމަނަ ދައިތަ)ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިބީފާނު އޭޝިޔާ/ތިނަދޫ މަރިޔަމްފާނު ފުސްތުޅާގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދޮންފުތުބެގެ ޤާސިމް ރަޝާދު(ޤާސިމްފުތު)ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ މ.ގުލްބަހާރުގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދު ސީސަންގެ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ވަޙީދާ މަދަރުސާދޮށުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ ސީސަންގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ރެކިދިޔެ ހުސްނުހީނާގެ/ވާދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް އަޙުމަދު(ޤާސިމްފުތު) ހުސްނުހީނާގެ/ވާދޫ، ޔޫސުފު ދޮންބަގީޗާގެ/ވާދޫ، މޫސާ ސުތުލިގެ/ވާދޫ، ޙަލީމާ އިރަމާގެ/ވާދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔަމްދިޔެ) ފިނިހިޔާގެ/ވާދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ދޮންދިޔެ ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމާގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ޤާސިމް ފްލޮރިޑާ/ތިނަދޫ . . . . .

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ އާދަމް ތަކުރުފާނު(ރެހެނެބެ) އަލިދޯދި/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ އެންދެރިމާގެ/ރަތަފަންދޫ، މަރިޔަމް ސަކީނާ ގްރާމީޒް/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ސަކީނާ ގްރާމީޒް/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަފީފު އަލިދޯދި/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ސަންފާ ޔާގޫތުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މޫސާ(މޫސާބެ)/ ހޯޑެއްދޫ، އަޙުމަދު(އަޙުމަދުބެ) ޔާގޫތުގެ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ކުއްދައިތާގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަބީފާނު(ކުއްދައިތަ) މެޓްރޯނިއުސް/ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު(ދަނޑު ޢަލިބެ) ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ އެވެ. ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ކުއްދައިތާގެ ކުޑަބީފާނު(ކުއްދައިތަ) މެޓްރޯނިއުސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަލީ(ޙުސައިންފުތު) މެޓްރޯނިއުސް/ތިނަދޫ، ތުއްތު ދަނބުރުއްދޮށުގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު، ރެކިބީފާނު އުދަބާނި/ތިނަދޫ އެވެ. މީގެތެރެއިން ޢަލިފުތު ނޫން ދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ކުއްދައިތާގެ ޢަލިތަކުރުފާނު(ދަނޑު ޢަލިބެ) ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން ޢަލީ ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ، މަޙުމޫދު ޢަލީ ޝެހެނާއީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ޙައްވާދައިތަގެ ރެކިފުތުގެ ޢާއިލާވަނީ ނައިފަރުގައެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ދިޔެގެ ފާޠިމާ ފެއަރީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙަސަން(ޙަސަންފުތު) ފެއަރީ/ތިނަދޫ، ޤާސިމްފުތު އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާދިޔެ ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ލަބުލާބުގެ/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ޙައްވާދިޔެ ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ޙުސައިން ޑޯލްވިލާ/ތިނަދޫ އެވެ.
ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެމަރިޔަމް ލަބުލާބުގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިއަކީ ކުޑަދިޔެ ލަބުލާބުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ދޮންކަމަނަގެ ދަރިންނަކީ ޝަރީފާ، ފާޠިމާ، ރަޝީދު، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ ރަޝީދު ކަލޭގެފާނު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ،ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ރަޝީދާ ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޙުސައިން ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ރަޝީދު ސީވިޔް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ އާދަމް ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، މަރިޔަމް ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޙަބީބާ ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ، ޢަލީ ވަޙީދު ބާދަލްގެ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ ހެމަދައިތަގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ސީވިޔް/ތިނަދޫ ގެ ފާޠިމަތު އާދަމް ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ،ދަރިންނަކީ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ދިހެރޭގެ/ ތިނަދޫ، މުޖުތަބާ ޝޭޑީހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ދަރިންނަކީ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ، ރެކިދިޔެ ސޯމާލީ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙައްވާ(ކުދެކުއްދެ) ސެމީ/ތިނަދޫ، ސަންފާ(ސަންފަ ކަމަނަ) ކޯލިންގހައުސް/ތިނަދޫ، އާމިނަތު(އާމިންދިޔެ) ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ، އިބްރާހީމް(އިބްރާހީމްފުތު) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ޙައްވާ(ކުދެކުއްދެ) ސެމީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އާމިނަތު(އާމިނަ) ޔާގޫތުގެ/ތިނަދޫ، މަރިޔަމް(މަރިޔާ) ފެއަރީ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ސެމީ/ތިނަދޫ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ސަންފާ(ސަންފަ ކަމަނަ) ކޯލިންގހައުސް/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދުގެ ދަރިއަކީ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު(ފާޠިމާ) ކޯލިންގހައުސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ އާމިނަތު(އާމިންދިޔެ) ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޙުސައިން(ޙުސައިންފުތު) ލިލީއޮފްދަވެލީ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު މ.ހެޕީޑޯން/މާލެ، ޢަލީ(ޢަލިފުތު)، ޙަސަން(ޙަސަންފުތު)، ދިޔެ ކަންޑާގެ/މާލެ އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ކަމަނަ(ކަމަނާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ އިބްރާހީމް(އިބްރާހީމްފުތު) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް(އައިސާދިޔެ) މޮސްކޯގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ރެކިދިޔެ ސޯމާލީ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ކުޑަދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ދޮންބީފާނު ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ކަމެންދިޔެ ޔާޑްލީ/ ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާ) ޕަޕޯހައުސް/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ރެކިދިޔެ ސޯމާލީ/ތިނަދޫ ގެ ކުޑަދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމްދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ދަލިކާދިޔެ ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޙުސައިން ސޯމާލީ/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ރެކިދިޔެ ސޯމާލީ/ތިނަދޫ ގެ  ދޮންބީފާނު ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ ގެ ދަރިންނަކީ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ހުސްނުހީނާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، އާދަމްޢަލީ ހީނާމާގެ/ ހޯޑެއްދޫ، ޙަސަން ޢަބުދުﷲ ގުލްހަޒާރުގެ/ ހޯޑެއްދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ކަލޭގެ މޫސާބެގެ ރެކިދިޔެ ސޯމާލީ/ތިނަދޫ ގެ  ޢާއިޝާ(އައިސާ) ޕަޕޯހައުސް/ ތިނަދޫގެ ދަރިންނަކީ ރެކިފުތާ/ އައްޑުއަތޮޅުގައި، މުޙައްމަދު، މަރިޔަމްދިޔެ/ ޕަޕޯހައުސް، ސަންފާދިޔެ/ މަރަދޫ ފޭދޫ އެވެ. 

5- ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދަރިންނަކީ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ، އާދަމްބެ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ، ދޮންއައިސާ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދަރިންނަކީ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ރެޑްހާފް/ތިނަދޫ، ކަމަނަ އަތީނާ/ތިނަދޫ، ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ރެޑްހާފް/ތިނަދޫ ގެ އާމިނާދިޔެ ރެޑްހާފް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ކަމަނަ އަތީނާ/ތިނަދޫ ގެ ޙަސަންފުތު އަތީނާ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލީ(ޢަލިފުތު) ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މަރިޔަމް ޢަލީ އޮރެންޖްގާރޑްން/ތިނަދޫ، ޢަބުދުﷲ ޢަލީ ދިލާވަރުގެ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ޙައްވާ ޢަލީ ސޯސަންގެ/ތިނަދޫ، ފާޠިމަތު ޢަލީ ހަލަވެލިމާގެ/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަލީ ހ.އަލަނާސިމާގެ/މާލެ، ޙަބީބާ ޢަލީ ރަތްމަސްގެ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ ގެ ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދަރިންނަކީ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ، ދޮންކަމަނަ މާކޯޅި/ތިނަދޫ، މަރިޔަމްދިޔެބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ، ޢަލިފުތު ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ، ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ، ޙުސައިންފުތު ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ރެކިދިޔެ ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ކުޑަކަމަނަ(ކުދެކަމަނަ) ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ޙުސައިންފުތު ލުކިންގްލާސް/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ މުޙައްމަދު ޝަކީލު، ޝަކީލާ ޙުސައިން، ސަޢާދާ ޙުސައިން، ޝާހިދާ ޙުސައިން، ޝަކީބާ ޙުސައިން، ޝަހުޒާ ޙުސައިން އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ މަރިޔަމްދިޔެ ބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ ޢަބުދުﷲ ސަލީމު ބަގީޗާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢަލިފުތު ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ރެކިދިޔެ، ޙަސަން ފުއާދު، ޤާސިމް ފުއާދު، މުޙައްމަދު ފުއާދު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) އަލަސްކާ/ތިނަދޫ، މުޙައްމަދު މާހިރު ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ޤާސިމް(ކާސިންފުތު) އަލަސްކާ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާޠިމަތު ޤާސިމް އޯކިޑްވިލާ/ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޤާސިމް މެރީގޯލްޑްއާގެ/ ސ.ފޭދު، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފްރެންޒީ/ތިނަދޫ، އަޙުމަދު ވަޙީދު އަލަސްކާ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ޢުސްމާނު ރަތްމަސްގެ/ތިނަދޫ، ކަލޯބެއްޔާ ހިތްފަސޭހަގެ/ތިނަދޫ ގެ ޢާއިޝާ(އައިސާދިޔެ) ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ މުޙައްމަދު މާހިރު ފިނިވާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ މާހިރު، އާމިނަތު މާހިރު، ސާދިޔާ މާހިރު، ޖީޒާ މާހިރު، ޝުމްރަތު މާހިރު، އަޙުމަދު ޝާފިޢު މާހިރު، ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ އާދަމްބެ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަލޯބެ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ، ކުޑަފުތު ޑޭޒީގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ އާދަމްބެ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދޮންކަލޯބެ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ފާއިޒާ މުރަނގަމާގެ/ތިނަދޫ، ޙަސަން ޙަބީބު މއ.ކޮއްދިއްޕަރު/މާލެ އެވެ. މިދަރިންގެ ޢާއިލާ އެބައޮތެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ދަރިންނަކީ ކަމެންދައިތަ، ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)، ކުޑަ އާމިންދިޔެ (ކުދެ އާމިންދައިތާ) މަރިޔަމްދައިތަ، ޙައްވާދިޔެ (ދޮން ރެކިޔެ) އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ކަމެންދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ދޮންކަމަނަ އޯޖަން/ ތިނަދޫ، އާމިނަތު ޢަބުދުއްރަޙުމާނު (ރެކިދައިތަ) ހިރިހަމައިދިގެ/ ތިނަދޫ، އާމިނާދިޔެ، އަދި ޙުސައިން މަޖުދީ، ވެށި/ ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ ދަރިންނަކީ ޢަލިބެއްޔާ ލޯޖެހިގެ/ ރަތަފަންދޫ، މުޙައްމަދުފުތު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ. 

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ ޢަލިބެއްޔާ ލޯޖެހިގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ދޮންބީފާނު، އާމިނާފާނު، ޒާހިރާ ޢަލީ، ފަރީދާ ޢަލީ، ލަޠީފު ޢަލީ، ލަޠީފާ ޢަލީ، ޢާއިޝަތު ޢަލީ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ޚަދީޖާ (ކައިދައިތަ)ގެ މުޙައްމަދުފުތު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ ގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުލްޙަކީމް، ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު އެންދެރިމާގެ/ ރަތަފަންދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ ކުޑަ އާމިންދިޔެ (ކުދެ އާމިންދައިތާ) ގެ ދަރިންނަކީ އައިހާފާނު ޕިންކްރޯޒް/ތިނަދޫ، ޢަލިތަކުރުފާނު ނިއުޒީލް/ތިނަދޫ، ޚަދީޖާ އާދަމް(ކުދެއިފާނު) ސްޓާރލިންގ/ތިނަދޫ އާދަމްތަކުރުފާނު ސޫރަޖުގެ/ތިނަދޫ އެވެ.

ހަވަރުތިނަދޫ މެދުއަވަށު ދޮން މޫސާ ކަލޭގެ ފުތް ދޮން ޢަލިކަލޭގެ ދޮންއައިސާގެ މަރިޔަމްދައިތަގެ ދަރިންނަކީ ޢަބުދުﷲ ނާޞިރު(ދޮންކަލޭގެފާނު) ލަކްސްލިންގ/ތިނަދޫ، ޢަލިބެ ގާލިކް/ތިނަދޫ އެވެ.

މާމެންދޫ އޮޅަފުތުބެއްޔާގެ މޫސާ (ފޮޑަހުތެރޭ މޫސާބެ)ގެ ޙައްވާދިޔެ (ދޮން ރެކިޔެ)ގެ ޢާއިލާނެތެވެ.
                  --------------------
ނޯޓް:
މި ޢާއިލީ ވަނަވަރު ލިޔުމުގައި ބަލާފައިވާނީ 1962މ. ގެ ކުރިން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއެއްވާނަމަ އެ ޢާއިލާއެއް ލިޔުމަށެވެ. އޭގެފަހުން ޢާއިލާ އުފެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް މިލިޔުމުން އެގެނގެންނެތުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ޢާއިލީ ވަނަވަރުތައް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުން މި ވަނަވަރުތަކުން އުނިއިތުރެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަންގަވާލަދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ވަނަވަރުތައް ކޮޕީކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނަވަރުތަކަށް އުނިއިތުރެއް އާދޭތޯ ބެއްލެވުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
                 10 ފެބްރުއަރީ 2013
ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ
މަދަރުސާދޮށުގެ/ ގދ. ތިނަދޫ