އާނ ކިޔައި އުޅުނު ހިތްވަރު
އާނކިޔާ އުޅުނު ހިތްވަރު ނެތިއްޖޭ ފިލާ، ބާހިޔާގަނޑުތެރޭ ދޯނި ވާތީ ކިލާ
      އާރިޔާ ހޯދި މޮޔަ ހީވެޔޭ ހިތް މިލާ،  ލާރިޔާ ދޭ ބިލާ ފެނި އެކަކު ނުވި ހިލާ

އެންދަމަން އިރުއަރާއިރު ދެވޭތޯ މަވާ
      މެންދަމާ ތެދުވެގެން ކުދިވެރިންނަށް ގޮވާ
            ދެން ދަމާ ތެދުކުރިން ހެޔޮގޮތުންވެސް ބަވާ    
                    ފެންދަމާ ޕަމްޕު ނެތުމުން އެކަކުނުވި ހިލާ  

ހާދަ އާދޭހެކޭ ކުދިވެރީނޭ ހިނގާ،  
      ނާ، ދަމާހޭ ގޮދާ ބައިވަރެއް އެބަ ނަގާ
            މާދަމާ އެކަނިވެސް ދެން ބުނީމޭ ހިނގާ،
                   ވާދަމާ ވިންޗް ނެތުމުން އެކަކުނުވި ހިލާ

ދިޔަޖަހާ ރީތި ކުލައިން ޖަރީވެސް ކުރިން
       ހިޔަ ރިތާ ފަލި ރިޔާތައް ބަރާބަރު ކުރިން
           ކިޔެވި ކިޔެވެލި މަހަކު އެއްޚަތިމްވެސް ކުރިން
                  ބިޔަ ދެ ޕިސްޓަން ނެތީމާ، އެކަކު ނުވި ހިލާ

ބުރަކަމެއްމީ ތެދެއް ދިޔަވަތުން ދިޔަ ނަގާ
      ކުރަލައޭ ދެއަތުގާ އެހެރަ ހަންޖާ ނަނގާ
           ފުރަމެ އެހެނަސް ކުރިން ރަށުތެރޭގައި ހިނގާ
               "ބުރަފަތެއް"  ނޭނބުރޭތީ،   އެކަކުނުވި ހިލާ
   
ވައިކޮޅަށް ދަތުރުދާ ހޭރިޔާގާ ތެދޭ 
      އައިކޮޅުން ތަންކޮޅެއް ނުދެވި އެގޮތަށް އިނދޭ
            ބައިދުވަސް ވޭތިވާތީ  މިއަދު ގަތްލަދޭ
                    ގައިމު ސާފުޓު ނެތީމާ،  އެކަކު ނުވި ހިލާ

އެކުމަށާ ދާނެ ކުއްޖަކު މިދޯނިން ނެތީ
     އެކުއެކީ ނޫނަކަސް  ފަލި ޖަހަން ވާނެތީ
               އެކުވެރިންނަށް ރިޔާ ފެންލުމަށްވެސް ދަތީ     
                   މެކުހަކަށް ނުޖެހިދާތީ އެކަކު  ނުވި ހިލާ

ފަޅުވެރިންނުވެ ފަޅަށް ގިނަވެ، ބާކީވެފާ
      ކަޅު ކަނޑިކި ދިނުމަކުންވެސް މަހަށް ނުފުރިފާ
               އަޅުގަނޑަށް ހުރެވެނީ އާދެ! ސޭކެއްވެފާ
                   ފަޅުފިލާ އަޑު ނެތީމާ، އެކަކު ނުވި ހިލާ!
                  ---------------------------------         

ޢަބުދުﷲ ޙިލްމީ، މަދަރުސާދޮށުގެ/ ގދ.ތިނަދޫ
1976މ.